חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

כללי נתוני אשראי (הוראות שונות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כללי נתוני אשראי (הוראות שונות) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי נתוני אשראי (הוראות שונות), התשע״ח–2017


ק״ת תשע״ח, 423, 2148; תשפ״א, 2924.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ב), 19(א)(9), 22(ז), 30(ד), 33, [+|38(ד)]], 43, 60(ב) 67(א)(4) ו־109 לחוק נתוני אשראי, התשע״ו–2016 (להלן – החוק), בהסכמת שר המשפטים לעניין סעיפים 3, 11, 13 ו־16, בהסכמת שר האוצר לעניין סעיף 3 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני קובעת כללים אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: פרשנות

הגדרות
בכללים אלה –
”חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים“ – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע״ו–2016;
”תעודה מזהה“ – כהגדרתה בתקנות נתוני אשראי;
”תקנות נתוני אשראי“ – תקנות נתוני אשראי, התשע״ח–2017.

פרק ב׳: הפעלת שירות נתוני אשראי

עיסוקים מותרים ללשכת אשראי
(א)
לשכת אשראי רשאית, נוסף על עיסוקה כמפעילת שירות נתוני אשראי, לעסוק גם בתחומי הפעילות האלה:
(1)
מתן שירותי ריכוז מידע פיננסי;
(2)
מתן שירותי השוואת עלויות אשראי;
(3)
מתן שירותי ניהול תקציב;
(4)
מתן ייעוץ כלכלי;
(5)
בניית מודלים כלכליים;
(6)
עריכת סקרי שוק ומחקר כלכלי;
(7)
אימות זהות ונתונים;
(8)
ניהול סיכונים, בין השאר, פיתוח כלים לזיהוי הערכה ומדידה של סיכונים.
(ב)
הנגיד ידווח לוועדה על ממצאים בנוגע לשימוש לרעה בנתוני אשראי במסגרת פעילות לשכת נתוני אשראי בתחום מהתחומים שנקבעו בסעיף קטן (א), אם נמצאו כאלה, במסגרת פעולות פיקוח ובקרה, וכן ימסור מידע בנוגע למחירים שגובות לשכות האשראי בעד שירותים אלה; דיווח כאמור יימסר לוועדה בדוח נפרד ובמועד מסירת דיווח לפי סעיף 113 לחוק ולמשך התקופה הקבועה באותו הסעיף.

פרק ג׳: העברת מידע למאגר ושמירתו

מקור מוסמך החייב בהעברת מידע למאגר
מקור מוסמך המפורט להלן, יעביר נתוני אשראי לשם הכללתם במאגר, ובלבד שהעמיד אשראי ללקוחות, בהיקף שנתי בסכום העולה על 250 מיליון שקלים:
(1)
בעל רישיון למתן אשראי, כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
(2)
בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי, כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
(3)
בעל רישיון הנפקה, כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
(4)
בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי כמשמעותו בסעיף 25יז בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים;
(5)
(6)

פרק ד׳: בקשת לקוח לאי־הכללת נתוני אשראי לגביו במאגר וביטולה

אופן הגשת בקשת לקוח
(א)
לקוח ייפנה לבנק ישראל בבקשה לאי־הכללת נתוני אשראי לגביו במאגר או בבקשה לביטול בקשתו לאי הכללת נתוני אשראי לגביו במאגר, באחת מהדרכים האלה:
(1)
בטופס מקוון באתר האינטרנט של בנק ישראל;
(2)
דרך מוקד טלפוני מאויש של בנק ישראל; מספר הטלפון ושעות הפעילות של המוקד יהיו כפי שיפרסם בנק ישראל באתר האינטרנט שלו.
(ב)
הפנייה תוכל להיעשות בשפה העברית או בשפה הערבית.
(ג)
לקוח הפונה לבנק ישראל בבקשה לאי־הכללת נתוני אשראי או ביטול בקשה כאמור בסעיף קטן (א), יזוהה באחת הדרכים שנקבעו בתקנה 5(1) לתקנות נתוני אשראי בשינויים המחויבים.
(ד)
בנק ישראל יידע את הלקוח לגבי השלכות בקשתו בטרם תבוצע; היידוע יהיה באתר בנק ישראל אם פנה באמצעות הטופס המקוון באתר או באמצעות המוקד הטלפוני אם הלקוח פנה בדרך זו.
מועדים לטיפול בבקשת לקוח
הוגשה לבנק ישראל בקשת לקוח כאמור בסעיף 4, תטופל בקשתו בתוך יום עסקים אחד.
הודעת ביצוע ללקוח לגבי בקשתו
בסיום הטיפול תישלח הודעת ביצוע ללקוח בכתב לגבי בקשתו, בדרך שבה בחר לקבל את ההודעה בפנייתו.

פרק ה׳: בקשת לקוח שלא יימסרו נתוני אשראי לגביו מהמאגר וביטולה

אופן הגשת בקשת לקוח
(א)
לקוח יפנה לבנק ישראל בבקשה לאי־מסירת נתוני אשראי לגביו, לשם עריכת דוח אשראי, או בבקשה לשינוי או ביטול בקשתו לאי מסירת נתוני אשראי לגביו, באחת מהדרכים האלה:
(1)
בטופס מקוון באתר האינטרנט של בנק ישראל;
(2)
דרך מוקד טלפוני מאויש של בנק ישראל; מספר הטלפון ושעות הפעילות של המוקד יהיו כפי שפרסם בנק ישראל באתר האינטרנט שלו.
(ב)
הפנייה תוכל להיעשות בשפה העברית או בשפה הערבית.
(ג)
לקוח הפונה לבנק ישראל בבקשה לאי־מסירת נתוני אשראי, שינוי או ביטול בקשה כאמור בסעיף קטן (א), יזוהה באחת הדרכים שנקבעו בתקנה 5(1) לתקנות נתוני אשראי בשינויים המחויבים.
(ד)
בקשה לפי סעיף קטן (א) יכול שתוגש לגבי נותן אשראי מסוים, לסוג מסוים של נותני אשראי או לכלל נותני האשראי לפי תקנה 16 לתקנות נתוני אשראי.
מועדים לטיפול בבקשת לקוח לאי־מסירת נתוני אשראי לגביו
הוגשה לבנק ישראל בקשת לקוח כאמור בסעיף 7, תטופל בקשתו בתוך יום עסקים אחד.
הודעת ביצוע ללקוח לגבי בקשתו
בסיום הטיפול תישלח הודעת ביצוע ללקוח לגבי בקשתו, בדרך שבה בחר לקבל את ההודעה בפנייתו.

פרק ו׳: בקשת נותן אשראי לקבל חיווי אשראי מלשכת אשראי

דרך יידוע הלקוח מראש ובאופן מפורש על כוונה לקבל חיווי
(א)
נותן אשראי המעוניין לקבל חיווי מלשכת אשראי, בשאלה אם להתקשר עם הלקוח בעסקת אשראי לפי סימן ג׳ בפרק ז׳ לחוק, יודיע ללקוח בעל פה, אם הדבר אפשרי בנסיבות העניין, וכן יציג הודעה באשר לכוונתו לעשות כן באזור התשלום או על גבי טופס מתן השירות ללקוח, באופן שנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, בשפה העברית ובשפה הערבית; הודעה כאמור תכלול גם הסבר לכך שלשם קבלת החיווי לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי לגביו הכלולים במאגר.
(ב)
בהודעה לפי סעיף קטן (א) יפורטו המקרים שבהם יפנה נותן האשראי ללשכה לקבלת החיווי; נותן אשראי המאפשר ביצוע של בדיקת חיווי לגבי לקוח לפני הגעתו לאזור התשלום – יודיע על כך בהודעה האמורה.
(ג)
בראש ההודעה לפי סעיף קטן (א) תופיע כותרת שנוסחה יהיה: ”הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי“.

פרק ז׳: הוראות לגבי מיופה כוח בתמורה

תנאים שעל מיופה כוח בתמורה לעמוד בהם לשם קבלת דוח ריכוז נתונים רגיל לגבי לקוח מלשכת אשראי
(א)
יחיד המבקש לקבל דוח ריכוז נתונים רגיל לגבי הלקוח בשל היותו מיופה כוח בתמורה יעמוד בתנאים האלה:
(1)
בגיר;
(2)
אזרח ישראל או תושב ישראל;
(3)
לא הורשע בישראל בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינו ראוי, לדעת הממונה, לפעול כמיופה כוח בתמורה.
(ב)
תאגיד המבקש לקבל דוח ריכוז נתונים רגיל לגבי הלקוח בשל היותו מיופה כוח בתמורה יעמוד בתנאים האלה:
(1)
נרשם בישראל;
(2)
התאגיד, בעל השליטה בו או נושא המשרה בו לא הורשעו בישראל בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינו ראוי, לדעת הממונה, לפעול כמיופה כוח בתמורה.
(ג)
הממונה רשאי לסרב לבקשת מיופה כוח בתמורה לקבל דוח ריכוז נתונים רגיל לגבי הלקוח, אם מתקיים אחד מאלה:
(1)
המבקש הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד – החליט על פירוק מרצון, או שבית המשפט ציווה על הקפאת הליכים, מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו;
(2)
הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור בסעיף קטן (א)(3) או בסעיף קטן (ב)(2) וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו או מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה כאמור;
(3)
קיימות נסיבות, שבשלהן סבר הממונה שאין הוא ראוי לשמש מיופה כוח בתמורה, ואם הוא תאגיד – קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא המשרה בו או למי ששולט בו.
(ד)
בסעיף זה, ”נושא משרה“ – למעט דירקטור.
סוגי מיופה כוח בתמורה לגביהם ינהל הממונה מרשם
הממונה ינהל מרשם לכל מיופי הכוח בתמורה שעומדים בתנאים שנקבעו בסעיף 11.
שימושים שמיופה כוח בתמורה רשאי לעשות במידע שבדוח ריכוז נתונים רגיל
(א)
מיופה כוח בתמורה לא ימסור לגורם כלשהו נתוני אשראי על הלקוח או מידע אחר שמסר לו הלקוח לצורך שירותי הייעוץ וכן לא ימסור את תוצאות ומסקנות הייעוץ שנתן ללקוח, אלא אם כן הלקוח ביקש ממנו לעשות כן באופן מפורש ובכתב ונקב בבקשה בשם הגורם שלו הוא מבקש למסור נתוני אשראי או מידע אחר כאמור.
(ב)
במתן שירותי ייעוץ פיננסי ללקוח בתחום האשראי לפי תקנה 6 לתקנות נתוני אשראי רשאי מיופה כוח בתמורה להשתמש בדוח ריכוז הנתונים הרגיל של הלקוח לכל אחד מאלה:
(1)
ייעוץ בדבר סבירות תנאי האשראי שקיבל מנותני אשראי שונים;
(2)
הצגת תנאי אשראי רצויים או עדיפים ללקוח לעומת תנאי האשראי שקיבל או שעשוי הלקוח לקבל;
(3)
ייעוץ בדבר דירוג האשראי של הלקוח וכיצד ניתן לשפרו;
(4)
הצגת הצעות אשראי של מלווים שונים בכפוף להסכמה מפורשת של הלקוח לקבלתם ובתנאי שהן נוגעות לאשראי קיים או לאשראי שהלקוח ביקש לקבל לצרכיו.
[תיקון: תשע״ח]

פרק ח׳: הודעות

הודעה ללקוחות על הזכות לקבל דוח ריכוז נתונים בלא תשלום [תיקון: תשע״ח]
הודעה ללקוחות על זכותם לקבל דוח ריכוז נתונים בלא תשלום אחת לשנה לפי סעיף 38(ד) לחוק, תפורסם בידי בנק ישראל בשפה ברורה ופשוטה בשלושה עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל ששניים מהם בשפה העברית ואחד בשפה הערבית, וכן באתר האינטרנט של בנק ישראל.
הודעה ללקוח על תחילת איסוף נתונים [תיקון: תשע״ח]
הודעה ללקוח על תחילת איסוף נתוני אשראי לגביו במאגר לפי סעיף 109 לחוק, תישלח על ידי בנק ישראל למען הלקוח כפי שמופיע במרשם האוכלוסין.
[תיקון: תשפ״א]

פרק ט׳: יצירת מידע מזוהה לצורכי המאגר

יצירת מידע מזוהה לשם הפעלת המאגר [תיקון: תשפ״א]
ניתן לקשר בין נתוני האשראי וכל מידע אחר על לקוח לפרטים המזהים של הלקוח, תוך יצירת מידע מזוהה, במקרים המפורטים להלן, במידה הנדרשת לכך, ובלבד שלא ניתן לבצע פעולות אלה בלא גישה למידע מזוהה של לקוח:
(1)
לשם ביצוע תפקידיו של הממונה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 66 לחוק, למעט לעניין מתן רישיונות לפי סעיף 66(ב)(1) לחוק או מתן הוראות לפי סעיף 66(ב)(4) לחוק;
(2)
לשם הצרכים המפורטים להלן:
(א)
טיפול בפניית לקוח בהתאם להוראות סימן ה׳ בפרק י״א לחוק;
(ב)
תיקון מידע הכלול במאגר לגבי לקוח בהתאם להוראות פרק ח׳ לחוק;
(ג)
תחקור נתונים במסגרת בירור של תקלה או חשד לתקלה במערכות הטכנולוגיות המשרתות את המאגר;
(ד)
בירור של פגיעה או חשד לפגיעה באבטחת מידע או הגנת הפרטיות;
(ה)
הליך משפטי בין בנק ישראל לבין לקוח, משתמש בנתוני אשראי, מיופה כוח בתמורה, מקור מידע או לשכת אשראי.


י״ח בחשוון התשע״ח (7 בנובמבר 2017)
  • קרנית פלוג
    נגידת בנק ישראל
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.