חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי – ייצורה ומכירתה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי – ייצורה ומכירתה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי – ייצורה ומכירתה), התשע״ג–2013


ק״ת תשע״ג, 428


בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א)(1), (2) ו־(6) לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס״ה–2005 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, עם השר להגנת הסביבה ועם הארגון היציג, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: כללי

הגדרות
בתקנות אלה –
”בעל חיים“ – יונק ועוף בענפים אלה: בקר לרבייה, לייצור בשר או בקר לייצור חלב; צאן לבשר או לייצור חלב; תרנגולות לייצור בשר (להלן – פטמים), תרנגולות להטלה (להלן – מטילות); תרנגולי הודו לייצור בשר (להלן – הודים), ובלבד שבעל החיים לא יוצר בהנדסה גנטית;
”בעל חיים אורגני“ – כל אחד מאלה:
(1)
בעל החיים שבקע או שנולד במשק חי אורגני ושהה במשק כאמור במשך כל תקופת חייו;
(2)
בעל חיים שהסבתו אושרה כאמור בתקנה 24;
”בעל חיים בהסבה“ – הסבת בעל חיים שאיננו אורגני לבעל חיים אורגני לפי תקנות 19 עד 21;
”חוק הרישוי“ – חוק רישוי עסקים, התשכ״ח–1968;
”חלקת אימון“ – חלקת קרקע פתוחה המשמשת לתנועה חופשית של בעלי חיים ואשר לא צומחים בה עשבים;
”חלקת מרעה“ – חלקה שצומחים בה עשבים היכולים לשמש להזנת בעלי חיים;
”ייצור“ – גידול בעלי חיים, הפקת תוצרת מהם, איסופה, מיונה, אריזתה, אחסונה, עיבודה, יבואה או ייצואה;
”מבנה“ – דיר, רפת או לול;
”מוצר“ – תוצרת אורגנית שעברה תהליך עיבוד;
”מזון בהסבה“ – תוצרת מן הצומח בהסבה לפי פרק ד׳ לתקנות ייצור תוצרת מן הצומח;
”מזון גס“ – ירק, תחמיץ, חציר או קש;
”מזון מוגש“ – מזון שאינו מלוקט במרעה;
”מיתקן“ – מבנה המשמש להחזקה או להסבה של בעל חיים שניתן להפיק ממנו תוצרת אורגנית מן החי, לרבות חלקת אימון או חלקת מרעה ושטחים נלווים המשמשים לתפעול;
”מנהל השירותים הווטרינריים“ – מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;
”מספר E“ – כהגדרתו בתקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), התשס״א–2001 (להלן – תקנות תוספי מזון);
”משק חי אורגני“ – מיתקן, לרבות בעלי החיים, הציוד והחומרים המצויים בו והמשמשים לייצור תוצרת אורגנית מן החי לפי תכנית שאושרה לפי תקנה 4;
”משק מעורב“ – משק הכולל משק חי אורגני ומשק חי שאיננו אורגני, בין שהוא בבעלות יחיד או בבעלות רבים, בין מואגדים ובין שאינם מואגדים;
”עוסק“ – עוסק בייצור תוצרת אורגנית מן החי;
”עיבוד“ – שחיטה וכל פעולה לשינוי מרקם או צורה של תוצרת אורגנית מן החי;
”רופא וטרינר“ – כהגדרתו בחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ״א–1991;
”שארית“ – חומר הדברה, חומר אורגני, חומר לא אורגני, חומר מתכתי, הורמונים, אנטיביוטיקה, חומרים אנטי מיקרוביאליים אחרים, חומרי תילוע, חומרים מרגיעים או כל חומר אחר, לרבות נגזרותיו, המשאיר שאריות בבעל חיים בעת המתתו או לאחריה, באחת מן הרקמות או האברים שלו או בתוצרתו ואשר השימוש בו לא הותר לפי תקנות אלה או לפי תקנות התכשירים;
”תחמיץ“ – שיטה להפיכת סוכרים של תוצרת מן הצומח לחומצות אורגניות בתנאים אנאירוביים על ידי חיידקים לקטובצילים;
”תכשיר כימי“ – תכשיר כהגדרתו בתקנות מחלות בעלי חיים (תכשירים כימיים), התשמ״ב–1982, שהוא בעל תעודת רישום בתוקף בהתאם לתקנות האמורות;
תנאים למתן היתר לשימוש בסמל
גוף אישור ובקרה לא ייתן לעוסק היתר לשימוש בסמל הבקרה שלו, אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1)
מנהל השירותים הווטרינריים אישר, בכתב, כי במיתקן מתקיימות הוראות תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), התשמ״א–1981, או מתקיימות הוראות לעניין רישוי רפתות ודירים לפי חוק הרישוי או לפי הפקודה, לפי העניין; בפסקה זו, ”מנהל השירותים הווטרינריים“ – לרבות מי שהוא הסמיך לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן, מבין עובדי השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;
(2)
במשק החי האורגני ובתוצרת מן החי שמייצר העוסק מתקיימות תקנות אלה.
בקשה לקבלת היתר לשימוש בסמל בקרה
המבקש לקבל היתר לשימוש בסמל בקרה או לחידושו יגיש לגוף אישור ובקרה בקשה לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
מתן היתר
ראה מנהל גוף אישור ובקרה כי המבקש ממלא אחר הנדרש בתקנות אלה, יאשר תכנית אורגנית למבקש וייתן לו היתר להשתמש בסמל בקרה.
הפרדה ושילוט
(א)
לא יחזיק אדם בעל חיים בהסבה אלא אם כן בכניסות למקום שהוא מוחזק בו מוצב שלט שרשום עליו ”בעלי חיים בהסבה“.
(ב)
לא יגדל אדם בעלי חיים אורגנים אלא אם כן בכניסות למשק החי האורגני מוצבים שלטים שרשומות בהם המילים ”משק חי אורגני“.
(ג)
לא יעבד אדם תוצרת אורגנית, לא ימיין ולא יארוז תוצרת כאמור אלא אם כן באותו מקום ובאותו זמן אין מעבדים, ממיינים או אורזים מוצרים שאינם תוצרת אורגנית, ואלא אם כן מוצב במקום שלט שרשום בו באופן בולט לעין ”ייצור תוצרת אורגנית“.
(ד)
לא יאחסן אדם תוצרת אורגנית אלא במקום שאין מאחסנים בו תוצרת שאינה תוצרת אורגנית, ושבכניסה אליו מוצב שלט שרשום בו ”תוצרת אורגנית“.
(ה)
לא יציג אדם למכירה תוצרת אורגנית אלא אם כן מקום הצגתה נפרד ממקום הצגתה של תוצרת שאיננה אורגנית, ובמקום מוצב שלט שרשום בו ”תוצרת אורגנית“.
ניקוי וחיטוי שטחי עיבוד
(א)
לא יעבד אדם, לא ימיין ולא יארוז תוצרת אורגנית אלא לאחר שניקה וחיטא היטב את הציוד, הכלים ומשטחי העבודה הנמצאים בשטח העיבוד, המיון או האריזה באופן שלא נותרו בהם שאריות כלשהן; הניקוי והחיטוי ייעשו באמצעות תכשירים כימיים, ואם נדרש הדבר למניעת שאריות כאמור גם בשטיפה במים.
(ב)
הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מיון ביצי מאכל ובלבד שמיונן לא יחל אלא אם כן בדק הממיין ומצא שאין במיתקני המיון שאריות כאמור, לרבות מביצים שלא יוצרו במשק חי אורגני.
הדברה בשטחי עיבוד, מיון, אריזה ואחסון
לא יעשה אדם פעולות הדברה בשטחי עיבוד, מיון, אריזה ואחסון אלא בשיטות הדברה מכניות, פיסיקליות ובכלל אלה קול, אולטרה־סאונד, אור, טמפרטורה או מלכודות, ואולם מותר להשתמש בתכשירים שנרשמו לפי תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ״ד–1994, לפי הקבוע באותן תקנות, ובלבד שלא יבואו במגע עם התוצרת האורגנית.
איסור ייצור במקביל
(א)
לא ייצר אדם במשקו תוצרת אורגנית מן החי ותוצרת שאינה אורגנית מן החי מאותו ענף בין שהוא בבעלות יחיד ובין בבעלות רבים, בין מואגדים ובין שאינם מואגדים.
(ב)
תקנת משנה (א) לא תחול על משק שבעלי חיים בו בהסבה, ובלבד שהסבת כל בעלי החיים מאותו ענף תסתיים בתוך פרק זמן שלא יעלה על חמש שנים.
(ג)
בתקנה זו, ”ענף“ – כל אחד מן המפורטים בהגדרה ”בעל חיים“ שבתקנה 1.
פעולות לפי הפקודה
עוסק חייב למלא אחר כל הוראה שניתנה לו לפי הפקודה, ובכלל אלה:
(1)
פעולות לפי תקנות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים שהותקנו לפי הפקודה;
(2)
מילוי אחר הוראה בכתב שנתן רופא וטרינר ממשלתי בתוקף סמכותו לפי הפקודה.

פרק ב׳: תנאי תשתית נוספים למיתקן לייצור תוצרת אורגנית מן החי

תשתיות נוספות במיתקן
מיתקן יכלול גם –
(1)
חלקת מרעה או חלקת אימון שבה שטחים מוצלים, מזון ומים נגישים לבעלי החיים; היתה החלקה חלקת אימון יהיה המזון מזון מוגש;
(2)
מיתקן שמוחזקות בו מטילות יכלול גם מדפי לינה ותאי קינון;
(3)
בעת שנמצאים במיתקן בעלי חיים בהסבה – יהיה שטח נפרד ותחום להחזקתם בתקופת הסבה.
שטחים מזעריים
במיתקן יהיו שטחים מזעריים אלה:
(1)
לכל ראש בקר או צאן שטח שלא יפחת מן המפורט בחלק א׳ שבתוספת השנייה;
(2)
לתרנגולות שטח שלא יפחת מן המפורט בחלק ב׳ שבתוספת השנייה.
פתחי כניסה ויציאה
רוחב פתחי כניסה ללול ויציאה ממנו לשטחי מרעה או אימון (pop holes) לא יפחת משני מטרים במצטבר, לכל 100 מטרים רבועים של שטח הלול.
גידור חלקת מרעה וחלקת אימון
חלקת אימון וחלקת מרעה יהיו מגודרות בגדר שמעוגנת בקרקע למניעת כניסה אליה ויציאה ממנה של בעלי חיים אחרים.

פרק ג׳: הוראות לעניין בעלי חיים

בחירת גזעים לייצור תוצרת אורגנית
בחירת גזעים תהיה לפי עקרונות אלה:
(1)
התאמתם והסתגלותם לתנאים המקומיים;
(2)
חיוניותם ועמידותם למחלות.
שיטות רבייה
לא יתיר אדם רביית בעל חיים במשק חי אורגני אלא בשיטות שלהלן:
(1)
רבייה טבעית;
(2)
הזרעה מלאכותית.
הכנסה והחזקה של בעל חיים במשק חי אורגני
לא יכניס אדם בעל חיים למשק אורגני מן החי ולא יחזיק בו בעל חיים אלא אם כן בעל החיים בהסבה לפי פרק ד׳ או שבקע או שנולד במשק חי אורגני ושהה במשק כאמור במשך כל תקופת חייו.
חידוש עדר או הגדלתו
(א)
על אף האמור בתקנה 16 רשאי אדם, באישור גוף אישור ובקרה, להכניס בעל חיים למשק חי אורגני כאשר הדבר דרוש לחידוש עדר או להגדלתו אם התקיימו בבעל החיים תנאים אלה:
(1)
גילו אינו עולה על הגיל המרבי לתחילת תקופת הסבה לפי תקנה 19;
(2)
שיעור בעלי החיים מהכמות הכוללת של בעלי החיים במשק החי שיוכנסו, לא יעלה על 10 אחוזים בבקר ועל 20 אחוזים בצאן.
(ב)
בתקנה זו, ”חידוש עדר או הגדלתו“ – כל אחד מאלה:
(1)
החלפה או הוספה של מין;
(2)
השלמת עדר בשל תמותה חריגה ממחלה או אסון טבע;
(3)
הוספת זכרים להרבעה.
(ג)
נדרשים חידוש עדר או הגדלתו בשל תמותה חריגה ממחלה או בשל אסון טבע, לא יאשר גוף אישור ובקרה הכנסה כאמור אלא אם כן אישר זאת המנהל מראש ובכתב.

פרק ד׳: הסבה

חלקת מרעה אורגנית
חלקת מרעה שאיננה אורגנית תוסב לחלקת מרעה אורגנית לפי פרק ד׳ לתקנות ייצור תוצרת מן הצומח.
גיל מרבי להסבת בעלי חיים
הגיל המרבי לתחילת תקופת ההסבה הוא כמפורט להלן:
(1)
פטמים והודים – 72 שעות;
(2)
מטילות – 18 שבועות;
(3)
בקר – 18 חודשים;
(4)
צאן – 6 חודשים.
משך תקופת ההסבה
משך תקופת ההסבה הוא כמפורט להלן:
(1)
פטמים – 6 שבועות;
(2)
הודים – 10 שבועות;
(3)
מטילות – 6 שבועות;
(4)
בקר לבשר – 12 חודשים;
(5)
צאן לבשר – 6 חודשים;
(6)
צאן ובקר לחלב – 6 חודשים.
החזקת יונקים בתקופת הסבה
יונק יוחזק בתקופת ההסבה במשק חי אורגני במקום מתוחם ומסומן, בנפרד מבעלי חיים אורגניים, וזאת עד תום תקופת ההסבה כאמור בתקנה 20.
בקשה להסבת בעל חיים
(א)
עוסק המבקש להסב בעל חיים שאינו אורגני לאורגני יגיש לגוף אישור ובקרה בקשה לפי חלק א׳ בטופס שבתוספת השלישית.
(ב)
קיבל גוף אישור ובקרה בקשה כאמור בתקנת משנה (א), יבדוק, בתוך שלושים ימים מיום קבלתה, את מיתקן הגידול ואת בעלי החיים המוחזקים בו.
(ג)
ראה גוף אישור ובקרה כי במיתקן מתקיימים התנאים הנדרשים לפי תקנה 2 ובפרק ב׳, ובבעל החיים מתקיימים התנאים שבתקנה 19, יאשר את תחילת תקופת ההסבה בחלק ב׳ בטופס שבתוספת השלישית.
ביקורת בתקופת ההסבה
גוף אישור ובקרה יערוך בתקופת ההסבה ביקורת שוטפת של המיתקן ובעלי החיים שבו, כדי לוודא שמתקיימות הוראות תקנות אלה.
הודעה על סיום תקופת ההסבה
ראה גוף אישור ובקרה כי תקופת ההסבה הסתיימה בהצלחה, יאשר זאת בכתב למבקש.

פרק ה׳: הפעלת משק חי

גידול לייצור תוצרת אורגנית מן החי
לא יגדל אדם בעל חיים לייצור תוצרת אורגנית מן החי אלא בהתאם להיתר שקיבל לפי תקנה 4.
איסור שימוש בחומרים מסוימים או בקרינה
(א)
בייצור תוצרת אורגנית מן החי לא ישתמש אדם בחומרים שהונדסו באופן גנטי או ברכיבים שטופלו בקרינה מייננת, ולא יטפל בתוצרת בקרינה מייננת; בעל חיים שטופל כאמור יישלל מעמדו כאורגני ולא תאושר הסבתו מחדש.
(ב)
לא ישתמש אדם בזרזי גידול, הורמונים ורכיבים המשמשים לשליטה בקצב גידול בעלי חיים והפקת תוצרתם.
איסור החזקה בכלובים
לא יחזיק אדם בעל חיים במשק חי אורגני בבידוד; הוראה זו לא תחול על החזקת יונקים עד לגיל גמילה, יונקות בשליש האחרון להריונן או אם נדרש הדבר בשל בריאותו הלקויה של בעל החיים.
רפד במבנה
לא יכניס אדם בעל חיים למבנה אלא אם כן רצפת המבנה מרופדת במצע יבש.
טיפולים כירורגים
(א)
לא יבצע אדם בבעל חיים טיפול כירורגי, למעט טיפול בידי רופא וטרינר שנדרש לבריאותו של בעל החיים.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) –
(1)
רשאי אדם לסמן בעל חיים בתווית אוזן;
(2)
רשאי אדם לקצץ זנב טלה או להסיר קרניים משיקולים בריאותיים או בטיחותיים ולהתקין נזם באף פר משיקולים ממשקיים, והכל באישור רופא וטרינר;
(3)
רשאי רופא וטרינר לסרס או לעקר בעל חיים.
(ג)
פעולות כמפורט בתקנת משנה (ב) ייעשו בכפוף להנחיות שפרסם מנהל השירותים הווטרינריים באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לעניין פעולות השחתה בבעלי חיים.
תקופת המתנה
לא יכניס אדם עופות למשק חי אורגני אלא אם כן חלפו שבעה ימים מיום שהמיתקן נוקה וחוטא כאמור בתקנה 40.
החזקת עופות במרעה
לא יחזיק אדם עופות במשק חי אורגני אלא אם כן איפשר לעופות גישה חופשית לחלקת מרעה; הוראות אלה לא יחולו אם תנאי מזג אוויר מונעים את קיומן או שנאסרו על ידי רופא וטרינר ממשלתי.
מנוחת לילה
משך מנוחת לילה של עופות בלא תאורה מלאכותית, לא יפחת משמונה שעות רצופות.

פרק ו׳: הזנה

הזנה אסורה
לא יזין אדם בעל חיים אורגני באופן ובחומרים כמפורט להלן:
(1)
בהזנה מאולצת;
(2)
(3)
במי שתייה, מזון או במוצרי מזון המכילים חומרים אלה:
(א)
תכשיר, תרכיב וכל מצרך או חומר אחר לשימוש ברפואה;
(ב)
מוצר כימי, לרבות חנקן סינתטי או תרכובות לא חלבוניות של חנקן, צבעי מאכל, חומרים משמרים, ויטמינים ותוספים כימיים סינתטיים;
(ג)
זרז גדילה או חומר אחר המיועד לזירוז הגדילה או להגברת הייצור.
עדיפות בהזנה
עוסק ייתן עדיפות להזנת בעל חיים בחלקת מרעה.
רעייה נפרדת
לא ירעה אדם בעל חיים אורגני בחלקת מרעה עם בעל חיים שאיננו אורגני.
תכולת מזון מוגש
מזון מוגש לא יכלול אלא את המפורט להלן:
(1)
תשעים אחוזים לפחות מתכולת המזון המוגש ליונקים ושמונים וחמישה אחוזים מהמזון המוגש לעופות תכלול תוצרת מן הצומח שיוצרה והופקה לפי תקנות ייצור תוצרת מן הצומח, ובכלל זה מזון בהסבה בשנה השנייה להסבה;
(2)
ניתן להוסיף למזון יונקים עד עשרה אחוזים של חומרים שאינם אורגניים ולמזון עופות עד חמישה עשר אחוזים של חומרים כאמור, ובלבד שהם מפורטים בחלק א׳ או ב׳ של התוספת הרביעית;
(3)
מינרלים ותוספי מזון שרשומים בחלק ג׳ לתוספת הרביעית או בתוספת החמישית לא יובאו במניין האחוזים בפסקאות (1) ו־(2) אם הם הכרחיים לתהליך ייצור המזון או להזנת בעלי החיים.
הרכב מזון מוגש
הרכב מזון מוגש יהיה כמפורט להלן:
(1)
35 אחוזים ממשקלו של החומר היבש במנה היומית יורכב ממזון גס;
(2)
על אף האמור בפסקה (1) ניתן להגיש לפרה חולבת, במשך תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים מתחילת חליבתה, מזון מוגש ש־30 אחוזים ממשקלו הוא מזון גס;
(3)
כלל המזון מזון בהסבה כאמור בתקנה 36(1), שיעורו במזון לא יעלה על 30 אחוזים.
הזנה בנסיבות קיצוניות והשפעת ההזנה על מעמד בעל החיים
(א)
על אף האמור בתקנות 36 ו־37, בנסיבות קיצוניות, בשל שריפה או בצורת, רשאי גוף אישור ובקרה, אם הוכח להנחת דעתו שאין בנמצא מזון אורגני או מזון אורגני בהסבה ואם הסכים לכך המנהל מראש ובכתב, לאשר לעוסק להזין בעל חיים אורגני במזון ממקורות אחרים, וזאת לפי סדר עדיפות יורד כלהלן:
(1)
מזון בהסבה – החל בתחילת תקופת ההסבה לפי פרק ד׳ לתקנות ייצור [צ״ל: תוצרת] מן הצומח – בכל כמות;
(2)
במזון המפורט בתוספות הרביעית והחמישית – ובלבד ששיעורו לא יעלה על 25 אחוזים מן החומר היבש במזון היומי, וכמותו השנתית הכוללת לא תעלה על 10 אחוזים מכלל המזון.
(ב)
הוזן בעל חיים לפי תקנת משנה (א), לא יתיר גוף אישור ובקרה את סימולה של תוצרת מאותו בעל חיים בסמל בקרה, אלא אם כן התקיימו כל אלה:
(1)
בעל החיים הוזן שוב לפי תקנה 37 במשך יתרת חייו או במשך שישה חודשים רצופים, לפי התקופה הקצרה מביניהן;
(2)
התוצרת נבדקה במעבדה שאישר המנהל בתום התקופה הקצרה מבין המפורטות בפסקה (1), ולא נמצאו בה שאריות חומרים שאינם מפורטים בתוספת השנייה לתקנות התכשירים.

פרק ז׳: מניעת מחלות והטיפול בהן והדברת טפילים

אמצעים לשמירת בריאות בעלי חיים
בעל משק חי אורגני ינקוט אמצעים כמפורט להלן לשם שמירה על בריאות בעלי החיים ומניעת הידבקותם במחלה:
(1)
שימוש בגזעים וקווי טיפוח מתאימים;
(2)
יישום שיטות גידול מתאימות למין בעל החיים, המעודדות עמידות למחלות ולמניעת זיהומים;
(3)
מתן מזון בכמות מספקת ובאיכות טובה;
(4)
שימוש בשיטת רעייה מחזורית;
(5)
החזקת בעלי חיים בצפיפות שאינה עולה על הקבועה בתקנה 11.
ניקוי וחיטוי מיתקן וציודו
התרוקן משק החי האורגני מבעלי החיים שהוחזקו בו, יחולו הוראות אלה:
(1)
העוסק ידאג לניקוי המיתקן והציוד שבו;
(2)
העוסק ידאג לחיטוי המיתקן והציוד שבו בתכשירים כימיים, ובלבד שהחומר הפעיל שבתכשיר הכימי רשום בתוספת השישית;
(3)
לא יכניס אדם בעל חיים למשק חי אורגני אלא אם כן בדק ומצא שהמשק נוקה וחוטא כאמור בפסקאות (1) ו־(2).
הדברת טפילים
לא ידביר אדם טפילים בבעל חיים אורגני או במיתקן אלא בתכשיר כימי ואלא אם כן החומר הפעיל שבו ותנאי השימוש בו רשומים בתוספת השביעית.
הגבלות בטיפול למניעת מחלות
לא ישתמש אדם בתכשיר או בתרכיב למניעת מחלה בבעל חיים אורגני אלא אם כן רופא וטרינר קבע שטיפול אחר למניעת המחלה אינו יעיל, והטיפול נעשה לפי מרשם והוראות שהורה רופא וטרינר ובפיקוחו.
טיפול בבעל חיים פצוע או חולה
(א)
נפצע בעל חיים או חלה ינקוט העוסק בפעולות לפי סדר עדיפויות יורד כמפורט להלן:
(1)
ישתמש בחומר ממקור צמחי כמו תמציות צמחים, שמנים או בחומרים הומאופטיים שהחומר הפעיל שלהם הוא מינרל מן המפורטים בחלק ג׳ לתוספת הרביעית או רכיב תזונתי כאמור בפרק 1.1 בתוספת החמישית;
(2)
קבע רופא וטרינר כי הטיפול לפי פסקה (1) אינו יעיל, יקבע, בכתב, לעוסק את אופן הטיפול בבעלי החיים, לרבות באמצעות תכשיר או תרכיב לפי כל דין.
(ב)
בעל חיים המטופל לפי תקנת משנה (א)(2) יסומן ויוחזק בבידוד משאר בעלי החיים שבמשק החי האורגני לתקופה שאורכה פי שניים ממשך תקופת ההמתנה המפורטת בתווית התכשיר שנעשה בו שימוש או למשך שלושה שבועות – הארוכה מביניהן – ולא יימכר קודם לכן כאורגני.
(ג)
טופל בעל חיים לפי תקנת משנה (א)(2), יהיה מעמד תוצרת שיוצרה ממנו כמפורט להלן:
(1)
בשרו לא יהיה אורגני;
(2)
תוצרת בעל החיים או צאצאו לא תהיה אורגנית עד חלוף תקופת ההמתנה הנקובה בתוספת השמינית.
(ד)
על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו־(ג) רשאי מנהל השירותים הווטרינריים לקבוע לבעל החיים שטופל לפי תקנה 9 הסבה מחדש ורשאי הוא לקבוע תנאים להסבה, בשים לב לרמת ההתפרקות של החומרים שטופל בהם.

פרק ח׳: הכנת מוצרים אורגנים מן החי

חובת אישור, היתר או רישיון
לא יעבד אדם תוצרת אורגנית במקום שנדרש לגביו אישור, היתר או רישיון לפי חוק הרישוי, צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ״א–1960, תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש״ך–1960, או תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ״ד–1964, אלא אם כן בידיו אישור, היתר או רישיון בתוקף, לפי העניין.
עיבוד תוצרת חקלאית
(א)
לא ישתמש אדם להכנת מוצר אורגני אלא ברכיבים שהם תוצרת אורגנית, אלא אם כן שיעורם הכולל במוצר אינו עולה על חמישה אחוזים – מים ומלח לא יבואו במניין האחוזים – ומתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
(1)
גוף אישור ובקרה אישר כי לא ניתן להשיג במאמץ סביר רכיבים זהים שהם תוצרת אורגנית;
(2)
הרכיבים הם מן המפורטים בתוספת התשיעית;
(3)
המוצר לא יכלול רכיב שהוא תוצרת אורגנית ותוצרת אחרת כאחד.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם להשתמש בהכנת מוצר –
(1)
בתוספי מזון וברכיבים אחרים שאינם תוצרת חקלאית – אם הם הכרחיים לתהליך עיבוד המוצר והם רשומים בתוספת העשירית, ואם הם תוספי מזון כהגדרתם בתקנות תוספי מזון, מתקיימות בהם הוראות התקנות האמורות;
(2)
בחומרים מסייעי ייצור המפורטים בתוספת האחת עשרה.
תהליכי עיבוד
לא יעבד אדם תוצרת אורגנית אלא בתהליכי עיבוד מכניים, פיסיקליים או ביולוגיים.

פרק ט׳: מיון, אריזה, אחסון והובלה

מיון ביצי מאכל אורגניות
לא יעסוק אדם במיון ביצי מאכל אורגניות אלא אם כן בידיו אישור לפי תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), התשנ״ה–1994, ורישיון לפי חוק הרישוי.
חומרי אריזה
עוסק ייתן עדיפות לשימוש בחומרי האריזה שניתנים למיחזור, ואולם הוא לא ישתמש באריזת תוצרת אורגנית –
(1)
אלא בחומר אריזה נקי, ואם היא מיועדת לשיווק לצרכן – בחומר אריזה חדש;
(2)
בחומר אריזה המכיל P.V.C.
הובלת תוצרת אורגנית
לא יוביל אדם תוצרת אורגנית אלא לפי המפורט להלן:
(1)
תוצרת אורגנית שאינה ארוזה מראש, תובל בנפרד מתוצרת שאינה אורגנית וכלי הקיבול שבהם היא מובלת יסומנו במילים ”תוצרת אורגנית“;
(2)
בעל התוצרת ימלא, לפני העמסת התוצרת על כלי ההובלה, תעודת משלוח לפי הטופס שבתוספת השתים עשרה; תעודת המשלוח תהיה בידי המוביל בעת ההובלה ותימסר עם סיומה למקבל התוצרת.

פרק י׳: הסדרת מכירה ויבוא

הסדרת היבוא
(א)
לא יתיר גוף אישור ובקרה שימוש בסמל בקרה לתוצרת אורגנית מן החי שיוצרה מחוץ לישראל או למוצרים שיוצרו ממנה, אלא אם כן –
(1)
התוצרת הוכרה בידי גוף אישור ובקרה במדינה שבה יוצרה, שהמנהל הכיר בו ובסמלו לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק;
(2)
התוצרת סומנה בסמל הגוף שהמנהל הכיר בו כאמור בפסקה (1) ולוותה במסמך המאשר זאת (להלן – המסמך המלווה);
(3)
היבואן ותוצרתו עומדים בביקורת שוטפת של גוף אישור ובקרה.
(ב)
המסמך המלווה יהיה במקור בלבד, ילווה את המשלוח עד הגיעו ליבואן, ויישמר בידיו לתקופה שלא תפחת משלוש שנים מיום שיובא לישראל.
הסדרת המכירה
(א)
לא יציג אדם תוצרת אורגנית מן החי ולא יציעה למכירה לצרכן, אלא אם כן היא ארוזה מראש ועל גבי אריזתה מופיעים הסמלים ושם העוסק שייצר את התוצרת.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי עוסק למכור תוצרת אורגנית מן החי שאיננה ארוזה מראש אם מתקיים בה אחד מאלה:
(1)
התוצרת יוצרה ונמכרת במשקו של העוסק ומשק העוסק איננו משק מעורב;
(2)
במקום המכירה אין תוצרת מן החי בתפזורת שאיננה אורגנית.

פרק י״א: תיעוד וביקורת על פעולות עוסק

תיעוד
ביצע עוסק פעולות כמפורט להלן יתעד אותן, עובר לביצוען, תוך פירוט כל המידע הנוגע לאותן פעולות:
(1)
ניקוי וחיטוי שטחי עיבוד לפי תקנה 6;
(2)
הדברה בשטחי עיבוד, מיון, אריזה ואחסון לפי תקנה 7;
(3)
ניקוי וחיטוי המיתקן וציודו לפי תקנה 40;
(4)
הדברת טפילים לפי תקנה 41;
(5)
טיפולים כירורגיים לפי תקנה 29;
(6)
טיפול בבעל חיים פצוע או חולה לפי תקנה 43;
(7)
פעולות לפי הפקודה כאמור בתקנה 9.
שמירת מסמכים
עוסק ישמור ברשותו את המסמכים המפורטים להלן לתקופה שלא תפחת משנתיים מיום הוצאתם או מיום התיעוד, לפי העניין:
(1)
בקשות שהגיש, רישיונות והיתרים שניתנו לו;
(2)
הוראות ואישורים שנתן מנהל השירותים הווטרינריים, רופא וטרינר ממשלתי או רופא וטרינר;
(3)
אישור להזנה בנסיבות קיצוניות לפי תקנה 38;
(4)
מסמכים הנוגעים לייצור התוצרת החקלאית ובכלל זה לעניין רכישת תשומות, שיווק, מסמכי יבוא ויומני פעילות;
(5)
תיעוד לפי תקנה 52;
(6)
דוחות ביקורת שערך אצלו גוף אישור ובקרה;
(7)
תוצאות בדיקות מעבדה.
ביקורת
גוף אישור ובקרה יבצע ביקורות ייצור של עוסקים שקיבלו ממנו היתר בתדירות שלא תפחת –
(1)
מאחת לשנה, בתיאום מראש, אצל כל עוסק;
(2)
מפעמיים בשנה אצל לא פחות מעשרה אחוזים מן העוסקים ובלבד שהביקור השני יתבצע בלא תיאום מראש.
דוחות ביקורת
במעמד בדיקת הייצור יתעד גוף האישור והבקרה את דוח ממצאי הביקורת לפי הטופס שבתוספת השלוש עשרה; המבקר ימסור עותק חתום של הדוח למבוקר שיאשר את קבלתו בחתימתו.
דגימות
(א)
גוף אישור ובקרה ידגום, לפי תכנית דגימות שנתית שאישר המנהל, מזון מוגש, חלקת מרעה ותוצרת אורגנית מן החי, לבדיקת הימצאות שאריות ויעביר את הדגימות לבדיקה במעבדה שהמנהל אישר לעניין זה.
(ב)
נמצאו שאריות במזון מוגש או בתוצרת אורגנית מן החי, יפסול גוף האישור והבקרה את התוצרת שמקורה בבעל החיים שניזון מהמזון כאמור או את התוצרת האורגנית כאמור, לפי העניין, לשיווק כתוצרת אורגנית ולא יתיר שימוש בסמל הבקרה לתוצרת נוספת שיוצרה מאותו בעל חיים, אלא לאחר שבעל החיים סיים הסבה מחדש; הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על מי שפועל לפי תקנה 43(א)(2) ו־(ד).
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (ב), נמצאו שאריות בתוצרת כאמור באותה תקנת משנה, רשאי גוף אישור ובקרה להתיר שימוש בסמל בקרה לתוצרת נוספת שיוצרה מאותו בעל חיים אף אם לא הסתיימה תקופת ההסבה, אם ראה שהתקיימו כל אלה:
(1)
תוצאות בדיקות מעבדה של התוצרת שדגם גוף האישור והבקרה קובעות כי אין עוד שאריות בתוצרת;
(2)
העוסק קיים את כל הנדרש בתקנות אלה בתקופה שקדמה להימצאות השאריות;
(3)
המנהל אישר בכתב כי שוכנע שמקור השארית הוא רחף או זיהום סביבתי.
(ד)
נמצאו בחלקת המרעה שאריות, יפעל גוף האישור והבקרה לפי הוראות תקנה 45(ב)(2) לתקנות ייצור תוצרת מן הצומח, בשינויים המחויבים.
שמירת דינים
תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י״ט בטבת התשע״ג (1 בינואר 2013).

תוספת ראשונה

(תקנה 3)

בקשה לקבלת/חידוש היתר

שם המבקש: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת״ז/עוסק מורשה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ טל׳: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טל׳ נייד: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ פקס׳: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עסקתי/לא עסקתי בייצור תוצרת אורגנית מן החי במשך תקופה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (בשנים);
גוף אישור ובקרה סירב/לא סירב ליתן לי היתר, בטל/לא בטל היתר שנתן לי, בחמש השנים שקדמו להגשת בקשתי;
בקשה להיתר סורבה או בוטלה – מצ״ב:
סירוב למתן היתר
הודעה על ביטול היתר
התוצרת שלגביה מבוקש ההיתר:
בקר לרבייה/ בקר לייצור בשר/ בקר לייצור חלב
צאן לבשר/ צאן לייצור חלב
פטמים/ מטילות/ הודים
תוצרת מעובדת מן החי
מצורפים בזה:
תכנית אורגנית מוצעת שמכילה את המסמכים המפורטים להלן:
מפה של המיתקנים, חלקות המרעה או האימון, שטחי העיבוד, תחנות האריזה והאחסון;
מסמכים הנוגעים לייצור התוצרת החקלאית ובכלל זה לעניין רכישת תשומות, שיווק, מסמכי יבוא ויומני פעילות;
נוהלי עבודה שמציע המבקש להבטחת מילוי הוראות תקנות אלה;
והמפורט להלן, לפי העניין –
מבקש שהוא מגדל -
המבקש עומד בתנאים שנקבעו לפי תקנה 2
ימלא את הטבלה שלהלן לגבי סוג המיתקן –
מס׳ מיתקןמס׳ גוששטח המיתקן בדונמיםשטח חלקת מרעה/אימון בדונמיםסוג התוצרתמועד תחילת הגידול
      
      
מבקש לעניין ייצור מקביל -
הערכת היקף הייצור באחוזים אורגני/לא אורגני תוך פירוט הענפים.
נהלים והוראות עבודה מוצעים לעניין הבטחת הפרדה מוחלטת בזמן ובמקום בין הייצור האורגני והייצור שאיננו אורגני.
מבקש שמייצר תוצרת אורגנית - אישור, רישיון או היתר לפי –
תנאי רישוי עסקים (רפתות ודירים);
הצהרת המבקש:
אני הח״מ מצהיר בזה כי המידע המפורט בבקשתי נכון ומדויק, ידועות לי הוראות החוק והתקנות שהותקנו לפיו ואני מתחייב לפעול לפיהן.
ידוע לי כי גוף אישור ובקרה רשאי לבטל היתר שנתן אם ראה שמתן ההיתר היה שלא כדין, שהתנאים לנתינתו אינם מתקיימים עוד או שבעל ההיתר אינו ממלא אחריהם.
חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם פרטי ושם משפחה
תאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת שנייה

(תקנה 11)

חלק א׳: השטח המזערי לראש בקר או צאן במבנה, בחלקת אימון ובחלקת מרעה

הענףגודל המבנה שטח מזערי
(מטרים רבועים לבעל חיים)
גודל חלקת אימון או
חלקת מרעה שטח מזערי
(מטרים רבועים לבעל חיים)
בקר לרבייה ופיטום6.006.00
בקר לחלב15.004.50
פרים לרבייה10.0030.00
כבשים ועזים3.002.50
טלאים וגדיים0.350.50

חלק ב׳: השטח המזערי לתרנגולות במבנה בחלקת אימון ובחלקת מרעה

הענףגודל מבנה
(שטח נטו זמין הדרוש לתרנגולות)
גודל חלקת אימון או חלקת מרעה
שטח מזערידרישות תאי קינון ומדפי לינה
מטילות6 מטילות למטר רבועקן ל־7 מטילות או 120 סמ״ר למטילה אורך מדף הלינה למטילה לא יפחת מ־18 סמ״ר2 מטילות למטר רבוע
פטמים10 פטמים למטר רבוע 5 פטמים למטר רבוע
הודים4 הודים למטר רבוע 2 הודים למטר רבוע

תוספת שלישית

(תקנה 22(א) ו־(ג))

חלק א׳: בקשה להסבת בעלי חיים

שם המבקש: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת״ז/עוסק מורשה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ טל׳: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טל׳ נייד: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ פקס׳: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דואר אלקטרוני: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הח״מ מבקש לאשר את הסבת בעלי החיים המפורטים בטבלה שלהלן:
סוג בעל החייםגיל בעל החיים
פטמים 
מטילות 
הודים 
בקר לבשר 
בקר לחלב 
צאן לבשר 
צאן לחלב 
שם משק החי האורגני שתתבצע בו ההסבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כתובתו: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מיתקן . . . . . . . . . . . . . בגוש . . . . . . . . . . . . חלקה . . . . . . . . . . . . . . גודל המיתקן. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תיאור המיתקן המיועד להסבה ושטחו: מבנה/חלקת מרעה/חלקת אימון* בשטח . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מועד תחילת הסבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תיאור היחידות החקלאיות הנוספות במשק: אורגני/ בהסבה לאורגני/ חקלאות מקובלת*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* מחק את המיותר.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה

חלק ב׳: אישור תחילת תקופת הסבה

(ימולא על ידי גוף אישור ובקרה)
שם גוף האישור והבקרה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם מבצע הביקורת: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ת״ז
תאריך ביצוע הביקורת במיתקן הגידול: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
החלטה לעניין הבקשה –
המיתקן ובעלי החיים שבו לא אושרו לתחילת הסבה מן הנימוקים שלהלן:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
המיתקן ובעלי החיים הרשומים לעיל אושרו להסבה.
תאריך תחילת ההסבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תאריך סיום ההסבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הערות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם מנהל גוף אישור ובקרה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת רביעית

(תקנות 36(2) ו־(3), 38(א)(2) ו־43(א)(1))

חומר גלם מן הצומח או מן החי וחומר גלם מינרלי

חלק א׳: מזון לא אורגני ממקור צמחי
Part A: Non organic feed materials of plant origin

שם החומר

שם באנגלית

1.1 דגנים, גרעיני דגנים ומוצרי לוואי שלהם
1.1 Cereals, grain their products and by products
גרעיני שיבולת שועל, פתיתים, רמולאז׳, קליפות וסובין
Oats as grains, flakes, middlings. hulls and bran
גרעיני שעורה, חלבון ורמולאז׳
Barley as grains, protein and middlings
נבטי אורז
Rice germ expeller
גרעיני דוחן
Millet as grains
גרעיני שיפון וכוספה
Rye as grains and middlings
גרעיני סורגום
Sorghum as grains
גרעיני חיטה, רמולאז׳, סובין, גלוטן ונבט חיטה
Wheat as grains, middlings, bran, gluten feed, gluten and germ
גרעיני כוסמת
Spelt as grains
גרעיני חיטפון (triticale)
Triticale as grains
גרעיני תירס, סובין, רמולאז׳, נבטים וגלוטן
Maize as grains, bran, middlings, germ expeller and gluten
לתת
Malt culms
גרעיני שעורה לאחר תסיסה
Brewers' grains
1.2 שמן זרעים, שמן פירות, מוצריהם ותוצרי לוואי
1.2. Oil seeds, oil fruits, their products3 and by-products
זרעי לפתית, כוספה וקליפות של ליפתית
Rape seed, expeller and hulls
פולי סויה, פולים קלויים, כוספה וקליפות
Soya bean as bean, toasted, expeller and hulls
זרעי חמניות וכוספת חמניות
Sunflower seed as seed and expeller
זרעי כותנה וכוספת כותנה
Cotton as seed and seed expeller
זרעי פשתה וכוספת פשתה
Linseed as seed and expeller
כוספת זרעי שומשום
Sesame seed as expeller
כוספת גלעיני דקל
Palm kernels as expeller
כוספת זרעי דלעת
Pumpkin seed as expeller
זיתים וגפת זיתים
Olives, olive pulp
שמן ירקות (מיצוי פיזיקלי)
Vegetable oils (from physical extraction)
1.3 זרעי קטניות, מוצריהם ותוצרי לוואי
1.3. Legume seeds, their product and by-products
גרגירי חומוס, רמולאז׳ וסובין
Chickpeas as seeds, middlings and bran
זרעי בקיית הכרשינה, רמולאז׳ וסובין
Ervil as seeds, middlings and bran
זרעי בקיה שעברו טיפול חום, רמולאז׳ וסובין
Chickling vetch as seeds submitted to heat treatment, middlings and bran
זרעי אפונה, רמולאז׳ וסובין
Peas as seeds, middlings, and bran
זרעי שעועית, רמולאז׳ וסובין
Broad beans as seeds, middlings and bran
זרעי פול, רמולאז׳ וסובין
Horse beans as seeds middlings and bran
זרעי בקיה, רמולאז׳ וסובין
Vetches as seeds, middlings and bran
זרעי תורמוס, רמולאז׳ וסובין
Lupin as seeds, middlings and bran
1.4 פקעות, שורשים, מוצריהם ותוצרי לוואי שלהם
1.4. Tuber, roots, their products and by-products
פולפת סלק מתוק
Sugar beet pulp
תפוחי אדמה
Potato
פקעות בטטה
Sweet potato as tuber
פולפת תפוחי אדמה (תוצר לוואי של מיצוי עמילן תפוחי אדמה)
Potato pulp (by-product of the extraction of potato starch)
עמילן תפוחי אדמה
Potato starch
חלבון תפוחי אדמה
Potato protein
טפיוגה (קאסאווה)
Manioc
1.5 זרעים ופירות אחרים, מוצריהם ותוצרי לוואי
1.5. Other seeds and fruits, their products and by-products
חרוב
Carob
תרמילים וקמח חרובים
Carob pods and meals thereof
דלעת
Pumpkins
קליפות ופולפה של פרי הדר
Citrus pulp
תפוחי עץ, חבושים, אגסים, אפרסקים, תאנים, ענבים והגפת מכל אלה
Apples, quinces. pears, peaches. figs, grapes and pulps thereof
ערמונים
Chestnuts
כוספת אגוזי מלך
Walnut expeller
כוספת אגוזי לוז
Hazelnut expeller
כוספה וקליפות קקאו
Cocoa husks and expeller
בלוטים
Acorns
1.6 מזון גס
1.6. Forages and roughages
אספסת
Lucerne
קמח אספסת
Lucerne meal
תלתן
Clover
קמח תלתן
Clover meal
עשבי מרעה
Grass (obtained from forage plants)
קמח עשבים
Grass meal
חציר
Hay
תחמיץ
Silage
קש דגנים
Straw of cereals
מספוא ירקות שורש
Root vegetables for foraging
1.7 צמחים אחרים, מוצריהם ותוצרי לוואי
1.7. Other plants, their products and by-products
מולסות
Molasses
קמח אצות (תוצר ייבוש וריסוק אצות שנשטפו להפחתת תכולת יוד)
Seaweed meal (obtained by drying and crushing seaweed and washed to reduce iodine content)
אבקות ותמציות צמחים
Powders and extracts of plants
חלבון המופק מצמחים (רק לבע״ח צעירים)
Plant protein extracts (solely provided to young animals)
תבלינים
Spices
צמחי תבלין
Herbs
חלק ב׳: חומרי מזון שמקורם מן החי
Part B: Feed materials of animal origin

שם החומר

שם באנגלית

2.1 חלב ומוצרי חלב
2.1 Milk and milk products
חלב גולמי
Raw milk
אבקת חלב
Milk powder
חלב דל־שומן, אבקת חלב דל־שומן
Skimmed milk, skimmed-milk powder
חלב מלא, אבקת חלב מלא
Buttermilk, buttermilk powder
מי גבינה, אבקת מי גבינה, אבקת מי גבינה דלת סוכר, אבקת חלבון המופק ממי גבינה (מיצוי פיזיקלי)
Whey, whey powder, whey powder low in sugar, whey protein powder (extracted by physical treatment)
אבקת קזאין
Casein powder
אבקת לקטוז
Lactose powder
גבן וחלב מוחמץ
Curd and sour milk
2.2 דגים, בעלי חים ימיים אחרים, מוצריהם ותוצרי לוואי
2.2. Fish, other marine animals, their products and by-products
תחת ההוראות שלהלן: מוצרים שמקורם ממדגה בר־קיימא ולשימוש אך ורק למינים שאינם צמחוניים
Under the following restrictions: Products origin only from sustainable fisheries and to be used only for species other than herbivores
דגים
Fish
שמן דגים ושמן כבד בקלה, לא מזוקק
Fish oil and cod-liver oil not refined
רכיכות וסרטנים (autolysates)
Fish molluscan or crustacean autolysates
תוצרי הידרוליזה ופרוטאוליזה המתקבלים מפעילות אנזימטית לשימוש עבור בעלי חיים צעירים בלבד
Hydrolysate and proteolysates obtained by an enzyme action, whether or not in soluble fonn, solely provided to young animals
קמח דגים
Fish meal
2.3 ביצים ומוצרי ביצים
2.3. Egg and egg products
ביצים ומוצריהם לשימוש עצמי כמזון לעופות
Eggs and egg products for use as poultry feed, primarily from the same holding
חלק ג׳: מינרלים
Part C: Feed materials of mineral origin

שם החומר

שם באנגלית

3.1 נתרן
3.1 Sodium
מלח ים (לא מעובד)
unrefined sea salt
מלח סלע גס
coarse rock salt
נתרן גפרתי
sodium sulphate
נתרן פחמתי
sodium carbonate
נתרן דו־פחמתי
sodium bicarbonate
נתרן כלורי
sodium chloride
3.2 אשלגן
3.2. Potassium
אשלגן כלורי
potassium chloride
3.3 סידן
3.3. Calcium
צדפים של בעלי חיים ימיים (כולל עצמות דיונונים)
lithotamnion and maerl shells of aquatic animals (including cuttlefish bones)
סידן פחמתי
calcium carbonate
לקטאט הסידן
calcium lactate
גלוקונאט סידן
calcium gluconate
3.4 זרחן
3.4. Phosphorus
דו־קלציום זרחני נטול פלואוריד
defluorinated dicalcium phosphate
מונו־קלציום זרחני נטול פלואוריד
defluorinated monocalcium phosphate
מונו סודיום זרחני
monosodium phosphate
סידן מגנזיום זרחני
calcium-magnesium phosphate
סידן נתרן זרחני
calcium-sodium phosphate
3.5. מגנזיום
3.5. Magnesium
תחמוצת מגנזיום (מגנזיום אנהידראטי)
magnesium oxide (anhydrous magnesia)
גפרת המגנזיום
magnesium sulphate
מגנזיום כלורי
magnesium chloride
מגנזיום פחמתי
magnesium carbonate
מגנזיום זרחתי
magnesium phosphate
3.6. גופרית
3.6. Sulphur
נתרן גופרתי
sodium sulphate

תוספת חמישית

(תקנות 36(3), 38(א)(2) ו־43(א)(1))

תוספי מזון וחומרים לשימוש בהזנת בעלי חיים

שם החומר

שם באנגלית

1.1 רכיבים תזונתיים
1.1 Nutritional additives
א. ויטמינים
A. Vitamins
ויטמינים המופקים מחומרי גלם המצויים באופן טבעי במזונות
Vitamins derived from raw materials occurring naturally in feedingstuffs
ויטמינים סינטטיים זהים לויטמינים טבעיים לשימוש בעלי חיים חד־קיבתיים
Synthetic vitamins identical to natural vitamins for monogastric animals
ויטמינים סינטטיים A‏, D‏, E, זהים לויטמינים טבעיים לשימוש מעלי גרה
Synthetic vitamins A, D, and E identical to natural vitamins for ruminants
ב. יסודות קורט
B. Trace elements
E1 – ברזל
E1 – Iron
ברזל פחמתי
ferrous (II) carbonate
ברזל סולפאט מונוהידראט ו/או הפטהידראט
ferrous (II) sulphate monohydrate and/or heptahydrate
תחמוצת הברזל
ferric (III) oxide
E2 – יוד
E2 – Iodine
יודט הסידן, נטול מים
calcium iodate, anhydrous
יודט הסידן, הקסהידראט
calcium iodate. hexahydrate
נתרן יודי
sodium iodide
E3 – קובלט
E3 – Cobalt
קובלט סולפאט מונוהידראט או הפטהידראט
cobaltous (II) sulphate monohydrate and/or heptahydrate
קובלט בסיסי פחמתי, מונוהידראט
basic cobaltous (II) carbonate. monohydrate
E4 - נחושת
E4 – Copper
תחמוצת הנחושת
copper (II) oxide
תחמוצת בסיסית פחמתית, מונוהידראט
basiccopper (II) carbonate, monohydrate
נחושת גפרתית פנטהידראט
copper (II) sulphate, pentahydrate
E5 - מנגן
E5 – Manganese
מנגן פחמתי
manganous (II) carbonate
תחמוצת המנגניטית ומנגן חמצני
manganous oxide and manganic oxide
גפרית המנגן, מונוהידראט או טטרהידראט
(II) sulfate. mono – and/or tetrahydrate
E6 – אבץ
E6 – Zinc
אבץ פחמתי
zinc carbonate
תחמוצת אבץ
zinc oxide
אבץ גפרתי מונוהידראט או הפטהידראט
zinc sulphate mono – and/or heptahydrate
E7 – מוליבדן
E7 – Molybdenum
אמוניום מוליבדאט, מוליבדאט הנתרן
ammonium molybdate, sodium molybdate
E8 – סלניום
E8 – Selenium
נתרן סלינאט
sodium selenate
נתרן סלינט
sodium selenite
1.2 תוספים זיאוטכניים
1.2 Zoo-technical additives
אנזימים ומיקרואורגניזמים
Enzymes and micro-organisms
1.3 תוספים בעיבוד מזון
1.3 Technological additives
א. משמרים
A. Preservatives
E200 חומצה סורבית
E200 Sorbic acid
E236 חומצה פורמית
E236 Formic acid
E260 חומצה אצטית
E260 Acetic acid
E270 חומצה לקטית
E270 Lactic acid
E280 חומצה פרופיונית
E280 Propionic acid
E330 חומצה ציטרית
E330 Citric acid
ב. אנטיאוקסידנטיים
B. Antioxidant substances
E306 תמציות עשירות בטוקופרול המשמשות כאנטיאוקסידנטים
E306 – Tocopherol-rich extracts of natural origin used as an antioxidant
ג. מייצבים ונוגדי התגבשות
C. Binders and anti-caking agents
E470 סידן סטאראט ממקור טבעי
E470 Calcium stearate of natural origin
E551b דו תחמוצת הצורן קולודיאלי
E551b Colloidal silica
E551c קיסלגור
E551c Kieselgur
E558 בנטוניט
E558 Bentonite
E559 חימר קאוליניטי
E559 Kaolinitic clays
E560 תערובות טבעיות של סטאריטים וכלוריטים
E560 Natural mixtures of stearites and chlorite
E561 וורמיקוליט
E561 Vermiculite
E562 ספיאוליט
E562 Sepiolite
E599 פרלייט
E599 Perlite
ד. תוספי תחמיץ
D. Silage additives
אנזימים, שמרים וחיידקים יכולים לשמש כתוספי תחמיץ
חומצה לקטית, פורמית, פרופיונית ואצטית מותרות בייצור תחמיץ כאשר מזג אוויר אינו מאפשר תנאי החמצה נאותים
Enzymes. yeasts and bacteria can be used as silage additives
The use of lactic, formic, propionic and acetic acid in the production of silage shall only be permitted when weather conditions do not allow for adequate fermentation
1.4 שמרים
1.4 Yeasts
שמרי אפייה
Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces carlsbergensis

תוספת שישית

(תקנה 40(2))

חומרי חיטוי

שם החומר

שם באנגלית

נתרן ואשלגן
Potassium and sodium soap
מים ואדים
Water and steam
תמיסת סיד
Milk of lime
סיד
Lime
סיד חי
Quicklime
נתרן היפוכלוריט
Sodium hypochlorite (e.g. as liquid bleach)
הידרוקסיד הנתרן (סודה קאוסטית)
Caustic soda
הידרוקסיד האשלגן
Caustic potash
מימן אל תחמוצי
Hydrogen peroxide
תמציות טבעיות של צמחים
Natural essences of plants
חומצה ציטרית, פראצטית, פורמית, לאקטית, אוקסילית, אצטית
Citric, peracetic acid, Formic, lactic, oxalic and acetic acid
אלכוהול
Alcohol
חומצה ניטרית לניקוי ציוד חליבה
Nitric acid (dairy equipment)
חומצה זרחתית לניקוי ציוד חליבה
Phosphoric acid (dairy equipment)
פורמלדהיד
Formaldehyde
חומרי ניקוי וחיטוי לעטינים וציוד חליבה
Cleaning and disinfection products for teats and milking facilities
נתרן פחמתי
Sodium carbonate

תוספת שביעית

(תקנה 41)

חומרים להדברת טפילים

החומר הפעילתנאי שימוששם באנגלית
אורגניזמים טבעיים ואורגניזמים מגידולבאמצעות הדברה ביולוגיתNatural organisms and cultivated organisms
חימראיןclay
חומר שמקורו מאצות ימיותאיןProducts from open water seaweed origin
מיצויי שמניםאיןOil extracts
שמן שום, מיצוי שום או שום כתושאיןGarlic oil, garlic extract or crushed garlic
תכשירים הומאופתים ו־AyurvedicאיןHomeopathic and Ayurvedic preparations
מיצויים צמחיים הניתנים באמצעות אינפוזיהלמעט טבקPlant extracts administered by infusion
כוהלים מתילייםאיןMethyl alcohols
מונוסודיום פלואורוסיליקטאיןMonosodium Fluorine and Silicate
שמן נים ומיצויים שלואיןNeem oil and extracts
פירתרוםמיצוי מ־Chrysanthemum cinerariaefoliumPyrethrum
קואסיהמיצוי מ־Quassia armaraQuassia
מלחי ים ומים מלוחיםאיןSea slats and salt water
אצות ים, קמח אצות ים, מיצוי אצות יםאיןSeaweed, seaweed mill and seaweed extract
גופריתאיןSulfur
חומץאיןVinegar

תוספת שמינית

(תקנה 43(ג)(2))

תקופת המתנה להפיכת תוצרת לאורגנית

טיפולתקופת המתנה מזערית בימים
תרכיב
חומרים הומאופתיים
חומרים צמחיים שהחומר הפעיל שלהם מפורט בחלק ג לתוספת החמישית [צ״ל: הרביעית] או בפרק 1.1 בתוספת השישית [צ״ל: החמישית]2
תכשירפי שלושה מהקבוע בתווית

תוספת תשיעית

(תקנה 45(א)(2))

רכיבים שאינם תוצרת אורגנית

שם החומר

שם באנגלית

פירות, אגוזים וזרעים אכילים:
Edible fruits, nuts and seeds
צנובר
Acorns
אגוזי קולה
Cola nuts
חזרזר
Gooseberries
פטל (מיובש)
Raspberries (dried)
דומדמניות (מיובשות)
Red currants (dried)
תבלינים וצמחי תבלין אכילים:
Edible spices and herbs:
פלפלון בכות
Pepper (Peruvian)
זרעי חזרת
Horseradish seeds
גלנגל
Lesser galangal
קורטם הצבעים (חריע)
Safflower flowers
גרגר הנחלים
Watercress herb
שונות:
Miscellaneous:
אצות, כולל אצות ים המותרים בייצור מזון שאינו אורגני
Algae, including seaweed permitted in conventional foodstuffs preparation
מוצרים צמחיים, מעובדים בשיטות המוזכרות בתקנה 46 אם אישר זאת גוף אישור ובקרה והמנהל הסכים לכך בכתב
Vegetable products, processed in according with regulation 46 if it has been demonstrated to the satisfaction of the CB and was approved by written by the director
שומנים ושמנים מזוקקים או לא, שלא עברו שינוי כימי, המופקים מצמחים שונים מ:
Fats and oils whether or not refined, but not chemically modified, derived from plants other than:
קקאו
Cocoa
קוקוס
Coconut
זית
Olive
חמניה
Sunflower
דקל
Palm
קנולה
Rape
קרטום הצבעים (חריע)
Sufflower
שומשום
Sesame
סויה
Soya
סוכרים ועמילנים האלה וחומרים אחרים המיוצרים מדגנים ופקעות:
The following sugars, starches and other products from cereals and tubers
פרוקטוז
Fructose
נייר אורז
Rice paper
נייר לחם בלא שמרים
Unleavened bread paper
שונות:
Miscellaneous:
כוסברה
Coriander
חלבון אפונה
Pea protein
רום, המופק מקנה סוכר בלבד
Rum, only obtained from cane sugar juice
תזקיק אלכוהול על בסיס פירות
Kirsch prepared on the basis of fruits
תערובות של גידולים המותרים בהכנה של מזון שאינו אורגני, המקנים איכויות של צבע וטעם
Mixtures of crops permitted in conventional foodstuffs preparation, and giving coloring and tasting qualities
מוצרי בע״ח:
Animal products:
אורגניזמים מימיים, שאינם ימיים במקורם ומותרים בהכנת מזון קונבנציונלי
Aquatic organisms, not originating From aquaculture, and permitted in conventional foodstuffs preparation
ג׳לטין
Gelatin
לקטוז
Lactose
אבקת מי גבינה
Whey powder ”herasuola“
קזאין
Caings

תוספת עשירית

(תקנה 45(ב)(1))

תוספי מזון ורכיבים אחרים

מס׳ Eשם החומרתנאי שימוששם באנגלית
E153פחמן צמחילייצור גבינותVegetable carbon
E160b* לייצור גבינותAnnatto, Bixin, Norbixin
E170קלציום קרבונטכל שימוש למעט צביעה או העשרת מוצרים בסידןCalcium carbonate
E220סולפור דיאוקסיד Sulphur dioxide
E224  Potassium metabi-sulphite
E250 לייצור מוצרי בשרSodium nitrite
E252 לייצור מוצרי בשרPotassium nitrate
E270חומצה לקטית Lactic acid
E296חומצה מלית Malic acid
E290דו־תחמוצת הפחמן Carbon dioxide
E300חומצה אסקורביתלייצור מוצרי בשרAscorbic acid
E301 לייצור מוצרי בשרSodium ascorbate
E306טוקופרוליםאנטיאוקסידנט לשמנים ושומןTocopherol-rich extract
E322לציטיניםלייצור מוצרי חלבLecithins
E325סודיום לקטטלייצור מוצרי בשר וחלבSodium lactate
E330חומצה ציטרית Citric acid
E331סודיום ציטרט Sodium citrates
E332(ii)טרי פוטסיום ציטרית TPC – Tripotassium citrate
E339(i)מונו סודיום פוספט Monosodium dihydrogen phosphate
E339(ii)דיסודיום מונוהידרוגן פוספט Disodium monohydrogen phosphate
E339(iii)טרי סודיום פוספט Trisodium phosphate
E400חומצה אלגיניתלייצור מוצרי חלבAlginic acid
E401אלגינט הנתרןלייצור מוצרי חלבSodium alginate
E402אלגינט האשלגןלייצור מוצרי חלבPotassium alginate
E406אגרלייצור מוצרי בשר וחלבAgar
E407קרגינןלייצור מוצרי חלבCarrageenan
E410גומי זרעוני חרובים Locust bean gum
E412גומי גואר Guar gum
E414גומי ארביק Arabic gum
E415גומי קסנטן Xanthan gum
E440(i)פקטיןלייצור מוצרי חלבPectin
E450סודיום פוספט Di sodium di phosphate
E460צלולוז Cellulose
E464 ליצירת קפסולותHydroxyproyl methyl celluloselose
E471מונו ודי גליצרידים Mono- and diglycerides
E500קרבונטים של נתרןלייצור מוצרי חלבSodium carbonates
E509 להקרשת חלבCalcium chloride
E553bטלקלציפוי מוצרי בשרTalc
E575גלוקנו־דלתא־לקטון Glucono-delta-lactone
E938ארגוןArgon
E939הליום Helium
E941חנקןNitrogen
E948חמצןOxygen
 חומרי טעם וריחממקור טבעי בלבדFlavoring substances
 מים ומלחWater & Salt
 מי שתייהDrinking Water
 מלחמלחים (נתרן כלורי או אשלגן כלורי כמרכיבים עיקרים) המשמשים לעיבוד מזוןSalt
 מיקרואורגניזמיםשלא עברו שינויים גנטייםMicro-organism
 מינרלים (כולל יסודות קורט), ויטמינים, חומצות אמינו ותרכובות חנקן אחרותהמורשים לשימוש בתעשיית המזון ואשר שילובם במזון נדרש על פי דיןMinerals

תוספת אחת עשרה

(תקנה 45(ב)(2))

מסייעי ייצור

שם החומרתנאי השימוששם באנגלית
מיםWater
חומצה לקטיתלשמירת pHLactic acid
חומצה ציטריתלשמירת pHCitric acid
חומצה גופריתניתלייצור ג׳לטיןSulfuric acid
חומצה היפוכלוריתלייצור ג׳לטין ולשמירת pHHydrochloric acid
אמוניום הידרוקסידלייצור ג׳לטיןAmmonium hydroxide
מי חמצןלייצור ג׳לטיןHydrogen peroxide
איזופרופנוללתהליך התגבשות של סוכרIsopropanol
דו תחמוצת הפחמן Carbon dioxide
חנקן Nitrogen
אתנולחומר המסהEthanol
שמנים צמחייםחומרי סיכה, שחרור ומונעי קצףVegetable oils
דו תחמוצת הצורן במצב ג׳ל או תמיסה קולואידית Silicon dioxide gel or colloidal solution colosolut. scolloidal solution
בנטוניט Bentonite
קאולין Kaolin
אדמה דיאטומיתלייצור ג׳לטיןDiatomaceous earth
צלולואוזלייצור ג׳לטיןCelluose
פרליטלייצור ג׳לטיןPerlite

תוספת שתים עשרה

(תקנה 49(2))

תעודת משלוח

שם העוסק: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ת״ז
אם העוסק הוא תאגיד מס׳ עוסק מורשה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
התוצרת המובלת: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כמות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
סוג: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם גוף האישור והבקרה שנתן לעוסק היתר לשימוש בסמלים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יעד ההובלה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך ההובלה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שעת תחילת ההובלה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימת העוסק: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת שלוש עשרה

(תקנה 55)

דוח ביקורת

שם העוסק: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ת״ז
אם העוסק הוא תאגיד מס׳ עוסק מורשה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ טלפון: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך הביקורת: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם גוף אישור ובקרה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם המבקר: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת״ז: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תחום האישור: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ממצאים:
פירוט הממצאים שנמצאו מתאימים לדרישה
פירוט אי־התאמות וסיווגם (טעון שיפור קל/מהותי)
לוחות זמנים לתיקון
שם ותפקיד של העוסק המבוקר: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם המבקר: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


כ״ב בחשוון התשע״ג (7 בנובמבר 2012)
  • אורית נוקד
    שרת החקלאות ופיתוח הכפר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.