חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), התשס״א–2001


ק״ת תשס״א, 395; תשס״ג, 443, 1137.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל״ז–1977, אני מתקין תקנות אלה:


לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


הגדרות
בתקנות אלה –
”אצווה“ – כמות של תוסף מזון שיוצרה ביום אחד או בתהליך ייצור אחד;
”המנהל“ – מנהל שירות המזון הארצי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
”הספריה“ – ספריית משרד הבריאות, רח׳ רבקה 29, ירושלים, טלפון 02-6725813;
”הרשימה“ – רשימה של תוספי מזון המותרים בשימוש במזון, כמותם המרבית והוראות השימוש בהם, שערך מנהל שירות המזון הארצי במשרד הבריאות, והמעודכנת מזמן לזמן, שהופקדה לעיון הציבור בשירות המזון הארצי, בלשכות המחוזיות של משרד הבריאות ובספריה;
ראו רשימת תוספי המזון לפי התקנות מפורסמת באתר משרד הבריאות.
”חומר טעם וריח“ – חומר המוסף למזון והנועד להקנות לו טעם או ריח מסוימים, למעט חומרי המתקה, חומצות מאכל וחומר טעם מלוח שאינו מלח (נתרן כלורי);
”חומר מסייע ייצור“ – חומר המוסף למזון למטרה טכנולוגית הנוגעת לזמן ייצור המזון בלבד, אשר שאריות שלו עלולות להימצא במזון, ושאינו מפורט ברשימה;
”ייצור“ – לרבות אריזה;
”מטרה טכנולוגית“ – מטרה הקשורה לייצור, עיבוד, הכנה, טיפול, אריזה, הובלה או אחסון של מזון, לרבות שיפור מראהו, ריחו, מרקמו, טעמו או צבעו;
”מספר E“ – מספר הניתן לתוסף מזון בקהילה האירופית כמפורט ברשימה;
”מעבדה מוכרת“ – מעבדה שהכיר בה המנהל לענין תקנות אלה;
”ספר השיטות“ – הספר Official Methods of the Association of Official Analytical Chemists מהדורה 1999, או מהדורה מעודכנת שלו, שהופקדה לעיון הציבור בספריה ובמעבדות לבריאות הציבור של משרד הבריאות בחיפה, תל אביב ובאר שבע;
ספר השיטות (מהדורת 1990) פורסם באתר resource.org ובארכיב האינטרנט.
”קובץ מפרטים של תוספי מזון“ – Compendium of Food Additive Specifications של ועדת המומחים לתוספי מזון מטעם ארגון הבריאות העולמי וארגון המזון והחקלאות של האו״ם, רומא, 1992, או מהדורה מעודכנת יותר, שהופקדה לעיון הציבור בספריה, בשירות המזון הארצי ובלשכת הבריאות המחוזית בחיפה;
קובץ מפרטים של תוספי מזון (מהדורת 2011) פורסם באתר ארגון המזון והחקלאות של האו״ם.
”קודקס הכימיקלים למזון“ – Food Chemical Codex ‏(F.C.C.‎) של האקדמיה הלאומית למדעים בארה״ב, משנת 1996 או מהדורה מעודכנת שלו, שהופקדה בספריה, בשירות המזון הארצי ובלשכת הבריאות המחוזית בחיפה;
קודקס הכימיקלים למזון (מהדורת 1996) פורסם באתר resource.org ובארכיב האינטרנט.
”שיווק“ – העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה;
”תוסף מזון“ – חומר המוסף למזון למטרה טכנולוגית, שאינו נועד לצריכה כשלעצמו כמזון או כרכיב בו, ולמעט חומר מסייע ייצור, תוסף תזונה וחומר טעם וריח;
”תסחיב“ – תוסף מזון במוצר מזון, שמקורו בחומר הגלם, או ברכיב, שממנו יוצר מוצר המזון, ושאין לו מטרה טכנולוגית במוצר המזון הסופי.
השימוש בתוספי מזון
לא ייצר אדם מזון המכיל תוסף מזון, לא ייבאו, לא ישווקו ולא יחסינו, אלא אם כן יש בשימוש בתוסף המזון מטרה טכנולוגית במזון המיוצר או ברכיב שלו, אשר לא ניתן להשיגה באמצעים סבירים אחרים.
תוספי מזון מותרים
לא ייצר אדם תוסף מזון או מזון המכיל תוסף מזון, לא ייבאו, לא ישווקו ולא יחסינו אלא אם כן תוסף המזון הוא אחד מן המפורטים ברשימה והתקיימו לגביו שאר הוראות תקנות אלה.
כמות מרבית של תוסף מזון
הכמות המרבית במזון של תוסף מזון לא תעלה על המפורט ברשימה.
ייצור תוספי מזון
לא ייצר אדם תוסף מזון, לא ייבאו, לא ישווקו ולא יחסינו אלא אם כן –
(1)
בתוסף המזון מתקיימות דרישות המפרט שנקבע לו בקודקס הכימיקלים למזון או בקובץ המפרטים של תוספי מזון (להלן כל אחד מאלה – מפרט), ואם הוא תערובת של תוספי מזון – בכל תוסף מזון שבתערובת מתקיימות הדרישות כאמור;
(2)
(3)
סימון אריזת תוסף המזון כולל את הפרטים שלהלן בעברית, והשם כאמור בפסקת משנה (א) להלן – גם באנגלית:
(א)
שם תוסף המזון כפי שהוא מופיע ברשימה, בקובץ מפרטים של תוספי מזון או בקודקס הכימיקלים למזון; אם החומר מורכב מתערובת תוספי מזון או מתערובת של תוסף מזון עם רכיב מזון, שמות כל תוספי המזון והרכיבים, בסדר תכולה יורד, לפי משקלם היחסי;
(ב)
המילים ”מתאים למזון“ או Food Grade;
(ג)
הוראות לאחסון ולשימוש, לפי הצורך;
(ד)
מספר אצווה ותאריך ייצור;
(ה)
שם ומען של היצרן;
(ו)
משקל נקי;
(ז)
אם תוסף המזון מיועד לשיווק קמעוני, סימון בהתאם לתקן ישראלי ת״י 1145 (סימון מזון ארוז מראש) מיולי 1982 ותיקוניו;
(4)
תוסף מזון שאינו ארוז ילווה, בכל עת, בתעודה שבה יפורטו הפרטים שבפסקה (3);
(5)
כל שלבי הייצור, האחסנה, ההובלה והשיווק של תוסף מזון יהיו בתנאי תברואה נאותים הדרושים למזון.
סימון מזון המכיל תוסף מזון
(א)
מזון ארוז מראש המכיל תוסף מזון מן המפורטים בתוספת הראשונה, יסומן ברשימת הרכיבים שבו, בשם תוסף המזון וכן באחד משמות הקבוצות המפורטות בתוספת השניה בהתאם למטרתו הטכנולוגית העיקרית.
(ב)
מזון ארוז מראש המכיל תוסף מזון שאינו מן המפורטים בתוספת הראשונה יסומן, ברשימת המרכיבים במזון, בשם תוסף המזון או מספר ה־E שלו וכן באחד משמות הקבוצות המפורטות בתוספת השניה בהתאם למטרתו הטכנולוגית העיקרית.
(ג)
מזון לא יסומן במילים ”בלא“ תוסף מזון או קבוצת תוספי מזון כמפורט בתוספת השניה, זולת אם המזון אמנם אינו מכיל את תוסף המזון או תוסף מזון מאותה הקבוצה כאמור, לרבות בתסחיב.
שיטות בדיקה
(א)
בדיקת התאמתם של תוספי מזון למפרט תיעשה במעבדה מוכרת, בשיטה כמפורט בקודקס הכימיקלים למזון או בקובץ מפרטים של תוספי מזון.
(ב)
בדיקת הכמות של תוסף מזון במזון תיעשה במעבדה מוכרת בשיטה לפי ספר השיטות, או לפי שיטה אחרת שהתיר המנהל בכתב.
שמירת תקן
תקנות אלה באות להוסיף על תקן ישראלי ת״א 1145: סימון מזון ארוז מראש, לענין סימון רכיבים.
ביטול [תיקון: תשס״ג]
בטלות –
(1)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (יסודות מתחלבים ומייצבים במצרכי מזון), התשכ״ו–1966;
(2)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (יסודות משמרים בצרכי מזון), התשכ״ה–1965;
(3)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (איסור שימוש בפוטסיום ברומט), התשנ״ד–1993;
(4)
תקנות בריאות הציבור (מזון) (צבעים במזון), התשמ״ד–1983, למעט תקנה 5(א);
(5)
תחילה [תיקון: תשס״ג]
(א)
תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 6, שישה חודשים מיום פרסומן.
(ב)
תחילתה של תקנה 6 שנתיים מיום פרסומן של תקנות אלה, ובמועד זה תתבטל גם התקנה שמועטה מן התקנות המתבטלות לפי תקנה 9(4).
הוראת מעבר [תיקון: תשס״ג, תשס״ג־2]
המנהל רשאי, בנסיבות מיוחדות ובתנאים שיורה, לתת פטור מהוראות הסימון שבתקנה 6, וזאת עד יום ו׳ בטבת התשס״ד (31 בדצמבר 2003).

תוספת ראשונה

(תקנה 6(א))

תוספי מזון שיש לסמן את שמם על אריזת מזון

תוספת שניה

(תקנה 6)

רשימת שמות קבוצות תוספי מזון בהתאם למטרה טכנולוגית

מווסתי חומציות
Acidity regulators
חומצות
Acids
מונעי התגיישות
Anti-caking agents
מונעי קצף
Anti-foaming agents
מעכבי חמצון
Antioxidants
חומרי מילוי
Bulking agents
צבעי מאכל
Colours
מתחלבים
Emulsifiers
מלחים מתחלבים
Emulsifying salts
מגבירי חוזק
Firming agents
מחזקי טעם
Flavour enhancers
מטפלי קמח
Flour treatment agents
מקציפים
Foaming agents
מקרישים
Gelling agents
חומרי הזגה
Glazing agents
חומרי הלחה
Humectants
עמילנים מעובדים
Modified starches
משמרים
Preservatives
חומרי הדף
Propellants
מתפיחים
Raising agents
תצביות
Sequestrants
מייצבים
Stabilizers
ממתיקים
Sweeteners
מסמיכים
Thickeners


ח׳ בטבת התשס״א (3 בינואר 2001)
  • בעז לב
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • נתאשר.
    רוני מילוא
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.