חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (חמרי אריזה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות בריאות הציבור (מזון) (חמרי אריזה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות בריאות הציבור (מזון) (חמרי אריזה), תשל״ז–1977

תקנות בדבר חמרי אריזה למזון


ק״ת תשל״ז, 682; תשל״ט, 86, 98; תש״ם, 2351; תשמ״ו, 1131.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון), 1935, אני מתקין תקנות אלה:


לפקודת בריאות בציבור (מזון), 1935 פורסם נוסח חדש, פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983.
לפי סעיף 325(ג) לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע״ו–2015, תקנות שהותקנו לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ״ג–1983, יעמדו בתוקפן ויראו כאילו הותקנו לפי החוק האמור.


הגדרות [תיקון: תשל״ט, תשמ״ו]
בתקנות אלה,
”שיווק“ – העברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה;
”רעל“ ו”כימיקל מזיק“ – כמשמעותם בפקודת הרוקחים;
”CAS“ – פנקס רישום השמות הכימיים של חמרים כימיים ונוסחתם, שמוציאה לאור האגודה הכימית האמריקנית, שעותק מדפיו הנוגעים לתקנות אלה מופקד בספריית משרד הבריאות בירושלים, רח׳ המלך דוד 20 (להלן – הספריה).
איסור אריזה העלולה להעביר חומר מזיק [תיקון: תשל״ט]
לא יארוז אדם, לא יחזיק, לא ימכור ולא ישווק מזון אלא באריזה שאינה מעבירה כל חומר העלול להזיק לבריאות אדם ולא הכילה או היתה במגע עם רעל, עם כימיקל מזיק, או עם כל חומר אחר, שאינו מזון, העלול להזיק לבריאות האדם.
איסור אריזת משקאות כהליים [תיקון: תש״ם, תשמ״ו]
לא יארוז אדם משקאות כהליים או חלב ניגר בחומר אריזה העשוי מפוליויניל כלוריד או המכיל פוליויניל־כלוריד, לא יחזיקם ולא ישווקם.
תנאים לייצור אריזה [תיקון: תש״ם, תשמ״ו]
לא ייצר אדם אריזה למזון מחומר המכיל פולי־ויניל־כלוריד, לא יארוז מזון באריזה כאמור, לא ישווקו ולא יאחסנו אלא אם נתקיימו כל אלה:
(1)
תרכובות הבדיל האורגני שהוספו הם אחד מאלה הרשומים בתוספת;
(2)
השיעור המקסימלי של כל אחת מתרכובות הבדיל האורגני כאמור בפסקה (1) או של שתי התרכובות יחד לא יעלה על 3 אחוזים לפי משקל;
(3)
המזון הארוז באריזה כאמור לא יכיל יותר מחלק אחד למיליון בדיל אוקטלי;
(4)
תכולת המונומר ויניל־כלוריד באריזה כאמור לא תעלה על 1 מ״ג לק״ג;
(5)
אריזה המכילה תרכובת בדיל אורגני כמפורט בפרט 3 בתוספת תמולא ותוחסן בהתאם לתנאים המפורטים בטבלה 2 שבסעיף 176.170 לפרק 21 של Code of Federal Regulations (להלן – הקוד), שעותק ממנו מופקד בספריה.
אי העברת ויניל־כלוריד־מונומר למזון
לא ימכור אדם מזון באריזה המכילה פולי־ויניל־כלוריד העלול להעביר למצרך המזון ויניל־כלוריד־מונומר.
שיטת הבדיקה והפקדת התקן [תיקון: תש״ם]
(א)
הבדיקה לצורך קביעה אם מולאו הוראות תקנות 4(4) ו־5 תיעשה לפי תקן ישראלי מס׳ 1104 משנת 1980 (להלן – התקן), לפי הפירוט הבא: מזון הארוז בפוליויניל־כלוריד, לפי סעיפים 4, 5, 6, 7 ו־9 לתקן; אריזות המכילות פוליויניל־כלוריד, לפי סעיפים 4, 5, 6, 8 ו־9 לתקן.
(ב)
התקן הופקד בספריה ע״ש ש׳ זימן, משרד הבריאות, ברח׳ דוד המלך 20, ירושלים, וכל אדם רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום התשעים לאחר פרסומן.
השם [תיקון: תשל״ט־2, תש״ם]
לתקנות אלה ייקרא ”תקנות בריאות הציבור (מזון) (חמרי אריזה), תשל״ז–1977“.

תוספת

(תקנה 4(1))

תרכובות הבדיל האורגני שמותר להוסיפן לפולי־ויניל־כלוריד המשמש לאריזת מזון:
di-(n-octyl) tin s,s1-bis (iso octyl mercaptoate);
di-(n-octyl) tin maleater powder;
[תיקון: תשמ״ו]
Dimethyltin/Monomethyltin Isooctyl Mercaptoacetates: המורכבים מ־Dimethyltin bis (isooctyl mercaptoacetate)‎, שמספרו ב־CAS הוא 26636-01-1 ו־Monomethyl tris (isooctyl mercaptoacetate)‎, שמספרו ב־CAS הוא 54849-38-6 – בהתאם למפרט ולטוהר שפורסמו בסעיף 178.2010 לקוד שעותק ממנו מופקד בספריה; תערובת המייצבים תוסף לפולימרים ברמות שלא יעלו על 2% ממשקל חמרי האריזה.


כ״ג בכסלו תשל״ז (15 בדצמבר 1976)
  • יעקב מנצ׳ל
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
  • אני מאשר.
    ויקטור שם־טוב
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.