חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תכשירים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח), התשס״ח–2008


ק״ת תשס״ח, 1338.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א)(3) ו־(7) ו־(ב) ו־(ג) לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס״ה–2005 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שרי הבריאות והגנת הסביבה ועם הארגון היציג ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”חומר פעיל“ – חומר אשר נוכחותו בתכשיר גורמת לפעולות שהוא מיועד להן;
”תוצרת אורגנית“ – תוצרת אורגנית מן הצומח;
”תכשיר“ – תכשיר הדברה או תכשיר טיוב;
”תכשיר אורגני“ – תכשיר שהמנהל רשם לפי תקנות אלה;
”תכשיר הדברה“ – תכשיר להגנה מפני נגעי צמחים, מניעתם וביעורם;
”תכשיר טיוב“ – תכשיר לטיוב קרקע, להזנתה או להזנת צמחים;
”תעודת רישום“ – תעודה שנתן המנהל לפי תקנות התכשירים הכימיים;
מכירה
לא ימכור אדם תכשיר בתור תכשיר אורגני אלא אם כן התכשיר נרשם לפי תקנות אלה.
שימוש
(א)
לא ישתמש אדם בתכשיר במהלך ייצור תוצרת אורגנית, אלא אם כן הוא תכשיר אורגני הרשום לפי תקנות אלה, והשימוש בו נעשה לפי תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח – ייצורה ומכירתה), התשס״ח–2008, ותווית האריזה שלו.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם להשתמש, בחלקה אורגנית שלו בתכשיר שאיננו רשום, אם התקיימו כל אלה:
(1)
התכשיר הוכן בידו;
(2)
הוא הוכן בשיטת ייצור כמפורט בתוספת הראשונה והחומר הפעיל שבו הוא שמן שהופק מצמחים שגידל במשקו.
בקשה לרישום תכשיר
בקשה לרישום תכשיר אורגני תוגש למנהל; בבקשה יפרט המבקש את מטרות השימוש בתכשיר ויצורפו לה כל אלה:
(1)
מסמך שפורטו בו כל החומרים שהתכשיר מורכב מהם בציון ריכוזם בתכשיר;
(2)
תיאור שיטת הייצור של התכשיר;
(3)
הצעה לתווית אריזתו.
תנאים לרישום תכשיר
המנהל לא ירשום תכשיר אורגני אלא אם כן נתמלאו התנאים המפורטים להלן, לפי העניין:
(1)
היה התכשיר תכשיר הדברה – התכשיר רשום לפי תקנות התכשירים הכימיים, והחומר הפעיל שבתכשיר ומטרת השימוש בו רשומים בחלק א׳ בתוספת השניה;
(2)
היה התכשיר תכשיר טיוב –
(א)
החומר הפעיל שבתכשיר ותנאי השימוש בו רשומים בחלק ב׳ בתוספת השניה;
(ב)
הוכח למנהל כי התכשיר אינו גורם נזק לתוצרת האורגנית המפורטת בתווית;
(3)
שיטת הייצור של התכשיר מתוארת בתוספת הראשונה.
אישור ורישום תכשיר
ראה המנהל, לאחר שהושלמו בדיקות התכשיר ונבחנו המסמכים והראיות שהוגשו לו לפי תקנות אלה, כי התמלאו התנאים לרישום התכשיר, והוא נרשם על פי תקנות התכשירים הכימיים, אם נדרש רישום כאמור, ירשום אותו ויאשר את נוסח תווית האריזה, ורשאי הוא להתנות את הרישום והאישור בתנאים.
תעודת רישום
(א)
רשם המנהל תכשיר אורגני ייתן למבקש תעודת רישום תכשיר אורגני.
(ב)
תוקפה של תעודת רישום כאמור לא יעלה על שלוש שנים מיום הוצאתה.
הודעה על רישום תכשירים
המנהל יפרסם, באתר האינטרנט של השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, רשימת תכשירים אורגניים רשומים.
חידוש תעודת רישום
בעל תעודת רישום תכשיר אורגני המבקש לחדש את רישום התכשיר לתקופה נוספת יגיש למנהל בקשה על כך לא יאוחר מחודש ימים לפני מועד פקיעת הרישום, ויצרף לבקשתו את תווית האריזה; קיבל המנהל בקשה כאמור, רשאי הוא לחדש את הרישום לתקופה כאמור בתקנה 7(ב).
סירוב לרשום תכשיר אורגני
ראה המנהל שלא התקיימו התנאים לרישום התכשיר יסרב לרשמו ויודיע על כך למבקש בהודעה מנומקת בכתב.
ביטול רישום
המנהל רשאי לבטל רישום תכשיר אורגני אם התקיים אחד מאלה:
(1)
התברר למנהל כי שימוש בתכשיר טיוב לפי תווית האריזה עלול לגרום נזק לתוצרת אורגנית, לאדם או לסביבה;
(2)
נוסח תווית האריזה המצורפת לתכשיר האורגני אינו זהה לנוסח שאישר;
(3)
חלו שינויים במידע שצוין במסמכים שהיוו בסיס לרישום ושצורפו לבקשה לרישום;
(4)
החומרים שמורכב מהם התכשיר נמחקו מן התוספת השניה; תחילתו של ביטול כאמור בפסקה זו יהא בתום 12 חודשים מיום מחיקתם;
(5)
התכשיר האורגני הוא תכשיר הדברה ורישומו לפי תקנות התכשירים הכימיים פקע.
שינוי תווית
המנהל רשאי, לבקשת בעל תעודת רישום לתכשיר אורגני, להתיר שינוי בנוסח תווית האריזה, אם ראה שההסברים וההוכחות לבקשה מצדיקים את השינוי, ורשאי המנהל להורות לשנותה מיוזמתו אם ראה צורך בכך לאחר שהודיע על כך בכתב לבעל הרישום ונתן לו הזדמנות לטעון, בכתב, את טענותיו לעניין השינוי.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ באלול התשס״ח (1 בספטמבר 2008).
הוראות מעבר
תכשירים שנרשמו ערב תחילתן של תקנות אלה לעניין ייצוא תוצרת אורגנית לאיחוד האירופי, יהיה רישומם תקף עד מועד פקיעת תעודת הרישום שלהם.

תוספת ראשונה

(תקנות 3(ב)(2) ו־5(3))

שיטות ייצור

תסיסה
מיצוי במים
מיצוי בחומצה אורגנית
מיצוי בתמיסה אלקלית
מיצוי בכוהלים
ייבוש
אידוי
הקפאה
טחינה
כתישה
כרייה
הידרוליזה בסיסית, חומצית ואנזימטית
סינון
השקעה
סחיטה
מיום
הרחפה

תוספת שניה

חלק א׳ – חומרים פעילים בתכשירי הדברה

(תקנות 5(1) ו־11(4))

שם החומרמטרת השימוש בחומרEnglish name
I. חומרים שמקורם בצמחים או בבעלי חיים I. Substances of crop or animal origin
אזדרכטין שמוצה מעץ האזדרכת ההודיתקוטל חרקיםAzadirachtin extracted from Azadirachta indica (neem tree)
דונג דבוריםלהגנת פצעי גיזוםBeeswax
ג׳לטיןקוטל חרקיםGelatin
חלבונים שעברו הידרוליזהחמרי משיכה לחרקים בתוספת לחומרים מרשימה זוHydrolysed proteins
לציטיןקוטל פטריותLecithin
שמנים המופקים מצמחים (כגון שמן מנטה, שמן אורנים, שמן כרוויה)קוטלי חרקים, אקריות, פטריות ומעכב צמיחהPlant oils (e.g. mint oil, pine oil, caraway oil)
פירטרינים שמוצו מחרצית הפיריתרוןקוטל חרקיםPyrethrins extracted from Chrysanthemum cinerariaefolium
תמצית מצמח הקווסיהקוטל חרקים, חומר דחייהQuassia extracted from quassia amara
רוטנון שמוצה מהמינים: Derris, Lonchocarpus, Terphrosiaקוטל חרקיםRotenone extracted from Derris spp. and Lonchocarpus spp. and Terphrosia spp.
II. מיקרואורגניזמים המשמשים להדברה ביולוגית – אם לא יוצרו בדרך של הנדסה גנטית II. Microorganisms used for biological pest control
מיקרואורגניזמים (בקטריות, וירוסים, פטריות) כגון: Bacillus thuringensis, Granulosis virus, etc Microorganisms (bacteria, viruses and fungi) e.g. Bacillus thuringensis, Granulosis virus, etc.
II.א חומרים המופקים ממיקרואורניזמים – אם לא יוצרו בדרך של הנדסה גנטית  
ספינוסדקוטל חרקיםSpinosad
III. חומרים לשימוש במלכודותהמלכודות חייבות למנוע חדירת חומרים לסביבה ולמנוע מגע של החומרים עם תוצרת מעובדת. חובה לאסוף את המלכודות לאחר שימוש ולהיפטר מהן בזהירותIII. Substances to be used in traps and/or dispensers
דיאמוניום פוספטמושך חרקים לשימוש במלכודות בלבדDiammonium phosphate
מתאלדהידקוטל חלזונות לשימוש במלכודות המכילות תכשירי דחייה לבעלי חיים אחרים.Metaldehyde
פרומוניםמושכי חרקים (גם למטרות בלבול)
לשימוש במלכודות בלבד
Pheromones
פירתרואידים (רק deltamethrin או lambdacyhalothrin)קוטל חרקים לשימוש במלכודות בלבד בשילוב תכשירי משיכהPyrethroids (only deltamethrin or lambdacyhalothrin)
III. פתיונותלפיזור על שטח מעובד בין צמחיםIII. Preparations to be surface-spread between cultivated plants
ברזל אורתופוספאטקוטל חלזונותIron orthophosphate
VI. תכשירים מסורתיים בחקלאות אורגנית VI. Other substances from traditional use in organic farming
תכשירי נחושת כגון גופרת נחושת (מרק בורדו), הידרוכסיד הנחושת, אוקסיכלוריד הנחושת, אוקסיד הנחושתקוטלי פטריותCopper in the form of copper hydroxide, copper oxychloride, copper sulphate, cuprous oxide
אתילןלהבחלת בננות, אפרסמון, קיווי, הדרים, ולמניעת נביטה של פקעות תפוחי אדמה ובצל.Ethylene
מלח אשלגן של חומצה שומנית (סבון רך)קוטל חרקיםFatty acid potassium salt (soft soap)
קליניט (פוטסיום אלום)למניעת הבשלת בננותPotassium alum (Kalinite)
פוליסולפיד הסידן (סיד כבוי)קוטל פטריות, קוטל חרקים, קוטל אקריותLime sulphur (calcium polysulphide)
שמן פרפיןקוטל חרקים ואקריותParaffin oil
שמנים מינרלייםקוטל חרקים ופטריות
רק בעצי פרי, שיחים, עצי זית ומטעים טרופיים (בננות וכו׳)
Mineral oils
פרמנגנט האשלגןקוטל מחלות
רק בעצי פרי, שיחים, עצי זית
Potassium permanganate
חול קוורץחומר דחייהQuartz sand
גפריתקוטל פטריות, קוטל אקריות, חומר דחייהSulphur
V. חומרים אחרים  
פחמת האשלגןקוטל פטריותPotassium bicarbonate

חלק ב׳ – חומרים פעילים בתכשירי טיוב

(תקנות 5(2)(א) ו־11(4))

שם החומרתנאי שימושEnglish name
זבל חצרותתערובת הפרשות בעלי חיים ורפד צמחי לאחר קומפוסטציה או התססה.Farmyard manure
זבל חצרות מיובש וזבל עופות מיובשלאחר קומפוסטציה או התססה.Dried farmyard manure and dehydrated poultry manure
קומפוסט מהפרשות של בעלי חיים כולל זבל עופות וזבל חצרות Composted animal excrements including poultry manure and composted farmyard manure
הפרשות נוזליות של בע״ח (שתן וכו׳)לאחר התססה או דילול בלבדLiquid animal excrement (urine, slurry, etc.)
אשפה ביתית ממקור צמחי או חי שלא באה במגע עם חומראחר שעברה קומפוסטציה או תסיסהComposted or fermented household waste
כבוללמשתלות ולגינון בלבדPeat
חרסיות (פרלייט, ורמיקולייט וכו׳) Clays (e.g. perlite, vermiculite, etc.)
פרש תולעים וחרקים (הומוס) Dejecta of worms (vermicompost) and insects
פסולת של תרבות פיטריותהרכב מצע הפטריות מוגבל למוצרים מתוך הרשימה הנוכחיתMushroom culture wastes
גואנו Guano
קומפוסט מתערובות של שיירי צמחים Composted or fermented mixture of vegetable matter
מוצרים ומוצרי לוואי של בעלי חייםקמח דם, קמח פרסות, קמח קרניים, קמח עצמות, קמח דגים, קמח נוצות, קמח בשר, צמר פרווה, שיער, מוצרי חלבProducts or by-products of animal origin: Blood meal, hoof meal, horn meal, bone meal, fish meal, meat meal, feather, hair and 'chiquette' meal, Wool, fur, hair, dairy products
מוצרי לוואי של עיבוד צמחים (גפת זרעי שמן, קליפות קקאו ועוד) Products and by-products of plant origin for fertilizers (oilseed cake etc.), meal, cocoa husks
אצות ים ומוצרי אצות ים Seaweed and seaweed products
נסורת ושבבי עץבלא טיפול כימיSawdust and wood chips
קליפות עץ לאחר קומפוסטציהבלא טיפול כימיComposted bark
אפר עציםבלא טיפול כימיWood ash
סלע זרחן Soft Ground rock phosphate
אלומיניום קלציום פוספטלקרקעות בסיסיות בלבד (7.5<pH)Aluminum calcium phosphate
סיגים (שאריות ניצול מתכת מסלעים) Basic slag
מלחי אשלג טבעיים Crude potassium salt (kainit, sylvinite, etc.)
גפרת אשלגן (יתכן שמכילה גם מלחי מגנזיום) Potassium sulphate, possibly containing magnesium salt
גפת ומיצוי גפתלמעט מיצוי באמוניהStillage and stillage extract
קרבונט הסידן ממקורות טבעיים (כגון: גיר, סיד, גיר זרחתי וכו׳) Calcium carbonate of natural origin (e.g. chalk, marl, ground limestone, Breton ameliorant, phosphate chalk)
סלע מגנזיום וסלע סידןממקור טבעי בלבד.Magnesium and calcium carbonate of natural origin (for instance: magnesian chalk, ground limestone. magnesium, etc.)
מגנזיום סולפט (קיסריט) Magnesium sulphate (for instance kieserite)
תמיסת קלציום כלורידלטיפול עלים במחסור בסידן בתפוחCalcium chloride solution
קלציום סולפט (גבס)ממקור טבעי בלבדCalcium sulphate (Gypsum)
סיד תעשייתי שמקורו בתהליך ייצור סוכר Industrial lime from sugar production
גופרית Elemental sulphur
יסודות קורט Trace elements
נתרן כלורידמכרייה בלבדSodium chloride
מוצרי סלעים כגון אבקת בזלת Stone meal


כ״ד באב התשס״ח (25 באוגוסט 2008)
  • שלום שמחון
    שר החקלאות ופיתוח הכפר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.