חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח – ייצורה ומכירתה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח – ייצורה ומכירתה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח – ייצורה ומכירתה), התשס״ח–2008


ק״ת תשס״ח, 1322; תשפ״ב, 1746.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א)(1) ו־(2) לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס״ה–2005 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, עם השר להגנת הסביבה ועם הארגון היציג, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


תוכן עניינים

פרק א׳: כללי

הגדרות
בתקנות אלה –
”הסבה“ – הסבה של חלקה שאינה חלקה אורגנית לחלקה אורגנית;
”זרעים“ -לרבות פקעות ובצלים;
”חומר ריבוי“ – שתילים, ייחורים ורכב;
”חלקה אורגנית“ – קרקע שגוף אישור ובקרה אישר לגידול תוצרת אורגנית מן הצומח;
”ייצור“ – גידול, קטיף, מיון, אריזה, אחסון, עיבוד, יבוא ויצוא;
”מבקר“ – מי שתפקידו, מטעם גוף אישור ובקרה, לבדוק עוסקים בתוצרת אורגנית מן הצומח;
”מוצר“ – תוצרת אורגנית שעברה תהליך עיבוד;
”מצע מנותק“ – מצע לגידול צמחים שאינו מחובר לקרקע;
”עוסק“ – עוסק בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח;
”עיבוד“ – כל פעולה לשינוי מרקם או צורה של תוצרת אורגנית מן הצומח;
”שאריות“ – שאריות בקרקע או בתוצרת אורגנית מן הצומח של חומרים שלא הותרו לשימוש בתקנות אלה או בתקנות התכשירים האורגניים;
איסור שימוש בחומרים מסוימים
לא ישתמש אדם בייצור תוצרת אורגנית מן הצומח ברכיבים שיוצרו מצמחים שהונדסו באופן גנטי או ברכיבים שטופלו בקרינה מייננת ולא יטפל בתוצרת בקרינה מייננת.
הפרדה ושילוט
(א)
לא יגדל אדם תוצרת חקלאית מן הצומח בחלקת גידול שבהסבה אלא אם כן בכניסות לחלקה מוצבים שלטים שרשום עליהם ”חלקה בהסבה“.
(ב)
לא יגדל אדם תוצרת אורגנית מן הצומח בחלקה אורגנית אלא אם כן בכניסות לחלקה האורגנית מוצבים שלטים שרשומות עליהם המילים ”חלקה אורגנית“.
(ג)
לא יעבד אדם תוצרת אורגנית, לא ימיין ולא יארוז תוצרת כאמור אלא אם כן באותו מקום ובאותו זמן אין מעבדים, ממיינים או אורזים מוצרים שאינם תוצרת אורגנית, ואלא אם כן מוצב, באופן בולט לעין שלט שרשום בו ”ייצור תוצרת אורגנית“.
(ד)
לא יאחסן אדם תוצרת אורגנית אלא במקום שאין מאחסנים בו תוצרת שאינה תוצרת אורגנית, ובכניסה למקום מוצב שלט שרשום בו ”תוצרת אורגנית“.
(ה)
לא יציג אדם למכירה תוצרת אורגנית אלא אם כן מקום הצגתה נפרד ממקום הצגתה של תוצרת שאיננה אורגנית ובמקום מוצב שלט שרשום בו ”תוצרת אורגנית“.
ניקוי וחיטוי
לא יעבד אדם תוצרת אורגנית לא ימיין ולא יארוז תוצרת כאמור אלא אם כן הוא ניקה, חיטא ושטף היטב במים את הציוד, הכלים ומשטחי העבודה הנמצאים בשטח העיבוד, המיון או האריזה באופן שלא נשארו בהם שאריות של חומרי הניקוי והחיטוי.

פרק ב׳: סימון ופרסום תוצרת אורגנית

סימון זרעים וחומר ריבוי
לא יאשר גוף אישור ובקרה סימון זרעים וחומר ריבוי בסמל בקרה אלא אם כן הופקו מצמחי־אם שעובר להפקתם היו תוצרת אורגנית מן הצומח, לתקופות המפורטות להלן:
(1)
בגידולים חד־שנתיים – עונת גידול אחת לפחות;
(2)
בגידולים רב־שנתיים – שתי עונות גידול לפחות.
סימון תוצרת בהסבה
גוף אישור ובקרה רשאי להתיר סימון ”תוצרת בהסבה לאורגני“ בתוצרת שגודלה בחלקות שבהסבה כאמור בפרק ד׳ החל בשנה השניה להסבה.

פרק ג׳: תנאי תשתית לחלקה אורגנית

מרחק מזערי
(א)
לא יאשר גוף אישור ובקרה חלקה אורגנית אלא אם כן בדק ומצא כי המרחק בין החלקה האורגנית לחלקה שאיננה אורגנית הוא שלושים מטרים לפחות, ואם החלקה שאיננה אורגנית מרוססת מן האוויר, המרחק הוא מאתיים מטרים לפחות.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), בחלקות אורגניות שאינן סמוכות לחלקות שמרוססות מן האוויר, רשאי גוף אישור ובקרה לאשר מרחק קטן משלושים מטרים אם ראה שקיימים בחלקה האורגנית התקנים פיזיים ואזורי חיץ שמונעים רחף מחלקות סמוכות שאינן אורגניות.
מניעת סחף
לא יאשר גוף אישור ובקרה חלקה אורגנית אלא אם כן ראה שננקטו אמצעים למניעת סחף מהחלקה ואליה.
מערכות השקיה
לא יחבר אדם מערכת השקיה לחלקה אורגנית אלא אם כן –
(1)
היא נפרדת ממערכות השקיה המשמשות בחלקות שאינן אורגניות;
(2)
היא סגורה ומוגנת מפני זליגה של חומרי דישון, הזנה והדברה למי ההשקיה.

פרק ד׳: הסבת חלקות גידול מחקלאות מקובלת לחקלאות אורגנית

הסבת חלקות גידול
לא ייתן גוף אישור ובקרה היתר לתוצרת אורגנית מן הצומח שיוצרה בישראל אלא אם כן יוצרה בחלקות גידול שסיימו תקופת הסבה לפי תקנות אלה.
משך תקופת ההסבה
משך תקופת ההסבה הוא כמפורט להלן:
(1)
לגידולים חד־שנתיים – שנתיים לפני זריעה או שתילה;
(2)
לגידולים רב־שנתיים – שלוש שנים לפני קטיף התוצרת.
קביעת תקופת ההסבה
(א)
עוסק המבקש להסב חלקת גידול כדי לייצר בה תוצרת אורגנית מן הצומח, יגיש לגוף אישור ובקרה בקשה לפי הטופס שבתוספת הראשונה.
(ב)
גוף אישור ובקרה שקיבל בקשה כאמור, יבדוק, בתוך שלושים ימים מקבלתה, את חלקת הגידול.
(ג)
מצא גוף אישור ובקרה כי בחלקת הגידול מתקיים הנדרש בפרק ג׳ יודיע על כך למבקש ותקופת ההסבה תחל ביום שבו קיבל הגוף את הבקשה.
קיצור תקופת הסבה
(א)
על אף האמור בתקנה 11 רשאי גוף אישור ובקרה לקצר תקופת הסבה למבקש זאת (בתקנה זו – המבקש) או להכיר בתקופה שקדמה להגשת הבקשה כתקופת הסבה, במקרים ובתנאים כמפורט להלן:
(1)
עד 24 חודשים אם המבקש גידל תוצרת אורגנית מן הצומח שנתיים לפחות בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה ונתקיימו בחלקה תנאים אלה:
(א)
שטח הגידול לא טופל במשך תקופה של שלוש שנים לפחות שקדמו ליום הגשת הבקשה והוגשו תצלומי אוויר המעידים על כך;
(ב)
רמת השאריות אינה עולה על 0.15 חלקים למיליון;
(2)
עד 12 חודשים – אם התקיימו שני התנאים שבפסקה (1);
(3)
עד שלושה חודשים – לצורך התאמה לעונת גידול.
(ב)
אישר גוף אישור ובקרה קיצור כאמור בתקנת משנה (א)(1) או (2) יודיע על כך למנהל, בכתב, בתוך 30 ימים מיום האישור.
(ג)
מצא גוף אישור ובקרה כי שטח הגידול אינו עונה על הנדרש בתקנת משנה (א), תחל תקופת ההסבה ביום אישור שטח הגידול.
(ד)
גוף אישור ובקרה ישלח למבקש הודעה בכתב בדבר ממצאי הבדיקה בשטח גידול לא יאוחר מעשרים ימים מיום סיום הבדיקה.
ביקורת בתקופת ההסבה
גוף אישור ובקרה יבצע בתקופת ההסבה ביקורת שוטפת בחלקות גידול כדי לוודא שהתוצרת מיוצרת לפי תקנות אלה.
בדיקת שאריות
(א)
גוף אישור ובקרה יבצע בדיקות קרקע להימצאות שאריות בחלקת הגידול, בראשית תקופת ההסבה ובסיומה.
(ב)
מצא גוף אישור ובקרה כי בחלקת הגידול נמצאו שאריות שלא נמצאו בה בבדיקה הראשונה או כי השאריות בחלקת הגידול בתום תקופת ההסבה, זהות לאלה שנמצאו בה בראשיתה או גבוהות מהן, לא יאשר את החלקה לגידול תוצרת אורגנית מן הצומח אלא מטעמים מיוחדים, ובהסכמת המנהל בכתב.
(ג)
בדיקות הקרקע יבוצעו במעבדות שהמנהל אישר.
הודעה על סיום תקופת ההסבה
ראה גוף אישור ובקרה כי תקופת ההסבה הסתיימה בהצלחה, יודיע על כך בכתב למבקש.
קביעת תקופת הסבה בידי המנהל
טופלו חלקות גידול בהסבה או חלקות אורגניות בהתאם להוראה שניתנה לפי דין, בחומרים שאינם מפורטים בתקנות התכשירים האורגניים, רשאי המנהל, על אף האמור בתקנה 11, לקבוע את משך תקופת ההסבה ואת תנאיה, בשים לב לרמת ההתפרקות של החומרים האמורים ולמועד סיום תקופת ההסבה.
מעבר לחקלאות מקובלת
הפסיק עוסק לייצר תוצרת אורגנית מן הצומח בחלקה אורגנית יפקע אישור החלקה כחלקה אורגנית והוא לא יחודש אלא באישור המנהל בכתב, מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

פרק ה׳: גידול בחלקה אורגנית

איסור גידול במצעים מנותקים [תיקון: תשפ״ב]
לא יגדל אדם תוצרת חקלאית אורגנית מן הצומח אלא בקרקע, ואולם מותר לגדל נבטים, פטריות, שתילים, וקנבוס במצע מנותק באישור מראש ובכתב של גוף אישור ובקרה; לעניין סעיף זה, ”קנבוס“ – כהגדרתו בתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג–1973, שניתן רישיון לגידולו לפי סעיף 6 לפקודה האמורה.
טיפול בשאריות חומר צמחי
(א)
לא יטפל אדם בשאריות חומר צמחי בחלקת גידול אורגנית אלא בשיטות אלה:
(1)
הצנעה בקרקע;
(2)
ריסוק השאריות והשארתן לחיפוי החלקה.
(ב)
לא יפנה אדם שאריות חומר צמחי אלא לאתר טיפול בפסולת או לאתר סילוק פסולת המורשה כדין.
איסור שימוש בפחמן דו־חמצני
לא ישתמש אדם בפחמן דו־חמצני בכל שלב משלבי הגידול של תוצרת אורגנית מן הצומח.
שימוש במטייבי קרקע ודשנים
לא יטייב אדם חלקה אורגנית ולא ידשנה אלא באמצעים המפורטים להלן ולפי סדר עדיפויות יורד, כמפורט להלן:
(1)
מחזור זרעים שכולל קטניות או גידולים מעמיקי שורש אחרים;
(2)
מיחזור חומר אורגני;
(3)
שימוש במטייבי קרקע אורגנים המפורטים בתקנות התכשירים האורגניים;
(4)
שימוש במטייב קרקע שהוא קומפוסט שיוצר בתנאים המפורטים בתקנה 23;
(5)
שימוש במטייבי קרקע מינרליים המפורטים בתקנות התכשירים האורגניים.
תנאי יצור קומפוסט
לא ישתמש אדם לייצור תוצרת אורגנית מן הצומח בקומפוסט אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
(1)
הוא יוצר באתר לטיפול בפסולת המורשה לפי כל דין;
(2)
הוא אינו מכיל בוצה ממכוני טיהור שפכים, פסולת עץ שעברה טיפול כימי ופסולת אחרת למעט שיירי מזון וקליפות שהופרדו במקור ולא באו במגע עם פסולת אחרת;
(3)
התוספות להגברת פעילותו הן ממקור צמחי, מיקרואורגניזמים או מאבקות סלעים המפורטות בתקנות התכשירים האורגניים;
(4)
ייצורו נעשה בביקורת שוטפת של גוף אישור ובקרה.

פרק ו׳: זרעים וחומרי ריבוי

שימוש בזרעים וחומר ריבוי
(א)
לא ישתמש אדם לגידול תוצרת אורגנית מן הצומח אלא בחומר ריבוי וזרעים שסומנו בסמלים ואם היו מיובאים – הם סומנו בסמל שהמנהל הכיר בו לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם להשתמש בזרעים או בחומר ריבוי שאינם מסומנים בסמלים אם אישר זאת גוף אישור ובקרה, לפי תקנת משנה (ג), והמנהל הסכים לכך בכתב.
(ג)
גוף אישור ובקרה רשאי לאשר שימוש בזרעים או בחומר ריבוי שאינם מסומנים בסמלים אם הוכח, להנחת דעתו, שאין בנמצא זרעים או חומר ריבוי מסומנים בסמלים; ואולם, אישור כאמור לשימוש בזרעים יינתן לפי סדר עדיפות יורד, כמפורט להלן:
(1)
הזרעים לא טופלו בחומרים כימיים;
(2)
הזרעים טופלו בתכשירים המפורטים בתקנות התכשירים האורגניים;
(3)
הזרעים טופלו בתכשירים בהתאם להוראה שניתנה לפי חוק הגנת הצומח, התשט״ז–1956;
(4)
הזרעים הם זרעים מייצור עצמי שמתקיים בהם האמור בפסקאות (1) עד (3).

פרק ז׳: מניעת נגעי צמחים והטיפול בהם

הגדרה
בפרק זה, ”נגע“ – גוף חי או צומח, לרבות חיידק ונגיף, שטבעם לעורר מחלות בצמחים או לגרום להם נזק בכל דרך אחרת.
הסדרת הטיפול בנגעי צמחים
מניעת נגעי צמחים בחלקה אורגנית והטיפול בהם ייעשו רק בשיטות המפורטות להלן:
(1)
בחירת מינים וזנים מתאימים לסביבת הגידול;
(2)
שימוש בצמחים או כנות עמידים לנגעים;
(3)
מחזור זרעים;
(4)
הדברה ביולוגית;
(5)
עידוד התרבות של אויבים טבעיים, משיכתם או שחרורם;
(6)
חיטוי באמצעות קיטור או חיטוי סולרי;
(7)
שימוש באמצעים מכניים;
(8)
שימוש בשיטות פיזיקליות – אור וקול;
(9)
קציר וחיפוי;
(10)
רעיית בעלי חיים;
(11)
עישוב ידני;
(12)
הדברת עשבים באמצעות חיפוי, קיטור ושלהוב.
שימוש בתכשירים
על אף האמור בתקנה 26, אם קיימת סכנה מיידית ומוחשית לתוצרת אורגנית מן הצומח ניתן להשתמש גם בתכשירים שרשם המנהל לפי תקנות התכשירים האורגניים; היה התכשיר תכשיר נחושת, כמות התכשיר לא תעלה על המפורט להלן:
(1)
בגידול חד־שנתי – 600 גרם נחושת לדונם לשנה;
(2)
בגידול רב־שנתי – 300 גרם נחושת לדונם לשנה.

פרק ח׳: משק מעורב

הגדרות
”גידול מקביל“ – גידול של זן זהה או של זנים שונים שלא ניתן להבדיל ביניהם באופן חזותי;
”משק מעורב“ – משק שמגדלים בו תוצרת חקלאית מן הצומח ויש בו חלקות לייצור תוצרת אורגנית ותוצרת שאינה אורגנית, בין שהוא בבעלות יחיד או רבים, בין מואגדים ובין שלא.
תנאים נוספים לייצור במשק מעורב
(א)
לא ייצר אדם תוצרת אורגנית מן הצומח במשק מעורב אלא אם כן מתקיימים, נוסף על התנאים האמורים בפרק ג׳, כל אלה:
(1)
אין מגדלים גידולים מקבילים;
(2)
קיימת הפרדה ברורה בין השטח שמגדלים בו תוצרת אורגנית ובין שטח שמגדלים בו תוצרת אחרת;
(3)
כלים לטיפול אגרוטכני נוקו ונשטפו לפני השימוש בהם בחלקות האורגניות;
(4)
קיימים מרססים נפרדים לטיפול בנגעי צמחים בחלקות האורגניות ובחלקות האחרות;
(5)
אין ממיינים ואורזים באותו זמן ובאותו מקום תוצרת אורגנית ותוצרת שאינה אורגנית, ואולם ניתן למיין ולארוז באותו מקום תוצרת אורגנית ושאינה אורגנית אם הדבר מתבצע בזמנים שונים ואם המקום נשטף ונוקה קודם שהוכנסה אליו תוצרת אורגנית;
(6)
מנוהלות מערכות חשבונאיות נפרדות לייצור, לרכש ולשיווק של התוצרת האורגנית והאחרת.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א)(1), ניתן לגדל –
(1)
במשק מעורב שהוא משק שיתופי, גידולים מקבילים אם מתקיימים בו שאר התנאים שבתקנת משנה (א) ולגידול האורגני יש מנהל אחר מזה של הגידול שאיננו אורגני;
(2)
במשק מעורב לייצור תבלינים, אם התקיימו שאר התנאים הקבועים בתקנת משנה (א), ובלבד שהמיון והאריזה של תבלינים שהם תוצרת אורגנית, מתבצעים באתרים שונים מאלה שאורזים בהם וממיינים בהם תבלינים שאינם תוצרת אורגנית.

פרק ט׳: אריזה, אחסון והובלה

חומרי אריזה
עוסק ייתן עדיפות לשימוש בחומרי האריזה הניתנים למיחזור, ואולם הוא לא ישתמש באריזת תוצרת אורגנית –
(1)
לשיווק לצרכן בחומר אריזה זולת אם הוא חדש ונקי;
(2)
בחומר אריזה המכיל P.V.C.
הדברה באתרי אחסון או במכולות
לא יעשה אדם פעולות הדברה בשטחי אחסון של תוצרת אורגנית אלא בשיטות הדברה מכניות, או פיזיקליות ובכלל זה קול, אולטרה־סאונד, אור, טמפרטורה או מלכודות.
אחסון תוצרת אורגנית
לא יאחסן אדם במקום שבו מאוחסנת תוצרת אורגנית כל דבר זולת תוצרת אורגנית.
הובלת תוצרת אורגנית
לא יוביל אדם תוצרת אורגנית אלא לפי המפורט להלן:
(1)
תוצרת אורגנית שאינה ארוזה מראש, תובל בנפרד מתוצרת שאינה אורגנית והמכלים שהיא מובלת בהם יסומנו במילה ”אורגני“;
(2)
בעל התוצרת ימלא, לפני העמסת התוצרת על כלי ההובלה, תעודת משלוח לפי הטופס שבתוספת השניה; תעודת המשלוח תהא בידי המוביל בעת ההובלה ותימסר עם סיומה למקבל התוצרת.

פרק י׳: הכנת מוצרים אורגנים מן הצומח

34.
תנאי מקדים
לא יתחיל אדם בעיבוד תוצרת אורגנית אלא אם כן יש לו רישיון יצרן בר־תוקף, לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ״א–1960.
הדברה בשטחי עיבוד
לא יעשה אדם פעולות הדברה בשטחי עיבוד אלא בשיטות הדברה מכניות, פיזיקליות ובכלל זה קול, אולטרה־סאונד, אור, טמפרטורה או מלכודות, ואולם מותר להשתמש בתכשירים שנרשמו לפי תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ״ד–1994, ובלבד שלא יבואו במגע עם המוצרים והתוצרת האורגנית מן הצומח.
עיבוד מוצר
(א)
לא ישתמש אדם להכנת מוצר אלא ברכיבים שהם תוצרת אורגנית.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם להשתמש להכנת מוצר ברכיבים שאינם תוצרת אורגנית, ובלבד ששיעורם הכולל ממשקל המוצר אינו עולה על חמישה אחוזים – בחישוב האחוזים לא יבואו במניין מים ומלח – ומתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן:
(1)
גוף אישור ובקרה אישר כי אין בנמצא רכיבים זהים שהם תוצרת אורגנית;
(2)
הרכיבים הם מן המפורטים בתוספת השלישית;
(3)
המוצר לא יכלול רכיב שהוא תוצרת אורגנית ותוצרת אחרת כאחד.
(ג)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי אדם להשתמש בייצור מוצר –
(1)
בתוספי מזון שאינם תוצרת חקלאית – אם הם הכרחיים לתהליך עיבוד המוצר והם רשומים בתוספת הרביעית;
(2)
בחומרים מסייעי ייצור המפורטים בתוספת החמישית.
תהליכי עיבוד
לא יעבד אדם מוצר אלא בתהליכי עיבוד מכניים, פיזיקליים או ביולוגיים.

פרק י״א: הסדרת מכירה ויבוא

הסדרת היבוא
(א)
לא יתיר גוף אישור ובקרה שימוש בסמל בקרה לתוצרת אורגנית מן הצומח שיוצרה מחוץ לישראל או למוצרים שיוצרו ממנה אלא אם כן –
(1)
התוצרת הוכרה בידי גוף אישור ובקרה במדינה שבה יוצרה שהמנהל הכיר בו ובסמלו לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק;
(2)
התוצרת סומנה בסמל הגוף שהמנהל הכיר בו כאמור בפסקה (1) ולוותה במסמך המאשר זאת (להלן – המסמך המלווה);
(3)
היבואן ותוצרתו עומדים בביקורת שוטפת של גוף אישור ובקרה.
(ב)
המסמך המלווה יהיה במקור בלבד, ילווה את המשלוח עד הגיעו ליבואן, ויישמר בידיו לתקופה שאינה פחותה משלוש שנים מיום היבוא.
הסדרת המכירה
(א)
לא יציג אדם תוצרת אורגנית מן הצומח ולא יציעה למכירה לצרכן, אלא אם כן היא ארוזה מראש ועל גבי אריזתה מופיעים הסמלים ושם העוסק שייצר את התוצרת.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי עוסק למכור תוצרת אורגנית שאיננה ארוזה מראש אם מתקיים בה אחד מאלה:
(1)
התוצרת יוצרה ונמכרת במשקו של העוסק ומשק העוסק איננו משק מעורב;
(2)
במקום המכירה אין תוצרת בתפזורת שאיננה אורגנית.

פרק י״ב: מתן היתר לעוסק וביקורת על פעולותיו

בקשה לקבלת היתר
המבקש לקבל היתר לשימוש בסמל בקרה או לחידושו יגיש לגוף אישור ובקרה בקשה לפי הטופס שבתוספת השישית.
מתן היתר
ראה מנהל גוף אישור ובקרה כי המבקש ממלא אחר הנדרש בתקנות אלה, יאשר תכנית אורגנית למבקש וייתן לו היתר לשימוש בסמל בקרה.
שמירת מסמכים
עוסק ישמור ברשותו את המסמכים המפורטים להלן לתקופה שלא תפחת משנתיים מיום קבלת ההיתר לשימוש בסמל בקרה:
(1)
בקשות שהגיש והיתרים שניתנו לו;
(2)
חשבוניות רכישה של תשומות לשימוש בייצור האורגני ותעודות משלוח למוצרים שייצר;
(3)
דוחות ביקורת שערך אצלו גוף אישור ובקרה;
(4)
תוצאות בדיקות מעבדה.
ביקורות
גוף אישור ובקרה יבצע ביקורות ייצור של עוסקים שקיבלו ממנו היתר בתדירות שלא תפחת מ –
(1)
אחת לשנה, בתיאום מראש אצל כל עוסק;
(2)
פעמיים בשנה אצל לא פחות מעשרה אחוזים מן העוסקים ובלבד שהביקור השני יתבצע בלא תיאום מראש.
דוחות ביקורת
במעמד בדיקת הייצור יתעד גוף האישור והבקרה את דוח ממצאי הביקורת בטופס שבתוספת השביעית; המבקר ימסור עותק חתום של הדוח למבוקר שיאשר את קבלתו בחתימתו.
דגימות
(א)
גוף אישור ובקרה ידגום, לפי תכנית דגימות שנתית שאישר המנהל, שטחי גידול ותוצרת אורגנית מן הצומח, לבדיקת הימצאות שאריות חומרים, ויעביר את הדגימות לבדיקה במעבדה שהמנהל אישר לעניין זה.
(ב)
נמצאו בחלקות הגידול או בתוצרת האורגנית שאריות, יבצע גוף אישור ובקרה בירור לזיהוי מקור השאריות ויפעל כלהלן:
(1)
היה מקור השאריות מקור שאינו בשליטת העוסק כדוגמת רחף – יפסול את התוצרת לשיווק כתוצרת אורגנית ולא יתיר שימוש בסמל הבקרה לתוצרת נוספת שיוצרה באותה חלקה אלא לאחר קבלת תוצאות בדיקה המאשרת שאין בה שאריות עוד.
(2)
היה מקור השאריות בשליטת העוסק – יפסול את התוצרת לשיווק כתוצרת אורגנית ולא יאשר תוצרת אורגנית שיוצרה באותו שטח אלא לאחר שהשטח סיים הסבה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום א׳ באלול התשס״ח (1 בספטמבר 2008).

תוספת ראשונה

(תקנה 12(א))

בקשה להסבת שטח גידול

שם המבקש: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות/עוסק מורשה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ טל׳: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טל׳ נייד: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ פקס׳: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דואר אלקטרוני: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
אני הח״מ מבקש בזה לאשר את חלקות הגידול המפורטות להלן כחלקות גידול בהסבה:
פירוט חלקות הגידול והגידולים:
חלקה . . . . . . . . . . . . בגוש . . . . . . . . . . . . . . . גודל . . . . . . . . . . . . . . . . . סוג הגידול (יש לפרט זנים) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תיאור השטח: שטח פתוח/חממה/בית רשת/מנהרות*
חד־שנתי/רב־שנתי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מועד שתילה/זריעה מתוכנן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תיאור היחידות החקלאיות הנוספות במשק: אורגני/ בהסבה לאורגני/ חקלאות מקובלת*
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תאריך
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .חתימה
* מחק את המיותר.
[למילוי ע״י גוף אישור ובקרה]
שם גוף האישור והבקרה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם מבצע הביקורת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ת״ז
תאריך ביצוע הביקורת בחלקות הגידול: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
החלטה לעניין הבקשה –
שטח הגידול אושר/לא אושר להסבה
אם אושר שטח הגידול להסבה –
תאריך תחילתה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תאריך סיומה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הערות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם מנהל גוף אישור ובקרה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת שניה

תקנה 33(2)

תעודת משלוח

שם העוסק: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ת״ז
אם אם העוסק הוא תאגיד מס׳ עוסק מורשה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ טלפון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם סוג התוצרת המובלת: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כמות: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם גוף האישור והבקרה שנתן לעוסק היתר לשימוש בסמלים: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יעד ההובלה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך ההובלה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שעת תחילת ההובלה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חתימת העוסק: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* מחק את המיותר.

תוספת שלישית

תקנה 36(ב)(2)

רכיבים שאינם תוצרת אורגנית

שם החומר
שם באנגלית
פירות, אגוזים וזרעים אכילים:
Edible fruits, nuts and seeds:
צנובר
Acorns
אגוזי קולה
Cola nuts
חזרזר
Gooseberries
פטל (מיובש)
Raspberries (dried)
דומדמניות (מיובשות)
Red currants (dried)
תבלינים וצמחי תבלין אכילים:
Edible spices and herbs:
אגוז מוסקט
Nutmeg
פלפל שחור
Pepper green
פלפלון בכות
Pepper (Peruvian)
זרעי חזרת
Horseradish seeds
גלנגל
Lesser galangal
קורטם הצבעים (חריע)
Safflower flowers
גרגר הנחלים
Watercress herb
שונות:
Miscellaneous:
אצות, כולל עשבי ים המותרים בייצור מזון שאינו אורגני
Algae, including seaweed permitted in conventional foodstuffs preparation
מוצרים צמחיים, מעובדים בשיטות המוזכרות בתקנה 37
Vegetable products, processed by processes as referred to in regulation 37
שומנים ושמנים מזוקקים או לא, שלא עברו שינוי כימי, המופקים מצמחים שונים מ:
Fats and oils whether or not refined, but not chemically modified, derived from plants other than:
קקאו
Cocoa
קוקוס
Coconut
דקל
Palm
קנולה
Rape
קרטום הצבעים (חריע)
Sufflower
סוכרים ועמילנים הבאים וחומרים אחרים המיוצרים מדגנים ופקעות:
The following sugars, starches and other products from cereals and tubers:
פרוקטוז
Fructose
נייר אורז
Rice paper
נייר לחם ללא שמרים
Unleavened bread paper
עמילן מאורז ותירס מדונג, שלא עבר שינוי כימי
Starch from rice and waxy maize, Not chemically modified
שונות:
Miscellaneous:
גד (כוסברה)
Coriander
חלבון אפונה
Pea protein
רום, המופק מקנה סוכר בלבד
Rum, only obtained from cane sugar juice
ליקר על בסיס פירות וחומרי טעם
Kirsch prepared on the basis of fruits
תערובות של גידולים המותרים בהכנה של מזון שאינו אורגני, הנותנים איכויות צבע וטעם להכנת קונפיטורות.
Mixtures of crops permitted in conventional foodstuffs preparation, and giving coloring and tasting qualities to confectionary, only for preparation of ”Gumni Barchen“
מוצרי בעלי חיים:
Animal products:
אורגניזמים מימיים, שאינם ימיים במקורם ומותרים בהכנת מזון קונבנציונלי
Aquatic organisms, not originating From aquaculture, and permitted In conventional foodstuffs preparation
ג׳לטין
Gelatin
לקטוז
Lactose
אבקת מי גבינה
Whey powder ”herasuola“

תוספת רביעית

(תקנה 36(ג)(1))

תוספי מזון

מס׳ Eשם החומרתנאי שימוששם באנגלית
E 170קלציום קרבונטכל שימוש למעט צביעהCalcium carbonate
E 270חומצה לקטיתLactic acid
E 290דו תחמוצת הפחמןCarbon dioxide
E 296חומצה מליתMalic acid
E 300חומצה אסקורביתAscorcic acid
E 306טוקופרוליםאנטיאוקסידנט לשמנים ושומןTocopherol-rich extract
E 322לציטיניםLecithins
E 330חומצה ציטריתCitric acid
E 333קלציום ציטרטCalcium citrates
E 334חומצה טרטריתTartaric acid (L(+)-)
E 335טרטרת הנתרןSodium tartrate
E 336טרטרת האשלגןPotassium tartrate
E 341 (i)‎מונוקלציום פוספטמתפיח לקמח תופחMonocalciumphosphate
E 400חומצה אלגיניתAlginic acid
E 401אלגינט הנתרןSodium alginate
E 402אלגינט האשלגןPotassium alginate
E 406אגרAgar
E 407קרגינןCarrageenan
E 410גומי זרעוני חרוביםLocust bean gum
E 412גומי גוארGuar gum
E 413גומי טרגקנתTragaacanth gum
E 414גומי ארביקArabic gum
E 415גומי קסנטןXanthan gum
E 416גומי קארייהKaraya gum
E 422גליצרולמיצוי צמחיםGlycerol
E 440 (i)‎פקטיןPectin
E 500קרבונטים של נתרןSodium carbonates
E 501קרבונטים של אשלגןPotassium carbonates
E 503קרבונטים של אמוניוםAmmonium carbonates
E 504קרבונטים של מגנזיוםMagnesium carbonates
E 516קלציום סולפטנשאCalcium sulphate
E 524סודה קאוסטיתלצורכי אפייהSodium hydroxide
E 551דו תחמוצת הצורןמונע התגיישות בתבליניםSilicon dioxide
E 938ארגוןArgon
E 941חנקןNitrogen
E 948חמצןOxygen
 חומרי טעם וריחממקור טבעי בלבדFlavoring substances
 מים ומלחWater & Salt
 מי שתייהDrinking Water
 מלחמלחים (נתרן כלורי או אשלגן כלורי כמרכיבים עיקרים) המשמשים לעיבוד מזוןSalt
 מיקרואורגניזמיםשלא עברו שינויים גנטייםMicro-organism
 מינרלים (כולל יסודות קורט), ויטמינים, חומצות אמינו ותרכובות חנקן אחרותהמורשים לשימוש בתעשיית המזון ואשר שילובם במזון נדרש על פי דיןMinerals

תוספת חמישית

(תקנה 36(ג)(2))

מסייעי ייצור

שם החומרתנאי השימוששם באנגלית
מיםWater
קלציום כלורידחומר להתקרשותCalcium chloride
קלציום קרבונטCalcium carbonate
קלציום הידרוקסידCalcium hydroxide
קלציום סולפאטחומר להתקרשותCalcium sulphate
מגנזיום כלורידחומר להתקרשותMagnesium chloride
קרבונט האשלגןלייבוש צימוקיםPotassium carbonate
קרבונט הנתרןלייצור סוכרSodium carbonate
חומצה ציטריתלייצור שמן ולהידרוליזה של עמילןCitric acid
בסיס הנתרןלייצור שמן ליפתית וסוכרSodium hydroxide
חומצה גופריתניתלייצור סוכרSulfuric acid
איזופרופנוללתהליך התגבשות של סוכרIsopropanol
דו תחמוצת הפחמןCarbon dioxide
חנקןNitrogen
אתנולחומר המסהEthanol
חומצה טאניתגורם עזר לסינוןTannic acid
אלבומין חלבון ביצהEgg white albumin
קזאיןCasein
ג׳לטיןGelatin
מי זכוכיתIsinglass
שמנים צמחייםחומרי סיכה, שחרור ומונעי קצףVegetable oils
דו תחמוצת הצורן במצב ג׳ל או תמיסה קולואידיתSilicon dioxide gel or colloidal solution
פחם פעילActivated carbon
טלקTalc
בנטוניטBentonite
קאוליןKaolin
אדמה דיאטומיתDiatomaceous earth
פרליטPerlite
קליפות אגוזי לוזHazelnut shells
קמח אורזRice meal
שעוות דבוריםחומר שחרור וסיכהBeeswax
שעוות קרנאובהחומר שחרור וסיכהCarnauba wax
מיקרואורגניזמים ואנזימיםשלא עברו שינויים גנטייםPreparations of microorganisms and enzymes

תוספת שישית

(תקנה 40)

בקשה לקבלה/חידוש של היתר

שם המבקש: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מס׳ זהות/עוסק מורשה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ טל׳: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טל׳ נייד: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פקס׳: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
דואר אלקטרוני: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עסקתי/לא עסקתי בייצור תוצרת אורגנית במשך תקופה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (בשנים); גוף אישור ובקרה סירב/לא סירב ליתן לי היתר, ביטל/לא ביטל היתר שנתן לי.
סורבה בקשה להיתר או בוטלה – מצ״ב:
סירוב למתן היתר
הודעה על ביטול היתר
התוצרת שלגביה מבוקש ההיתר:
תוצרת טרייה לשיווק – בשוק מקומי/יצוא אירופה/יצוא ארה״ב/אחר* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תוצרת מעובדת לשיווק – בשוק מקומי/יצוא אירופה/יצוא ארה״ב/אחר* . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* מחק את המיותר.
מצורפים בזה:
תכנית אורגנית מוצעת שמכילה את המסמכים המפורטים להלן:
מפה של חלקות הגידול, העיבוד, ותחנות האריזה והאחסון;
מסמכים הנוגעים לייצור התוצרת החקלאית ובכלל זה לעניין רכישת תשומות, שיווק, מסמכי יבוא ויומני פעילות;
נוהלי עבודה שמציע המבקש להבטחת מילוי הוראות תקנות אלה;
והמפורט להלן, לפי העניין:
מבקש שהוא מגדל ימלא את הטבלה שלהלן לגבי כל חלקות הגידול -
מס׳ חלקהמס׳ גושגודל השטח בדונמיםסוג הגידולזני הגידולגידול חד שנתי/רב שנתיתיאור שטח הגידול פתוח/חממה/בית רשת/מנהרותמועד שתילה/זריעה מתוכנן
        
מבקש לעניין משק מעורב -
הערכת היקף הייצור באחוזים אורגני/לא אורגני
נוהלים והוראות עבודה מוצעים לעניין הבטחת הפרדה מוחלטת בזמן ובמקום בין הייצור האורגני והייצוא שאיננו אורגני.
'מבקש שהוא מעבד מזון -
הצהרת המבקש:
אני הח״מ מצהיר בזה כי המידע המפורט בבקשתי נכון ומדויק, ידועות לי הוראות החוק והתקנות שהותקנו לפיו ואני מתחייב לפעול לפיהן.
ידוע לי כי גוף אישור ובקרה רשאי לבטל היתר שנתן אם ראה שמתן ההיתר היה שלא כדין, שהתנאים לנתינתו אינם מתקיימים, או שבעל ההיתר אינו ממלא אחריהם.
חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם פרטי ושם משפחה
תאריך: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תוספת שביעית

(תקנה 44)

דוח ביקורת

שם העוסק: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם פרטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שם משפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מס׳ זהות
אם העוסק הוא תאגיד, מס׳ עוסק מורשה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מס׳ טלפון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מען: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תאריך הביקורת: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם שם גוף אישור ובקרה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם המבקר: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ת״ז: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תחום האישור: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ממצאים:
פירוט הממצאים שנמצאו מתאימים לדרישה
פירוט אי־התאמות וסיווגם (טעון שיפור קל/מהותי)
לוחות זמנים לתיקון
שם ותפקיד של העוסק המבוקר: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שם המבקר: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חתימה: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


כ״ד באב התשס״ח (25 באוגוסט 2008)
  • שלום שמחון
    שר החקלאות ופיתוח הכפר
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.