חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות אגרות בריאות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות אגרות בריאות מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אגרות בריאות, התשמ״ט–1989


ק״ת תשמ״ט, 714, 913; תש״ן, 11; תשנ״א, 268, 476; תשנ״ג, 696, 702, 776; תשנ״ה, 656; תשנ״ו, 806; תשנ״ח, 1077; תשס״ה, 394; תשס״ו, 1028; תשע״ב, 1549; תשע״ז, 628, 1194, 1196.

הודעות: תשמ״ט, 1377; תש״ן, 449, 1268; תשנ״א, 713; תשנ״ב, 265, 893, 1495; תשנ״ג, 16, 550, 1174; תשנ״ד, 692; תשנ״ה, 26, 1327; תשנ״ו, 22, 735; תשנ״ז, 33, 509, 1248; תשנ״ח, 588; תשנ״ט, 49, 743; תש״ס, 26; תשס״א, 78; תשס״ג, 260; תשע״ז, 1184; תשפ״ב, 4008; תשפ״ג, 2086.


אגרות
סכומי האגרות לעניין התקנות המנויות בתוספת הראשונה יפורטו בתוספת השניה.
הצמדה למדד [תיקון: תשס״ו, תשע״ב, תשע״ז]
(א)
סכומי האגרות הנקובים בתוספת השניה ישתנו ב־1 במרס של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
בתקנה זו –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.
(ב1)
(בוטלה).
(ג)
סכום שהשתנה כאמור בתקנה זו יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג1)
עדכון הסכום, כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכום שנקבע ליום השינוי הקודם, לפני שעוגל לפי תקנת משנה (ג).
(ד)
המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת השניה כפי שהשתנה לפי תקנה זו.
תיקון תקנות [תיקון: תשנ״א, תשע״ז, תשע״ז־3]
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)
(יב)
(יג)
הנוסח שולב בתקנות ההסגר, 1933.
(יד)
(טו)
(טז)
(יז)
(נמחקה).

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

[תיקון: תשע״ב]
[תיקון: תשע״ב]
[תיקון: תשע״ז־3]
[תיקון: תשע״ז]
[תיקון: תשנ״א, תשנ״ג]
[תיקון: תשנ״ג]
[תיקון: תשנ״ג־2]
[תיקון: תשנ״ה, תשע״ז־3]
[תיקון: תשנ״ה, תשע״ז־3]
[תיקון: תשס״ה]
[תיקון: תשע״ז]
[תיקון: תשע״ז]
[תיקון: תשע״ז]
[תיקון: תשע״ז־2]
[תיקון: תשע״ז־2]
[תיקון: תשע״ז־2]
[תיקון: תשע״ז־2]
[תיקון: תשע״ז־2]
[תיקון: [הודעות]]

תוספת שניה

(תקנות 1 ו־2)

(כל הסכומים מעודכנים למרס 2023).
תכשירים רפואיים [תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ג־3, תשנ״ט־3, תשע״ב]
(1)
לענין תקנה 27(א) ו־(ב)
א.
בעד בדיקת איכות של תכשיר לצורך רישום – 17,932 שקלים חדשים
ב.
בעד בדיקת איכות של תכשיר לצורך חידוש רישומו – 7,313 שקלים חדשים
ג.
בעד תעודת שחרור רשמי של אצווה – 4,454 שקלים חדשים
ד.
בעד שינוי בבדיקת איכות או בתעודת איכות של תכשיר –
(1)
שינוי מסוג משמעותי המצריך את בדיקת המנהל – 2,548 שקלים חדשים
(2)
שינוי אחר, למעט שינוי שהמנהל הורה שלא תיגבה לגביו אגרה – 588 שקלים חדשים
ה.
בעד בדיקת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר או הנועד עצמו לשמש תכשיר – 1,430 שקלים חדשים
ו.
בעד תעודת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר או הנועד עצמו לשמש תכשיר – 29 שקלים חדשים
(2)
לענין תקנה 27(ג)
א.
בעד רישום תכשיר בפנקס – 6,622 שקלים חדשים
ב.
בעד חידוש רישומו של תכשיר – 2,062 שקלים חדשים
ג.
בעד שינוי ברישום של תכשיר –
1.
שינוי שם של תכשיר או שינוי שם יצרן התכשיר או סוכנו – 1,322 שקלים חדשים
2.
שינוי של התוויה של תכשיר לרבות הוספת התוויה – 1,986 שקלים חדשים
ד.
בעד העתק אישור שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן, או שם סוכנו של יצרן התכשיר, אם המפעל נמצא מחוץ לישראל – 19 שקלים חדשים
ה.
בעד העתק תעודות רישום או חידוש רישום – 19 שקלים חדשים
תנאי ייצור נאותים לתכשירים [תיקון: תשע״ב]
(1)
בעד בקשה לקבלת אישור או חידושו – 38,784 שקלים חדשים
(2)
בעד בקשה לקבלת העתק תעודת GMP‏ – 199 שקלים חדשים
(3)
בעד יום בקרה או ביקורת של עובד שהסמיך המנהל הנדרש לצורך מתן תעודת GMP, או לצורך ביצוע בקרה או ביקורת תקופתית או ביצוע בקרה או ביקורת פתע בעסק, למעט בקרה ראשונית לצורך קבלת אישור או חידושו – 3,213 שקלים חדשים
תמרוקים [תיקון: תשנ״א־2]
(1)
בעד רשיון תמרוקים כללי, או חידושו – 1,897 שקלים חדשים
(2)
בעד רשיון לתמרוק פלוני, או חידושו – 343 שקלים חדשים
(3)
בעד תעודת בדיקה לתמרוק פלוני, בין לצורך הוצאת רישיון לתמרוק פלוני ובין לצורך חידושו, אם התמרוק הוא –
בעל גוון אחד – 1,102 שקלים חדשים
לכל גוון נוסף – 177 שקלים חדשים
היתר רעלים
בצו הרוקחים (אגרת תעודת היתר למכירת רעל), התשל״ז–1976, לענין סעיף 1, בעד תעודת היתר למכירת רעל או חידושה, תשולם אגרה בסך 4,087 שקלים חדשים.
יסודות רדיואקטיביים
(1)
בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי במוצר המכיל חומר רדיואקטיבי – 289 שקלים חדשים
(2)
בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה – 289 שקלים חדשים
(3)
בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו – 468 שקלים חדשים
(4)
בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו – 468 שקלים חדשים
(5)
בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע, במים או באויר, או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר – 468 שקלים חדשים
(6)
בעד היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים להלן:
א.
דוזימטריה אישית – 181 שקלים חדשים
ב.
כיול מכשירי מדידת קרינה מיננת, לרבות מקורות כיול – 289 שקלים חדשים
ג.
בדיקת מעבדה רדיוטוקסיקולוגית – 289 שקלים חדשים
ד.
תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם – 468 שקלים חדשים
ה.
העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר רדיואקטיבי – 468 שקלים חדשים
ו.
שירותי רדיוגרפיה – 468 שקלים חדשים
ז.
אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחומרים רדיואקטיביים – 289 שקלים חדשים
ח.
סילוק פסולת רדיואקטיבית – 334 שקלים חדשים
ט.
הפעלה או ניהול מעבדה בכל מה שקשור להכנה ולמינון חומרים רדיואקטיביים לצורכי ריפוי או אבחון רפואי – 468 שקלים חדשים
י.
הפעלה או ניהול מכון איזוטופים רפואי – 468 שקלים חדשים
תכשירים להדברת מזיקים
בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשכ״ב–1962, לענין סעיף 8(א), בעד מתן רשיון לגבי תכשיר כאמור להלן בטור א׳ תשולם אגרה בשיעור הנקוב בצדו בטור ב׳:
טור א׳טור ב׳
אגרה בשקלים חדשים
(1)
תכשיר המצריך בדיקה של חומר פעיל אחד
655
(2)
תכשיר המצריך בדיקה של יותר מחומר פעיל אחד, לכל חומר פעיל נוסף
219
מכשירי קרינה
בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה לטיפול רפואי), התשכ״ח–1968, לענין סעיף 8(א), בעד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך 415 שקלים חדשים.
רשיון רוקח [תיקון: תשע״ז]
(1)
לענין סעיף 1
(א)
בעד מתן רשיון לעסוק ברוקחות, בלא הגבלת תוקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 480 שקלים חדשים;
(ב)
בעד רשיון זמני לעסוק ברוקחות ובעד חידוש רשיון זמני לעסוק ברוקחות תשולם, עם מתן הרשיון הזמני או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 444 שקלים חדשים;
(2)
לענין סעיף 2
(א)
בעד רשיון לשמש עוזר לרוקח, בלא הגבלת תוקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 444 שקלים חדשים;
(ב)
בעד רשיון זמני לשמש עוזר רוקח ובעד חידושו או הארכתו של רשיון זמני לשמש עוזר לרוקח, תשולם, עם מתן הרשיון הזמני, עם חידושו או עם הארכתו, לפי הענין, אגרה בסך 289 שקלים חדשים.
רשיון רופא [תיקון: תשע״ז־3]
(1)
לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק ברפואה תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 480 שקלים חדשים;
(2)
לענין סעיף 2, בעד היתר זמני לעסוק ברפואה ובעד חידושו תשולם, עם מתן ההיתר או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 437 שקלים חדשים;
(3)
לענין סעיף 2א, בעד היתר מוגבל לעסוק ברפואה ובעד חידושו, תשולם אגרה בסך 165 שקלים חדשים;
(4)
לענין סעיף 2ב, בעד אישור תואר מומחה ובעד חידושו, תשולם אגרה בסך 437 שקלים חדשים;
(5)
לענין סעיף 2ג, בעד בחינת התמחות לצורך קבלת אישור תואר מומחה, תשולם האגרה בסכום כמפורט להלן:
(א)
בחינה בשלב א׳ או בשלב ב׳ – 1,144 שקלים חדשים
(ב)
בחינה חוזרת בשלב א׳ או בשלב ב׳ – 817 שקלים חדשים
רשיון רופא־שיניים [תיקון: תשע״ז]
(1)
לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק בריפוי שיניים תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 480 שקלים חדשים;
(2)
לענין סעיף 2, בעד היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים ובעד חידושו תשולם, עם מתן ההיתר או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 436 שקלים חדשים;
(3)
לעניין סעיף 2א, בעד אישור תואר מומחה, תשולם אגרה בסך 440 שקלים חדשים.
בחינה לרופא־שיניים [תיקון: תשנ״ג, תשע״ז־2]
(א)
לענין סעיף 2, בעד בחינת מקצוע ובחינה נוספת:
(1)
בכתב – 381 שקלים חדשים
(2)
מעשית או מעשית הנערכת עם בחינה בעל פה – 782 שקלים חדשים
(3)
בעל פה, הנערכת לחוד – 109 שקלים חדשים
(ב)
לענין סעיף 2א, בעד בחינת התמחות לצורך קבלת אישור תואר מומחה, לרבות בחינה חוזרת, תשולם האגרה בסכום כמפורט להלן:
(א)
בחינת שלב א׳ – 786 שקלים חדשים
(ב)
בחינת שלב ב׳ – 786 שקלים חדשים
רשיון מילדת
(1)
לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק ביילוד, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 431 שקלים חדשים;
(2)
לענין סעיף 2, בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד ובעד חידושם תשולם, עם מתן הרשיון או תעודת היתר או עם חידושם, לפי הענין, אגרה בסך 272 שקלים חדשים.
רישום פסיכולוגים [תיקון: תשע״ז־2]
(1)
לענין תקנה 1, בעד רישום בפנקס הפסיכולוגים תשולם, עם מתן תעודת רישום, אגרה בסך 461 שקלים חדשים;
(2)
לענין תקנה 2, בעד היתר זמני לעסוק בפסיכולוגיה, למעט מומחיות מוכרת לפי סעיף 19 לחוק, תשולם, עם מתן תעודת ההיתר הזמני, אגרה בסך 343 שקלים חדשים;
(3)
לענין תקנה 3, בעד רישום כמומחה בפנקס כמשמעותו בתקנה 29 לתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל״ט–1979, תשולם בעת מתן אישור תואר מומחה, אגרה בסך 436 שקלים חדשים.
הסגר

אגרות ותשלומי הסגר

(1)
חקירה ובדיקה רפואית של אניות, לרבות העברת צוות הסגר בסירה לאניות לשם חקירה ובדיקה רפואית – חינם
(2)
מתן תעודת בריאות – חינם
(3)
מתן פנקס בריאות המיועד לאניות מפרש העוברות לאורך חופי ישראל בלבד – חינם
(4)
לכל שירות של כל שומר הסגר, ליממה או חלק ממנה – 521 שקלים חדשים
(5)
לכל סירת משמר, ליממה או לחלק ממנה – 521 שקלים חדשים
(6)
לכל תעודה הניתנת מאת רשות ההסגר, למעט תעודת הרכבת חיסון ותעודת בריאות – 521 שקלים חדשים
(7)
(א)
אניות שעיכבון בהסגר לאחר החקירה והבדיקה הרפואית, ליממה או לחלק ממנה, לאחר 24 שעות ראשונות –
המשקל הרשום בטונות נטו
1 עד 100 – 521 שקלים חדשים
101 עד 200 – 521 שקלים חדשים
201 עד 300 – 521 שקלים חדשים
301 ומעלה – 521 שקלים חדשים
(ב)
כל נוסע או עובד אניה עוגנת שהחזיקוהו בהסגר ליממה או לחלק ממנה – 521 שקלים חדשים
(8)
חיטוי תאי נוסעים וחדרי אניה ולרבות מלבושי עובדים אך למעט חיטוי מחסני האניה ומטענה –
המשקל הרשום בטונות נטו
1 עד 100 – 521 שקלים חדשים
101 עד 200 – 521 שקלים חדשים
201 עד 417- 521 שקלים חדשים
401 ומעלה – 521 שקלים חדשים
באניות שיש בהן מכשירי קיטור לחיטוי ושירותי הסגר והשתמשו בהם לחיטוי המלבושים וכן באניות שבהן חיטאו את העובדים בלבד – מחצית התשלומים האמורים.
(9)
בעד השמדת עכברים באניה וחיטוי מחסניה – מחיר חומרי החיטוי או שאר החומרים שהשתמשו בהם, בתוספת 10% בעד השימוש בכלים ו־521 שקלים חדשים ליממה או לחלק ממנה בעד כל עובד שעסק בדבר.
(10)
חיטוי נוסעים וחפציהם הפרטיים –
לכל אדם מגיל שבע ומעלה שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו – 521 שקלים חדשים
לכל אדם עד גיל שבע שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו – חינם
לחפציו של כל אדם – 521 שקלים חדשים
(11)
חיטוי סחורות או כלי בית, עורות, לכל מאה יריעות – 521 שקלים חדשים
סחורות צמר וכותנה, לכל חבילה – 521 שקלים חדשים
סחורות אחרות וכלי בית, לכל חבילה של 125 ק״ג או חלק מהם – 521 שקלים חדשים
(12)
עיכובם והחזקתם של נוסעים בבית־חולים של ההסגר, בעד כל נוסע, לכל יממה או חלק ממנה –
עד גיל שבע – חינם
מגיל שבע ומעלה – 521 שקלים חדשים
(13)
בעד מזון שניתן לנוסעים שעיכבום בבית חולים של ההסגר יוטל תשלום לפי מחירי חוזה ההספקה הנהוגים באותה עת.
(14)
בעד העברת גוויה, פיקוח על גוויה וחיתום ארונו של המת – 521 שקלים חדשים
(15)
(1)
בעד תעודת שחרור מהשמדת חולדות לאניות שתפוסתן נטו –
עד 200 טון – 521 שקלים חדשים
מעל 200 טון עד 500 טון – 521 שקלים חדשים
מעל 500 טון – 521 שקלים חדשים
(2)
בעד הארכת תעודת שחרור כאמור בפסקה (1) – 521 שקלים חדשים
(16)
בעד תעודת חיטוי חבילות – 521 שקלים חדשים
חיסונים
בתקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות), התשל״ז–1977, לעניין תקנה 2(א), בעד הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בינלאומית –
(1)
בעד הרכבת חיסון – 78 שקלים חדשים
(2)
בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית – 81 שקלים חדשים
קבורה מחדש
(1)
בעד תעודה לפי תקנה 6(2)(ג)151 שקלים חדשים
(2)
בעד חתימת הארון לפי תקנה 6(2)(ג)758 שקלים חדשים
(3)
בעד תעודה מרופא ממשלתי לפי תקנה 9(1)(ג)151 שקלים חדשים
בדיקת דגים [תיקון: תשמ״ט, תש״ן]
בתקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ״א–1981, לענין תקנה 10(א), הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינר מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 1 שקלים חדשים לכל 10 קילוגרם.
בחינה לשיננית [תיקון: תשנ״א, תשנ״ג]
בעד בחינה ממשלתית – בעל־פה, בכתב ומעשית, ביחד – 754 שקלים חדשים
בחינה לטכנאי שיניים [תיקון: תשנ״ג]
(1)
בעד בחינה לטכנאי שיניים מעשי –
בכתב – 485 שקלים חדשים
(2)
בעד בחינה לטכנאי שיניים מוסמך –
(1)
בכתב – 550 שקלים חדשים
(2)
מעשית ובעל פה, יחד – 610 שקלים חדשים
(3)
בעד בחינה לטכנאי שיניים מומחה –
(1)
בכתב – 485 שקלים חדשים
(2)
מעשית או מעשית הנערכת יחד עם בחינה בעל פה – 610 שקלים חדשים
(3)
בעל פה, הנערכת לחוד – 109 שקלים חדשים
רשיון למרפאה [תיקון: תשנ״ג־2, תשנ״ו, תשנ״ח, תשס״ו]
בתקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ״ג–1993, לענין תקנה 22, תשולם בעד קבלת רישיון למרפאה או בעד חידושו אגרה בסך 3,270 שקלים חדשים, בתוספת 480 שקלים חדשים לכל עמדת טיפול נוספת על הראשונה.
בחינה לרופאים [תיקון: תשנ״ה, תשע״ז־3]
בתקנות הרופאים (בחינת רישוי), התשמ״ח–1988, לעניין תקנה 3א, תשולם אגרה בסך 711 שקלים חדשים.
בחינה לקראת סטאז׳ [תיקון: תשנ״ה, תשע״ז־3]
בתקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז׳), התשמ״ח–1988, לעניין תקנה 3א, תשולם אגרה בסך 717 שקלים חדשים.
מעבדות רפואיות [תיקון: תשס״ה, תשע״ז־2]
(1)
לעניין תקנה 4ד, בעד תעודת רישום למעבדה רפואית, תשולם אגרה בסך 4,906 שקלים חדשים;
(2)
לעניין תקנה 62י
(א)
בעד בחינה כאמור בתקנות 62א(ג), 62ה(א)(1)(ג) ו־(ב)(3), תשולם אגרה בסך 381 שקלים חדשים;
(ב)
בעד היתר לניהול מעבדה כאמור בתקנה 5, תשולם אגרה בסך 365 שקלים חדשים;
(ג)
בעד תעודת עובד מעבדה רפואית בכיר במקצוע מעבדה רפואית כאמור בתקנה 62ג, תשולם אגרה בסך 385 שקלים חדשים;
(ד)
בעד תעודה זמנית של עובד מעבדה רפואית אקדמאי או בעד תעודה זמנית של עובד מעבדה רפואית מוסמך, ובעד חידושם, כאמור בתקנה 62ה, תשולם אגרה בסך 385 שקלים חדשים;
(ה)
בעד תעודה קבועה של עובד מעבדה רפואית, כאמור בתקנה 62ה, תשולם אגרה בסך 385 שקלים חדשים.
אופטומטריה [תיקון: תשע״ז]
(1)
בעד בחינות רישוי כאמור בתקנה 2, לרבות בחינה חוזרת כאמור בתקנה 13, תשולם אגרה בסכום כמפורט להלן:
(א)
בעד בחינה בכתב – 389 שקלים חדשים
(ב)
בעד בחינה מעשית – 389 שקלים חדשים;
(2)
בעד רישיון לעסוק באופטומטריה, תשולם אגרה בסך 385 שקלים חדשים.
היפנוזה [תיקון: תשע״ז]
(1)
בעד בחינה, תשולם אגרה בסך 389 שקלים חדשים;
(2)
בעד הרשאה להיפנוט, תשולם אגרה בסך 385 שקלים חדשים.
מקצועות הבריאות [תיקון: תשע״ז]
(1)
לעניין תקנה 2, בעד בחינה, תשולם אגרה בסך 389 שקלים חדשים.
(2)
לעניין תקנה 3, בעד בקשה לקבלת תעודה, תשולם אגרה בסך 385 שקלים חדשים;
העתק רישיון לרופא [תיקון: תשע״ז־2]
בתקנות הרופאים, התשל״ז–1976, לעניין תקנה 8ב, בעד העתק של רישיון תשולם אגרה בסך 54 שקלים חדשים.
העתק רישיון לרופא שיניים [תיקון: תשע״ז־2]
בתקנות רופאי השיניים, התשל״ח–1978, לעניין תקנה 7ב, בעד העתק של רישיון תשולם אגרה בסך 54 שקלים חדשים.
סיעוד (מרפאות) [תיקון: תשע״ז־2]
(1)
בעד תעודה המעידה על רישום בפנקס כאמור בתקנה 9, תשולם אגרה בסך 458 שקלים חדשים;
(2)
בעד היתר זמני כאמור בתקנה 12(1) ו־(2), תשולם אגרה בסך 381 שקלים חדשים.
סיעוד (בתי חולים) [תיקון: תשע״ז־2]
(1)
לעניין תקנה 2, בעד תעודה המעידה על רישום בפנקס, תשולם אגרה בסך 458 שקלים חדשים;
(2)
לעניין תקנה 3, בעד היתר זמני לעסוק בסיעוד, תשולם אגרה בסך 381 שקלים חדשים;
(3)
לעניין תקנה 4, בעד היתר מוגבל לעסוק בסיעוד, תשולם אגרה בסך 381 שקלים חדשים.
רישום מרפאות [תיקון: תשע״ז־2]
בתקנות בריאות העם (רישום מרפאות), התשמ״ז–1987, לעניין תקנה 16א, בעד רישום מרפאה החייבת רישום או בעד חידושו, תשולם אגרה בסך 3,270 שקלים חדשים.


ד׳ בניסן התשמ״ט (9 באפריל 1989)
  • יעקב צור
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.