חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות אגרות בריאות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות אגרות בריאות מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אגרות בריאות, התשמ״ט–1989


ק״ת תשמ״ט, 714, 913; תש״ן, 11; תשנ״א, 268, 476; תשנ״ג, 696, 702, 776; תשנ״ה, 656; תשנ״ו, 806; תשנ״ח, 1077; תשס״ה, 394; תשס״ו, 1028; תשע״ב, 1549; תשע״ז, 628, 1194, 1196.

הודעות: תשמ״ט, 1377; תש״ן, 449, 1268; תשנ״א, 713; תשנ״ב, 265, 893, 1495; תשנ״ג, 16, 550, 1174; תשנ״ד, 692; תשנ״ה, 26, 1327; תשנ״ו, 22, 735; תשנ״ז, 33, 509, 1248; תשנ״ח, 588; תשנ״ט, 49, 743; תש״ס, 26; תשס״א, 78; תשס״ג, 260; תשע״ז, 1184.


אגרות
סכומי האגרות לעניין התקנות המנויות בתוספת הראשונה יפורטו בתוספת השניה.
הצמדה למדד [תיקון: תשס״ו, תשע״ב, תשע״ז]
(א)
סכומי האגרות הנקובים בתוספת השניה ישתנו ב־1 במרס של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
בתקנה זו –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.
(ב1)
(בוטלה).
(ג)
סכום שהשתנה כאמור בתקנה זו יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג1)
עדכון הסכום, כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכום שנקבע ליום השינוי הקודם, לפני שעוגל לפי תקנת משנה (ג).
(ד)
המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת השניה כפי שהשתנה לפי תקנה זו.
תיקון תקנות [תיקון: תשנ״א, תשע״ז, תשע״ז־3]
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)
(יב)
(יג)
הנוסח שולב בתקנות ההסגר, 1933.
(יד)
(טו)
(טז)
(יז)
(נמחקה).

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

[תיקון: תשע״ב]
[תיקון: תשע״ב]
[תיקון: תשע״ז־3]
[תיקון: תשע״ז]
[תיקון: תשנ״א, תשנ״ג]
[תיקון: תשנ״ג]
[תיקון: תשנ״ג־2]
[תיקון: תשנ״ה, תשע״ז־3]
[תיקון: תשנ״ה, תשע״ז־3]
[תיקון: תשס״ה]
[תיקון: תשע״ז]
[תיקון: תשע״ז]
[תיקון: תשע״ז]
[תיקון: תשע״ז־2]
[תיקון: תשע״ז־2]
[תיקון: תשע״ז־2]
[תיקון: תשע״ז־2]
[תיקון: תשע״ז־2]
[תיקון: [הודעות]]

תוספת שניה

(תקנות 1 ו־2)

(כל הסכומים מעודכנים לשנת 2017).
תכשירים רפואיים [תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ג־3, תשנ״ט־3, תשע״ב]
(1)
לענין תקנה 27(א) ו־(ב)
א.
בעד בדיקת איכות של תכשיר לצורך רישום – 16,326 שקלים חדשים
ב.
בעד בדיקת איכות של תכשיר לצורך חידוש רישומו – 6,651 שקלים חדשים
ג.
בעד תעודת שחרור רשמי של אצווה – 4,050 שקלים חדשים
ד.
בעד שינוי בבדיקת איכות או בתעודת איכות של תכשיר –
(1)
שינוי מסוג משמעותי המצריך את בדיקת המנהל – 2,317 שקלים חדשים
(2)
שינוי אחר, למעט שינוי שהמנהל הורה שלא תיגבה לגביו אגרה – 535 שקלים חדשים
ה.
בעד בדיקת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר או הנועד עצמו לשמש תכשיר – 1,300 שקלים חדשים
ו.
בעד תעודת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר או הנועד עצמו לשמש תכשיר – 26 שקלים חדשים
(2)
לענין תקנה 27(ג)
א.
בעד רישום תכשיר בפנקס – 6,022 שקלים חדשים
ב.
בעד חידוש רישומו של תכשיר – 1,875 שקלים חדשים
ג.
בעד שינוי ברישום של תכשיר –
1.
שינוי שם של תכשיר או שינוי שם יצרן התכשיר או סוכנו – 1,202 שקלים חדשים
2.
שינוי של התוויה של תכשיר לרבות הוספת התוויה – 1,806 שקלים חדשים
ד.
בעד העתק אישור שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן, או שם סוכנו של יצרן התכשיר, אם המפעל נמצא מחוץ לישראל – 17 שקלים חדשים
ה.
בעד העתק תעודות רישום או חידוש רישום – 17 שקלים חדשים
תנאי ייצור נאותים לתכשירים [תיקון: תשע״ב]
(1)
בעד בקשה לקבלת אישור או חידושו – 35,271 שקלים חדשים
(2)
בעד בקשה לקבלת העתק תעודת GMP – 181 שקלים חדשים
(3)
בעד יום בקרה או ביקורת של עובד שהסמיך המנהל הנדרש לצורך מתן תעודת GMP, או לצורך ביצוע בקרה או ביקורת תקופתית או ביצוע בקרה או ביקורת פתע בעסק, למעט בקרה ראשונית לצורך קבלת אישור או חידושו – 2,922 שקלים חדשים
תמרוקים [תיקון: תשנ״א־2]
(1)
בעד רשיון תמרוקים כללי, או חידושו – 1,725 שקלים חדשים
(2)
בעד רשיון לתמרוק פלוני, או חידושו – 312 שקלים חדשים
(3)
בעד תעודת בדיקה לתמרוק פלוני, בין לצורך הוצאת רישיון לתמרוק פלוני ובין לצורך חידושו, אם התמרוק הוא –
בעל גוון אחד – 1,002 שקלים חדשים
לכל גוון נוסף – 161 שקלים חדשים
היתר רעלים
בצו הרוקחים (אגרת תעודת היתר למכירת רעל), התשל״ז–1976, לענין סעיף 1, בעד תעודת היתר למכירת רעל או חידושה, תשולם אגרה בסך 3,717 שקלים חדשים.
יסודות רדיואקטיביים
(1)
בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי במוצר המכיל חומר רדיואקטיבי – 263 שקלים חדשים
(2)
בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה – 263 שקלים חדשים
(3)
בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו – 425 שקלים חדשים
(4)
בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו – 425 שקלים חדשים
(5)
בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע, במים או באויר, או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר – 425 שקלים חדשים
(6)
בעד היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים להלן:
א.
דוזימטריה אישית – 164 שקלים חדשים
ב.
כיול מכשירי מדידת קרינה מיננת, לרבות מקורות כיול – 263 שקלים חדשים
ג.
בדיקת מעבדה רדיוטוקסיקולוגית – 263 שקלים חדשים
ד.
תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם – 425 שקלים חדשים
ה.
העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר רדיואקטיבי – 425 שקלים חדשים
ו.
שירותי רדיוגרפיה – 425 שקלים חדשים
ז.
אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחומרים רדיואקטיביים – 263 שקלים חדשים
ח.
סילוק פסולת רדיואקטיבית – 304 שקלים חדשים
ט.
הפעלה או ניהול מעבדה בכל מה שקשור להכנה ולמינון חומרים רדיואקטיביים לצורכי ריפוי או אבחון רפואי – 425 שקלים חדשים
י.
הפעלה או ניהול מכון איזוטופים רפואי – 425 שקלים חדשים
תכשירים להדברת מזיקים
בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשכ״ב–1962, לענין סעיף 8(א), בעד מתן רשיון לגבי תכשיר כאמור להלן בטור א׳ תשולם אגרה בשיעור הנקוב בצדו בטור ב׳:
טור א׳טור ב׳
אגרה בשקלים חדשים
(1)
תכשיר המצריך בדיקה של חומר פעיל אחד
595
(2)
תכשיר המצריך בדיקה של יותר מחומר פעיל אחד, לכל חומר פעיל נוסף
200
מכשירי קרינה
בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה לטיפול רפואי), התשכ״ח–1968, לענין סעיף 8(א), בעד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך 377 שקלים חדשים.
רשיון רוקח [תיקון: תשע״ז]
(1)
לענין סעיף 1
(א)
בעד מתן רשיון לעסוק ברוקחות, בלא הגבלת תוקפו, תשולם, עם מתן הרישיון, אגרה בסך 440 שקלים חדשים;
(ב)
בעד רשיון זמני לעסוק ברוקחות ובעד חידוש רשיון זמני לעסוק ברוקחות תשולם, עם מתן הרשיון הזמני או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 400 שקלים חדשים;
(2)
לענין סעיף 2
(א)
בעד רשיון לשמש עוזר לרוקח, בלא הגבלת תוקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 400 שקלים חדשים;
(ב)
בעד רשיון זמני לשמש עוזר רוקח ובעד חידושו או הארכתו של רשיון זמני לשמש עוזר לרוקח, תשולם, עם מתן הרשיון הזמני, עם חידושו או עם הארכתו, לפי הענין, אגרה בסך 263 שקלים חדשים.
רשיון רופא [תיקון: תשע״ז־3]
(1)
לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק ברפואה תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 440 שקלים חדשים;
(2)
לענין סעיף 2, בעד היתר זמני לעסוק ברפואה ובעד חידושו תשולם, עם מתן ההיתר או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 400 שקלים חדשים;
(3)
לענין סעיף 2א, בעד היתר מוגבל לעסוק ברפואה ובעד חידושו, תשולם אגרה בסך 150 שקלים חדשים;
(4)
לענין סעיף 2ב, בעד אישור תואר מומחה ובעד חידושו, תשולם אגרה בסך 400 שקלים חדשים;
(5)
לענין סעיף 2ג, בעד בחינת התמחות לצורך קבלת אישור תואר מומחה, תשולם האגרה בסכום כמפורט להלן:
(א)
בחינה בשלב א׳ או בשלב ב׳ – 1,050 שקלים חדשים
(ב)
בחינה חוזרת בשלב א׳ או בשלב ב׳ – 750 שקלים חדשים
רשיון רופא־שיניים [תיקון: תשע״ז]
(1)
לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק בריפוי שיניים תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 440 שקלים חדשים;
(2)
לענין סעיף 2, בעד היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים ובעד חידושו תשולם, עם מתן ההיתר או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 400 שקלים חדשים;
(3)
לעניין סעיף 2א, בעד אישור תואר מומחה, תשולם אגרה בסך 400 שקלים חדשים.
בחינה לרופא־שיניים [תיקון: תשנ״ג, תשע״ז־2]
(א)
לעניין סעיף 2, בעד בחינת מקצוע ובחינה נוספת:
(1)
בכתב – 350 שקלים חדשים
(2)
מעשית או מעשית הנערכת עם בחינה בעל פה – 711 שקלים חדשים
(3)
בעל פה, הנערכת לחוד – 99 שקלים חדשים
(ב)
לעניין סעיף 2א, בעד בחינת התמחות לצורך קבלת אישור תואר מומחה, לרבות בחינה חוזרת, תשולם האגרה בסכום כמפורט להלן:
(א)
בחינת שלב א׳ – 721 שקלים חדשים
(ב)
בחינת שלב ב׳ – 721 שקלים חדשים
רשיון מילדת
(1)
לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק ביילוד, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 392 שקלים חדשים;
(2)
לענין סעיף 2, בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד ובעד חידושם תשולם, עם מתן הרשיון או תעודת היתר או עם חידושם, לפי הענין, אגרה בסך 247 שקלים חדשים.
רישום פסיכולוגים [תיקון: תשע״ז־2]
(1)
לענין תקנה 1, בעד רישום בפנקס הפסיכולוגים תשולם, עם מתן תעודת רישום, אגרה בסך 420 שקלים חדשים;
(2)
לענין תקנה 2, בעד היתר זמני לעסוק בפסיכולוגיה, למעט מומחיות מוכרת לפי סעיף 19 לחוק, תשולם, עם מתן תעודת ההיתר הזמני, אגרה בסך 312 שקלים חדשים;
(3)
לענין תקנה 3, בעד רישום כמומחה בפנקס כמשמעותו בתקנה 29 לתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל״ט–1979, תשולם בעת מתן אישור תואר מומחה, אגרה בסך 400 שקלים חדשים.
הסגר

אגרות ותשלומי הסגר

(1)
חקירה ובדיקה רפואית של אניות, לרבות העברת צוות הסגר בסירה לאניות לשם חקירה ובדיקה רפואית – חינם
(2)
מתן תעודת בריאות – חינם
(3)
מתן פנקס בריאות המיועד לאניות מפרש העוברות לאורך חופי ישראל בלבד – חינם
(4)
לכל שירות של כל שומר הסגר, ליממה או חלק ממנה – 473 שקלים חדשים
(5)
לכל סירת משמר, ליממה או לחלק ממנה – 473 שקלים חדשים
(6)
לכל תעודה הניתנת מאת רשות ההסגר, למעט תעודת הרכבת חיסון ותעודת בריאות – 473 שקלים חדשים
(7)
(א)
אניות שעיכבון בהסגר לאחר החקירה והבדיקה הרפואית, ליממה או לחלק ממנה, לאחר 24 שעות ראשונות –
המשקל הרשום בטונות נטו
1 עד 100 – 473 שקלים חדשים
101 עד 200 – 473 שקלים חדשים
201 עד 300 – 473 שקלים חדשים
301 ומעלה – 473 שקלים חדשים
(ב)
כל נוסע או עובד אניה עוגנת שהחזיקוהו בהסגר ליממה או לחלק ממנה – 473 שקלים חדשים
(8)
חיטוי תאי נוסעים וחדרי אניה ולרבות מלבושי עובדים אך למעט חיטוי מחסני האניה ומטענה –
המשקל הרשום בטונות נטו
1 עד 100 – 473 שקלים חדשים
101 עד 200 – 473 שקלים חדשים
201 עד 400 – 473 שקלים חדשים
401 ומעלה – 473 שקלים חדשים
באניות שיש בהן מכשירי קיטור לחיטוי ושירותי הסגר והשתמשו בהם לחיטוי המלבושים וכן באניות שבהן חיטאו את העובדים בלבד – מחצית התשלומים האמורים.
(9)
בעד השמדת עכברים באניה וחיטוי מחסניה – מחיר חומרי החיטוי או שאר החומרים שהשתמשו בהם, בתוספת 10% בעד השימוש בכלים ו־473 שקלים חדשים ליממה או לחלק ממנה בעד כל עובד שעסק בדבר.
(10)
חיטוי נוסעים וחפציהם הפרטיים –
לכל אדם מגיל שבע ומעלה שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו – 473 שקלים חדשים
לכל אדם עד גיל שבע שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו – חינם
לחפציו של כל אדם – 473 שקלים חדשים
(11)
חיטוי סחורות או כלי בית, עורות, לכל מאה יריעות – 473 שקלים חדשים
סחורות צמר וכותנה, לכל חבילה – 473 שקלים חדשים
סחורות אחרות וכלי בית, לכל חבילה של 125 ק״ג או חלק מהם – 473 שקלים חדשים
(12)
עיכובם והחזקתם של נוסעים בבית־חולים של ההסגר, בעד כל נוסע, לכל יממה או חלק ממנה –
עד גיל שבע – חינם
מגיל שבע ומעלה – 473 שקלים חדשים
(13)
בעד מזון שניתן לנוסעים שעיכבום בבית חולים של ההסגר יוטל תשלום לפי מחירי חוזה ההספקה הנהוגים באותה עת.
(14)
בעד העברת גוויה, פיקוח על גוויה וחיתום ארונו של המת – 473 שקלים חדשים
(15)
(1)
בעד תעודת שחרור מהשמדת חולדות לאניות שתפוסתן נטו –
עד 200 טון – 473 שקלים חדשים
מעל 200 טון עד 500 טון – 473 שקלים חדשים
מעל 500 טון – 473 שקלים חדשים
(2)
בעד הארכת תעודת שחרור כאמור בפסקה (1) – 473 שקלים חדשים
(16)
בעד תעודת חיטוי חבילות – 473 שקלים חדשים
חיסונים
בתקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות), התשל״ז–1977, לענין תקנה 2(א), בעד הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בינלאומית –
(1)
בעד הרכבת חיסון – 71 שקלים חדשים
(2)
בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית – 65 שקלים חדשים
קבורה מחדש
(1)
בעד תעודה לפי תקנה 6(2)(ג)137 שקלים חדשים
(2)
בעד חתימת הארון לפי תקנה 6(2)(ג)691 שקלים חדשים
(3)
בעד תעודה מרופא ממשלתי לפי תקנה 9(1)(ג)137 שקלים חדשים
בדיקת דגים [תיקון: תשמ״ט, תש״ן]
בתקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ״א–1981, לענין תקנה 10(א), הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינר מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 0.99 אגורות [צ״ל: 99 אגורות] לכל 10 קילוגרם.
בחינה לשיננית [תיקון: תשנ״א, תשנ״ג]
בעד בחינה ממשלתית – בעל־פה, בכתב ומעשית, יחד – 678 שקלים חדשים
בחינה לטכנאי שיניים [תיקון: תשנ״ג]
(1)
בעד בחינה לטכנאי שיניים מעשי –
בכתב – 441 שקלים חדשים
(2)
בעד בחינה לטכנאי שיניים מוסמך –
(1)
בכתב – 500 שקלים חדשים
(2)
מעשית ובעל פה, יחד – 556 שקלים חדשים
(3)
בעד בחינה לטכנאי שיניים מומחה –
(1)
בכתב – 441 שקלים חדשים
(2)
מעשית או מעשית הנערכת יחד עם בחינה בעל פה – 556 שקלים חדשים
(3)
בעל פה, הנערכת לחוד – 99 שקלים חדשים
רשיון למרפאה [תיקון: תשנ״ג־2, תשנ״ו, תשנ״ח, תשס״ו]
בתקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ״ג–1993, לענין תקנה 22, תשולם בעד קבלת רישיון למרפאה או בעד חידושו אגרה בסך 3,000 שקלים חדשים, בתוספת 460 שקלים חדשים לכל עמדת טיפול נוספת על הראשונה.
בחינה לרופאים [תיקון: תשנ״ה, תשע״ז־3]
בתקנות הרופאים (בחינת רישוי), התשמ״ח–1988, לעניין תקנה 3א, תשולם אגרה בסך 658 שקלים חדשים.
בחינה לקראת סטאז׳ [תיקון: תשנ״ה, תשע״ז־3]
בתקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז׳), התשמ״ח–1988, לעניין תקנה 3א, תשולם אגרה בסך 658 שקלים חדשים.
מעבדות רפואיות [תיקון: תשס״ה, תשע״ז־2]
(1)
לעניין תקנה 4ד, בעד תעודת רישום למעבדה רפואית, תשולם אגרה בסך 4,502 שקלים חדשים;
(2)
לעניין תקנה 62י
(א)
בעד בחינה כאמור בתקנות 62א(ג), 62ה(א)(1)(ג) ו־(ב)(3), תשולם אגרה בסך 350 שקלים חדשים;
(ב)
בעד היתר לניהול מעבדה כאמור בתקנה 5, תשולם אגרה בסך 350 שקלים חדשים;
(ג)
בעד תעודת עובד מעבדה רפואית בכיר במקצוע מעבדה רפואית כאמור בתקנה 62ג, תשולם אגרה בסך 350 שקלים חדשים;
(ד)
בעד תעודה זמנית של עובד מעבדה רפואית אקדמאי או בעד תעודה זמנית של עובד מעבדה רפואית מוסמך, ובעד חידושם, כאמור בתקנה 62ה, תשולם אגרה בסך 350 שקלים חדשים;
(ה)
בעד תעודה קבועה של עובד מעבדה רפואית, כאמור בתקנה 62ה, תשולם אגרה בסך 350 שקלים חדשים.
אופטומטריה [תיקון: תשע״ז]
(1)
בעד בחינות רישוי כאמור בתקנה 2, לרבות בחינה חוזרת כאמור בתקנה 13, תשולם אגרה בסכום כמפורט להלן:
(א)
בעד בחינה בכתב – 354 שקלים חדשים
(ב)
בעד בחינה מעשית – 354 שקלים חדשים;
(2)
בעד רישיון לעסוק באופטומטריה, תשולם אגרה בסך 350 שקלים חדשים.
היפנוזה [תיקון: תשע״ז]
(1)
בעד בחינה, תשולם אגרה בסך 354 שקלים חדשים;
(2)
בעד הרשאה להיפנוט, תשולם אגרה בסך 350 שקלים חדשים.
מקצועות הבריאות [תיקון: תשע״ז]
(1)
לעניין תקנה 2, בעד בחינה, תשולם אגרה בסך 354 שקלים חדשים.
(2)
לעניין תקנה 3, בעד בקשה לקבלת תעודה, תשולם אגרה בסך 350 שקלים חדשים;
העתק רישיון לרופא [תיקון: תשע״ז־2]
בתקנות הרופאים, התשל״ז–1976, לעניין תקנה 8ב, בעד העתק של רישיון תשולם אגרה בסך 50 שקלים חדשים.
העתק רישיון לרופא שיניים [תיקון: תשע״ז־2]
בתקנות רופאי השיניים, התשל״ח–1978, לעניין תקנה 7ב, בעד העתק של רישיון תשולם אגרה בסך 50 שקלים חדשים.
סיעוד (מרפאות) [תיקון: תשע״ז־2]
(1)
בעד תעודה המעידה על רישום בפנקס כאמור בתקנה 9, תשולם אגרה בסך 420 שקלים חדשים;
(2)
בעד היתר זמני כאמור בתקנה 12(1) ו־(2), תשולם אגרה בסך 350 שקלים חדשים.
סיעוד (בתי חולים) [תיקון: תשע״ז־2]
(1)
לעניין תקנה 2, בעד תעודה המעידה על רישום בפנקס, תשולם אגרה בסך 420 שקלים חדשים;
(2)
לעניין תקנה 3, בעד היתר זמני לעסוק בסיעוד, תשולם אגרה בסך 350 שקלים חדשים;
(3)
לעניין תקנה 4, בעד היתר מוגבל לעסוק בסיעוד, תשולם אגרה בסך 350 שקלים חדשים.
רישום מרפאות [תיקון: תשע״ז־2]
בתקנות בריאות העם (רישום מרפאות), התשמ״ז–1987, לעניין תקנה 16א, בעד רישום מרפאה החייבת רישום או בעד חידושו, תשולם אגרה בסך 3,000 שקלים חדשים.


ד׳ בניסן התשמ״ט (9 באפריל 1989)
  • יעקב צור
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.