חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות אגרות בריאות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות אגרות בריאות מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות אגרות בריאות, התשמ״ט–1989


ק״ת תשמ״ט, 714, 913; תש״ן, 11; תשנ״א, 268, 476; תשנ״ג, 696, 702, 776; תשנ״ה, 656; תשנ״ו, 806; תשנ״ח, 1077; תשס״ה, 394; תשס״ו, 1028; תשע״ב, 1549; תשע״ז, 628, 1194, 1196.

הודעות: תשמ״ט, 1377; תש״ן, 449, 1268; תשנ״א, 713; תשנ״ב, 265, 893, 1495; תשנ״ג, 16, 550, 1174; תשנ״ד, 692; תשנ״ה, 26, 1327; תשנ״ו, 22, 735; תשנ״ז, 33, 509, 1248; תשנ״ח, 588; תשנ״ט, 49, 743; תש״ס, 26; תשס״א, 78; תשס״ג, 260; תשע״ז, 1184; תשפ״ב, 4008.


אגרות
סכומי האגרות לעניין התקנות המנויות בתוספת הראשונה יפורטו בתוספת השניה.
הצמדה למדד [תיקון: תשס״ו, תשע״ב, תשע״ז]
(א)
סכומי האגרות הנקובים בתוספת השניה ישתנו ב־1 במרס של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב)
בתקנה זו –
”מדד“ – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
”המדד החדש“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
”המדד היסודי“ – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.
(ב1)
(בוטלה).
(ג)
סכום שהשתנה כאמור בתקנה זו יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.
(ג1)
עדכון הסכום, כאמור בתקנת משנה (א) ייעשה על בסיס הסכום שנקבע ליום השינוי הקודם, לפני שעוגל לפי תקנת משנה (ג).
(ד)
המנהל הכללי של משרד הבריאות יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת השניה כפי שהשתנה לפי תקנה זו.
תיקון תקנות [תיקון: תשנ״א, תשע״ז, תשע״ז־3]
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)
(ח)
(ט)
(י)
(יא)
(יב)
(יג)
הנוסח שולב בתקנות ההסגר, 1933.
(יד)
(טו)
(טז)
(יז)
(נמחקה).

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

[תיקון: תשע״ב]
[תיקון: תשע״ב]
[תיקון: תשע״ז־3]
[תיקון: תשע״ז]
[תיקון: תשנ״א, תשנ״ג]
[תיקון: תשנ״ג]
[תיקון: תשנ״ג־2]
[תיקון: תשנ״ה, תשע״ז־3]
[תיקון: תשנ״ה, תשע״ז־3]
[תיקון: תשס״ה]
[תיקון: תשע״ז]
[תיקון: תשע״ז]
[תיקון: תשע״ז]
[תיקון: תשע״ז־2]
[תיקון: תשע״ז־2]
[תיקון: תשע״ז־2]
[תיקון: תשע״ז־2]
[תיקון: תשע״ז־2]
[תיקון: [הודעות]]

תוספת שניה

(תקנות 1 ו־2)

(כל הסכומים מעודכנים למרס 2022).
תכשירים רפואיים [תיקון: תשנ״א־2, תשנ״ג־3, תשנ״ט־3, תשע״ב]
(1)
לענין תקנה 27(א) ו־(ב)
א.
בעד בדיקת איכות של תכשיר לצורך רישום – 17,035 שקלים חדשים
ב.
בעד בדיקת איכות של תכשיר לצורך חידוש רישומו – 6,940 שקלים חדשים
ג.
בעד תעודת שחרור רשמי של אצווה – 4,226 שקלים חדשים
ד.
בעד שינוי בבדיקת איכות או בתעודת איכות של תכשיר –
(1)
שינוי מסוג משמעותי המצריך את בדיקת המנהל – 2,418 שקלים חדשים
(2)
שינוי אחר, למעט שינוי שהמנהל הורה שלא תיגבה לגביו אגרה – 558 שקלים חדשים
ה.
בעד בדיקת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר או הנועד עצמו לשמש תכשיר – 1,357 שקלים חדשים
ו.
בעד תעודת איכות של חומר גלם לייצורו של תכשיר או הנועד עצמו לשמש תכשיר – 27 שקלים חדשים
(2)
לענין תקנה 27(ג)
א.
בעד רישום תכשיר בפנקס – 6,284 שקלים חדשים
ב.
בעד חידוש רישומו של תכשיר – 1,956 שקלים חדשים
ג.
בעד שינוי ברישום של תכשיר –
1.
שינוי שם של תכשיר או שינוי שם יצרן התכשיר או סוכנו – 1,254 שקלים חדשים
2.
שינוי של התוויה של תכשיר לרבות הוספת התוויה – 1,884 שקלים חדשים
ד.
בעד העתק אישור שינוי שם של תכשיר או שם של יצרן, או שם סוכנו של יצרן התכשיר, אם המפעל נמצא מחוץ לישראל – 18 שקלים חדשים
ה.
בעד העתק תעודות רישום או חידוש רישום – 18 שקלים חדשים
תנאי ייצור נאותים לתכשירים [תיקון: תשע״ב]
(1)
בעד בקשה לקבלת אישור או חידושו – 36,802 שקלים חדשים
(2)
בעד בקשה לקבלת העתק תעודת GMP‏ – 189 שקלים חדשים
(3)
בעד יום בקרה או ביקורת של עובד שהסמיך המנהל הנדרש לצורך מתן תעודת GMP, או לצורך ביצוע בקרה או ביקורת תקופתית או ביצוע בקרה או ביקורת פתע בעסק, למעט בקרה ראשונית לצורך קבלת אישור או חידושו – 3,049 שקלים חדשים
תמרוקים [תיקון: תשנ״א־2]
(1)
בעד רשיון תמרוקים כללי, או חידושו – 1,800 שקלים חדשים
(2)
בעד רשיון לתמרוק פלוני, או חידושו – 326 שקלים חדשים
(3)
בעד תעודת בדיקה לתמרוק פלוני, בין לצורך הוצאת רישיון לתמרוק פלוני ובין לצורך חידושו, אם התמרוק הוא –
בעל גוון אחד – 1,046 שקלים חדשים
לכל גוון נוסף – 168 שקלים חדשים
היתר רעלים
בצו הרוקחים (אגרת תעודת היתר למכירת רעל), התשל״ז–1976, לענין סעיף 1, בעד תעודת היתר למכירת רעל או חידושה, תשולם אגרה בסך 3,878 שקלים חדשים.
יסודות רדיואקטיביים
(1)
בעד היתר לעסוק בחומר רדיואקטיבי במוצר המכיל חומר רדיואקטיבי – 275 שקלים חדשים
(2)
בעד היתר לעסוק במכשיר קרינה – 275 שקלים חדשים
(3)
בעד היתר להקים מיתקן רדיואקטיבי או לעסוק בו – 444 שקלים חדשים
(4)
בעד היתר להקים מיתקן קרינה או לעסוק בו – 444 שקלים חדשים
(5)
בעד היתר להחדיר או לפזר חומר רדיואקטיבי בקרקע, במים או באויר, או לערב חומר רדיואקטיבי בכל חומר אחר – 444 שקלים חדשים
(6)
בעד היתר לתת או להפעיל את אחד מהשירותים המפורטים להלן:
א.
דוזימטריה אישית – 171 שקלים חדשים
ב.
כיול מכשירי מדידת קרינה מיננת, לרבות מקורות כיול – 275 שקלים חדשים
ג.
בדיקת מעבדה רדיוטוקסיקולוגית – 275 שקלים חדשים
ד.
תיקון מכשירי קרינה ואחזקתם – 444 שקלים חדשים
ה.
העברת חומר רדיואקטיבי או מוצר המכיל חומר רדיואקטיבי – 444 שקלים חדשים
ו.
שירותי רדיוגרפיה – 444 שקלים חדשים
ז.
אחזקת ציוד מגן ייחודי לעבודה בחומרים רדיואקטיביים – 275 שקלים חדשים
ח.
סילוק פסולת רדיואקטיבית – 316 שקלים חדשים
ט.
הפעלה או ניהול מעבדה בכל מה שקשור להכנה ולמינון חומרים רדיואקטיביים לצורכי ריפוי או אבחון רפואי – 444 שקלים חדשים
י.
הפעלה או ניהול מכון איזוטופים רפואי – 444 שקלים חדשים
תכשירים להדברת מזיקים
בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשכ״ב–1962, לענין סעיף 8(א), בעד מתן רשיון לגבי תכשיר כאמור להלן בטור א׳ תשולם אגרה בשיעור הנקוב בצדו בטור ב׳:
טור א׳טור ב׳
אגרה בשקלים חדשים
(1)
תכשיר המצריך בדיקה של חומר פעיל אחד
631
(2)
תכשיר המצריך בדיקה של יותר מחומר פעיל אחד, לכל חומר פעיל נוסף
208
מכשירי קרינה
בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מכשירי קרינה לטיפול רפואי), התשכ״ח–1968, לענין סעיף 8(א), בעד מתן רשיון שנתי תשולם אגרה בסך 394 שקלים חדשים.
רשיון רוקח [תיקון: תשע״ז]
(1)
לענין סעיף 1
(א)
בעד מתן רשיון לעסוק ברוקחות, בלא הגבלת תוקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 455 שקלים חדשים;
(ב)
בעד רשיון זמני לעסוק ברוקחות ובעד חידוש רשיון זמני לעסוק ברוקחות תשולם, עם מתן הרשיון הזמני או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 417 שקלים חדשים;
(2)
לענין סעיף 2
(א)
בעד רשיון לשמש עוזר לרוקח, בלא הגבלת תוקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 417 שקלים חדשים;
(ב)
בעד רשיון זמני לשמש עוזר רוקח ובעד חידושו או הארכתו של רשיון זמני לשמש עוזר לרוקח, תשולם, עם מתן הרשיון הזמני, עם חידושו או עם הארכתו, לפי הענין, אגרה בסך 275 שקלים חדשים.
רשיון רופא [תיקון: תשע״ז־3]
(1)
לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק ברפואה תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 455 שקלים חדשים;
(2)
לענין סעיף 2, בעד היתר זמני לעסוק ברפואה ובעד חידושו תשולם, עם מתן ההיתר או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 417 שקלים חדשים;
(3)
לענין סעיף 2א, בעד היתר מוגבל לעסוק ברפואה ובעד חידושו, תשולם אגרה בסך 157 שקלים חדשים;
(4)
לענין סעיף 2ב, בעד אישור תואר מומחה ובעד חידושו, תשולם אגרה בסך 417 שקלים חדשים;
(5)
לענין סעיף 2ג, בעד בחינת התמחות לצורך קבלת אישור תואר מומחה, תשולם האגרה בסכום כמפורט להלן:
(א)
בחינה בשלב א׳ או בשלב ב׳ – 1,086 שקלים חדשים
(ב)
בחינה חוזרת בשלב א׳ או בשלב ב׳ – 776 שקלים חדשים
רשיון רופא־שיניים [תיקון: תשע״ז]
(1)
לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק בריפוי שיניים תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 455 שקלים חדשים;
(2)
לענין סעיף 2, בעד היתר זמני לעסוק בריפוי שיניים ובעד חידושו תשולם, עם מתן ההיתר או עם חידושו, לפי הענין, אגרה בסך 417 שקלים חדשים;
(3)
לעניין סעיף 2א, בעד אישור תואר מומחה, תשולם אגרה בסך 417 שקלים חדשים.
בחינה לרופא־שיניים [תיקון: תשנ״ג, תשע״ז־2]
(א)
לענין סעיף 2, בעד בחינת מקצוע ובחינה נוספת:
(1)
בכתב – 362 שקלים חדשים
(2)
מעשית או מעשית הנערכת עם בחינה בעל פה – 742 שקלים חדשים
(3)
בעל פה, הנערכת לחוד – 103 שקלים חדשים
(ב)
לענין סעיף 2א, בעד בחינת התמחות לצורך קבלת אישור תואר מומחה, לרבות בחינה חוזרת, תשולם האגרה בסכום כמפורט להלן:
(א)
בחינת שלב א׳ – 746 שקלים חדשים
(ב)
בחינת שלב ב׳ – 746 שקלים חדשים
רשיון מילדת
(1)
לענין סעיף 1, בעד רשיון לעסוק ביילוד, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה בסך 409 שקלים חדשים;
(2)
לענין סעיף 2, בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד ובעד חידושם תשולם, עם מתן הרשיון או תעודת היתר או עם חידושם, לפי הענין, אגרה בסך 258 שקלים חדשים.
רישום פסיכולוגים [תיקון: תשע״ז־2]
(1)
לענין תקנה 1, בעד רישום בפנקס הפסיכולוגים תשולם, עם מתן תעודת רישום, אגרה בסך 438 שקלים חדשים;
(2)
לענין תקנה 2, בעד היתר זמני לעסוק בפסיכולוגיה, למעט מומחיות מוכרת לפי סעיף 19 לחוק, תשולם, עם מתן תעודת ההיתר הזמני, אגרה בסך 326 שקלים חדשים;
(3)
לענין תקנה 3, בעד רישום כמומחה בפנקס כמשמעותו בתקנה 29 לתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל״ט–1979, תשולם בעת מתן אישור תואר מומחה, אגרה בסך 414 שקלים חדשים.
הסגר

אגרות ותשלומי הסגר

(1)
חקירה ובדיקה רפואית של אניות, לרבות העברת צוות הסגר בסירה לאניות לשם חקירה ובדיקה רפואית – חינם
(2)
מתן תעודת בריאות – חינם
(3)
מתן פנקס בריאות המיועד לאניות מפרש העוברות לאורך חופי ישראל בלבד – חינם
(4)
לכל שירות של כל שומר הסגר, ליממה או חלק ממנה – 494 שקלים חדשים
(5)
לכל סירת משמר, ליממה או לחלק ממנה – 494 שקלים חדשים
(6)
לכל תעודה הניתנת מאת רשות ההסגר, למעט תעודת הרכבת חיסון ותעודת בריאות – 494 שקלים חדשים
(7)
(א)
אניות שעיכבון בהסגר לאחר החקירה והבדיקה הרפואית, ליממה או לחלק ממנה, לאחר 24 שעות ראשונות –
המשקל הרשום בטונות נטו
1 עד 100 – 494 שקלים חדשים
101 עד 200 – 494 שקלים חדשים
201 עד 300 – 494 שקלים חדשים
301 ומעלה – 494 שקלים חדשים
(ב)
כל נוסע או עובד אניה עוגנת שהחזיקוהו בהסגר ליממה או לחלק ממנה – 494 שקלים חדשים
(8)
חיטוי תאי נוסעים וחדרי אניה ולרבות מלבושי עובדים אך למעט חיטוי מחסני האניה ומטענה –
המשקל הרשום בטונות נטו
1 עד 100 – 494 שקלים חדשים
101 עד 200 – 494 שקלים חדשים
201 עד 417- 494 שקלים חדשים
401 ומעלה – 494 שקלים חדשים
באניות שיש בהן מכשירי קיטור לחיטוי ושירותי הסגר והשתמשו בהם לחיטוי המלבושים וכן באניות שבהן חיטאו את העובדים בלבד – מחצית התשלומים האמורים.
(9)
בעד השמדת עכברים באניה וחיטוי מחסניה – מחיר חומרי החיטוי או שאר החומרים שהשתמשו בהם, בתוספת 10% בעד השימוש בכלים ו־494 שקלים חדשים ליממה או לחלק ממנה בעד כל עובד שעסק בדבר.
(10)
חיטוי נוסעים וחפציהם הפרטיים –
לכל אדם מגיל שבע ומעלה שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו – 494 שקלים חדשים
לכל אדם עד גיל שבע שרחצוהו באמבטיה וחיטאוהו – חינם
לחפציו של כל אדם – 494 שקלים חדשים
(11)
חיטוי סחורות או כלי בית, עורות, לכל מאה יריעות – 494 שקלים חדשים
סחורות צמר וכותנה, לכל חבילה – 494 שקלים חדשים
סחורות אחרות וכלי בית, לכל חבילה של 125 ק״ג או חלק מהם – 494 שקלים חדשים
(12)
עיכובם והחזקתם של נוסעים בבית־חולים של ההסגר, בעד כל נוסע, לכל יממה או חלק ממנה –
עד גיל שבע – חינם
מגיל שבע ומעלה – 494 שקלים חדשים
(13)
בעד מזון שניתן לנוסעים שעיכבום בבית חולים של ההסגר יוטל תשלום לפי מחירי חוזה ההספקה הנהוגים באותה עת.
(14)
בעד העברת גוויה, פיקוח על גוויה וחיתום ארונו של המת – 494 שקלים חדשים
(15)
(1)
בעד תעודת שחרור מהשמדת חולדות לאניות שתפוסתן נטו –
עד 200 טון – 494 שקלים חדשים
מעל 200 טון עד 500 טון – 494 שקלים חדשים
מעל 500 טון – 494 שקלים חדשים
(2)
בעד הארכת תעודת שחרור כאמור בפסקה (1) – 494 שקלים חדשים
(16)
בעד תעודת חיטוי חבילות – 494 שקלים חדשים
חיסונים
בתקנות ההסגר (אגרות חיסונים ותעודות), התשל״ז–1977, לעניין תקנה 2(א), בעד הרכבת חיסון ורישום בתעודת חיסון בינלאומית –
(1)
בעד הרכבת חיסון – 74 שקלים חדשים
(2)
בעד רישום בתעודת חיסון בינלאומית – 68 שקלים חדשים
קבורה מחדש
(1)
בעד תעודה לפי תקנה 6(2)(ג)143 שקלים חדשים
(2)
בעד חתימת הארון לפי תקנה 6(2)(ג)719 שקלים חדשים
(3)
בעד תעודה מרופא ממשלתי לפי תקנה 9(1)(ג)143 שקלים חדשים
בדיקת דגים [תיקון: תשמ״ט, תש״ן]
בתקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), התשמ״א–1981, לענין תקנה 10(א), הרשות המקומית שבתחומה נבדקו הדגים בידי רופא וטרינר מקומי תגבה, בשביל מרכז השלטון המקומי, אגרת בדיקה בסך 1 שקלים חדשים לכל 10 קילוגרם.
בחינה לשיננית [תיקון: תשנ״א, תשנ״ג]
בעד בחינה ממשלתית – בעל־פה, בכתב ומעשית, ביחד – 715 שקלים חדשים
בחינה לטכנאי שיניים [תיקון: תשנ״ג]
(1)
בעד בחינה לטכנאי שיניים מעשי –
בכתב – 460 שקלים חדשים
(2)
בעד בחינה לטכנאי שיניים מוסמך –
(1)
בכתב – 522 שקלים חדשים
(2)
מעשית ובעל פה, יחד – 579 שקלים חדשים
(3)
בעד בחינה לטכנאי שיניים מומחה –
(1)
בכתב – 460 שקלים חדשים
(2)
מעשית או מעשית הנערכת יחד עם בחינה בעל פה – 579 שקלים חדשים
(3)
בעל פה, הנערכת לחוד – 104 שקלים חדשים
רשיון למרפאה [תיקון: תשנ״ג־2, תשנ״ו, תשנ״ח, תשס״ו]
בתקנות רופאי השיניים (מרפאות של תאגידים), התשנ״ג–1993, לענין תקנה 22, תשולם בעד קבלת רישיון למרפאה או בעד חידושו אגרה בסך 3,102 שקלים חדשים, בתוספת 455 שקלים חדשים לכל עמדת טיפול נוספת על הראשונה.
בחינה לרופאים [תיקון: תשנ״ה, תשע״ז־3]
בתקנות הרופאים (בחינת רישוי), התשמ״ח–1988, לעניין תקנה 3א, תשולם אגרה בסך 674 שקלים חדשים.
בחינה לקראת סטאז׳ [תיקון: תשנ״ה, תשע״ז־3]
בתקנות הרופאים (בחינה לקראת סטאז׳), התשמ״ח–1988, לעניין תקנה 3א, תשולם אגרה בסך 680 שקלים חדשים.
מעבדות רפואיות [תיקון: תשס״ה, תשע״ז־2]
(1)
לעניין תקנה 4ד, בעד תעודת רישום למעבדה רפואית, תשולם אגרה בסך 4,656 שקלים חדשים;
(2)
לעניין תקנה 62י
(א)
בעד בחינה כאמור בתקנות 62א(ג), 62ה(א)(1)(ג) ו־(ב)(3), תשולם אגרה בסך 362 שקלים חדשים;
(ב)
בעד היתר לניהול מעבדה כאמור בתקנה 5, תשולם אגרה בסך 365 שקלים חדשים;
(ג)
בעד תעודת עובד מעבדה רפואית בכיר במקצוע מעבדה רפואית כאמור בתקנה 62ג, תשולם אגרה בסך 365 שקלים חדשים;
(ד)
בעד תעודה זמנית של עובד מעבדה רפואית אקדמאי או בעד תעודה זמנית של עובד מעבדה רפואית מוסמך, ובעד חידושם, כאמור בתקנה 62ה, תשולם אגרה בסך 365 שקלים חדשים;
(ה)
בעד תעודה קבועה של עובד מעבדה רפואית, כאמור בתקנה 62ה, תשולם אגרה בסך 365 שקלים חדשים.
אופטומטריה [תיקון: תשע״ז]
(1)
בעד בחינות רישוי כאמור בתקנה 2, לרבות בחינה חוזרת כאמור בתקנה 13, תשולם אגרה בסכום כמפורט להלן:
(א)
בעד בחינה בכתב – 369 שקלים חדשים
(ב)
בעד בחינה מעשית – 369 שקלים חדשים;
(2)
בעד רישיון לעסוק באופטומטריה, תשולם אגרה בסך 365 שקלים חדשים.
היפנוזה [תיקון: תשע״ז]
(1)
בעד בחינה, תשולם אגרה בסך 369 שקלים חדשים;
(2)
בעד הרשאה להיפנוט, תשולם אגרה בסך 365 שקלים חדשים.
מקצועות הבריאות [תיקון: תשע״ז]
(1)
לעניין תקנה 2, בעד בחינה, תשולם אגרה בסך 369 שקלים חדשים.
(2)
לעניין תקנה 3, בעד בקשה לקבלת תעודה, תשולם אגרה בסך 365 שקלים חדשים;
העתק רישיון לרופא [תיקון: תשע״ז־2]
בתקנות הרופאים, התשל״ז–1976, לעניין תקנה 8ב, בעד העתק של רישיון תשולם אגרה בסך 52 שקלים חדשים.
העתק רישיון לרופא שיניים [תיקון: תשע״ז־2]
בתקנות רופאי השיניים, התשל״ח–1978, לעניין תקנה 7ב, בעד העתק של רישיון תשולם אגרה בסך 52 שקלים חדשים.
סיעוד (מרפאות) [תיקון: תשע״ז־2]
(1)
בעד תעודה המעידה על רישום בפנקס כאמור בתקנה 9, תשולם אגרה בסך 434 שקלים חדשים;
(2)
בעד היתר זמני כאמור בתקנה 12(1) ו־(2), תשולם אגרה בסך 362 שקלים חדשים.
סיעוד (בתי חולים) [תיקון: תשע״ז־2]
(1)
לעניין תקנה 2, בעד תעודה המעידה על רישום בפנקס, תשולם אגרה בסך 434 שקלים חדשים;
(2)
לעניין תקנה 3, בעד היתר זמני לעסוק בסיעוד, תשולם אגרה בסך 362 שקלים חדשים;
(3)
לעניין תקנה 4, בעד היתר מוגבל לעסוק בסיעוד, תשולם אגרה בסך 362 שקלים חדשים.
רישום מרפאות [תיקון: תשע״ז־2]
בתקנות בריאות העם (רישום מרפאות), התשמ״ז–1987, לעניין תקנה 16א, בעד רישום מרפאה החייבת רישום או בעד חידושו, תשולם אגרה בסך 3,102 שקלים חדשים.


ד׳ בניסן התשמ״ט (9 באפריל 1989)
  • יעקב צור
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.