חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים) מתוך ספר החוקים הפתוח

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), תשל״ג–1973

צו בדבר ייצור תכשירים וחומרים קוסמטיים


ק״ת תשל״ג, 882; תשל״ו, 1911, 2606; תשל״ז, 483; תש״ם, 140; תשמ״א, 635, 1526; תשמ״ב, 633; תשמ״ג, 1748; תשמ״ט, 715; תשע״ז, 718.

עדכון סכומים: ק״ת תשמ״ב, 927, 1575; תשמ״ג, 1039; תשמ״ד, 65, 1074, 2548; תשמ״ה, 803; תשמ״ו, 221; תשמ״ז, 403, 904; תשמ״ח, 167, 747.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5, 15, 38 ו־43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח–1957, ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מצווה לאמור:


הגדרות [תיקון: תשל״ו־2, תשע״ז]
בצו זה –
”אריזת לחץ“ – כלי קיבול אשר ניתן למלא אותו בחומר או בחמרים במצבי צבירה שונים, בתוספת גז או תערובת גזים, לשמור אותם תחת לחץ מוגבר ולרסס את תכנו בצורה דקיקה ומכוונת;
”יצרן“ – אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור תמרוקים, לרבות אריזתם;
”יבואן“ – אדם שעסקו או חלק מעסקו יבוא תמרוקים;
”מכל“ – לרבות פחית, פח, קופסה, שק, שקיק, בקבוק, צנצנת, שפופרת, ארגז, אריזה, עטיפה או בית קיבול סגור;
”מען“ – השם, מספר הבית ושם הרחוב, או מספר תא הדואר, שם הישוב והמדינה;
”המכון“ – המכון לתקנים ולבקורת של חמרי רפואה שליד משרד הבריאות;
”המנהל“ – המנהל הכללי של משרד הבריאות, לרבות אדם שהמנהל העביר אליו את סמכויותיו לפי צו זה, כולן או מקצתן;
”רשיון“ – רשיון תמרוקים כללי ורשיון לתמרוק פלוני לפי סעיף 2(א);
”שיווק“ – מכירה, הספקה או העברת הבעלות או ההחזקה בדרך אחרת;
”תמרוק“ – כל מוצר המשמש או המיועד לשמש לטיפול, לייפוי, לניקוי, לצביעה, לשינוי או לשיפור של עור הפנים, עור הגוף, השיער, חלל הפה, הצפרניים או השיניים, לרבות מוצרים כיוצא באלה.
רשיונות לתמרוקים [תיקון: תשל״ו־2, תשמ״א, תשע״ז]
(א)
לא ייצר אדם תמרוק, לא ייבא תמרוק ולא ישווקו, אלא אם קיבל רשיון תמרוקים כללי ורשיון לאותו תמרוק (להלן – רשיון לתמרוק פלוני) מאת המנהל ובהתאם לתנאי הרשיונות.
(א1)
על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאי אדם לייצר תמרוק המיועד לייצוא בלבד, בתנאי שקיבל רישיון תמרוקים כללי מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.
(א2)
לא ייצא אדם תמרוק אלא אם כן קיבל רישיון תמרוקים כללי מאת המנהל.
(ב)
לא יינתנו רשיונות אלא למי שהוא בעל רשיון לפי חוק רישוי עסקים, תשכ״ח–1968, למלאכה או לעסק שענינם תמרוקים, או שהוא בעל רשיון לבית מרקחת.
(ג)
לא יתן המנהל רשיון לתמרוק פלוני ולא יחדשו, אלא לאחר שקיבל תעודה מאת מנהל המכון על בדיקת התמרוק הפלוני.
(ד)
תקפו של הרשיון הוא לחמש שנים מיום נתינתו או חידושו.
הערה: בתיקון תשל״ו־2 סומן סעיף קטן (ג) כסעיף קטן (ד); תיקון תשמ״א החליף את סעיף קטן (ג), אולם כוונת מתקין התקנות הייתה להחליף את סעיף קטן (ד) שעניינו תקפו של הרשיון.
אגרות והצמדה למדד [תיקון: תשל״ו, תשל״ז, תש״ם, תשמ״ב, [הודעות], תשמ״ט]
(א)
בעד רשיון תמרוקים כללי, או חידושו תשולם אגרה כמפורט בסעיף 2 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ״ט–1989 (להלן – תקנות האגרות).
(ב)
בעד רשיון לתמרוק פלוני, או חידושו תשולם אגרה כמפורט בסעיף 2 בתוספת השניה לתקנות האגרות.
(ג)
בעד תעודת בדיקה לתמרוק פלוני, בין לצורך הוצאת רשיון לתמרוק פלוני ובין לצורך חידושו, תשולם אגרה כמפורט בסעיף 2 בתוספת השניה לתקנות האגרות.
(ד)
אגרה בעד רשיון או בעד תעודת בדיקת תמרוק תשולם עם הגשת הבקשה לרשיון או לחידושו.
(ה)
(בוטל).
בקשה לרשיון [תיקון: תשמ״א]
(א)
בקשה לרשיון או לחידושו תוגש למנהל באמצעות רוקח המחוז שבו גר המבקש או שבו הוא מנהל את עסקו, בטופס שקבע המנהל ושאפשר להשיגו במשרד הבריאות.
(ב)
מבקש רשיון ישיב תשובות נכונות ומלאות על כל פרט שבטופס האמור.
דוגמאות
(א)
המבקש יצרף לבקשתו –
(1)
שתי דוגמאות מכל סוג תמרוק שעליו מבוקש הרשיון, לשם בדיקה במכון;
(2)
דוגמה של המכל, סימונה של התווית ותכנה.
(ב)
מנהל המכון רשאי, לצרכי הבדיקה, לדרוש מאת המבקש דוגמאות נוספות וכן פרטים נוספים בדבר איכות התמרוק.
מתן רשיון וביטולו
(א)
המנהל רשאי לתת רשיון, לבטלו, להתלותו, להתנות את נתינתו בתנאים וכן לכלול בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.
(ב)
רשיון שבוטל בהתאם לסעיף קטן (א) חייב בעלו להחזירו לידי המנהל.
מילוי אחר תנאי הרשיון
בעל רשיון חייב למלא אחר תנאי הרשיון.
הודעה על שינוי שם ומען [תיקון: תשל״ו־2]
(א)
חל שינוי בשם היצרן או במען מפעלו הנמצא בישראל, אחרי מתן הרשיון, יודיע על כך בכתב למנהל תוך שלושים יום מיום השינוי.
(ב)
חל שינוי בשם היבואן או במען עסקו אחרי מתן הרשיון, יודיע על כך בכתב למנהל תוך שלושים יום מיום השינוי.
(ג)
חל שינוי בשם היצרן או במען מפעלו הנמצא מחוץ לישראל, יודיע היבואן על כך בכתב למנהל תוך שלושים יום מהיום שבו נודע לו על השינוי.
תנאים תברואיים [תיקון: תשל״ו־2, תשע״ז]
לא ישווק אדם ולא ייצא תמרוקים אם נתקיים בהם, לדעת המנהל, אחד מאלה:
(1)
הם יוצרו, הוכנו, הוחזקו, נארזו או הוחסנו בתנאים בלתי סניטריים;
(2)
הם בלתי ראויים לשימוש אדם;
(3)
נמצא בהם חומר ארסי, מזוהם, מזיק או בלתי ראוי לשימוש אדם;
(4)
נמצא בהם או נתווסף אליהם דבר שאינו צריך להימצא בהם או חסר בהם דבר שצריך להימצא בהם;
(5)
נתקלקלו, הושחתו או נפגמה איכותם מסיבה כלשהי.
שימוש חוזר באריזת לחץ [תיקון: תשע״ז]
לא יעשה יצרן שימוש חוזר באריזת לחץ ולא ישווק או ייצא אדם תמרוק הארוז באריזת לחץ שמולאה מחדש.
הסדר הסחר
לא יעביר אדם לאחר בשום דרך מדרכי ההעברה את הבעלות או את ההחזקה בתמרוקים, לא ירכשם לשם עסק ולא יחזיקם כאמור, אלא אם הם מיוצרים בהתאם להוראות צו זה.
איסור הונאה
לא ימכור יצרן, יבואן או סוחר תמרוקים אשר איכותם, סוגם, מינם או תארם שונים מזה שהוא מתיימר למכור.
תיאור וסימון תמרוקים [תיקון: תשל״ו־2, תשמ״א, תשמ״ג]
(א)
(1)
כל תמרוק או מכל המכיל תמרוק יסומן כלהלן:
(א)
שם התמרוק;
(ב)
שם היצרן ומענו;
(ג)
שם היבואן ומענו אם התמרוק יובא;
(ד)
כמות התמרוק במכל בשיטה העשרונית;
(ה)
פירוט חמרי היסוד שמהם מורכב התמרוק;
(ו)
תאריך ייצור התמרוק בסימן סתר שקבע המנהל;
(ז)
הוראות שימוש והזהרות כפי שקבע המנהל;
(ח)
בתמרוק המכיל חומר הגנה מפני שמש – מקדם הגנה כפי שאישר המנהל.
(2)
(א)
הסימון יודפס או יוטבע על התמרוק או על מכלו באותיות ברורות ובהירות הניתנות לקריאה בנקל;
(ב)
הסימון כאמור בפסקה (1)(ז), יכול שיהיה כתוב על גבי עלון המצורף לאריזה המכילה את התמרוק.
(ב)
כל מכל של תמרוק הנועד לשיווק יסומן, בנוסף לפרטים האמורים בסעיף קטן (א), גם במלים ”ברשיון משרד הבריאות“.
(ג)
המנהל רשאי לפטור מחובת הסימון לפי סעיפים קטנים (א) ו־(ב) אם נראה לו שמחמת מידותיו של המכל לא ניתן לסמנו בסימן הנראה לעין במידה מספקת, או שהוא נועד לייצוא.
(ד)
הפרטים לפי פסקאות (2) ו־(3) לסעיף קטן (א) [צ״ל: פסקאות (1)(ב) ו־(1)(ג) לסעיף קטן (א)] והסימון כאמור בסעיף קטן (ב) ייעשה בעברית; סומנו, כולם או מקצתם, גם בלועזית, לא יהיו האותיות הלועזיות יותר גדולות מהעברית.
חידוש רשיונות
(א)
בקשה לחידוש רשיון שניתן לפי סעיף 2 יש להגיש בחודש דצמבר שלפני השנה שבעדה מבוקש הרשיון.
(ב)
הוגשה בקשה לחידוש רשיון ושולמה האגרה בעד חידושו, רשאי המבקש להמשיך בעסקו עד שיחליט המנהל בבקשתו.
שמירת סמכויות וחובות [תיקון: תשמ״א]
סמכות לפי תקנות אלה אינה גורעת מסמכות לפי חיקוק אחר, וקיום חובה לפי תקנות אלה אינו פוטר מקיום חובה לפי חיקוק אחר; קיום חובה לפי חיקוק אחר אינו פוטר מקיום חובה לפי תקנות אלה.
ביטול
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), תשי״ט–1959 – בטל.
תחילה
תחילתו של צו זה היא ביום השלושים לאחר פרסומו.
השם
לצו זה ייקרא ”צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), תשל״ג–1973“.


כ״ה בשבט תשל״ג (28 בינואר 1973)
  • ויקטור שם־טוב
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.