לדלג לתוכן

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (אגרות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (אגרות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (אגרות), התשע״ז–2017


ק״ת תשע״ז, 630.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 49(א) לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס״ח–2008 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה–1989, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות
בתקנות אלה –
”בחינה“ – בחינה במקצוע בריאות שנקבעה בתקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות), התש״ע–2009, הנדרשת לצורך קבלת תעודה במקצוע בריאות, לרבות בחינה חוזרת כאמור בתקנה 15 לתקנות האמורות;
”תקנות האגרות“ – תקנות אגרות בריאות, התשמ״ט–1989.
אגרה בעד בחינה
בעד בחינה תשולם אגרה בסכום כמפורט בפרט 25 בתוספת השנייה לתקנות האגרות.
אגרה בעד בקשה לקבלת תעודה
בעד בקשה לקבלת תעודה במקצוע בריאות לפי סעיף 10 לחוק, תשולם אגרה בסכום כמפורט בפרט 25 לתקנות האגרות; אישור על תשלום האגרה יצורף לבקשה לקבלת תעודה.
תחילה
תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.


י״ז בטבת התשע״ז (15 בינואר 2017)
  • יעקב ליצמן
    שר הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.