חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (סדרי בחינות), התש״ע–2009


ק״ת תש״ע, 271; תשע״ב, 250; תשע״ג, 1572; תשע״ו, 844; תשע״ח, 2056.


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 15(ב) ו־17 לחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס״ח–2008 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם הוועדות המייעצות, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


הגדרות [תיקון: תשע״ח]
בתקנות אלה –
”בחינה“ – בחינה אחת במקצוע בריאות כאמור לעניין סעיף 8(3) לחוק;
”ועדת הבחינה“ – ועדה שמינה המנהל לפי תקנות 6 או 6א;
”מקצוע בריאות“ – מקצוע המנוי בפרטים 1 עד 7 בטור א׳ בתוספת הראשונה לחוק.
זכות לגשת לבחינה
לבחינה זכאי לגשת מי שנתקיימו בו שאר דרישות סעיף 8 לחוק.
הגשת בקשה
בקשה להיבחן יגיש המבקש בכתב למנהל, לא יאוחר מ־60 ימים לפני מועד הבחינה; המנהל יאשר לא יאוחר מ־30 ימים לפני מועד הבחינה, כי התמלאו במבקש התנאים האמורים בתקנה 2.
שפת הבחינה [תיקון: תשע״ב, תשע״ג, תשע״ו, תשע״ח]
(א)
הבחינה תהיה בכתב, בשפה העברית, בשפה הערבית, בשפה האנגלית, בשפה הצרפתית, בשפה הרוסית או בשפה הספרדית; המנהל רשאי במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים לאשר לנבחן מסוים עריכת בחינה בשפה נוספת.
(ב)
המבקש להיבחן בשפה שאינה עברית, יגיש בקשה על כך בכתב למנהל, לא יאוחר מ־60 ימים לפני מועד הבחינה.
(ב1)
על אף הוראות תקנת משנה (א), הבחינה במקצועות הפודיאטרייה והפודיאטרייה הניתוחית תהיה בעל־פה, בשפה העברית, בשפה הערבית או בשפה האנגלית, ויכול שתכלול גם ביצוע פעולות בתחום העיסוק במקצועות אלה; המנהל רשאי לאשר לנבחן עריכת בחינה בשפה נוספת.
(ג)
לשם קבלת תעודה במקצוע הבריאות, ימציא קלינאי תקשורת או קרימינולוג קליני (בתקנה זו – מבקש) למנהל אישור על היותו בעל ידע בסיסי בשפה העברית כמפורט בתקנת משנה (ד).
(ד)
הוכיח מבקש, להנחת דעתו של המנהל, כי התקיים בו אחד מאלה, רשאי המנהל לאשר כי הוא בעל ידע בסיסי בשפה העברית:
(1)
עבר את הבחינה בשפה העברית;
(2)
עמד בהצלחה בישראל בבחינות הבגרות במקצוע עברית;
(3)
עמד בבחינת ”יעל“, שעורך המרכז הארצי לבחינות והערכה, בציון 110 לפחות;
(4)
הוא בעל תואר אקדמי כהגדרתו בפסקה (1) של הגדרת תואר אקדמי בחוק ובלבד שרוב לימודיו התקיימו בשפה העברית;
(5)
המציא למנהל אישור על השתתפותו באולפן ראשוני לעברית של משרד החינוך או שבפיקוחו, ברמה ג׳ לפחות, ועל עמידתו בהצלחה בבחינה שנערכה במסגרתו;
(6)
המציא למנהל אישור על השתתפותו במכינה לעברית למקצועות רפואיים ופארא־רפואיים של משרד החינוך, בשיתוף עם המשרד לקליטת העלייה, ועל עמידתו בהצלחה בבחינה שנערכה במסגרתו.
מועדי הבחינה
(א)
הבחינה תיערך פעמיים בשנה, במועדים שתקבע ועדת הבחינה, ושמרחק הזמן שביניהם לא יפחת מחמישה חודשים.
(ב)
90 ימים לפחות לפני מועד הבחינה יפרסם יושב ראש ועדת הבחינה באתר האינטרנט של משרד הבריאות הודעה על מועד הבחינה, מקומה, בציון היום האחרון להגשת בקשה להיבחן.
ועדת בחינה
(א)
המנהל ימנה לכל מקצוע בריאות ועדת בחינה של חמישה או שבעה בעלי תעודה באותו מקצוע:
(1)
שניים מתוך רשימה שהגישה לו הוועדה המייעצת, של בעלי תעודה באותו מקצוע בריאות, העוסקים באופן קליני במקצוע במשך חמש שנים לפחות;
(2)
שניים או ארבעה, לפי העניין, מתוך רשימת חברי סגל הוראה, בדרגת מרצה בכיר לפחות, שהגיש לו כל אחד מראשי פקולטה אוחוג באותו מקצוע במוסדות מוכרים;
(3)
בעל תעודה באותו מקצוע בריאות, עובד משרד הבריאות.
(ב)
המנהל ימנה את יושב ראש הוועדה מבין חבריה.
(ג)
לא הוגשה רשימה כאמור בתקנת משנה (א)(1) או (2) בתוך חודש מיום קבלת דרישת המנהל על כך, ימנה המנהל לחבר ועדת הבחינה בעל תעודה במקצוע הבריאות כפי שייראה לו.
ועדות בחינה לפודיאטרייה ולפודיאטרייה ניתוחית [תיקון: תשע״ח]
(א)
על אף הוראות תקנה 6, המנהל ימנה ועדת בחינה למקצועות הפודיאטרייה והפודיאטרייה הניתוחית, ובה שלושה חברים לכל מקצוע, ואלה הם:
(1)
בעל תעודה באותו מקצוע בריאות העוסק באופן קליני במקצוע במשך חמש שנים לפחות;
(2)
רופא מומחה בכירורגיה אורתופדית העוסק באופן קליני בתחום רפואת כף הרגל במשך חמש שנים לפחות;
(3)
מי שמתקיים בו האמור בפסקה (1) או (2), מתוך רשימה שהגישה לו הוועדה המייעצת.
(ב)
המנהל ימנה את יושב ראש הוועדה מבין חבריה.
(ג)
לא ניתן למנות חבר ועדה שמתקיימים בו התנאים האמורים בפסקאות (1), (2) או (3) שבסעיף קטן (א), ימנה המנהל לחבר ועדת הבחינה מי שהוא בעל ידע וניסיון באותו מקצוע בריאות או במקצוע הרפואה, כפי שייראה לו.
תפקידי ועדת הבחינה וסמכויותיה [תיקון: תשע״ח]
(א)
תפקידיה של ועדת הבחינה הם:
(1)
להכין תכנית (סילבוס) לבחינה;
(2)
לערוך את שאלון הבחינה;
(3)
לרכז ולאשר את תוצאות הבחינה;
(4)
לדווח למנהל על תוצאות הבחינה;
(5)
לקבל החלטה בדבר נבחן שפגע במשמעת;
(6)
(נמחקה);
(7)
לגבי ועדת הבחינה בפודיאטרייה ובפודיאטרייה ניתוחית – לבחון את הנבחנים כאמור בתקנה 10(ב);
(ב)
ועדת הבחינה תקבע את סדרי עבודתה.
(ג)
יושב ראש ועדת בחינה רשאי למנות ועדות משנה מבין חבריה.
(ד)
שלושה מבין חברי ועדת בחינה ובהם היושב ראש יהוו מנין חוקי להחלטותיה.
כהונתו של חבר ועדת בחינה
(א)
תקופת כהונתו של חבר ועדת בחינה תהא שלוש שנים מיום מינויו ויכול שיתמנה לתקופות כהונה נוספות; חבר הוועדה שתקופת כהונתו תמה יוסיף לכהן בתפקידו עד למינוי חבר ועדה אחר במקומו.
(ב)
לא השתתף חבר ועדת הבחינה בשלוש ישיבות רצופות של הוועדה בלא סיבה סבירה, לדעת יושב ראש הוועדה, יראוהו כמתפטר מהוועדה, ובלבד שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני המנהל.
תכנית בחינה
המנהל יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות, עד 180 ימים לפני מועד הבחינה את תכנית הבחינה, שבה פירוט נושאי הבחינה.
תכנית הבחינה [תיקון: תשע״ח]
(א)
הבחינה תיערך בדרך של שאלון רב־ברירה, שבו יסמן הנבחן תשובה אחת מבין אפשרויות שיינתנו לו, כתשובה הנכונה.
(ב)
על אף הוראות תקנת משנה (א), הבחינה במקצועות הפודיאטרייה והפודיאטרייה הניתוחית תיערך לפני ועדת הבחינה באותו מקצוע, במתכונת כפי שתורה עליה הוועדה האמורה; המנהל רשאי להורות לוועדה על אופן עריכת הבחינה, והוראות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות.
נוהלי הבחינה [תיקון: תשע״ח]
(א)
לכל נבחן ייקבע מספר נבחן, שהוא ירשום על הדף הראשון של מחברת הבחינה; לא ירשום נבחן את שמו על מחברת הבחינה.
(ב)
לא יתלוש נבחן דפים מתוך מחברת הבחינה ולא יעתיק את שאלות הבחינה או יצלם אותן.
(ג)
נבחן שיש ברשותו בשעת הבחינה ספר, מחשב מכל סוג, טלפון סלולרי או אמצעי קשר אחר, רשימה או כתב שהחזקתם אסורה או שהוא עוזר לנבחן אחר או נעזר בו או מפריע לו, רשאי המפקח על הבחינה, אם יש לו יסוד להניח שהנבחן עשה כאמור, להפסיק את בחינתו ולהוציאו מחדר הבחינה.
(ד)
למחברת הבחינה יצורף טופס הסתייגויות שבו יוכל לפרט הנבחן את הסתייגויותיו לגבי השאלות המופיעות בבחינה; הנבחן יגיש את הטופס יחד עם מחברת הבחינה עם סיומה.
(ה)
לעניין מקצועות הפודיאטרייה והפודיאטרייה הניתוחית –
(1)
הוראות תקנות 11(א), (ב) ו־(ד) ו־13 לא יחולו, והוראות תקנת משנה (ג) יחולו בשינויים המחויבים;
(2)
בתום הבחינה תקבע ועדת הבחינה, על יסוד הערכת כל אחד מחברי הוועדה את תשובות הנבחן בעל־פה או את הפעולות שביצע, אם הנבחן עמד בבחינה או נכשל בה; נחלקו דעות חברי ועדת הבחינה, תכריע דעת הרוב;
(3)
ועדת הבחינה תערוך רישום תמציתי של הבחינה שיכלול את השאלות שנשאלו בבחינה, הפעולות שהנבחן התבקש לבצע במסגרת הבחינה, הערכת חברי הוועדה את ידיעותיו ויכולותיו המקצועיות של הנבחן ואת כשירותו והנימוקים להחלטה בדבר תוצאות הבחינה.
דין העובר על המשמעת
(א)
נבחן שפגע במשמעת כאמור בתקנה 11, בין אם הופסקה בחינתו והוצא מחדר הבחינה ובין אם לאו, רשאית ועדת הבחינה לפסול את הבחינה שלו ולאסור עליו להשתתף בבחינה במועד הבא ובמועדים נוספים, לפי שיקול דעתה.
(ב)
לא תחליט ועדת הבחינה לפי תקנת משנה (א), אלא לאחר שנתנה לנבחן הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה.
(ג)
ועדת הבחינה תיתן את ההחלטה ותעביר ממנה עותק לפונה בתוך 60 ימים ממועד הבחינה.
(ד)
הרואה את עצמו נפגע מהחלטת ועדת הבחינה לפי תקנה זו רשאי להגיש ערר עליה למנהל בתוך 30 ימים.
תוצאות הבחינה
מי שקיבל ציון של 60 אחוזים לפחות בבחינה יראו אותו כמי שעבר את הבחינה.
הודעה על תוצאות הבחינה
המנהל ישלח לנבחן את תוצאות הבחינה בתוך 45 ימים ממועד הבחינה.
בחינה חוזרת
נבחן שנכשל בבחינה רשאי לשוב ולהיבחן במועד אחר, בכפוף לאמור בתקנה 12.
[תיקון: תשע״ח]
(בוטלה).
עיון בבחינה [תיקון: תשע״ח]
(א)
נבחן שנכשל בבחינה רשאי לעיין בבחינה ולעניין בחינה במקצועות הפודיאטרייה והפודיאטרייה הניתוחית – נבחן כאמור רשאי לעיין בסיכום הבחינה לפי תקנה 11(ה)(3), ובלבד שהנימוקים האמורים בו יובאו בלא ציון שמם של חברי ועדת הבחינה או פרטים אחרים שיש בהם כדי לזהותם; עיון לפי תקנה זו יהיה במקום ובמועד שעליו יורה המנהל.
(ב)
נבחן רשאי להגיש בקשה לעיון כאמור בתקנת משנה (א) בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על תוצאות הבחינה לפי תקנה 14.
(ג)
המנהל יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות את נוהלי העיון בבחינה.
(ד)
הוראות תקנות 11(ב) ו־(ג) ו־12 יחולו על העיון בבחינה, בשינויים המחויבים.
ערר [תיקון: תשע״ח]
(א)
נבחן אשר ציונו בבחינה בכתב הוא בין 50 ל־59 אחוזים או אשר נכשל בבחינה בעל פה, לפי העניין, רשאי לערור על תוצאות הבחינה.
(ב)
העורר יגיש למנהל את עררו המודפס בתוך עשרה ימים מיום העיון בבחינה.
(ג)
המנהל יעביר ערר שקיבל כאמור, סמוך לאחר קבלתו, לוועדת ערר של אותו מקצוע בריאות שימנה לצורך זה, (בתקנות אלה – ועדת הערר); החלטת ועדת הערר תהיה סופית.
(ד)
ועדת הערר תקבע את סדרי עבודתה ואת אופן בירור הערר.
(ה)
המנהל ישלח לעורר את החלטת ועדת הערר בתוך 60 ימים מיום הגשת הערר.
(ו)
המנהל יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות את נוהלי הערר על הבחינה.
סודיות [תיקון: תשע״ח]
(א)
דיוני ועדת הבחינה דיוני ועדת הערר, הבחינות בעל־פה וכל חומר הבחינה הם סודיים ואין למסור את תוכנם או לגלותם.
(ב)
על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי נבחן שנכשל לקבל מידע על הנושא שנכשל בו בהתאם לתקנה 16א.
הוראות מעבר
פרסום מועדו תכניות הבחינה הראשונה לאחר יום התחילה יהיה 60 ימים לפחות לפני מועד הבחינה.


א׳ בכסלו התש״ע (18 בנובמבר 2009)
  • איתן חי־עם
    המנהל הכללי של משרד הבריאות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.