שולחן ערוך יורה דעה ב א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך יורה דעה · ב · א · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אשחיטת אעובד כוכבים נבלה אפי' הוא בקטן בואפי' אינו עובד עבודת כוכבים ג(כגון גגר תושב) ואפילו אחרים רואין אותו.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) אפילו הוא קטן די"ל דאין מחשבתו לעבודת כוכבים ואפי' יודע לאמן ידיו והוא מומחה דבכה"ג בקטן ישראל כשר בעובד כוכבים הוי נבלה.


(ב) ואפי' אינו עובד עבודת כוכבים נלפע"ד דשחיטתו נבלה מדאורייתא לכ"ע וכדאיתא בתוספתא בהדיא וכדמשמע נמי מדברי התוס' והרא"ש דלקמן ס"ק ט"ז וכן מוכח נמי להדיא מדברי הרמב"ם (פ"ד מהל' שחיטה) הנדפס עם הכס"מ וז"ל עובד כוכבים ששחט כו' שחיטתו נבלה ולוקה על אכילתו מהתורה שנא' (שמות לד, טו) וקרא לך ואכלת מזבחו מאחר שהזהירה תורה שמא יאכל מזבחו אתה למד שזבחו אסור וגדר גדול גדרו בדבר שאפי' כותי שאינו עובד כוכבים שחיטתו נבלה עכ"ל משמע להדיא דדוקא שחיטת כותי שאינו עובד כוכבים הוא דהוי מדרבנן כדאיתא פ"ק דחולין שחכמים גזרו על הכותים אפילו שאינן עובדי כוכבים משום שפעם אחת מצאו להם דמות יונה שהיו עובדים אותה אבל שחיטת עובד כוכבים אפי' אינו עובד עבודת כוכבים אסור מדאורייתא ובב"י וכ"מ כתב דהרמב"ם סובר דעובד כוכבים ממש שאינו עובד עבודת כוכבים שחיטתו אינה אסורה אלא מדרבנן ואחריו נמשכו הב"ח ול"ח דף קל"ד ובאמת כתבו כן לפי ספרי הרמב"ם שנדפסו בויניצאה שנת ש"י והועתקה נוסחא זו בכל בו אבל בספרי הוכחתי בכמה הוכחות שנוסחא מוטעת היא והנוסחא האמתית היא הנוסחא הנזכרת וכן נמצא בנוסחאות ספרי הרמב"ם הישינים גם נלע"ד מן הש"ס (דף ה.) גבי מכם ולא כלכם להוציא את המומר דאפילו ישראל מומר לכל התורה חוץ מעבודת כוכבים ושבת שחיטתו אסורה מן התורה כ"ש עובד כוכבים שאינו עובד כוכבים וכן משמע מדברי הרמב"ם ספ"ב מהל' שאר אבות הטומאה (פ"ב מהל' שאר אבות הטומאות ה"י) כדפי' עיי"ש בדפוס שעם הכ"מ והכ"מ שם הלך לפי שטתו בכאן ולכן נכנס בדוחק ליישב התוספתא להרמב"ם קצרתי ודו"ק. ודין מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים עיין סי' ד ובמ"ש שם.


(ג) כגון גר תושב היינו שקבל עליו ז' מצוות כמ"ש הט"ו בסי' קכ"ד ס"ב.באר היטב

(א) נבלה: ומותרת בהנאה. ב"י.


(ב) קטן: וכתב הש"ך אפילו יודע לאמן את ידיו והוא מומחה.


(ג) תושב: היינו שקיבל עליו ז' מצות כמ"ש הטור סי' קכ"ד. וכתב בש"ך דלכ"ע הוי נבילה מדאורייתא ודין מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים עיין בסימן ד' ובמ"ש שם.▲ חזור לראש