שולחן ערוך אורח חיים לח י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · לח · י · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

הקורא בתורה פטור מהנחת תפילין כל היום זולת בשעת קריאת שמע ותפלה:

מפרשים

מגן אברהם

(יג) הקורא בתורה - אבל העוסק בגמ' אפשר דלא מפטר עב"י כתב סמ"ג מוכח בברכות דף י"ח כל הפטור מק"ש פטור מתפילין:

באר היטב

(יב) בתורה:    אבל העוסק בגמרא אפשר דלא מיפטר. עיין ב"י.


משנה ברורה

(לב) בתורה — אפשר דדוקא בתורה שבכתב אבל לא בעוסק בגמרא דתורה י"ל שהיא עצמה אות שנזכר בה יציאת מצרים:


(לג) פטור — ר"ל שא"צ לפסוק מלימודו כדי להניחם אבל קודם לזה חייב. גם באמצע אם רוצה לפסוק ולהניח ג"כ רשאי ויכול לברך עליהן שאע"פ שפטור מלהפסיק בשבילן מ"מ כיון שרוצה להפסיק מלימודו הרי חייב בתפילין מיד שמפסיק:


(לד) מהנחת תפילין — ואע"ג שמחוייב להפסיק מת"ת כדי לקיים כל המצות שחיובן עליו כדאיתא ביו"ד סימן ר"מ שאני מצות תפילין שעיקר תועלתה הוא לתורה כדכתיב ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך ע"כ מכיון שכבר עוסק בתורה מקודם אין צריך לבטל תורה בשביל זה זולת בשעת ק"ש ותפלה כדי לקבל עליו עול מלכות שמים וגם שאז עדיין אינו עוסק בתורה ומחוייב להיות עליו תפילין. והגר"א פסק בביאורו דדוקא מי שתורתו אומנתו כגון רשב"י וחבריו אבל כגון אנו צריכין להפסיק אף לתפילין:

ביאור הלכה

(*) הקורא בתורה פטור וכו':    עיין במ"ב ס"ק ל"ג דקודם לזה חייב כן איתא בביאור הגר"א והעולם נוהגין להקל בזה ואפשר שטעמם שסומכין על הא דסימן ל"ז ס"ב ועיין מה שכתבתי שם בביאור הלכה ועיין עוד בביאור הגר"א שמשמע מדבריו שאפילו לדעת השו"ע דלא מחלק לענין תורתו אומנתו לא מקילינן רק לענין שא"צ לפסוק מלימודו כדי להניחה אבל אם הם כבר עליו שלבשן לק"ש ותפלה או קודם שהתחיל ללמוד אז צריך שיהיו עליו אף בעת הלימוד ולא יסלקם באמצע דומיא דמאי דפסק בהג"ה בסעיף הקודם דהיכא דבלי טורח יוכל לעשות שתיהן דצריך לעשות שתיהן:.

כף החיים

(לב) סעיף י: הקורא בתורה פטור מהנחת תפילין וכו' — כתב מגן אברהם ס"ק י"ג וזה לשונו: אבל העוסק בגמרא אפשר דלא מיפטר, עיין בית יוסף, עכ"ל. והא דכתב בדרך אפשר, מפני דבעל העיטור לחלק יצא, דהקורא בתורה פטור והעוסק בתלמוד חייב, והטור הקשה עליו. ובית יוסף תירץ, אלא שכתב דאין דברי בעל העיטור נראין. לזה כתב מגן אברהם בדרך אפשר. מיהו מהר"מ פאפיר"ש זצ"ל בספר אור צדיקים ונקרא אור הישר דף י' ע"ג סעיף י"א כתב וזה לשונו: בעסק התורה חייב להניח תפילין, ומנודה לשמים אם אינו מניח, ואין היסח הדעת כלל בלימודו, ויניח של רבינו תם שהם מסוגלים לשכל, עכ"ל. ולפי זה צריך לחלק כמו שחילק בעל העיטור. וכן כתב יפה ללב ז"ל אות יו"ד, יעו"ש. אמנם דעת מרן ז"ל נראה דאף העוסק בתלמוד פטור, דהא כתב דאין דברי בעל העיטור נראין. וכן כתב מט"י אות א'. ברכי יוסף אות ז'. ר' זלמן אות ט'. ועיין מה שכתבתי לעיל סימן ל"ז אות ח' וסימן כ"ה אות פ"ט:
▲ חזור לראש