רש"י על תהלים סח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יקום אלהים יפוצו אויביו" - עמלק וכיוצא בו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כהנדוף" - כהתנדף כאשר יתנדף העשן כן תנדפם "מפני אלהים" - מפני הארון בימי משה ובנוחה יאמר שובה ה' וגו' (במדבר י')

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישישו בשמחה" - וזהו המשוש וכן יאמרו שירו לאלהים וגו'

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סולו" - לשון שבח וכן לא תסלה בכתם (איוב כ"ח) המסולאים בפז (איכה ד') "ביה שמו" - בשם י"ה שהוא ל' יראה כדמתרגמינן דחילא עזי וזמרת יה (לקמן קי"ח) וכן כי יד על כס יה (שמות יז) בתרגום וכן כי ביה ה' (ישעיהו כ"ו) ארי בכן תתפרקון במימרא דחילא ה' ותקיף עלמא אומר המשורר שבחו לפניו וגורו מפניו ועלזו וזהו דוגמת האמור במקום אחר וגילו ברעדה (לעיל ב')

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אבי יתומים" - זהו השבח שתשבחו לפניו כל הענין עד סוף כל המזמור אבי יתומים שנעשה אב לישראל שהם יתומי' כמו שנאמר (איכה ה') יתומים היינו ואין אב "ודין אלמנות" - שעשה משפטה של ירושלים שנאמר בה היתה כאלמנה (שם א')

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מושיב יחידים ביתה" - ישראל שהיו מפוזרין כנסם יחד איש איש מנדחו והושיבם בית שלם וכנסיה שלימה

"מוציא אסירים בכושרות" - הוציא את ישראל ממצרים בחדש שהוא כשר להולכי דרכים לא חמה ולא צנה

"אך סוררים" - מצרים

"שכנו צחיחה" - ונשארה ארצם ציה וצמאה (מצאתי)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בצעדך" - כשצעדת בצעדך בצעד שלך "סלה" - שם הראיתני זה דרכך לעולם לכל צרה גאולה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זה סיני" - גם הוא רעש מפני ה' אלהי ישראל

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גשם נדבות תניף" - עוד זאת עשית לנו אם הוצרכנו לגשמים הניפות והטלת עלינו תמיד גשמי נדבה וברכה "נחלתך ונלאה אתה כוננתה" - כשהיתה נחלת ארצך נלאה וצמאה למטר אתה כוננת אותה (מצאתי) נחלתך ונלאה הקרויה נחלתך והיא נלאה כלומר פעמים שהיא כך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חיתך ישבו בה" - עדתך ישבו בה כמו ויאספו פלשתים את מחניהם[1] לחיה (שמואל ב כג) ד"א חיתך כנסת ישראל קרויה בהמתו וחיתו של הקב"ה "תכין בטובתך" - כשיצאו ממצרים הסיבותם במדבר ארבעים שנה לפי שעמדו כנעניים וגדעו את האילנות ובתוך כך שעכבו במדבר עמדו ותקנו הכל

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' יתן אומר המבשרות וגו'" - אומר מאמר עוד הוא ישאג בקול להשמיע צבאות הגוים הרבים ומהו האומר

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מלכי צבאות הגוים ידדון ידדון" - יתנדו וישלכו מתוך א"י וכנסת ישראל שהיא נות בית תחלק את שללם כמו שנאמר והי' סחרה ואתננה קדש וגומר (ישעיהו כ"ג)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם תשכבון בין שפתים וגו'" - כל זה האומר יאמר להם אם אתם שכבתם בין תחומיכם והתענגתם בתענוגים זאת יונתי כנסייתי כנפיה נחפה בכסף ומהו הכסף והחרוץ בפרש שדי וגו' כשפירש הקב"ה לפניהם תורתו אשר המלכים נשלגים ומתלבנים בה בארץ צלמות וחשך אז נחפו כנפיה (כנפי יונה) בכספה וחמדתה של תורה ומצות

"כנפי יונה" - פלומ"א בלע"ז

"ואברותיה" - כנפיה שעופפת בהן

"בירקרק חרוץ" - פתר דונש בן לברט החרוץ הוא זהב ולכך נתנו המשורר אצל הכסף וירקרק החרוץ הוא הזהב אשר יובא מארץ החוילה ומארץ כוש זהב טוב מאד מאד לא הוא ירוק ולא הוא אדום ולכך קראו ירקרק כמו (ויקרא י"ג) לבן אדמדם שאינו לא לבן ולא אדום לכך נכפל ירקרק אדמדם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בפרש" - לשון ופרשו את השמלה (דברים כ"ב) בוררין את הדבר כשמלה חדשה "מלכים" - אלו ת"ח כמו שנאמר (משלי ח') בי מלכים ימלוכו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הר אלהים הר בשן" - והיכן פירשה בהר סיני שהוא הר אלהים סמוך לבשן בעבר הירדן

"הר גבנונים" - הר המיוחד שבהרים

"גבנונים" - לשון הרים על שם גובהם כמו (יחזקאל ט"ז) ותבני לך גב כל דבר גבוה קרוי גב

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למה תרצדון הרים גבנונים" - כל זה מוסב על ה' יתן אומר עוד יאמר להם למה תרצדון הרים גבנונים למה תארובון אתם ההרים גבנונים הגבוהים להשחית את ההר אשר חמד אלהים לשבתו לשרות עליו שכינה הוא הר הבית אף הוא לנצח ישכון שם קדושתו קדושת עולם משנבחר לשבתו לא שרתה שכינה במקום אחר ראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן רצד הוא מארב בל' ערבי אבל מנחם פירש תרצדון כמו תרקדון אף אותו לשון נופל על השיטה הזאת

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רכב אלהים וגו'" - עוד זה מוסב על ה' יתן אומר להזכיר חבת עמו אף כשנגלה רכב אלהים רבותים של אלפים שנאנים שנונים מלאכים חדים וה' היה ביניהם בסיני בקודש אף שם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עלית" - אתה נגיד עמו משה בן עמרם למרום שבית שבי את התורה ולקחת מתנות מן העליונים ולתתם לבני אדם "ואף סוררים לשכון יה אלהים" - אף עוד גרמת ששכן הקב"ה במשכן בתוך עם שהיו סוררים וממרים ומקציפים אותו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברוך ה' וגו'" - זה מן השיר האמור למעלה שירו לאלהים "יעמס לנו" - יתן לנו ישועה רבה מכל עומס ככל אשר נוכל שאת (מצאתי יום יום יעמס לנו כל הימים כן נוהג בנו לכל צרה ישועה)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קדקד שער" - קדקדו של עשו שהוא איש שעיר המתהלך תמיד באשמיו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמר אדני מבשן אשיב" - כי כן הבטיח להשיב אותנו מתוך אבירי בשן ומאיי הים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למען תמחץ" - רגלינו

"בדם" - כשימחץ את ראש האויב תהא רגלינו בוקעת בדמם תמחץ לשון בוקע בתוך הדם כמו (שופטים ה) מחצה וחלפה רקתו כמו בקעה ול' משנה הוא והיו עולי רגלים בוקעים עד ארכבותיהם בדם ד"א תמחץ שם כלי ששואבין בו יין מן הבור מחץ שמו במסכת ע"ג ולשון כלביך מדם האויבים

"מנהו" - תהיה פרנסתו כדאמרינן מאי משמע דמן לישנא דמזוני הוא דכתיב (דנייאל א') אשר מנה את מאכלכם וגו'

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראו הליכותיך אלהים" - כלומר לאלו נאה לך להושי' שכשראו הליכותיך בקדושתך בים קדמו שרים לשורר לפניך שירת הים ואחריהם באו הנוגנים אלו המלאכים

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בתוך עלמות תופפות" - בתוך מרים ונערותיה אשר לקחה התוף בידה ואמרו בשבחם

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במקהלות ברכו אלהים ממקור ישראל" - אף עוברים ממעי אמן אמרו שירה

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שם בנימין" - הצעיר נעשה רודה עליהם

"רודם" - כמו רודם בקמ"ץ משם זכה להיות מלך לפי שירד תחלה לים וכן אמר לו שמואל לשאול (שמואל א טו) הלא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה ותרגמו יונתן שבטא דבנימן עבר בימא בריש כל שאר שבטיא

"שרי יהודה רגמתם" - מתקנאים בהם וזורקין בהם אבנים וכן שרי זבולון ונפתלי וכן אמר לו צוה אלהיך עזך (סא"א) ד"א רגמתם רקמתם לבוש בגדי רקמתם ל' ארגמן כך חברו מנחם

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עוזה אלהים וגו'" - עכשיו חוזר המשורר לתפלתו שהתפלל יקום אלהים ויפוצו אויביו עוזה אלהים והתגבר אשר כל אלה פעלת לנו

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מהיכלך על ירושלם" - וממה שיראו המלכים כבוד היכלך אשר על ירושלים יובילו לך דורון ושי

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גער חית קנה" - זה עמלק שנמשל כחית יער הדר בין הקנים

"עדת אבירים בעגלי עמים" - עם ששמנו ועשתו כפרים אבירים בתוך שאר האומות שאינם אלא כעגלים לנגדם

"מתרפס ברצי כסף" - אינם מתרצים לכל אדם אלא א"כ מרצה להם מעות

"בזר עמים" - פזרו את השבטים כד"א (דברים ל"ג) אף חובב עמים ותמיד קרבות יחפצון חפצים להלחם בנו

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יאתיו חשמנים" - ואז כשתחריב את עמלק ויקום מלך המשיח יביאו לך דורונות ממצרים ומכוש ומנחם פתר משמנים שם מדינה יושבי חשמונה והפותרים פותרין אותו ל' דורון

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שירו לאלהים" - שהראם גדלו וגאל את עמו

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן יתן" - הן נותן

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נורא אלהים ממקדשיך" - ממה שהחרבתו אתה יראוי אם למקדשו לא נשא פנים קל וחומר לרשעים ומדרש אגדה אל תקרי ממקדשיך אלא ממקודשיך שכשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתירא ומתעלה ומתקלס וכן הוא אומר בקרובי אקדש (ויקרא י') ונקדש בכבודי (שמות כ"ט) במיתת שני בני אהרן ורבותינו דרשו כל המזמור עד ברוך ה' יום יום על מתן תורה וגשם נדבות במתן תורה וחיתך ישבו בה ואני אין לבי מתיישב לאמן לשון ישבו בה בל' נתיישבו בתורה וההר חמד אלהים לשבתו לבי מתיישב לדרשו על הר סיני שהרי לא לשבתו חמדו ולא לשכון בו לנצח וכאן כתיב ישכון לנצח וכן מלכי צבאות פירשו כמו מלאכי צבאות ואין זה לשון המקרא
  1. ^ "את מחניהם" לא מופיע בפסוק