רש"י על תהלים סט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על שושנים" - על ישראל שהם כשושנה בין החוחים שהחוחים מנקבין אותם והתפלל עליהם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי באו מים" - האומות

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ביון מצולה" - בבוץ טיט של מצולה "ושבולת" - הוא שטף חוזק הנהר פי"ל בלע"ז

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נחר" - יבש כמו (איוב ל') חרה מני חורב "כלו עיני" - כל תוחלת ממושכה קרויה כליון עינים כמו (דברים כ"ח) וכלות אליהם כל היום מכלות עינים (ויקרא כ"ו) ועיני רשעים תכלינה (איוב י"א)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אויבי שקר" - שונאים אותי על שקר שאין אני רודף אחר שקר שלהם לתפוש טעותם "אז אשיב" - כשהם נאספים עלי אני משחד אותם בממון מה שלא גזלתי מהם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל יבשו בי קויך" - אל תניחני בידם פן יבושו קויך במה שמאורע בי ויאמרו הלא כך אירע למי שהיה מקוה להקב"ה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאחי" - לעשו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קנאת ביתך" - ראו החבה שנהגת בנו בעוד ביתך קיים ונתקנאו בי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואבכה בצום נפשי" - בתעניתי "ותהי לחרפות לי" - מה שאני בוכה ומתענה לפניך הם מתלוצצים עלי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונגינות" - בי לשותי שכר (סא"א)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואני תפלתי לך ה'" - יהי עת תפלתי עת רצון

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואל תאטר" - ואל תסגור עלי

"באר" - צרה נכריה זו את פיה לבלעני

"תאטר" - כמו אטר יד ימינו (שופטים ג') סגור יד ימינו שאינו משתמש בה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנושה" - ואאנש ואחלה כמו (מיכה א') כי אנושה מכותיה וכמו (שמואל ב י"ב) ויאנש הילד דבת שבע וא"ת היאך האל"ף זו משמשת שורש ומשמשת שימוש המיסב הדיבור אל המדבר כן דרך תיבה שתחלתה אל"ף כגון (מלאכי א') ואהב את יעקב אני אהבי אהב (משלי ח') הרי הוא כמו ואאהב וכן (צפניה א') אסף אסף כמו אאסף "לנוד" - שיבואו לי אוהבים לנוד לי ולנחמני

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולשלומים" - כשיקוו לשלום יהפך שלומם למוקש

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי" - את העם הזה אשר אתה הכית רדפו אתה קצפת מעט והם עזרו לרעה "ואל מכאוב חלליך יספרו" - דבריהם לבוא בעצה נשחיתם בהיותם כאבים

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותיטב" - הלולי לה'

"משור פר" - הוא שור שהקריב אדם הראשון שנברא בקומתו וביום שנקרא שור בו ביום הביאו שהשור בן יומו קרוי שור שנאמר (ויקרא כ"ב) שור או כשב או עז כי יולד בו ביום נדמה לפר שהוא בן שלש

"מקרן מפריס" - קרנותיו קדמו לפרסותיו שהרי בקומתו ובקרניו נברא וראשו יצא מן הארץ תחלה כדרך כל הנולדים הוציאתן הארץ נמצאו קרניו קדמו לרגליו