לדלג לתוכן

רש"י על רות ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מדעתנו" - קרובינו

"הנה הוא זורה" - המוץ וונטו"ר בלע"ז

"הלילה" - שהיה הדור פרוץ בגנבה וגזל והיה ישן בגורנו לשמור גורנו

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורחצת" - מטנוף ע"ז שלך

"וסכת" - אלו מצות

"ושמת שמלותיך" - בגדים של שבת

"וירדת הגורן" - וירדתי כתיב זכותי תרד עמך

"אל תודעי לאיש" - לבועז

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותרד הגורן ותעש" - היא אמרה לה ורחצת וסכת ושמת שמלותיך עליך ואחר כך וירדת הגורן והיא לא עשתה כן אלא אמרה אם ארד כשאני מקושטת הפוגע בי והרואה אותי יאמר שאני זונה לפיכך ירדה בתחלה הגורן ואחר כך קשטה את עצמה כאשר צותה חמותה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וייטב לבו – עסק בתורה. ותבא בלט – בנחת.

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויחרד האיש" - כסבור שד הוא ובקש לזעוק והיא אחזתו ולפפתו בזרועותיה

"וילפת" - ואחז כמו (שופטים טז) וילפת שמשון

"והנה אשה" - נתן ידו על ראשה והכיר שהיא אשה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ופרשת כנפך – כנף בגדך, לכסותי בטליתך. והוא לשון נישואין. כי גואל אתה – לגאול נחלת אישי, כמו שנאמר: בא גואלו הקרוב אליו וגאל" (ויקרא כה). וגומר: "חמותי ואני צריכות למכור נחלתנו, ועתה עליך לקנות. קנה גם אותי עמה, שיזכר שם המת על נחלתו – כשאבוא אל השדה יאמרו: "זאת אשת מחלון".

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מן הראשון – אשר עשית עם חמותך.

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ועתה כי אמנם – "אם" כתיב ולא קרי, כלומר, משמע ספק והוא ודאי – יש גואל קרוב ממנו. אמר רבי יהושע בן לוי: "שלמון ואלימלך וטוב אחים היו". ומהו "אשר לאחינו לאלימלך"? לעולם קורא אדם את דודו אחיו, כענין שנאמר: "וישמע אברהם כי נשבה אחיו" (בראשית יט). והלא אברהם דודו היה? כך היה בועז לאלימלך – בן אחיו, קרוב למחלון, אבל טוב היה קרוב יותר.

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ליני הלילה – ליני בלא איש. חי ה' – אמרה לו: "בדברים אתה מוציאני". קפץ ונשבע לה שאינה מוציאה בדברים. ויש מרבותינו אמרו: "ליצרו נשבע, שהיה יצרו מקטרגו – אתה פנוי והיא פנויה. בא עליה!" ונשבע שלא יבוא עליה אלא על ידי נישואין.

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויאמר אל-יודע – מוסב על "ותקם". בטרם יכיר הוא זירז לקום, כי אמר בליבו: "אין כבודי שיודע כי באה אשה הגורן.

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

שש שעורים - אי אפשר לומר "שש סאין" שאין דרכה של אשה לשאת כמשאוי זה, אלא שש שעורים ממש. ורמז לה שעתיד לצאת ממנה בן שמתברך בשש ברכות:
  1. רוח חכמה
  2. ובינה
  3. עצה
  4. וגבורה
  5. רוח דעת
  6. ויראת ה'.

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כי אם כלה – האיש את הדבר היום.