רש"י על משלי כג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי תשב ללחום" - לאכול "בין תבין" - תן לבך לדעת מי הוא אם עינו צרה או יפה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושמת שכין בלועך" - בלחייך אם ראית עינו צרה אל תאכל משלו "אם בעל נפש אתה" - אם רעבתן אתה ותאב לאכול טוב לתחוב סכין בין שניך ורבותינו דרשו בתלמיד היושב לפני רבו אם יודע ברבו שיחזיר לו תשובה על כל דבר שישאלהו ידקדק וישאל שמועתו ואם לאו ישתוק

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תתאו למטעמותיו" - אלא פרוש ממנו ולך לפני רב הגון ולא תביישהו בשאלות אחר שלא ידע להשיב

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תיגע להעשיר" - לעשות גירסתך חבילות חבילות כי סוף שתשכחנה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התעיף עיניך בו" - כרגע שתכפול עיניך לעמצו ואין אותה גירסא מצויה בך "התעיף" - כמו וכפלת ותעיף

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי כמו שער בנפשו" - שער זה נקוד חציו פתח וחציו קמץ וטעמו למטה לכך הוא פעל ולא שם דבר שאם היה שם דבר היה קמץ וטעמו למעלה ככל שער שבמקרא ופתרונו כאלו שפך האוכל הזה מרה בנפשו של רע העין כן הוא שער מן לשון התאנים השערים המרים (ירמיהו כט)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פתך" - שאכלתו בביתו סוף שתקיאנה מפני הבושה "ושחת דבריך הנעימים" - חנות שהחזקת ודברת לו דברים רכים הכל אבדת

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובשדי יתומים" - בלקט שכחה ופאה הראוי להם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בדבר שפתיך מישרים" - ע"י שחכם לבך

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל יקנא לבך בחטאים" - בהצלחתם להיות רשע כמותם

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אם יש אחרית" - אם זה משמש בלשון אשר כלומר אשר בעבור זה יש אחרית תקוה אליך

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמע אתה בני וחכם ואשר בדרך לבך" - מאחר שתתחכם תוכל ללכת בדרכי לבך כי לב חכם לא ישיאך לעבירה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי סובא וזולל יורש" - יתמסכן "וקרעים תלביש נומה" - העצלות והתנומה תלביש אותך בגדים קרועים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמת קנה" - ואם לא תמצא ללמוד בחנם למוד בשכר ואל תאמר כשם שלמדתי בשכר כך אלמדנה בשכר

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובאר צרה" - אשטריינ"א בלע"ז

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אף היא כחתף" - פתאום "ובוגדים באדם תוסיף" - מרבה בישראל בוגדים לה'

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למי אוי למי אבוי" - לשון צעקה ויללה

"למי מדינים למי שיח" - למי שיש לו מדינים עם הבריות ושיחה יתירה לו אוי ואבוי כי ברב דברים רב פשע

"למי חכלילות עינים" - מרוב יין מאדימים עיניו וגנאי הוא

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ממסך" - ממזג והוא שם דבר כמו ממכר "לחקור ממסך" - שחוקרין ובודקין היכן מוכרין יין טוב

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תרא יין כי יתאדם" - אל תתן בי עיניך

"כי יתן בכוס עינו יתהלך במישרים" - המרבה שכרות כל עבירות דומות לו למישור כל הדרכים ישרים בעיניו

"בכוס" - בכיס כתיב כלומר השותה נותן עין בכוס והחנוני בכיסו של זה

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יפריש" - ל' עקיצה פויינ"ט בלע"ז במלמד הבקר תרגום בפרש תורי ובגמרא דנקיט פרשא אגוילו"ן בלע"ז ויש פותרין מפרישו מן החיים

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עיניך יראו זרות" - כשתשתכר היין בוער בך ומשיאך להביט בזונות

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיית" - משוגע "כשוכב בלב ים וכשוכב בראש חבל" - תורן הספינה נע לפול ממנו

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הכוני בל חליתי וגו'" - כשיקץ מיינו אינו מרגיש בכל הרעות שעברו עליו וחוזר לשתות