רש"י על מלכים ב יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על מלכים ב · יח · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשנת שלש" - למרדו של הושע

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקרא לו נחשתן" - לשון בזיון כלומר מה צורך בזה אינו אלא נחש נחושת

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישכיל" - יצליח

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קצץ" - את הדלתות שהיה של זהב "ואת האומנות" - תרגם יונתן וית סקופיא איסקופות

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את תרתן ואת רב סריס" - למדנו בסדר עולם שלא באו שלשתם יחד אלא רבשקה לבדו כמו שכתב בספר (ישעיהו לו ב) ותרתן ורב סריס באו בשליחות שנייה כשבאה לו שמועה על תרהקה מלך כוש וישמע וישלח מלאכים אל חזקיהו וגו' (שם לז ט)

"בתעלת" - פוסקיר"ה בלע"ז בריכה שעושין לביברי דגים

"שדה כובס" - שדה שהכובסין שוטחין בו בגדים וכן תרגם יונתן חקל משטח קצריא

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המזכיר" - איזה משפט בא לפני המלך ראשון שיפסקנו ראשון

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמרת אך דבר שפתים וגו'" - אמרת עד הנה אעבוד למלך אשור אך דבר שפתים היה כל זמן שלא יצא ממקומו לבוא עליך לא הוצרכת לעצה וגבורה אבל עכשיו שיצא ובא עצה וגבורה אתה צריך למלחמה הזאת עתה אמור על מי בטחת

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובא בכפו" - כשאדם נסמך על משענת קנה רצוץ שנשבר בידו באין ראשי הקרומיות ונוקבין את כפו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא הוא אשר הסיר חזקיהו וגו'" - יש ללמוד מכאן דרבשקה ישראל מומר היה (ראה סנהדרין סא) שהיה מודה שהקב"ה אלוה אלא שרצונו לעבוד עבודה זרה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התערב נא" - התפאר עליו בוא בערבון על מנת אם תוכל ליתן לך רוכבים על אלפים סוסים "התערב" - (גוי"ר בלע"ז)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדוני" - שהרי כל הקטן שבהם שר על אלפים איש ואתה אינך משיג לאלפים איש למדנו מכאן על ראשי גייסות מאה ושמונים וחמשה אלף שנפלו עם סנחריב הקטן שבהם שר על אלפים איש שעמו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המבלעדי ה'" - וכי שלא ברשות באתי כבר נתנבא (ישעיהו ז יז) בימי אחז אביך יביא ה' עליך ועל עמך וגו' את מלך אשור "והשחיתה" - את זו הוסיף משלו

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי שומעים אנחנו" - אנו בני פלטין ומכירין בלשון ארמית ובשאר לשונות ואל תדבר אלינו יהודית שכל העם מכירין בו ואין אנו רוצים שישמעו

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאכול את צואתם" - ברעב המצור

"חוריהם" - רעי היוצא דרך חור פי הטבעת ורבותינו פירשו (מגילה כה ב) לכנותם לשון נאה צואתם

"מימי שניהם" - צואה לחה שיני דכרכשא דקיימא אתלת שיני או לשון גלל שבא על ידי לעיסת השינים

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עשו אתי ברכה" - שאילת שלום כמו (בראשית מז ז) ויברך יעקב את פרעה

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל ארץ כארצכם" - כן דרכי להעביר את האומות ממדינה למדינה היה לו לומר אל ארץ טובה משלכם שהרי לפתותם בא אלא שידע שיכירו שדבריו שקר "ארץ דגן ותירוש" - זו אפריקי (ירושלמי שביעית ו א)

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנע ועוה" - אותם מלך אשור החריבם והגלם "כי הצילו את שומרון" - והשומרונים היו עובדים את אלהי ארם שהיו שכיניהם

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קרועי בגדים" - על ששמעו גידופי השם