רש"י על ירמיהו ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היכל ה' היכל ה' היכל ה' וגו'" - תלת זימנין בשעתא אתון מתחזיין קדמוהי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הגנוב רצוח וגו'" - בתמיה וכי אלה תעשו ויועיל ההיכל לכם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המערת פריצים" - היה בעיניכם הבית הזה בתמיה "הנה ראיתי" - שכך הוא בעיניכם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאשר עשיתי לשילו" - בימי עלי

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כאשר השלכתי וגו'" - עשרת השבטים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעשות כוונים" - דפוס הכוכב "למלכת השמים" - כוכב הגדול היו קורין מלכת השמים ל' מלוכה וכן ת"י לכוכבת שמיא

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נתכת" - יורדת ומגעת כמו ומטר לא נתך ארצה (שמות ט) לא מטא

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עולותיכם" - שאתם מקריבים כליל טוב לכם שתוסיפו אותם על שלמיכם ותקריבו אותם שלמים ותאכלו הבשר שהרי אינם מקובלות לפני ולמה תפסידום

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ביום הוציאי אותם" - תחלת תנאי לא היתה אלא אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה (שם יט)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשרירות לבם" - במראה לבם ל' אשורנו (במדבר כד)

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יום השכם ושלוח" - מידי יום ביום השכם ושלוח

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גזי נזרך" - תלשי שערך כמו ויגז שלוים (שם ט) ויגז את ראשו (איוב א) ל"א נזרך כתרך ל' גדולה וכן תרגם יונתן רברביך וכן חיברו מנחם "ויטוש" - ויעזוב

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במות התופת" - הוא המולך שהיה של נחשת ומסיקין אותו מתחתיו וידיו פשוטות וניסקות ונותנין את הילד על ידיו והוא נכוה ונוהם והכומרים היו מקישין בתופים שלא ישמע האב קול הבן ויכמרו רחמיו תופת על שם התוף

"הנם" - על שם נהמת הבן

"לא צויתי" - במצות שיקריבו בניהם לקרבן ולא דברתי לאחד מן הנביאים וכשדברתי לאברהם לשחוט את בנו לא עלתה על לבי שישחוט אלא להודיע צדקו

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואין מחריד" - את העופות מעל הפגרים