רש"י על ירמיהו ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושטחום לשמש" - והכשדים ישכנו לצור על העיר בקברי השרים שהיו נאים כפלטין "לדומן" - לזבל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונבחר מות מחיים" - אע"פ שהם רואים את המתים נתונין בבזיון צרת החיים גדולה הימנה ויבחרו את המות

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היפלו ולא יקומו" - הטוב להם שיפילו את עצמם לנפילה שאין להם תקומה "אם ישוב ולא ישוב" - לכשירצו לשוב מרעתם לא ישוב הקב"ה מגזירתו ד"א אף אם ישובו בתשובה לא תתקיים בידם כי ימהרו לשוב לרשעתם וכן ת"י אם למיתב גלי קדמי דלא יתובון

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משובה נצחת" - משובת עולם כמו נצח

"החזיקו" - אחזו

"בתרמית" - במרמה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא כן" - לא בדין כמו כן בנות צלפחד (במדבר כז)

"כלה שב במרצתם" - בדרך הראשון חוטאים וחוזרים וחוטאים מרוצתם (קורש"י בלע"ז)

"שוטף" - (אישפרידי"ץ בלע"ז)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חסידה" - (ציגוניא"ה בלע"ז)

"מועדיה" - עת עברם אל איי הים מפני הצנה ועת שובם

"שמרו" - המתינו

"ותור וסיס ועגור" - ושפנינא וכורכיא וסנוניתא כורכיא (גרוא"ה בלע"ז) סנונית (ארונדא"י בלע"ז)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכן הנה לשקר" - הנה חכמתכם לשקר בכם לרפאותכם על נקלה "עשה עט שקר סופרים" - נביאכם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הובישו חכמים" - כמותכם ומה הבושת הנה בדברי ה' מאסו וחכמת מה להם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירפו" - כמו וירפאו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הובישו" - בושת וכלימה תבוא להם "גם בוש לא יבושו" - אינם מתביישים במעשיהם הרעים לתת לב לשוב

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אסוף אסיפם" - ל' כלייה כמו אסוף אסף כל מעל פני האדמה (צפניה א)

"אין ענבים בגפן" - לא יותר דבר

"והעלה נבל" - ל' כמוש (פליישטי"ש בלע"ז) כמו וכנובלת מתאנה (ישעיהו לד) כאלה נובלת עליה (שם א)

"ואתן להם יעברום" - כל זאת תהיה להם על כי נתתי להם חוקים ועברו עליהם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונדמה שם" - ונדום שם נשב שם דומים ואבלים "מי ראש" - כס דלווט ביש כרישי חיון ראש פתנים הוא ארס שבשיניו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מדן נשמע" - על דפלחו לעגלא דבדן

"נחרת סוסיו" - עטישות נחיריו

"מצהלות אביריו" - צהלות משחק סוסיו ומצינו במקום אחר סוסים נקראים אבירים מדהרות דהרות אביריו (שופטים ה) ל' סוס דוהר (נחום ג) וי"ת מקל פסיעות גברוהי

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נחשים צפעונים" - לסוף שבעים שנה נעשה צפע ואוטם אזנו שלא ישמע לקול חבר המלחשו שנאמר כמו פתן חרש יאטם אזנו (תהלים נח) הוא שנאמר אשר אין להם לחש

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מבליגיתי עלי יגון" - כמו הבלגתי ושם דבר הוא (מישאיטינמנ"ץ בלע"ז) כלומר אם אמרתי אבליגה ואתאפק עלי יגוני "עלי לבי דוי" - מקול נבואות הנגלות אלי בפורעניות הבאות

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה קול שועת בת עמי" - אני שומע שסופן לצעוק בארץ מרחקים ולמה כל זאת הלא ה' בציון ואם ישובו אליו ימצא להם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עבר קציר כלה קיץ" - צפינו לעזרת מצרים ולא באה אמרנו יעבור הקציר ויהיו פנויין ויבאו והנה עבר זמן הקציר באייר וזמן הקיץ בתמוז ולא באו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קדרתי" - לשון שחרות ואופל

"שמה" - תמהון

"החזיקתני" - אחזתני

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הצרי אין בגלעד" - שהצרי בא משם כמו שנאמר עלי גלעד וקחי צרי (לקמן מה) כלומר וכי לא היו להם אנשים צדיקים ממי ללמוד ויטיבו דרכיהם

"ארוכת" - רפואת (אינפלאשטר"א בלע"ז)