רש"י על בראשית מד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


<< · רש"י על בראשית · מד · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"גביע" - כוס ארוך וקורין לו מדרינ"ש (רעמער)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"חלילה לעבדיך" - חולין הוא לנו ל' גנאי ותרגום חס לעבדיך חס מאת הקב"ה יהי עלינו מעשות זאת והרבה יש בגמ' חס ושלום

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הן כסף וגו'" - זה אחד מעשרה ק"ו האמורים בתורה וכולן מנויין בב"ר

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"גם עתה כדבריכם" - אף זו מן הדין אמת כדבריכם כן הוא שכולכם חייבים בדבר עשרה שנמצאת גניבה ביד אחד מהם כולם נתפשים אבל אני אעשה לכם לפנים משורת הדין אשר ימצא אתו יהיה לי עבד

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בגדול החל" - שלא ירגישו שהיה יודע היכן הוא

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויעמס איש על חמורו" - בעלי זרוע היו ולא הוצרכו לסייע זה את זה לטעון

"וישבו העירה" - מטרפולין היתה והוא אומר העירה העיר כל שהוא אלא שלא היתה חשובה בעיניהם אלא כעיר בינונית של עשרה בני אדם לענין המלחמה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עודנו שם" - שהיה ממתין להם

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הלא ידעתם כי נחש ינחש וגו'" - הלא ידעתם כי איש חשוב כמוני יודע לנחש ולדעת מדעת ומסברא ובינה כי אתם גנבתם הגביע

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"האלהים מצא" - יודעים אנו שלא סרחנו אבל מאת המקום נהיתה להביא לנו זאת מצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובו

"ומה נצטדק" - לשון צדק וכן כל תיבה שתחלת יסודה צד"י והיא באה לדבר בל' מתפעל או נתפעל נותן טי"ת במקום תי"ו ואינה נותנת לפני אות ראשונה של יסוד התיבה אלא באמצע אותיות העיקר כגון נצטדק מגזרת צדק ויצטבע מגזרת צבע ויצטירו מגזרת ציר אמונים הצטיידנו מגזרת צדה לדרך ותיבה שתחלתה סמ"ך או שי"ן כשהיא מתפעלת התי"ו מפרדת את אותיות העיקר כגון (קוהלת יב) ויסתבל החגב מגזרת סבל (דנייאל ז) מסתכל הוית בקרניא מגזרת סכל (מיכה ו) וישתמר חקות עמרי מגזרת שמר (ישעיהו נט) וסר מרע משתולל מגזרת (איוב יז) מוליך יועצים שולל (שמות טז) מסתולל בעמי מגזרת (ירמיהו יח) דרך לא סלולה חסלת פרשת מקץ

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויגש אליו דבר באזני אדני" - (ב"ר) יכנסו דברי באזניך

"ואל יחר אפך" - מכאן אתה למד שדבר אליו קשות

"כי כמוך כפרעה" - חשוב אתה בעיני כמלך זה פשוטו ומדרשו סופך ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעה ע"י זקנתי שרה על לילה אחת שעכבה (ב"ר) ד"א מה פרעה גוזר ואינו מקיים מבטיח ואינו עושה אף אתה כן וכי זו היא שימת עין שאמרת לשום עינך עליו ד"א כי כמוך כפרעה אם תקניטני אהרוג אותך ואת אדוניך (ב"ר)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אדני שאל את עבדיו" - (ב"ר) מתחלה בעלילה באת עלינו למה היה לך לשאול כל אלה בתך היינו מבקשים או אחותנו אתה מבקש ואעפ"כ ונאמר אל אדוני לא כחדנו ממך דבר

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ואחיו מת" - מפני היראה היה מוציא דבר שקר מפיו אמר אם אומר לו שהוא קיים יאמר הביאוהו אצלי

"לבדו לאמו" - מאותו האם אין לו עוד אח

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ועזב את אביו ומת" - אם יעזוב את אביו דואגים אנו שמא ימות בדרך שהרי אמו בדרך מתה

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"וקרהו אסון" - (ב"ר) שהשטן מקטרג בשעת הסכנה

"והורדתם את שיבתי וגו'" - עכשיו כשהוא אצלי אני מתנחם בו על אמו ועל אחיו ואם ימות זה דומה עלי ששלשתן מתו ביום אחד

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"והיה כראותו כי אין הנער ומת" - אביו מצרתו

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כי עבדך ערב את הנער" - וא"ת למה אני נכנס לתגר יותר משאר אחי הם כולם מבחוץ ואני נתקשרתי בקשר חזק להיות מנודה בב' עולמות

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ישב נא עבדך וגו'" - (ב"ר) לכל דבר אני מעולה ממנו לגבורה ולמלחמה ולשמש

<< · רש"י על בראשית · מד · >>