רש"י על בראשית כו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תרד מצרימה" - שהיה דעתו לרדת למצרים כמו שירד אביו בימי הרעב אמר לו אל תרד מצרימה שאתה עולה תמימה ואין חוצה לארץ כדאי לך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האל" - כמו האלה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והתברכו בזרעך" - אדם אומר לבנו יהא זרעך כזרעו של יצחק וכן בכל המקרא וזה אב לכולן בך יברך ישראל לאמר ישימך וגו' ואף לענין הקללה מצינו כן והיתה האשה לאלה שהמקלל שונאו אומר תהא כפלונית וכן (ישעיהו סה) והנחתם שמכם לשבועה לבחירי שהנשבע אומר אהא כפלוני אם עשיתי כך וכך

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמע אברהם בקולי" - כשנסיתי אותו

"וישמר משמרתי" - גזרות להרחקה על אזהרות שבתורה כגון שניות לעריות ושבות לשבת (יבמות כא)

"מצותי" - דברים שאילו לא נכתבו ראויין הם להצטוות כגון גזל ושפיכות דמים

"חקותי" - דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז שאין טעם בדבר אלא גזירת המלך וחקותיו על עבדיו

"ותורתי" - להביא תורה שבעל פה הלכה למשה מסיני

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאשתו" - על אשתו כמו (לעיל כ) אמרי לי אחי הוא

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי ארכו" - אמר מעתה אין לי לדאוג מאחר שלא אנסוה עד עכשיו ולא נזהר להיות נשמר "וישקף אבימלך וגו'" - שראהו משמש מטתו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחד העם" - המיוחד בעם זה המלך "והבאת עלינו אשם" - אם שכב כבר הבאת אשם עלינו

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בארץ ההיא" - אע"פ שאינה חשובה כארץ ישראל עצמה כארץ שבעת הגוים (ב"ר)

"בשנה ההיא" - אע"פ שאינה כתקנה שהיתה שנת רעבון (ב"ר)

"בארץ ההיא בשנה ההיא" - שניהם למה לומר שהארץ קשה והשנה קשה

"מאה שערים" - שאמדוה כמה ראויה לעשות ועשתה על אחת שאמדוה מאה ורבותינו אמרו אומד זה למעשרות היה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי גדל מאד" - שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך (ב"ר)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועבדה רבה" - פעולה רבה בלשון לע"ז אוברוינ"א (ארבייט געשעפט גווערב) עבודה משמע עבודה אחת עבדה (בשורו"ק) משמע פעולה רבה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סתמום פלשתים" - מפני שאמרו תקלה הם לנו מפני הגייסות הבאות עלינו טמונין פלשתאי לשון סתימה ובלשון התלמוד מטמטם את הלב

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בנחל גרר" - רחוק מן העיר

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישב ויחפר" - הבארות אשר חפרו בימי אברהם אביו ופלשתים סתמום מקודם שנסע יצחק מגרר חזר וחפרן

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עשק" - ערעור "כי התעשקו עמו" - נתעשקו עמו עליה במריבה וערעור

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שטנה" - נושמנ"ט (מלה נושנ' הינדערונג שטעררונג)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופרינו בארץ" - תרגומו וניפוש בארעא

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואחזת מרעהו" - כתרגומו וסיעת מרחמוהי סיעת מאוהביו (ב"ר) ויש פותרין מרעהו מ' מיסוד התיבה כמו (שופטים יד) שלשים מרעים דשמשון כדי שתהיה תיבת ואחוזת דבוקה אבל אין דרך ארץ לדבר על המלכות כן סיעת אוהביו שאם כן כל סיעת אוהביו הוליך עמו ולא היה לו אלא סיעה אחת של אוהבים לכן יש לפותרו כלשון הראשון ואל תתמה על תי"ו של ואחוזת ואע"פ שאינה תיבה סמוכה יש דוגמתה במקרא (תהלים ס) עזרת מצר (ישעיהו נא) ושכורת ולא מיין "אחזת" - לשון קבוצה ואגודה שנאחזין יחד

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ראו ראינו" - ראו באביך ראינו בך "תהי נא אלה בינותינו וגו'" - האלה אשר בינותינו מימי אביך תהי גם עתה בינינו וביניך

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא נגענוך" - כשאמרנו לך לך מעמנו "אתה" - גם אתה (ס"א עתה) עשה לנו כמו כן

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שבעה" - ע"ש הברית

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בן ארבעים שנה" - עשו היה נמשל לחזיר שנאמר (תהלים פ) יכרסמנה חזיר מיער החזיר הזה כשהוא שוכב פושט טלפיו לומר ראו שאני טהור כך אלו גוזלים וחומסים ומראים עצמם כשרים כל מ' שנה היה עשו צד נשים מתחת יד בעליהן ומענה אותם כשהיה בן מ' אמר אבא בן מ' שנה נשא אשה אף אני כן

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מורת רוח" - לשון המראת רוח כמו (דברים ט ז) ממרים הייתם, כל מעשיהן היו להכעיס ולעצבון.

"ליצחק ולרבקה" - שהיו עובדות עבודה זרה (ב"ר).