רש"י על בראשית כו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על בראשית · כו · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תרד מצרימה" - שהיה דעתו לרדת למצרים כמו שירד אביו בימי הרעב אמר לו אל תרד מצרימה שאתה עולה תמימה ואין חוצה לארץ כדאי לך

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האל" - כמו האלה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והתברכו בזרעך" - אדם אומר לבנו יהא זרעך כזרעו של יצחק וכן בכל המקרא וזה אב לכולן בך יברך ישראל לאמר ישימך וגו' ואף לענין הקללה מצינו כן והיתה האשה לאלה שהמקלל שונאו אומר תהא כפלונית וכן (ישעיהו סה) והנחתם שמכם לשבועה לבחירי שהנשבע אומר אהא כפלוני אם עשיתי כך וכך

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמע אברהם בקולי" - כשנסיתי אותו

"וישמר משמרתי" - גזרות להרחקה על אזהרות שבתורה כגון שניות לעריות ושבות לשבת (יבמות כא)

"מצותי" - דברים שאילו לא נכתבו ראויין הם להצטוות כגון גזל ושפיכות דמים

"חקותי" - דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז שאין טעם בדבר אלא גזירת המלך וחקותיו על עבדיו

"ותורתי" - להביא תורה שבעל פה הלכה למשה מסיני

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לאשתו" - על אשתו כמו (לעיל כ) אמרי לי אחי הוא

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ארכו" - אמר מעתה אין לי לדאוג מאחר שלא אנסוה עד עכשיו ולא נזהר להיות נשמר

"וישקף אבימלך וגו'" - שראהו משמש מטתו

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחד העם" - המיוחד בעם זה המלך

"והבאת עלינו אשם" - אם שכב כבר הבאת אשם עלינו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בארץ ההיא" - אע"פ שאינה חשובה כארץ ישראל עצמה כארץ שבעת הגוים (ב"ר)

"בשנה ההיא" - אע"פ שאינה כתקנה שהיתה שנת רעבון (ב"ר)

"בארץ ההיא בשנה ההיא" - שניהם למה לומר שהארץ קשה והשנה קשה

"מאה שערים" - שאמדוה כמה ראויה לעשות ועשתה על אחת שאמדוה מאה ורבותינו אמרו אומד זה למעשרות היה

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי גדל מאד" - שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך (ב"ר)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועבדה רבה" - פעולה רבה בלשון לע"ז אוברוינ"א (ארבייט געשעפט גווערב) עבודה משמע עבודה אחת עבדה (בשורו"ק) משמע פעולה רבה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"סתמום פלשתים" - מפני שאמרו תקלה הם לנו מפני הגייסות הבאות עלינו טמונין פלשתאי לשון סתימה ובלשון התלמוד מטמטם את הלב

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בנחל גרר" - רחוק מן העיר

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישב ויחפר" - הבארות אשר חפרו בימי אברהם אביו ופלשתים סתמום מקודם שנסע יצחק מגרר חזר וחפרן

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עשק" - ערעור

"כי התעשקו עמו" - נתעשקו עמו עליה במריבה וערעור

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שטנה" - נושמנ"ט (מלה נושנ' הינדערונג שטעררונג)

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ופרינו בארץ" - תרגומו וניפוש בארעא

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחזת מרעהו" - כתרגומו וסיעת מרחמוהי סיעת מאוהביו (ב"ר) ויש פותרין מרעהו מ' מיסוד התיבה כמו (שופטים יד) שלשים מרעים דשמשון כדי שתהיה תיבת ואחוזת דבוקה אבל אין דרך ארץ לדבר על המלכות כן סיעת אוהביו שאם כן כל סיעת אוהביו הוליך עמו ולא היה לו אלא סיעה אחת של אוהבים לכן יש לפותרו כלשון הראשון ואל תתמה על תי"ו של ואחוזת ואע"פ שאינה תיבה סמוכה יש דוגמתה במקרא (תהלים ס) עזרת מצר (ישעיהו נא) ושכורת ולא מיין

"אחזת" - לשון קבוצה ואגודה שנאחזין יחד

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראו ראינו" - ראו באביך ראינו בך

"תהי נא אלה בינותינו וגו'" - האלה אשר בינותינו מימי אביך תהי גם עתה בינינו וביניך

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא נגענוך" - כשאמרנו לך לך מעמנו

"אתה" - גם אתה (ס"א עתה) עשה לנו כמו כן

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שבעה" - ע"ש הברית

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בן ארבעים שנה" - עשו היה נמשל לחזיר שנאמר (תהלים פ) יכרסמנה חזיר מיער החזיר הזה כשהוא שוכב פושט טלפיו לומר ראו שאני טהור כך אלו גוזלים וחומסים ומראים עצמם כשרים כל מ' שנה היה עשו צד נשים מתחת יד בעליהן ומענה אותם כשהיה בן מ' אמר אבא בן מ' שנה נשא אשה אף אני כן

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מורת רוח" - לשון המראת רוח כמו (דברים ט ז) ממרים הייתם, כל מעשיהן היו להכעיס ולעצבון.

"ליצחק ולרבקה" - שהיו עובדות עבודה זרה (ב"ר).