רש"י על בראשית ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על בראשית · ז · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראיתי צדיק" - ולא נאמר צדיק תמים מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו (ב"ר)

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הטהורה" - העתידה להיות טהורה לישראל למדנו שלמד נח תורה (עירובין יח)

"שבעה שבעה" - כדי שיקריב מהם קרבן בצאתו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם מעוף השמים וגו'" - בטהורים הכתוב מדבר ולמד סתום מן המפורש

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי לימים עוד שבעה" - (סנהדרין קח) אלו ז' ימי אבלו של מתושלח הצדיק שחס הקב"ה על כבודו ועכב את הפורענות צא וחשוב שנותיו של מתושלח ותמצא שהם כלים בשנת ת"ר שנה לחיי נח

"כי לימים עוד" - מהו עוד זמן אחר זמן זה נוסף על ק"כ שנה

"ארבעים יום" - כנגד יצירת הולד שקלקלו להטריח ליוצרם לצור צורת ממזרים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש נח" - זה ביאתו לתיבה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נח ובניו" - האנשים לבד והנשים לבד לפי שנאסרו בתשמיש המטה מפני שהעולם שרוי בצער

"מפני מי המבול" - אף נח מקטני אמנה היה מאמין ואינו מאמין שיבא המבול ולא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באו אל נח" - מאליהן

"שנים שנים" - כלם הושוו במנין זה מן הפחות היו שנים

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחדש השני" - רבי אליעזר אומר זה מרחשון ר' יהושוע אומר זה אייר (סנהדרין קח)

"נבקעו" - להוציא מימיהן

"תהום רבה" - מדה כנגד מדה הם חטאו ברבה רעת האדם ולקו בתהום רבה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי הגשם על הארץ" - ולהלן הוא אומר ויהי המבול אלא כשהורידן הורידן ברחמים אם יחזרו יהיו גשמי ברכה וכשלא חזרו היו למבול

"ארבעים יום וגו'" - אין יום ראשון מן המנין לפי שאין לילו עמו שהרי כתיב ביום הזה נבקעו כל מעינות נמצאו ארבעים יום כלים בכ"ח בכסליו לרבי אליעזר שהחדשים נמנין כסדרן אחד מלא ואחד חסר הרי י"ב ממרחשון וכ"ח מכסליו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעצם היום הזה" - למדך הכתוב שהיו בני דורו אומרים אילו אנו רואים אותו נכנס לתיבה אנו שוברין אותה והורגין אותו אמר הקב"ה אני מכניסו לעיני כלם ונראה דבר מי יקום

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צפור כל כנף" - דבוק הוא צפור של כל מין כנף לרבות חגבים (כנף זה ל' נוצה כמו (ויקרא א') ושסע אותו בכנפיו שאפי' נוצתה עולה אף כאן צפור כל מין מראית נוצה)

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויסגור ה' בעדו" - הגין עליו שלא ישברוה הקיף התיבה דובים ואריות והיו הורגים בהם ופשוטו של מקרא סגר כנגדו מן המים וכן כל בעד שבמקרא ל' כנגד הוא (בראשית כ) בעד כל רחם (מ"ב ד) בעדך ובעד בניך (איוב ב) עור בעד עור (תהלים ג) מגן בעדי (ש"א יב) התפלל בעד עבדיך כנגד עבדיך

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותרם מעל הארץ" - משוקעת היתה במים י"א אמה כספינה טעונה המשוקעת מקצתה במים ומקראות שלפנינו יוכיחו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויגברו" - מאליהן

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חמש עשרה אמה מלמעלה" - למעלה של גובה כל ההרים לאחר שהושוו המים לראשי ההרים

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נשמת רוח חיים" - נשימה של רוח חיים

"אשר בחרבה" - ולא דגים שבים (סנהדרין קח)

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימח" - ל' ויפעל הוא ואינו ל' ויפעל והוא מגזרת ויפן ויבן כל תיבה שסופה ה"א כגון בנה מחה קנה כשהוא נותן וי"ו יו"ד בראשה נקוד בחירק תחת היו"ד

"אך נח" - לבד נח זהו פשוטו ומדרש אגדה (ב"ר) גונח וכוהה דם מטורח הבהמות והחיות ויש אומרים שאיחר מזונות לארי והכישו ועליו נאמר (משלי יא) הן צדיק בארץ ישולם