רש"י על איכה ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על איכה · ג · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אני הגבר ראה עני" - היה מתאונן ירמיהו לומר אני הגבר ראה עני אשר ראה עוני מכל הנביאים שנתנבאו על חורבן הבית שבימיהם לא נחרב הבית כי אם בימי

"בשבט עברתו" - של רודה ומכה הוא הקב"ה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אך בי ישוב" - אני לבדי לוקה תמיד כי כל תשובות מכותיו עלי

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בלה בשרי" - כמו (ישעיהו מ) לבול עץ ד"א בלה בשרי ועורי כמו (ישעיהו נא) והארץ כבגד תבלה כלומר שכבו לארץ חוצות נער וזקן לא היה להם כר וכסת ובלה בשרם כשהם גולים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויקף" - הקיפני

"ראש ותלאה" - כמו (דברים כט) ראש ולענה ומדרש אגדה ראש זה נבוכדנצר לגלות יהויכין ותלאה נבוזראדן שגמר המכה בימי צדקיהו והלאני

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"גדר בעדי" - עשה חומה לנגדי להיות כלוא

"ולא אצא" - הושיב סביבותי מחנות וגייסות של אורבים

"הכביד נחשתי" - עשה לרגלי נחושתים כבדים שלא אוכל לילך פיריי"ש בלע"ז

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שתם תפלתי" - סתם חלונות הרקיע בפניה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"נתיבותי עוה" - אם באתי לצאת איני יוצאה בדרכים הסלולים בדרך ישרה מפני האויבים ואצא דרך עקלתון

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"דוב אורב הוא לי" - הקב"ה נהפך לי לדוב אורב

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"דרכי סורר" - לשון סירים קוצים סורר קווץ אותם מפזר קוצים בדרכי

"ויפשחני" - לשון פיסוק הרגלים שהעובר על הדרכים שאין מופנים צריך להרחיב צעדיו ויש דוגמא בלשון גמרא האי מאן דפשח דיקלא

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויציבני כמטרא" - העמידני לנגד חציו לירות בי כמטרא אשנייל"א בלע"ז

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בני אשפתו" - חצים שנותנין בתוך אשפה שקורין קויכר"א

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויגרס" - וישבר ודוגמתו (תהלים קיט) גרסה נפשי וכן (ויקרא ב) גרש כרמל

"בחצץ" - אבנים דקים שבתוך העפר שהיו לשין עיסתן הגולים בתוך הגומות שחופרים בקרקע והחצץ נכנס לתוכה כשאמר הקב"ה ליחזקאל (יחזקאל יב) עשה לך כלי גולה לשתות בו ללוש בתוכו חרדה קטנה כדי שילמדו הם ויעשו כן כענין שנאמר (שם כ"ד) והיה יחזקאל לכם למופת והם היו משחקים עליו ולא עשו כן לסוף נשתברו שיניהם

"הכפישני" - כפה אותי באפר ככלי הכפוי על פיו ארנטי"ר בלע"ז ויש דומה במשנה (יבמות ק"ו) פישון הגמל במדה הכפושה מדד

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ואמר אבד נצחי" - אמרתי בלבי ברוב צרותי אבד עולמי וסברי

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ומרודי" - קומפלויינ"ט בלע"ז

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"זכור תזכור" - נפשי את עניי ומרודי ותשוח עלי כך הוא פשוטו לפי ענין שיטת המקרא ומ"א זכור תזכור ידעתי שסופך לזכור את העשוי לי אבל תשוח עלי נפשי להמתין עד זמן הזכירה ומכאן ייסד הפייט בזאת ידעתי כי יש לך לזכור אבל תשוח עלי נפשי עד שתזכור

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"זאת אשיב אל לבי" - אחר שאמר לי לבי אבדה תוחלתי מה' אשיב זאת לבי ואוחיל עוד ומה היא זאת שאשיב אל לבי

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"חסדי ה' כי לא תמנו" - וכל הענין עד מה יתאונן וגו'

"כי לא תמנו" - כמו כי לא תמו ויש מפרשים כי לא תמנו כמו (במדבר טז) האם תמנו לגוע חסדי ה' הם אשר לא תמנו ולא כלינו בעונינו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"חדשים לבקרים" - מתחדשים הם חסדיך מיום אל יום

"רבה אמונתך" - גדולה היא הבטחתך ודבר גדול הוא להאמין בך שתקיים ותשמור מה שהבטחת לנו

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"חלקי ה' אמרה נפשי" - ה' מנת חלקי ודין הוא שאוחיל לו

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"טוב ויחיל ודומם" - וי"ו של ויחיל יתירה כמו וי"ו של (בראשית ל"ו) ואיה וענה טוב שיחול אדם וידום ויצפה לתשועות ה'

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ישב בדד" - מי שאירע לו אבל וצרה ישב גלמוד ויצפה לטובה

"וידום" - לשון המתנה כמו (שמואל א יד) אם כה יאמרו אלינו דומו דיהונתן

"כי נטל עליו" - כי בעל הגזרות נשא עליו הגזירה זו

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כי לא יזנח לעולם ה'" - לכן טוב לידום

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כי אם הוגה" - אם האדם מביא עליו יגון בשביל עונו ואחר כך וריחם כרוב חסדיו

"הוגה ויגה" - לשון תוגה הם

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כי לא ענה" - ויגה בני איש מלבו ומרצונו כי העון גורם

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לדכא תחת רגליו" - מוסב על כי לא ענה מלבו להיות מדכה תחת רגליו וגו' ולא להטות משפט גבר וגו' ולא לעות אדם בריבו כל אלה ה' לא ראה לא נראה לו ולא עלתה לפניו במחשבתו לעשות כן

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לא ראה" - לא הוכשר בעיניו שיעוותו בית דין של מעלה אדם בריבו כמו מה ראית כי עשית וגו'

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מפי עליון וגו'" - ואם באתי לומר לא מידו באה אלי הרעה הזאת מקרה היא שהיה לי אין זאת כי אם בין רעות בין טובות מי זה אמר ותהי אם ה' לא צוה ומפיו לא תצא הן רעה הן טובה אבל מה יש להתאונן אדם חי גבר על חטאיו כל איש ואיש יתאונן על חטאיו כי הם המביאים עליו הרעה מפי עליון לא תצא אמר רבי יוחנן מיום שאמר הקב"ה (דברים ל') ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וגו' לא יצא רעה וטובה מפיו אלא הרעה באה מאליה לעושה רע והטוב לעושה טוב לפיכך מה יתאונן למה יתרעם האדם אם לא על חטאיו

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"נשא לבבינו אל כפים" - כשאנו נושאים את כפינו אל השמים נשא אף לבבינו עמהם לשוב להשיב לבבינו לפני המקום ב"ה

"ד"א אל כפים" - אל העננים אל שמים כמה דאת אמר (מלכים א יט) והנה עב קטנה ככף איש עולה וכן (איוב לו) על כפים כסה אור ומדרש רבותינו נשא לבבינו באמת להקב"ה כאדם הרוחץ בנקיון כפיו שמשליך מידיו כל טינוף כי מודה ועוזב ירוחם והמודה ואינו עוזב כטובל ושרץ בידו

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"נחנו פשענו ומרינו" - זה דרכינו על ידי יצר הרע

"אתה לא סלחת" - ולך היתה נאה הסליחה כי כן דרכך

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"סכותה באף" - חצצת את האף להיות מחיצה בינך ובינינו ותרדפנו בו

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"סחי ומאוס" - הוא ניע בלשון משנה כיחו וניעו שניסח מתוך הריאה ויוצא דרך הגרון

"תשימנו" - לשון הווה הוא

פסוק מז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"פחד ופחת" - כשנסנו מפני הפחד נפלנו אל הפחת שוחה

"השאת" - לשון שאייה כמו השאת

פסוק מט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מאין הפוגות" - מאין חליפין והעברה

פסוק נא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי" - ירמיהו ממשפחת כהנים היה ואמר עיני בדמעה עוללה וניוולה פני עלי נפשי מכל בנות עירי

"עוללה" - לשון נוול כמו (איוב טז) ועוללתי בעפר קרני

"מכל בנות עירי" - משפחתי יש לה לבכות מכל משפחות העיר שהיתה נבחרת לקדושה ולעבודת הקב"ה מכל ישראל

פסוק נג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"צמתו בבור חיי" - בבית הכלא

"צמתו" - אסרו כמו צומת הגידין (שיר השירים ד) מבעד לצמתך אישרייטו"ר

"וידו אבן בי" - על פי הבאר כך עשו לדנייאל וירמיהו ראה ברוח הקודש

"צמתו בבור חיי" - ואף על פי שצמתו בבור חיי שאיני יכול לעלות מתוכו לא שתו לבם גם לזאת עד שידו אבן בי

פסוק נד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"צפו מים וגו'" - שבזמן שבא אדם במים עד מתניו עדיין יש תקוה אבל אם צפו מים על ראשו אז אמר אבדה תקותי אבל אני איני עושה כן אלא קראתי וגו'

"צפו מים" - אומות העולם

פסוק נז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"קרבת ביום אקראך" - כך היית רגיל בימים הראשונים לקרב אלי ביום קוראי

פסוק נח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"רבת ה' ריבי" - בימים שעברו

פסוק נט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ראיתה ה' עותתי" - בצרה הזאת שעוותו בי אויבי

"שפטה משפטי" - כאשר עשית כבר

פסוק סה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מגנת לב" - שבר לב כמה דאת אומר (הושע יא) אמגנך ישראל (בראשית יד) אשר מגן צריך בידך ד"א מגנת לב אוטם הלב צרה ואנחה אשר היא כמגן כנגד לבם והמפרשו בלשון תוגה ויגון טועה שאין נו"ן נופלת בו שהנו"ן ביגון אינה שורש אלא כגון נו"ן של המון מגזרת המו גוים וכגון נו"ן של קלון מגזרת נקלה וכנו"ן של ציון מגזרת ציה וכן נו"ן של שברון מגזרת שבר (וכגון נו"ן של שממון שגעון נ"ל שצ"ל וק"ל)

"תאלתך" - לשון (ישעיהו יט) נואלו שרי צוען

<< · רש"י על איכה · ג · >>