לדלג לתוכן

רש"י על איוב מא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הן תוחלתו נכזבה" - הן אם תוחלתו נכזבה שלא יהא בו כח להלחם ולזוז ממקומו "הגם אל מראיו יוטל" - אם גם אל מראית פניו יוטל ויושלך אדם לעמוד לפניו להסתכל בו מפני אימתו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא אכזר כי יעורנו" - אין אכזר גבור ועריץ אשר יעירנו משנתו ויעוררנו ממקומו להקימו "ומי הוא וגו'" - אשר יתיצב ויעמוד לפני אשר אני עושה את כל אלה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי הקדימני" - ומי הוא אשר הקדים פני בהקבלתו לעבדני ולשמור מצותי ואשלם לו שכרו "תחת כל השמים לי הוא" - כל אשר בשמים לי הוא ובידי לפרוע לו שכרו ופעולתו ומעבדו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא אחריש בדיו" - לא אחריש על בניו של צדיק שהלך לפני בתמים ולבניו ישתלמו שכר טוב אביהם וימצאו טובה בזכותו

"ודבר גבורות וחין ערכו" - ודבר גבורותיו אשר נתגבר לעשות הטוב והישר ותחינת סדורו של צדיק אשלם שכרו גם לבניו אחריו

"בדיו" - ענפיו והם בניו כמו (יחזקאל יז) ותעש בדים ותשלח פארות

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי גלה פני לבושו" - חוזר על הראשונות לדבר על לויתן מי יוכל לגלות קשקשות שהן בכפל רסנו בכפל שפתיו כשהן פתוחות מי הוא אשר יכנס שם בכפל הן השפתים שהן כפולות אחת למעלה ואחת למטה שאין בריה רשאה ליכנס שם מפני אימתו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דלתי פניו" - הן השפתים כשהוא סוגר פיו מי יוכל לפותחן "סביבות שניו אימה" - אשר מפני פחדו ואימתו אין בריה יכולה להתקרב לשיניו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גאוה אפיקי מגנים" - גאוה גדולה יש לו בחוזק מגיניו הן קשקשים שעליו המגינין עליו כמגן "סגור" - הוא חותם שריונו שהוא צר וסגור ועצום שכל קשקשת וקשקשת דבוקה בו ואדוקה לחברתה שאין בריה יכולה להכותו בין הדבקים וזהו שנאמר אחד באחד יגשו שכולן מוגשות ותכופות זו לזו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתלכדו ולא יתפרדו" - עדיין כופל לשונו שנלכדות ונאחדות כל אחת ואחת בחברתה שלא תהיינה מתפרדות זו מזו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עטישתיו תהל אור" - בכל עטישה ועטישה שהוא מתעטש יהל ותזרח אור

"תהל" - כמו בהלו נרו (לעיל כט)

"ועיניו כעפעפי שחר" - עיניו זורחות ומאירות כדמדומי חמה כמו לעת בקר שהשמש מתאדמת

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מפיו" - מלהבת היוצאת ממנו

"מפיו לפידים יהלוכו" - לפידים יוצאות מפיו

"כידודי אש" - כמו לפידים

"יתמלטו" - פתרונו לפי עניינו שוינ"ט אישקמוצי"ר בלע"ז

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מנחיריו יצא עשן" - כסיר נפוח על האש שמעלה עשן "ואגמון" - פתרונו לפי עניינו לשון כלי חרש הוא כמו דוד נפוח כענין שנאמר (ירמיהו א) סיר נפוח אני רואה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפשו גחלים תלהט" - גחלים בוערות ולוהטות ולהבות דולקות יוצאות מפיו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בצוארו ילין עוז" - גבורה "ולפניו תדוץ דאבה" - שאין דאבון ועצבון לפניו שאינו מתירא משום בריה תדוץ ל' דיצה ושמחה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מפלי בשרו דבקו" - נדבקות ותכופות זו בזו שהדגים הן נעשין חתיכות חתיכות בבשרו ומדובקות זו בזו ובדג גדול כשהוא מבושל נראות חתיכות כשהן שוכבות זו על זו וזו אצל זו וכן הולך סדור המלה תחלה דבר בקשקשותיו של לויתן ואחר כן בחתיכות בשרו וחוזק לבו מפלי ל' כפילות חתיכות וי"ל כמו פלאי פלויי שבל' גמ' (נדה כא) לשון ביקוע ביקועי חתיכותיו דבקו בי"ת קמוצה בקמץ קטן כמו ולשונם לחכם דבקה וכן הרבה באתנחתא וסוף פסוק "יצוק עליו" - כל מפל ומפל יצוק זה על זה אשר לא ימוט ולא יתפרד זה מעל זה יצוק לשון מוצק והוא ל' עשוי כמו ירוד מן ירד יצוק מן יצק ידוע מן ידע

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לבו יצוק כמו אבן" - לבו בקרבו חזק ומיוסד כאבן הקבוע' ונתונה ביסוד הבנין בחוזק "יצוק כפלח תחתית" - כופל מלתו שמיוסד לבו וקבוע כפלח של ריחיים שנתון בתחתיתו של פלח רכב שפלח רכב שלמעלה הוא סובב ומתגלגל וטוחן ושל מטה אינו זז ממקומו כי קבוע הוא במקומו אשר לא ימוט הוא נקרא פלח שנאמר (שופטים ט) ותשלך אשה אחת פלח רכב על ראש אבימלך ואת שלמטה קרוי פלח תחתית

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משאתו יגורו אלים" - מפחדו מתיראים גבורים וחזקים בין דגים בין שאר בריות

"משברים יתחטאו" - גלי הים שקרוין משברים הן חסרין לפניו שהוא שוברתן בפריחתו כאשר הוא פורח וצף בגלי הים

"יתחטאו" - ל' חסרון כמו (מלכים א' א) והייתי אני ובני שלמה חטאים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משיגהו חרב בלי תקום" - גבור המשיגהו להלחם בחרב לא יתקיים חרבו כי הוא ישברנה

"חנית מסע ושריה" - וכן כל כלי מלחמה הללו שביד המשיג לא יתקיימו ולא יעמדו לפניו של לויתן מסע י"ל שהוא א' מכלי מלחמה כמו חרב וחנית ושריה וי"ל מסע דוגמת אבן שלימה מסע וגו' (שם יג) וזהו פתרונו חנית מסע שהוא גדול ואינו נוח לטלטל כל כך מפני שהוא גדול וחזק מאוד כענין שנאמר בגלית הפלשתי וחץ חניתו כמנור אורגים ולהבת חניתו שש מאות וגו'

"ושריה" - שריון

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יחשוב לתבן ברזל" - כלי זיין של ברזל חשובים לפניו כתבן וכלי זיין של נחושת הם לפניו כרקבות עץ

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יבריחנו בן קשת" - לא יברח מפני בעל קשת וחצי' ואבני בלסתראו' הרי הן לפניו כקש

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תותח" - הוא כלי זיין ופתרונו לפי עניינו "וישחק לרעש כידון" - לרעש מהומת בעלי מלחמות נוטלי כידון הוא משחק ומטייל שאינו מתיירא מפניהם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחתיו חדודי חרש" - במקום חניתו יש זהרורי שמש כי סנפירים שלו אשר תחתיו בבטנו מאירות ומזריחות כשמש

"חדודי" - כמו חרב חדה שהיא שנונה צחה ומלובנה וע"ש כך קורא לזהרורי חדודי

"חרש" - שמש כמו האומר לחרס לא יזרח וגו' (לעיל ט) בטרם תבא החרס' (שופטים יד)

"ירפד חרוץ עלי טיט" - מלה כפולה ירפד חרוץ מוסב על חדודי חרס עלי טיט מוסב על תחתיתו במקום שהוא שם על החול זה טיט ריפודו מזריח כזהב חרוץ כעניין שנאמר רפידתו זהב (שיר השירים ג) חרוץ מין זהב כעניין שנאמר מחרוץ תבואתה (משלי ג) טוב פריה מחרוץ ומפז (שם ח) ירפד ל' מצע ומשכב כמו רפידתו זהב (שיר השירים ג)

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ירתיח כסיר מצולה" - כסיר קטן נפוח שמעלה מהרה רתיחות תכופות ורצופות כן הוא מרתיח את המצולה שהיא גדולה ועמוקה "ים ישים כמרקחה" - כמרקחת ריקוח בשמים שהיא מעורה ומעורבת כמו כן ישים ויערב את הים כשהוא זז ממקומו

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחריו יאיר נתיב" - כשהוא פורח ושט בים אחריו מאיר נתיב התהום שלפי שעה שהוא פורח ואין שם מים מחמת מרוצת פריחתו

"יחשוב תהום לשיבה" - תהום חשוב לפניו בחלשות ותשות

"לשיבה" - לחלשות של זקנה ושיבה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אין על עפר משלו" - מ"ם חטף קמץ ופתרונו ממשלתו שאין בריה מושלת עליו והוא שם דבר מושל ושלטון וע"כ המ"ם מנוקדת בחטף קמ"ץ "העשו" - כמו העשוי ולא ידעתי לו ריע ופתרונו העשוי בלי פחד ומחיתה שאינו מתיירא מן הבריות כמו שנאמר בסוס ישחק לפחד ולא ייחת (לעיל לט)

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את כל גבוה יראה" - כל הגבוהים שבעולם הוא רואה תחתיו וכן הוא מנהג העולם אשר אותו העומד למעלה רואה את התחתון יותר ממה שרואה התחתון ואין לתחתון גבורה ונצחון נגד העליון ולויתן זה רואה את כל הגבורים לומר שאין להם גבורה כנגדו

"הוא מלך על כל בני שחץ" - מלה כפולה על כל גאוה יראה והוא מלך על כל בני שחץ בני גסות הרוח שבראתי בעולמי שאין להם כנגדו ממשלה ושרר' והאיך נשאך לבך לשאת ראש לפני להתוכח נגדי כי הנני עושה את כל הנפלאות האלה