לדלג לתוכן

רש"י על איוב ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא צבא וגו'" - זה הדבר אשר אמרתי לכם להואילו ולפנות בי כי איך אחריש מלזעוק על הוותי הלא ידעתם כי יש צבא וזמן לאנוש כמה יחיה "וכימיו שכיר" - שנשכר לשנה ויודע שיכלו ימי שכירתו כן זה יודע שיכלו שנים הקצובות לו ואני אותו צבא הניתן לי

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כעבד ישאף צל" - כעבד שהוא יגע כל היום וישאף ויתאוה מתי יהיה צל הערב וכשכיר אשר יקוה פעלו לערב לפי שהיה לו כל היום לעמל ויתאוה לביאת השמש

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כן הנחלתי לי" - משמים ירחי שוא ויסורין אותו צבא הניתן לאנוש אלי ארץ "ולילות עמל מנו לי" - (מן השמים)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם שכבתי" - בלילה צפיתי ואמרתי וגו'

"ומדד ערב" - מתי יאיר ויבא עת קימה ועת מידוד הנשף לשון ותדד שנתי (בראשית לא) והמ"ם הוא עיקר נופל כמו מאמר משמר

"ושבעתי נדודים" - ואשבע נדודים על מטתי ביום עד נשף לפי שלא הייתי יכול לישן מפני יסורים עד נשף של יום לפי שלבש בשרי רימה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגוש עפר" - גושת עפר והיא העלתה חלודה שדרך גוש עפר ללחלח ולהעלות חלודה "רגע" - נקמט כמו רוגע הים (ישעיהו י) פ"א עורי רגע ל' נוח גל אחר (ס"א אצל) גל כקמטים הללו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימי קלו" - ימי טובתי מיהרו ללכת

"מני ארג" - מני אריג' הנעשי' מהרה וכן אמר חזקיה (שם לח) קפדתי כאורג חיי

"באפס תקוה" - איני מקוה עוד לטובה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תשוב עיני" - לאחר מיתה וכאן כפר איוב בתחיית המתים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תשורני" - לא יראני עוד עוד עין שתחפוץ לראותי אחר שאמות "עיניך בי ואינני" - להקב"ה מדבר למה הוצרכת לפצעני ולדכאני בייסורים בראייה א' שתשים עיניך עלי ואינני בעולם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם אני לא אחשך פי" - הואיל ואינך חדל ממני גם אני לא אמנע דיבור מלצעוק על מדותיך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הים אני" - ששמת עלי חול למשמר "אם תנין" - דג גדול שחבשתו בנבכי ים כי תשים עלי משמר השטן הזה לשומרני שלא תצא נפשי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישא בשיחי משכבי" - משכב הלילה יסבול בצרתי מעט ואוכל למנוע שיחי

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מות מעצמותי" - מות אני בוחר יותר מאיברים הללו שבי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מאסתי" - בחיי כי סוף סוף לא לעולם אחיה "חדל ממני" - מלהרע לי כי הבל ומעט ימי

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי תגדלנו" - לשית אליו לבך לפקוד מעשיו בכל בקר ולבחון לכל רגע

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמה" - עת ארוך אשר לא תשעה ממני כמו (שמות ה) ואל ישעו בדברי שקר וכן (לקמן יד) שעה מעלי וחדל "בלעי רקי" - כמו בליעת רוקי

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למפגע לך" - כפוגע האדם בעת חמתו ומעורר עליו כל מעשה איבתו (ס"א חובתו) "ואהיה עלי למשא" - זה אחד מן תיבות שכינה הכתוב והן תיקון סופרים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומה לא תשא פשעי" - ומה הדבר הזה שאינך נושא לפשעי

"ושחרתני" - תבקשני ולא תמצאני