עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/32

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה עבר הגהה


אבא (תנא בזמן הבית)

נזכר פאה פ״ב מ״ו מעשה שזרע רבי שמעון איש המצפה [ובא] לפני רבן גמליאל [הזקן] ועלו ללשכת הגזית ושאלו, אמר נחום הלבלר מקובל אני מר' מיאשא שקבל "מאבא" שקבל מזוגות, ולפי סדר הזמנים היה אבא זה תלמיד דהלל ושמאי שהיו סוף הזוגות וכן פירש״י ותוס' בנזיר נו: אך יש גורסין שקבל "מאביו" וכן הוא בפי׳ הרא״ש בנזיר נו: וביוחסין מאמר ראשון ערך ר׳ ישמעאל מביא מתוספתא ביצה פ״ג וז״ל אמרו עליו על ר' אבא ור' אלעזר ב״ר צדוק ועל אבא שאול בן בטנית שהיו חנונים בירושלים, ואם נקים גרסתו (כי בתוספתא שלנו ליתא תיבת ר׳ אבא), הוא אבא זה הנזכר בפאה כמו שבארנו בערך ר״א בר צדוק שהיה אביו דר׳ צדוק שהיה בחורבן ור״א זה היה בזמן ר״ג הזקן.


אבא (כל החכמים ששם אביהם היה אבא)

רב אדא בר אבא, ב"ב כב.

רב אחא בר אבא, שבת קיג:

ר' אחייא בר אבא, ב"ר פצ"ח-מ.

רב אמי בר אבא, נדרים לב.

ר' ביבי בר אבא, ויק״ר פכ״ט-ט.

ר' ברכיה בר אבא, במ"ר פ"ט-מח. והוא ט"ס ע"ע.

רב דימי בר אבא, ברכות נג:

ר' חייא בר אבא, ברכות ה.

רב חמא בר אבא, יבמות סב:

רב חנן בר אבא, ברכות מה:

ר' יהודה בר אבא (תנא), עדיות רפ"ו לגרסת מתניתא דבני מערבא.

ר' יהודה בר אבא (אמורא), מנחות לא:

רב יהושע בר אבא, שבת קכו.

יונה בר אבא, ויק"ר ספל"ה, והוא ט"ס ע"ע.

רב יוסף בר אבא, עירובין ז:

ר' יעקב בר אבא, ב"מ מא. (בזמן רב).

ר' יעקב בר אבא, פסחים קיג. (בזמן רבא).

ר' יצחק ב"ר אבא, ברכות פ"ו ה"ו.

רב ירמיה בר אבא, ברכות כז:

ר' ירמיה בר אבא, קידושין מו.

ר' ישמעאל בר אבא, חולין קכח.

רב נתן בר אבא, ביצה לב:

רב עולא בר אבא, כתובות עד.

רב עוקבא בר אבא, עירובין לד:

רב פפא בר אבא, יבמות כא:

רבא בר אבא, פסחים ל:

רבין בר אבא, חולין פו.

רמי בר אבא, חולין קיא.

רב שימי בר אבא, נדרים לו.

רב שמואל בר אבא, עירובין ז.

רב שמן (שמעון) בר אבא, ברכות לג.

ר' ששא בר אבא, ש"ר רפכ"ד.

ר' תנחומא בר אבא, במד"ר פ"ג-ז.


ר' אבא (סתם)

בשם זה מצינו כמה חכמים בזמנים שונים. והר"הח בעל משפחות סופרים מנה שבעה חכמים בשם ר' אבא סתם מסוף ימי התנאים עד ימי רב אשי. והאמת אך שלשה היו וכולם היו אמוראים. כי מה שמצינו במכלתא בשלח ר"פ ויסע אמר ר' (עקיבא הוא ט"ס) אבא דבר זה שח לי רבינו הקדוש אדם אחד היה בא"י והיו קורין אותו מרוטה וכו' וכן הוא בש"ר פכ"ד-ד. (ובתנחומא הישן בשלח-יח הגרסא א"ר אחא. ובתנחומא הר"ש בובר הגרסא ר' חייא הגדול והוא ט"ס כי ר' חייא לא ירד לבבל מיום שעלה לא"י). ונראה ברור שהגרסא רב אבא הוא הנכון והוא "רב" שהיה שמו אבא ונאמן עלינו עדותו דרבינו האי גאון (מובא בערוך ערך רב) שבג' מקומות נזכר רב בשם "רב אבא" וכולם המה ברייתות.

  1. ברכות מ"ט. רב אבא אומר צריך שיאמר הודאה.
  2. שבת קל"ה: רב אבא אומר הטבילה ואח"כ ילדה. (וגרסא שלנו ר' חמא).
  3. כתובות פ"א. א"ר אבא שאלתי את סומכוס.

ולכן בל"ס בלא ספק