עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/318

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


בר מר שמואל

ערך מר שמואל.

בר מריון

היה עשיר גדול ובעל נכסים בזמן רב יוסף כב"ב יב., וב"מ כד: ההוא דיו דשקיל בשרא בשוקא ושדיה בצנייתא (בדקלים) דבי בר מריון אתא לקמיה דאביי.

וגם בניו היו עשירים כב"ב ח. רבה (גרסת סה"ד רבא) רמא צדקה איתמי דבי בר מריון א"ל אביי - אמר ליה אנא לאחשבינהו קא עבדינא. וכן כתובות קה. שרבא היה שואל (חפצים) מדבי בר מריון לאחשבינהו.

ומצינו עירובין יט. רבא בר מריון.

בר מרינא

בירושלמי ברכות פ"ו ה"א-מ: שבריך קומי ר"ז ור' חייא בר ווא (על פרוסות) שהכל. ובשבת רפי"ט שפ"א שכח להביא איזמל של מילה מע"ש ושאל לר' אמי ואסר ליה, ושאל לר' סימון ושרי ליה. וברדב"ז סשס"ב גרס בר מרתא.

בר נזירא

ערך שמעון נזירא.

בר נטיזא

נזכר ע"ז פ"ב ה"ג שאיתגליין ליה גיגיתיה ושאל לר' בא בר ממל וכו'. ובתרומות פ"ח ה"ג גרס בר נטוזא, ובדפוס ווינציא גרס בר יודני, ובר"ן ע"ז סימן אלף רלא גרס בר מרנא.

בר נפחא

כן נקרא ר' יוחנן עיין ערכו.

בר סיסין

נזכר ב"ב ל. דההוא דא"ל חבריה כל נכסי דבי בר סיסין מזבינא לך - אתו לקמיה דר"נ וכו'.

בר עולא

בשבת פ"ד ה"ב, ר' יונה ור' יוסי סלקי לסדרא דבר עולא ושאלו ממנו.

בר עולא חזנא

ביומא רפ"ז ומגילה פ"ד סה"ה, ר' יוסה מפקד לבר עולא חזנא דכנישתא דבבלאי וכו'.

בר עיטיין

בירושלמי ב"ב רפ"ו ר' לא בשם ר"א, ר' יסא בשם רבנן, דעלון ושמעון מבי מדרשא דבר עיטיין וכו'.

בר עשתור

ערך בנימין בר עשתור.

בר פדא או פדייה

ערך יהודה בן פדייה.

בר פטא

בירושלמי מו"ק פ"ג ה"א-ט. שפתחו עברה קומי ביהכ"נ וראתה מקרי דרדקי אחד שמכה לתינוק יותר מדאי אמרה יהא האיש הזה מוחרם ובא לר' אחא א"ל צריך את חשש על נפשך.

בר פזי דברדלייה

נזכר שבת ספ"ה לגרסת קרבן העדה ובירושלמי גרס ר' יודה בר פזי רב דלייה.

בר פחתי

כן קרא ר' חייא לרב כמבואר בערכו.

בר פיולי

היה מנקר בזמן שמואל כחולין צו. שהוה קאי קמיה דמר שמואל וקא מנקר אטמא - אירתת נפל סכינה מידיה וכו'.

בר פיקה

בנזיר פ"ט ה"ב ר' יוסי בי ר' בון אמר, בר פיקה שאל לרבי (אין הכונה לרבינו הקדוש אך כל הנשיאים מן רבי ואילך נקראו לפעמים בירושלמי בשם "רבי") - א"ל רבי עדיין בר פיקה עומד בשטותו.

בר ציתאי

ביבמות כא: א"ל אביי לרבא כגון כלתה דבי בר ציתאי, ובמו"ק ד: רב