עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/317

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


בר זוזא

בירושלמי ב"ק פ"ו ה"ז אריסא דבר זוזא אפקיד לטרא דדהבא גביה ומת בר זוזא ומת אריסיה אתי עובדא קומי ר' ישמעאל בר יוסי וכו'.

בר חבו

היה סופר כותר תפלין ומזוזות בזמן אביו כמגילה יח: אביי שרא לדבי בר חבו למכתב תפלין ומזוזות שלא מן הכתב, וב"מ כט: אמר אביי תפלין בי בר חבו משכח שכיחי, וברכות נג: אביי הוה מברך במוצ"ש אאור דבר חבו (ובגמרא איתא בר אבוה אך גרסת דק"ס בר חבו).

ובעירובין טו. ההוא ברקא דהוה בי בר חבו דהוו פליגי בה אביי ורבא רולי שנייהו.

ומצינו אדא בר חבו חולין עה: בזמן רב אשי, רב יוסף בר חבו יומא פז..

בר חוניא

ערך בר חטייא.

בר חטייא

בב"ר פ"ל-ח אמר כל מי שנאמר בו תמים השליש שניו למדת שבוע, וכן צ"ל בפד"כ קה., ובמד' משלי פכ"ב-ב גרס בר חוניא וצ"ל חטייא. ובב"ר פנ"ג-יב ר' עזריה בשם בר חטיא, ובשהש"ר פ"ה-ד בר חוטא אמר למה נקרא שמו אלף שהוא מסכים מאלף דור.

ונראה ששמו היה שמעון כב"ר פכ"ו-ג.

בר חמא

נזכר סנהדרין כז. שהרג נפש א"ל ריש גלותא לרב אבא בר יעקב פוק עיין בה או ודאי קטל ליכהיוהו לעיניה - ורב פפי מצא לו זכות, וקם ונשקיה אכרעיה וקבליה לכרניה דכולי שניה.

בר טברי

בירושלמי מגילה פ"ד הי"ב שאל לר' יצחק לענין מזוזה.

בר טירא

ערך שמעון נזירה.

בר יודני

ערך בר נטיזא.

בר יוחנא

היה בר א"י והיה דר ברומי וכשהיה ר"א בר' יוסי עם רשב"י ברומי וביקש לעשות סעודה לגדולי רומי בא לימלך בבן עירו, כדמבוא אס"ר פ"ב-ד.

בר יטסס

ערך בטרים.

בר ינטה

נזכר תענית פ"ד ה"ה-כ: חיננא אבוה דרב ינטה.

בר ישיטא

במגילה פ"ד סה"י שהיה אמורא דר' אבהו ובנו של ר' חיננא, מילין דשמע מן אביו הוה אמר כן אמר רבי בשם אבא, מילין דלא שמע מן אביו (ור' אבהו אמר בשם אביו) הוה אמר כן אמר רבי בשם ר' חיננא. ועיין ערך אלעזר בר ישיטא.

בר כדה

נזכר פאה פ"ז ספ"ב. בר כדה א"ר אבהו, ובפני משה מפרש שהוא שם חכם.

בר לוליתא

בירושלמי חלה פ"ב ה"ג. תלמידוי דר' חייא רובא. בר לוליתא בשם ריב"ל אמר וכו'.

בר לופייני

באס"ר פ"כ-ג שהיה עשיר גדול וכשהשיא את בתו מן צפורי לעכו העמיד חנויות מוזגות יין מן צפורי לעכו ומנורות של זהב מכאן ומכאן.

בר ליואי

בגדה מ. תני בר לואי, ובזבחים קטו. כי אתא רב דימי אמר תנא דבי בר ליואי. ובשבת קח: בר ליואי הוה קאי קמיה דמר עוקבא וכו', וגם ר' יהושע בן לוי נקרא בר ליואי כמבואר בערכו.

בר לקישא

ריש לקיש נקרא כן מר' יוחנן כמבואר בערכו.