עמוד:Aaron Hyman. Toldoth Tannaim veAmoraim. I. 1910.pdf/319

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
דף זה לא עבר הגהה


יהודה שרא לבני בר ציתאי למעבד בנכי לכרמיהן (ופרש"י ציתאי שם מקום, אבל מיבמות כא: משמע שהוא שם משפחה.)

בר צרצור

בכתובות צא. יסופר נכסי דבי בר צרצור מועטין ונתרבו הוו ואתו לקמיה דרב עמרם - שדרינהו לקמיה דרב נחמן וכו'.

בר קזא

בכתובות קד. אר"נ בר יצחק תני רב יהודה בר קזא במתניתא דבי בר קזא (ופרש"י שם חכם).

בר קיפוף או קיפוק

ערך בר אבין.

בר קפרא

שמו האמיתי לא נודע לנו, ודעת היוחסין בערך קפרא ששמו היה שמעון בר קפרא מסוף חגיגה, ולא נמצא בחגיגה לא בבבלי ולא בירושלמי. ובדק"ס ב"מ כו. מביא מכ"י ה' אמר ר' שמעון בר קפרא. אך בל"ס הוא ט"ס וצ"ל א"ר שמעון ב"ל משום בר קפרא כבגמרות שלנו.

ובערוך ערך גזל מביא מב"ר פנ"ד-ג ר' אלעזר בר קפרא אמר זה שגוזל בפרהסיא, אבל בספרים שלנ ואיתא סתם בר קפרא.

ובקה"ר פ"א-ג אמר אבא בר קפרא לרבי, ג"כ אין ראיה שהיה שמו אבא, כי אפשר שהוא לשון חשיבות, ומקור המדרש הוא מנדרים נ. ושם ליתא תיבת "אבא".

ובספר מבוא המשנה בסוף ספרו אות נז. דעתו ג"כ שהיה שמו אלעזר והוא היה בנו של ר' אלעזר הקפר ויען שמת אביו קודם שנולד בנו קראוהו ע"ש אביו עכ"ל, אבל מהלשון שמצינו בכל הש"ס שהראשון נקרא תמיד בשם ר"א הקפר והאחרון תמיד בשם בר קפרא משמע ששנים היו שאינם שייכין ז"לז, וכבר בראנו בערך ר"א הקפר שא"א לומר שאחד הוא, ובחולין כז: חולקין ר"א הקפר בריבי ובר קפרא בדין שחיטת עוף אם הוא מן התורה שר"א הקפר סובר שהוא מדברנן וב"ק סובר כרבי שהוא מדאורייתא.

והאמת ששניהם היו כמעט בזמן אחד ושניהם היו בדרום, בעיר לוד, אך ר"א הקפר היה זקן ממנו שהראשון היה כמו חבר לרבי, וב"ק היה מגדולי תלמידי דרבי, והצדק עם הרמב"ם בהקדמתו ליד החזקה שבר קפרא היה בב"ד של רבינו הקדוש וקיבל ממנו. ולא לצדק השיג עליו הראב"ד כי באמת מוכח מכל הש"ס שהיה עוד נחשב מתנאים שהיו בימי רבי וישב יחד עם ר' חייא ככריתות ח., והיה גדול כ"כ בעיני רבי עד שרבי בעצמו שאל ממנו כפסחים מב. שא"ל רבי מאי משמע? וכן נדרים נא. אמר לרבי פירוש כמה פסוקים, ובנזיר נב: א"ל רבי לא תשנה רביעית וכו'.

וכבר היה אז בא בימים כירושלמי מו"ק רפ"ג שרבי היה מוקיר לבן אלעשא (שהיה עשיר גדול וחתנו דרבי והיה רגיל להיות בבית רבי עם כל גדולי תלמידי דרבי אך לא היה בן תורא ובר קפרא שהיה לו כעס על בן אלעשא וכאשר נביא לקמן) א"ל בר קפרא כל עמא שאלין לרבי ואת לית את שאיל ליה א"ל מה נישאל? ולמדו בר קפרא איזה חידה שיאמר לפני רבי - ורבי הפך פניו וראה שבר קפרא שוחק והבין רבי שמפי בר קפרא יצאה החידה וכעס רבי עליו וא"ל איני מכירך "זקן" וידע שלא יתמני בימיו (לקראתו רבי), ועוד מצינו מו"ק טז. שפ"א ישב ר"ש בר רבי וב"ק וקא גרסי קשיא להו שמעתא א"ל ר"ש דבר זה צריך רבי, א"ל ב"ק ומה רבי אומר דבר זה? (פי' אין רבי בעולם היודע דבר זה), אזל וסיפר ר"ש לרבי איקפד