עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק כב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף קמג עמוד ב[עריכה]

א א ב מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה טז , סמג לאוין סה , טוש"ע א"ח סי' שלה סעיף א:

ב ג מיי' שם פכ"א הל' יא , טוש"ע שם סעיף ה:

ג ד ה ו מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה יב , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' שכ סעיף א:

ד ז מיי' פ"י מהלכות טומאת אוכלין הל' ד:

ה ח שם הל' ה ופ"א מהל' משכב ומושב הלכה טז:

דף קמד עמוד א[עריכה]

ו א ב מיי' פ"י מהלכות טומאות אוכלין הל"ג:

ז ג מיי' פ"א שם הלכה ב ופ"י הלכה יב:

דף קמד עמוד ב[עריכה]

ח א מיי' פ"ה מהלכות כלאים הלי"ח , טוש"ע יו"ד סימן רצו סעיף יד:

ט ב מיי' פ"ז מהלכות מקוואות הלכה א , סמג עשין רמח:

י ג מיי' שם והלכה ט , סמג שם , טוש"ע יו"ד סימן רא סעיף כה:

יא ד מיי' פ"י מהלכות טומאת אוכלין הלכה יג ופי"א הלכה ו:

יב ה מיי' פ"ח מהלכות שבת הל"י , סמג לאוין סה טור שו"ע או"ח סימן שכ סעיף ד:

יג ו ז מיי' שם וסמג שם טור שו"ע או"ח סימן תקה:

יד ח ט מיי' פ"ט מהל' טומאת אוכלין הל"ב:

דף קמה עמוד א[עריכה]

טו א מיי' פי"א מהלכות טומאת אוכלין הלי"ד:

טז ב טוש"ע או"ח סימן שכ סעיף ח:

יז ג מיי' פ"ח מהלכות שבת הל"י ופכ"א הל' יג , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח שם סעיף ז:

יח ד מיי' פ"ח שם הל"י ופכ"א הלכה יב:

יט ה מיי' פי"ב מהלכות גירושין הלט"ו , סמג עשין נ טור שו"ע אה"ע סימן יז סעיף ג:

דף קמה עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פ"ב מהלכות בכורות הלכה טו , סמג עשין ריא , טוש"ע יו"ד סימן שיד סעיף ה:

כא ב מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה טז טור שו"ע או"ח סימן רנב סעיף ה וסי' שכ סעיף ב:

כב ג מיי' פכ"ב שם הלכה ח , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שיח סעיף ד:

כג ד מיי' פ"כ מהלכות סנהדרין הלכה ז , סמג עשין כז טור שו"ע חו"מ סימן י סעיף א:

דף קמו עמוד א[עריכה]

כד א מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ב , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שיד סעיף א:

כה ב מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ו:

כו ג מיי' שם הלכה יא , טוש"ע שם סעיף יא:

כז ד שם סעיף ח:

כח ה ו ז מיי' שם הל' ב טור שו"ע שם סעיף ו:

כט ח ט מיי' שם הל"א , טוש"ע שם סעיף א:

ל י מיי' שם הל"א ופ"י הלכה טז , סמג שם:

דף קמו עמוד ב[עריכה]

לא א ב מיי' פכ"ג מהלכות שבת הל"א , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שיד סעיף ב:

לב ג מיי' פ"ב מהלכות שכנים הל"ז , טוש"ע חו"מ סימן קעב סעיף ז:

לג ד מיי' פ"ז מהלכות טומאת מת הל"א:

לד ה ו מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ו , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שיד סעיף ה:

לה ז מיי' שם הלכה יא , סמג שם טור שו"ע שם סעיף יא:

לו ח שם סעיף ה:

לז ט י מיי' פי"ט מהל' שבת הלכה יז , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שא סעיף לה:

לח כ מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה ט טור או"ח סימן שיח:

לט ל מ נ מיי' שם הל"כ , סמג לאוין סה טור שו"ע או"ח סימן שא סעיף מה:

דף קמז עמוד א[עריכה]

מ א מיי' פ"י מהלכות שבת הלכה יח , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שב סעיף א:

מא ב מיי' פי"ט שם הל' יט , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן שא סעיף כט:

מב ג שם סעיף לב לג:

מג ד מיי' שם טור שו"ע שם סעיף לד:

מד ה שם סעיף לא:

מה ו מיי' פכ"ב שם הלכה כ טור שו"ע או"ח סימן שכו סעיף א:

דף קמז עמוד ב[עריכה]

מו א ב מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה יט טור שו"ע או"ח סימן שא סעיף מח:

מז ג ד מיי' פי"ט שם הלכה יט , סמג לאוין סה , טוש"ע שם סעיף לד:

מח ה ו מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כח , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שכז סעיף ב:

מט ז מיי' וסמג שם , טוש"ע שם וסימן שכח סעיף מב:

נ ח מיי' שם:

נא ט מיי' שם הלכה ל , טוש"ע או"ח סימן שכז סעיף ג:

נב י מיי' שם הלכה כט , טוש"ע או"ח סי' שא סעיף מו בהג"ה:

נג כ ל מיי' שם הלכה לא , סמג שם , טוש"ע או"ח סי' שכח סעיף לט:

נד מ מיי' וסמג שם טור שו"ע או"ח סימן של סעיף י:

נה נ מיי' פכ"ב שם הלכה כו:

דף קמח עמוד א[עריכה]

נו א טוש"ע או"ח סימן שכח סעיף מז:

נז ב שם סעיף ל: