עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף קכב עמוד ב[עריכה]

א ב מיי' פכ"ב מהלכות שבת הלכה כה ופכ"ה הלכה יב , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שח סעיף ח:

ב ג מיי' שם הלכה ז , טוש"ע שם סעיף ג:

ג ד מיי' שם הלכה ח , טוש"ע שם סעיף יא:

ד ה מיי' פכ"ב שם הלכה כה טור שו"ע שם סעיף ט:

ה ו מיי' שם הלכה כו , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שיד סעיף א:

דף קכג עמוד א[עריכה]

ו א טוש"ע או"ח סימן תצט סעיף ה:

ז ב מיי' פכ"ה מהלכות שבת הלכה ז , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שח סעיף ג [ועי' בב"י]:

ח ג מיי' שם הלכה טו , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שיא סעיף ט:

ט ד ה מיי' שם הלכה ח , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שח סעיף יא:

י ו מיי' פ"ב מהלכות שבת הלכה יד ופכ"א הלכה לא טור שו"ע או"ח סימן של סעיף ט:

דף קכג עמוד ב[עריכה]

יא א מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ז:

יב ב מיי' פ"א מהלכות כלים הלכה י:

יג ג מיי' שם פ"ב הל"ב:

יד ד ה מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ט , סמג לאוין סה טור ושו"ע או"ח סימן שח סעיף א:

טו ו מיי' שם הלכה ג , טוש"ע שם סעיף ג ד:

טז ז מיי' פ"ה מהלכות תמידין ומוספין הלכה יא:

יז ח מיי' פ"א מהלכות ק"פ הלכה יד:

דף קכד עמוד א[עריכה]

יח א מיי' פכ"ו מהלכות שבת הלכה ט , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שיג סעיף א:

יט ב ג מיי' פכ"ה שם הלכה ג , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שח סעיף ד:

כ ד מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ג:

כא ה מיי' פ"ד מהלכות יו"ט הלכה יא טור שו"ע או"ח סימן תקב סעיף ג:

כב ו מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ו , טוש"ע או"ח סימן שח סעיף ז:

כג ז מיי' פ"ה מהלכות יו"ט הלכה ה טור שו"ע או"ח סימן תקכא סעיף א:

כד ח טוש"ע או"ח סימן שלח סעיף ז:

כה ט מיי' פ"א מהלכות יו"ט הלכה א , סמג לאוין עח , טוש"ע או"ח סימן תצה סעיף א:

דף קכד עמוד ב[עריכה]

כו א מיי' פ"א מהלכות יו"ט הלכה ד , סמג לאוין עה , טוש"ע או"ח סימן תקיח סעיף א:

כז ב מיי' פכ"ה מהלכו' שבת הלכה ג , סמג לאוין שם , טוש"ע או"ח סימן שח סעיף ג:

כח ג מיי' פכ"ו שם הלכה ב , סמג שם , טוש"ע שם סעיף מט:

כט ד מיי' פכ"ה מהלכ' שבת הלכה יב , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שח סעיף ו:

ל ה מיי' פכ"ו שם הלכה ב , טוש"ע או"ח סימן שח סעיף יז:

לא ו ז ח מיי' שם הל' ג , טוש"ע שם סעיף ז:

דף קכה עמוד א[עריכה]

לב א מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ח טור שו"ע או"ח סימן שח סעיף יב:

לג ב מיי' שם , טוש"ע שם סעיף יג:

לד ג מיי' שם הל' יד:

לה ד מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה יג טור שו"ע או"ח סימן שח סעיף י:

לו ה מיי' פט"ו מהלכות כלים הלכה ח:

לז ו מיי' פכ"ה מהלכות שבת הלכה יח , טוש"ע או"ח סימן שט סעיף ב:

דף קכה עמוד ב[עריכה]

לח א מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה יז , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שח סעיף כב וסימן שט סעיף ד:

לט ב מיי' שם הל' כא , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן שח סעיף כא:

מ ג מיי' פכ"ג מהלכות שבת הלכה ז:

מא ד ה מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כז , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שטו סעיף א:

מב ו מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ב:

דף קכו עמוד א[עריכה]

מג א ב מיי' פכ"ב מהלכות שבת הלכה ל ופכ"ו הלכה י , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שיג סעיף א:

מד ג מיי' פכ"ו שם הלכה י:

דף קכו עמוד ב[עריכה]

מה א ב ג מיי' פכ"ה מהלכות שבת הלי"ג , טוש"ע או"ח סימן שח סעיף י: