עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף קכב עמוד ב[עריכה]

א ב מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כה , ומיי' פ"כה מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ח:

ב ג מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ג:

ג ד מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף יא:

ד ה מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ט:

ה ו מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיד סעיף א:

דף קכג עמוד א[עריכה]

ו א טור ושו"ע או"ח סי' תצט סעיף ה:

ז ב מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ג [ ועי' בבית יוסף ]:

ח ג מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיא סעיף ט:

ט ד ה מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף יא:

י ו מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה יד , ומיי' פ"כא מהל' שבת הלכה לא , טור ושו"ע או"ח סי' של סעיף ט:

דף קכג עמוד ב[עריכה]

יא א מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה ז:

יב ב מיי' פ"א מהל' כלים הלכה י:

יג ג מיי' פ"ב מהל' כלים הלכה ב:

יד ד ה מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף א:

טו ו מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ג וסעיף ד:

טז ז מיי' פ"ה מהל' תמידין ומוספין הלכה יא:

יז ח מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יד:

דף קכד עמוד א[עריכה]

יח א מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיג סעיף א:

יט ב ג מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ד:

כ ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ג:

כא ה מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' תקב סעיף ג:

כב ו מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ז:

כג ז מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקכא סעיף א:

כד ח טור ושו"ע או"ח סי' שלח סעיף ז:

כה ט מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה א , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצה סעיף א:

דף קכד עמוד ב[עריכה]

כו א מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה ד , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקיח סעיף א:

כז ב מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ג , סמג לאוין שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ג:

כח ג מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף מט:

כט ד מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה יב , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ו:

ל ה מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף יז:

לא ו ז ח מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף ז:

דף קכה עמוד א[עריכה]

לב א מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף יב:

לג ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף יג:

לד ג מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יד:

לה ד מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף י:

לו ה מיי' פ"טו מהל' כלים הלכה ח:

לז ו מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' שט סעיף ב:

דף קכה עמוד ב[עריכה]

לח א מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה יז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף כב , וטור ושו"ע או"ח סי' שט סעיף ד:

לט ב מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כא , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף כא:

מ ג מיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ז:

מא ד ה מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף א:

מב ו מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כז , טור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף ב:

דף קכו עמוד א[עריכה]

מג א ב מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה ל , ומיי' פ"כו מהל' שבת הלכה י , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיג סעיף א:

מד ג מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה י:

דף קכו עמוד ב[עריכה]

מה א ב ג מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף י: