עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף פב עמוד א[עריכה]

א ה מיי' פ"ח מהל' ע"ז הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ג סעיף א':

דף פב עמוד ב[עריכה]

ב א מיי' פ"ח מהל' משכב ומושב הלכה ד':

ג ב מיי' פ"ו מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ג':

ד ג מיי' פ"ו מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ב':

דף פג עמוד א[עריכה]

ה א מיי' פ"ו מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ה':

ו ב מיי' פ"ח מהל' משכב ומושב הלכה ו', סמג עשין רמג:

דף פג עמוד ב[עריכה]

ז א מיי' פ"ח מהל' משכב ומושב הלכה א' והלכה ב:

ח ב מיי' פ"ו מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ד':

ט ג מיי' פ"ו מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ב' והלכה ה:

י ד מיי' פ"ו מהל' שאר אבות הטומאות הלכה א':

יא ה ו ז מיי' פי"א מהל' כלים הלכה ט':

יב ח מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף כ"א:

דף פד עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פכ"ז מהל' כלים הלכה ג':

יד ב מיי' פכ"ז מהל' כלים הלכה א', ומיי' פכ"ה מהל' כלים הלכה ט"ו, ומיי' פכ"ו מהל' כלים הלכה ו':

טו ג מיי' פכ"ז מהל' כלים הלכה א', ומיי' פ"ג מהל' כלים הלכה ג', ומיי' פ"ו מהל' טומאת מת הלכה ב':

טז ד מיי' פ"א מהל' כלים הלכה ח', ומיי' פי"ח מהל' כלים הלכה א':

יז ה מיי' פ"א מהל' כלים הלכה י"ג, ומיי' פכ"ג מהל' כלים הלכה א':

דף פד עמוד ב[עריכה]

יח א מיי' פ"א מהל' כלים הלכה י"ג, ומיי' פכ"ג מהל' כלים הלכה א':

יט ב מיי' פ"ד מהל' כלאים הלכה ט', סמג לאוין רעט:

דף פה עמוד א[עריכה]

כ א מיי' פ"ד מהל' כלאים הלכה י':

דף פה עמוד ב[עריכה]

כא א מיי' פ"ד מהל' כלאים הלכה י"א:

כב ב ג מיי' פ"ד מהל' כלאים הלכה י':

כג ד ה מיי' פ"ד מהל' כלאים הלכה ט"ו:

דף פו עמוד א[עריכה]

כד א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' של"א סעיף ט':

כה ב מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ד':

כו ג מיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תרי"ד סעיף א':

כז ד מיי' פ"ה מהל' שאר אבות הטומאות הלכה י"א והלכה יב, סמג עשין רל:

כח ה מיי' פכ"א מהל' איסורי ביאה הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' ר"מ סעיף י"א, וטור ושו"ע אה"ע סי' כ"ה סעיף ה':

דף פו עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פ"ה מהל' שאר אבות הטומאות הלכה י"ג:

ל ב ג מיי' פ"ה מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ט"ז:


דף פח עמוד ב[עריכה]

לא א מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה י"ג:


דף פט עמוד ב[עריכה]

לב א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ד':

לג ב מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ה':

לד ג מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ח':

דף צ עמוד א[עריכה]

לה א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ח':

לו ב ג מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ה':

לז ד מיי' פ"ב מהל' ערכין הלכה ט':

לח ה מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה כ"ח:

לט ו מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ו':

דף צ עמוד ב[עריכה]

מ א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י"ח:

מא ב מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ז':

מב ג מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י"ג: