עין משפט ונר מצוה/סנהדרין/פרק יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף צ עמוד א[עריכה]

א ב מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ה:

ב ג מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ו:


דף צ עמוד ב[עריכה]

ג א מיי' פ"ח מהל' תשובה הלכה א:

ד ב מיי' פ"ח מהל' תשובה הלכה ב בהשגות ובהפירוש שהביא בעל מ"ע בשם הרמב"ן:


דף צא עמוד ב[עריכה]

ה א מיי' פ"יב מהל' מלכים הלכה ב , ומיי' פ"ט מהל' תשובה הלכה ב:


דף צב עמוד א[עריכה]

ו א מיי' פ"ג מהל' תלמוד תורה הלכה יג , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כד:

ז ב ג טור ושו"ע או"ח סי' קפ סעיף ב:

ח ד מיי' פ"יד מהל' טומאת צרעת הלכה ה:

ט ה מיי' פ"ח מהל' תשובה הלכה א:דף צז עמוד ב[עריכה]

י א מיי' פ"יב מהל' מלכים ומלחמותיהם הלכה ב:

יא ב מיי' פ"ז מהל' תשובה הלכה ה:דף צט עמוד א[עריכה]

יב א מיי' פ"ח מהל' תשובה הלכה ז ועי"ש בכסף משנה:

יג ב מיי' פ"ז מהל' תשובה הלכה ד:

יד ג מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה יד:

טו ד מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ח:

טז ה מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה יג , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כה:


דף צט עמוד ב[עריכה]

יז א מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה יד עיין בכסף משנה:

יח ב מיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה יא:


דף ק עמוד א[עריכה]

יט א מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ה , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף ט:


דף ק עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פ"ב מהל' עכו"ם הלכה ב:


דף קא עמוד א[עריכה]

כא א מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה יב , סמ"ג עשין ד , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף ח:

כב ב מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה יב , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף ח , ועיין בכסף משנה:

כג ג מיי' פ"יא מהל' עכו"ם הלכה יא , סמ"ג עשין ד , טור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף ז , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף מו , [וברב אלפס עוד במכילתין דף רעו. וגם סמוך לסוף פכ"ב בשבת סט:]

כד ד ה טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף מו , [וברב אלפס שם]:

כה ו טור ושו"ע יו"ד סי' קעט סעיף טז , [וברב אלפס שם]:

כו ז ח מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כא , סמ"ג לאוין פה , טור ושו"ע או"ח סי' שכז סעיף ב:


דף קא עמוד ב[עריכה]

כז א מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ו , ומיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה יב , ומיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ד:


דף קב עמוד א[עריכה]

כח א מיי' פ"א מהל' חגיגה הלכה ז:


דף קב עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ג , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קסז סעיף א , [ובהרי"ף פ"ז דברכות לח.]:דף קה עמוד א[עריכה]

(א) (מיי' פ"יא מהל' עדות הלכה י , ומיי' פ"ג מהל' תשובה הלכה ה):


דף קה עמוד ב[עריכה]

ל א מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ה , ומיי' פ"י מהל' תשובה הלכה ה , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כ:דף קו עמוד ב[עריכה]

לא א מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה י:דף קז עמוד ב[עריכה]

לב א מיי' פ"ד מהל' תשובה הלכה א:דף קי עמוד א[עריכה]

לג א ב ג ד מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה א , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף ב:


דף קיא עמוד א[עריכה]

לד א מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה יב , סמ"ג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף כא:


דף קיא עמוד ב[עריכה]

לה א מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ב , סמ"ג עשין טו:

לו ב מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ה והלכה ו:

לז ג מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ב:

לח ד מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ו:

לט ה מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ז:

מ ו מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה י:

מא ז מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ו:

מב ח מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה יג:

מג ט מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ו:

מד י מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ז:

מה כ ל מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ב:

מו מ מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה ד:


דף קיב עמוד א[עריכה]

מז א מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה ב , סמ"ג עשין טז:

מח ב מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה ו:

מט ג מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה ט:

נ ד מיי' פ"ד מהל' שכנים הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קסג סעיף ב:

נא ה מיי' פ"ט מהל' נדרים הלכה יז , סמ"ג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' ריז סעיף לב:

נב ו ז ח מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה י , סמ"ג לאוין סו:

נג ט י מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה יא:

נד כ ל מ מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה יב והלכה יג (ועיין בכסף משנה):


דף קיב עמוד ב[עריכה]

נה א ב ג ד -- מיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה יג , סמ"ג עשין טו:

נו ה ו מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה ד:

נז ז מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ד , ומיי' פ"ד מהל' עכו"ם הלכה ד:

נח ח מיי' פ"ב מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה ח , סמ"ג לאוין קלו:


דף קיג עמוד א[עריכה]

נט א מיי' פ"ז מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה א והלכה ב:

ס ב מיי' פ"ב מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה ה , סמ"ג לאוין רסד:

סא ג מיי' פ"ב מהל' מעשר שני ונטע רבעי הלכה ט

סב ד מיי' פ"ד מהל' ע"ז הלכה יג , סמ"ג עשין טו: