משנה תרומות ב ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת תרומות · פרק ב · משנה ה | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

[עריכה]

תורמין בצל קטן שלם, ולא חצי בצל גדול.

רבי יהודה אומר, לא כי, אלא חצי בצל גדול.

וכן היה רבי יהודה אומר, תורמין בצלים מבני המדינה על הכופרים, אבל לא מן הכופרים על בני המדינה, מפני שהוא מאכל פוליטיקין.

משנה מנוקדת

[עריכה]

תּוֹרְמִין בָּצָל קָטָן שָׁלֵם, וִלֹא חֲצִי בָּצָל גָּדוֹל.

רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לֹא כִי, אֶלָּא חֲצִי בָּצָל גָּדוֹל.
וְכֵן הָיָה רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
תּוֹרְמִין בְּצָלִים מִבְּנֵי הַמְּדִינָה עַל הַכּוּפְרִים,
אֲבָל לֹא מִן הַכּוּפְרִים עַל בְּנֵי הַמְּדִינָה,
מִפְּנֵי שֶׁהוּא מַאֲכַל פּוֹלִיטִיקִין:

נוסח הרמב"ם

תורמין - בצל קטן שלם.

אבל לא - חצי בצל גדול.
רבי יהודה אומר:
לא, כי אלא - חצי בצל גדול.
וכך היה רבי יהודה אומר:
תורמין בצלים בני המדינה - על הכופרין,
אבל לא כופרין - על בני המדינה,
מפני שהוא מאכל פוליטיקין.

פירוש הרמב"ם

בצל קטן שלם - לדעת תנא קמא שווה יותר, בין במקום שיש כהן לפי שהוא אצלו יפה, בין במקום שאין כהן לפי שהוא מתקיים.

ובצלים בני המדינה - הם בצלים גדולים.

וכופרין - מיוחסין לכפר ידוע, והם בצלים הבאים מן הכפרים, והם הקטנים.

ורבי יהודה סובר, כי הבצל הגדול הוא יותר טוב.

ואמרו אבל לא מן הכופרים, על בני המדינה - והביא ראיה רבי יהודה כי הבצל הגדול הוא יותר טוב באמת, מפני שהוא מאכל פוליטיקין, והם בני אדם המעונגים והמפונקים בעלי העושר המרווחים במזונותם.

ואין הלכה כרבי יהודה:

פירוש רבינו שמשון

קטן שלם מתקיים וחצי גדול יפה ממנו וטוב לאכילה ואזדו לטעמייהו בצלים מבני המדינה טובים מן הכופרים אבל אין מתקיימין:

כופרים. מלשון כפר:

פוליטיקין. אבני מדינה קאי כלומר מאכל בני אדם חשובין ופי' בערוך פוליטיקין בני פלטין ויש אומרים מטעמת מלכים:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

תורמים בצל קטן שלם - לפי שהוא מתקיים ח:

ולא חצי בצל גדול - אף על פי שהוא יפה ממנו:

רבי יהודה אומר לא כי - ר' יהודה לטעמיה דאמר לעולם הוא תורם מן היפה:

מבני המדינה - טובים לאכילה מן הכופרים הבצלים של בני הכפרים, אבל של בני הכפרים מתקיימים יותר:

מפני שהוא מאכל פולטיקין - בצלים של בני המדינה הוא מאכל לאנשים חשובים, והם יפים יותר מאותן של בני הכפרים. פולטיקין, בני פלטרין של מלכים:

פירוש תוספות יום טוב

תורמין בצל קטן שלם. פירש הר"ב לפי שהוא מתקיים. וכך כתב הר"ש ואם כן הך פלוגתא פירושא דפלוגתא דרישא הוא והוא דוחק. אלא דבפ' כיצד מברכין דף לט ע"ב מייתי להך מתניתין וקאמר מאי לאו בהא קמיפלגי דמ"ס חשוב עדיף ומ"ס שלם עדיף. היכא דאיכא כהן לא פליגי דחשוב עדיף כי פליגי דליכא כהן דתנן כל מקום שיש כהן וכו'. משמע ודאי דמסיק כמו שפירשו ומיהו איכא למימר דלדחיי' בעלמא קאמר ליה אבל קושטא דמלתא דהך מתניתין דבצל פלוגתא באפי נפשה ובין אין שם כהן או יש שם כהן פליגי בשלם וחשוב הי מינייהו עדיף כדסלקא דעתא דמאי לאו. וכן פירשו הרמב"ם בפירושו ובחבורו פ' ה':

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ח) (על הברטנורא) וא"כ הך פלוגתא פירושא דפלוגתא דרישא הוא והוא דוחק. וקושטא דהך מתני' דבצל פלוגתא באפי נפשה ובין אין שם כהן או יש פליגי בשלם וחשוב הי מנייהו עדיף. ועתוי"ט:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

תורמין בצל קטן:    כתב ה"ר יהוסף ז"ל נ"ל דזה חוזר אפילו ארישא דמתני' שדוקא בשאר דברים הוי הדין כן שכשיש כהן תורם מן היפה אבל לענין חצי בצל אפי' במקום שיש כהן לא יתרום חצי בצל כי שמא לא יצטרך לו הכהן בו ביום ויופסד תיכף עכ"ל ז"ל:

אבל לא חצי בצל גדול:    ואפילו שהוא טוב לאכילה יותר מהקטן ובמקום שאין שם כהן מיירי ומשום הפסד כהן חששו אבל יש שם כהן תורמין מן היפה אע"פ שהוא חצי כיון שעומד לאכילה מיד מפי' החכם ה"ר משה פיזנטי ז"ל ופשוט הוא שם בברכות במסקנא אכן הרמב"ם ז"ל פי' דבהא פליגי דר' יהודה סבר חשוב עדיף ות"ק סבר שלם עדיף כדקס"ד התם בגמ'. ולכן בין בפי' המשנה בין שם בחבורו כתב בכל מקום בין שיש שם כהן בין שאין שם כהן ע"ש ופסק כת"ק. אבל ה"ר יונה ז"ל פסק הלכה כר' יהודה:

תפארת ישראל

יכין

תורמין בצל קטן שלם ולא חצי בצל גדול:    דשלם מתקיים טפי ובאין שם כהן מיירי. וי"א אפי' ביש שם כהן שלם עדיף:

ר' יהודה אומר לא כי אלא חצי בצל גדול:    לטעמי' אזיל:

וכן היה רבי יהודה אומר תורמין בצלים מבני המדינה על הכופרים:    אף דבני כופרים מתקיים טפי. דבני מדינה עדיפי טפי:

אבל לא מן הכופרים על בני המדינה מפני שהוא:    דבני מדינה:

מאכל פוליטיקין:    עדעללייטע. מזה מוכח דהם חשובים טפי מכופרי':

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים