משנה שקלים ד ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר מועד · מסכת שקלים · פרק ד · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

מותר שיירי הלשכה מה היו עושין בהן? לוקחין בהן יינות, שמנים וסלתות, והשכר להקדש, דברי רבי ישמעאל.

רבי עקיבא אומר, אין משתכרין משל הקדש ולא משל עניים.

משנה מנוקדת

[עריכה]

מוֹתַר שְׁיָרֵי הַלִּשְׁכָּה, מֶה הָיוּ עוֹשִׂין בָּהֶן?

לוֹקְחִין בָּהֶן יֵינוֹת, שְׁמָנִים וּסְלָתוֹת, וְהַשָּׂכָר לְהֶקְדֵּשׁ,
דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר:
אֵין מִשְׂתַּכְּרִין מִשֶּׁל הֶקְדֵּשׁ, וְלֹא מִשֶּׁל עֲנִיִּים:

נוסח הרמב"ם

מותר שירי הלשכה מה היו עושין בהן לוקחין בהן יינות שמנים וסלתות והשכר להקדש דברי רבי ישמעאל רבי עקיבה אומר אין משתכרין משל הקדש אף לא משל עניים.פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מותר שיירי הלשכה - מה שנשאר אחר שנעשה מהן תקון צרכי העיר:

לוקחים מהן יינות שמנים וסלתות - ומוכרים אותן למי שצריך יין לנסכים ושמנים וסלתות למנחות:

אין משתכרין בשל הקדש - שאין עניות במקום עשירות, וגנאי הוא להקדש:

ואף לא בשל עניים - דלמא מתרמי עני וליכא למיתב ליה. והלכה כרבי עקיבא:

פירוש תוספות יום טוב

אין משתכרין בשל הקדש. פי' הר"ב שאין עניות כו' הכי איתא בפרק שני דייני דף ק"ו ע"ב. ועיין עוד טעם אחר בסוף פ"י דערכין ע"פ הירושלמי:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

מותר שירי הלשכה:    כתובות פ' שני דייני גזירות (כתובות דף ק"ו:)

וְהַשׂכָר:    גרסי' בשני קמצון:

ר' עקיבא אומר אין משתכרין בשל הקדש ואף לא בשל עניים:    גרסינן והטעם מפ' התם בגמ' דילמא מתרמי ליה עניים ולית ליה זוזי ומצאתי כתוב ומהכא משמע דאין אסור אלא צדקה העומדת ליחלק אבל אי אינה עומדת ליחלק שרי ע"כ וכן הוא בבית יוסף בשם ספר התרומות סוף סימן רנ"ט:

בפי' ר"ע ז"ל צריך לכתוב סימן הדלית קודם לשון המתחיל מותר התרומה:


פירושים נוספים