משנה שביעית ו ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת שביעית · פרק ו · משנה ה | >>

[עריכה]

אין מוציאין שמן שרפה ופירות שביעית מהארץ לחוצה לארץ.

אמר רבי שמעון, שמעתי בפירוש, שמוציאין לסוריא ואין מוציאין לחוצה לארץ.

משנה מנוקדת

[עריכה]

אֵין מוֹצִיאִין שֶׁמֶן שְׂרֵפָה וּפֵרוֹת שְׁבִיעִית מֵהָאָרֶץ לְחוּצָה לָאָרֶץ.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן:
שָׁמַעְתִּי בְּפֵרוּשׁ שֶׁמּוֹצִיאִין לְסוּרְיָא, וְאֵין מוֹצִיאִין לְחוּצָה לָאָרֶץ.

נוסח הרמב"ם

אין מוציאין, מן שריפה, ופירות שביעית -

מהארץ - לחוצה לארץ.
אמר רבי שמעון: שמעתי בפירוש,
שמוציאין - לסוריה,
ואין מוציאין - לחוצה לארץ.

פירוש הרמב"ם

שמן שריפה - הוא שמן תרומה שנטמא. ונקרא "שמן שריפה", שאינו ראוי אלא לשריפה.

ואין הלכה כרבי שמעון:

פירוש רבינו שמשון

שמן שרפה. שמן תרומה שנטמא ולשריפה עומד כדאמר בפ' במה מדליקין (דף כג:) ואשאר שנים קאי דבעי שריפתו בארץ ומעלה בעלמא משום דאשכחן גבי קדשים דשריפתן במקומן וכן פירות שביעית בעינן ביעור בארץ וסתמא כר"ש בן אלעזר דתניא פירות שביעית שיצאו מחו"ל לארץ מתבערין במקום שהן דברי רבי ר"ש בן אלעזר אומר מביאן בארץ ומבערן שנא' (ויקרא כה) בארצך תהיה כל תבואתה לאכול ודבר תימה למאן דפסק בפ' מקום שנהגו (דף נ"ב:) הלכה כר' שמעון בן אלעזר היכי שביק מתני' ושמא לכתחלה אפילו לר' שמעון בן אלעזר מודה דאין מוציאין אפילו קודם הביעור ורב ספרא דאפיק גרבא דחמרא בשביעית מא"י לחוצה לארץ שוגג היה וברוב ספרים גרסי' רב ספרא נפק מא"י לחוצה לארץ הוה בהדיה גרבא דחמרא דשביעית משמע דלאו אדעתיה:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

שמן שרפה - שמן של תרומה טמאה מתוך שלשריפה עומד קרי ליה שמן שריפה, ומעלה עשו לשרפה בארץ כדאשכחן בקדשים פסולים שהן נשרפים במקומן, וכן פירות שביעית צריכים ביעור בארץ דכתיב (ויקרא כה) בארצך תהיה כל תבואתה. ואין הלכה כרבי שמעון:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

תפארת ישראל

יכין

אין מוציאין שמן שרפה:    תרומה שנטמא דלשריפה בא"י קיימי:

ופירו' שביעי':    שצריך ביעור בא"י:

א"ר שמעון שמעתי בפירוש שמוציאין לסוריא:    מדקילא טומאת' מח"ל שלא גזרו על אויר' [כגיטין ד"ח. א]:

בועז

פירושים נוספים