משנה כלים כה ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת כלים · פרק כה · משנה ח | >>

לחצו כאן למהדורת וויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

כיצד? היו ידיו טהורות ואחורי הכוס טמאים, אחזו בבית צביעתו, אינו חושש שמא נטמאו ידיו באחורי הכוס.

היה שותה בכוס שאחוריו טמאים, אינו חושש שמא נטמא המשקה שבפיו באחורי הכוס וחזר וטימא הכוס.

קומקום ט שהוא מרתיח, אינו חושש שמא יצאו משקין מתוכו ונגעו באחוריו וחזרו לתוכו.

משנה מנוקדת

[עריכה]

נוסח הרמב"ם

כיצד היו ידיו טהורות ואחורי הכוס טמאין אחזו בבית צביעתו אינו חושש שמא נטמאו ידיו באחורי הכוס היה שותה בכוס שאחוריו טמאין אינו חושש שמא נטמא משקה שבפיו באחורי הכוס וחזר וטימא את הכוס קומקמוס שהוא מרתיח אינו חושש שמא יצאו משקין מתוכו ונגעו באחוריו וחזרו לתוכו.


פירוש הרמב"ם

זה כולו מבואר ממה שקדם ביאורו:

פירוש רבינו שמשון

היו ידיו טהורות. ועליהן משקה טופח כדקתני בתוספתא לעיל:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

היו ידיו טהורות - ועליהם משקה טופח:

אינו חושש שמא נטמאו - משקין שעל ידיו באחורי הכוס ויחזרו ויטמאו את הידים:

פירוש תוספות יום טוב

קומקום שהיו אחוריו טמאין. הרמב"ם סוף הל' כלים:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ט) (על המשנה) קומקום. שהיו אחוריו טמאין. הר"מ:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

אינו חושש שמא נטמא וכו':    בתוספתא משמע דר' עקיבא פליג אמתני' וקסבר דחיישי' וז"ל התוספתא אמר ר' עקיבא לא הזכירו בית הצביעה אלא לכוסות שלא יהא שותה וראשון ראשון מיטמא ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

כיצד היו ידיו:    של אדם:

טהורות:    ועליהן או על הכוס משקה טופח:

אחזו בבית צביעתו אינו חושש שמא נטמאו ידיו באחורי הכוס:    וה"ה לר"מ באחז בידיו טמאות בצביעה לחה. לא חיישינן שנגע באחוריים בידיו הלחות. וכ"כ איפכא:

היה שותה בכוס שאחוריו טמאים:    מלתא באנפי נפשא היא. ולא קאי אכיצד הנ"ל. רק מדדמי להך דלעיל דבתרווייהו לא חיישינן וכו' נקט להו גבי אהדדי:

אינו חושש:    עי' לעיל [פ"ח מ"י] דלר"מ התם. הרי ודאי נטמא הרוק. וחזר וטימא הכוס ולר' יהודה התם. הרי אפי' הרוק שבפיו טהור. וכ"ש תוך הכוס. אלא לר' יוסי התם אצטריך. דקאמר התם דכשהיפך הרוק בפיו מק"ט. סד"א דניחש שמא היפך הרוק ונטמא גם המשקין שבפיו מאחורי הכוס. וחזרו וטמאו גם הכוס והמשקין שבתוכו. ונטמא גוויית השותה. קמ"ל דכיון דטומאת גויה מדרבנן לא גזרו בה כולי האי:

קומקום:    ר"ל יורה שעומד אצל האש ומרתיח. ואחורי הקומקום טמאין:

אינו חושש שמא יצאו משקין מתוכו ונגעו באחוריו וחזרו לתוכו:    אלא גם תוך הקומקום טהור מדאיכא ס"ס. שמא לא יצאו המשקין או שמא לא חזרו לתוכה:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים