משנה טבול יום א ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת טבול יום · פרק א · משנה ב | >>

לחצו כאן להצגת משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

המכנס חלות על מנת שלא להפריש, האופה חמיטה על גבי חמיטה משקרמו בתנור, וקולית של מים שאינה מחלחלת, ורתיחת גריסין של פול שניה, ורתיחת יין ישן, ושל שמן לעולם, ושל עדשים, רבי יהודה אומר, [ אף ] של טופח, טמאים בטבול יום, ואין צריך לומר בכל הטומאות.

נוסח הרמב"ם

המכנס חלות על מנת שלא להפריש האופה חמיטה על גבי חמיטה משקרמו בתנור וקולית של מים שאינה מחולחלת ורתיחת גריסין של פול שניה ורתיחת יין ישן ושל שמן לעולם ושל עדשים רבי יהודה אומר אף של טופח טמאין בטבול יום ואין צריך לומר בכל הטומאות.

פירוש הרמב"ם

על מנת שלא להפריד. ע"מ שלא יפרידם וכן כשקיבץ הרקיקין אחר שנקרם בם קליפתם לפי שהוא מבואר כי כונתו לחברם ואמרו ושל שמן לעולם ר"ל שוה הוא אם יהיה ישן או חדש לפי שהוא מעט הרתיחה ואינו צף הרבה וכבר ביארנו טופח והוא הנקרא בלשון ערבי קרטמ"ן והוא ממין שעורין ופעולתו אצל הרופאים קרוב מפעולתן ואמר כי אלו כולן חבור בטבול יום זהו ענין אמרו טמאים בטבול יום לפי שטבול יום אינו מטמא לשום דבר מהדברים כמו שהשרשנו בפתיחת זה הסדר אמנם יפסול בלבד ואין הלכה כרבי יהודה:

פירוש רבינו שמשון

כל הני דחשיב קיימי אטמאים בטבול יום דסיפא דהוו חבור:

לעולם. בין חדש בין ישן:

טופח. מין קטנית כדתנן בריש כלאים הפול והטופח ובסוף מכשירין גריסין של פול ושל טופח:

תניא בתוספת' (רפ"א) המכנס חלות בין להפריש [א] בין שלא להפריש נשכו [ב] נפסלות במנין מוסיף עליהן האורז וגריס של טופח בזמן שאין קלופין רבן שמעון בן גמליאל אומר אף פולין הגמלנין כיוצא בהן טהורין באב הטומאה ואין צריך לומר בטבול יום דברי רבי מאיר וחכמים אומרים טהורין בטבול יום וטמאין בכל הטומאות מוסף עליהן האורז וגריס של טופח בזמן שהן קלופין. [ג] פירוש נפסלות במנין דמונין בהן ראשון ושני ופליגא אמתני'. שאינן קלופין קאי נמי אאורז וברתיחתם איירי דלא הוי חיבור:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

המכנס חלות - זו על גבי זו:

על מנת שלא להפריש - שלא להפרידן זו מזו:

משקרמו בתנור - דמאחר שאין צורתן נפסדת ונשארין רקיקין כמו שהיו, הוא מניחן מדובקין ושוב אין מפרידן זו מזו לעולם:

ושל שמז לעולם - בין חדש בין ישן:

טופח - מין קטנית. ורמב"ם אומר, שהוא שקורין לו בערבי קורטמא"ן. ואין הלכה כר' יהודה:

טמאים בטבול יום - משום סיפא דתני ואין צריך לומר בכל הטומאות, נקט טמאים אצל טבול יום, ואע"ג דלא שייך טומאה גבי טבול יום, לפי שאינו מטמא אלא פוסל בתרומה בלבד:

פירוש תוספות יום טוב

רבי יהודה אומר אף של טופח. כאן דנחית ת"ק למתני בקטנית כדקתני ושל עדשים. משמע ליה להר"ב והרמב"ם דדוקא של עדשים ולא של טופח קאמר. ואתא ר"י ופליג. ולפיכך כתבו דאין הלכה כמותו. וכן בחבורו [רפ"ח מהט"א] לא העתיק לדר"י נ"ל:

טופח. פי' הר"ב מין קטנית ועיין בפירושו למשנה ג' פ"ה דפיאה:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

האופה ע"ג חמיטה:    ע"ג חמיטה משקרמו כך צ"ל:

ורתיחת יין ישן:    יש מקומות שהיין ישן תוסס פעם שנית בקיץ וכן באשכנז רוב היינות. הרא"ש ז"ל:

ושל שמן לעולם:    אפילו חדש מפני שהיא מעט הרתיחה:

ר' יהודה אומר אף של טופח:    כך צ"ל:

תניא בתוספתא המכנס חלות בין להפריש בין שלא להפריש נשכו נפסלות במנין מוסיף עליהן האורז וגריס של טופח בזמן שאינם קלופים רשב"ג אומר אף פולים הגמלונים כיוצא בהן טהורין באב הטומאה ואין צריך לומר בטבול יום דברי ר"מ וחכמים אומרים טהורים בטבול יום וטמאים בכל הטומאות מוסיף עליהן האורז וגריס של טופח בזמן שהן קלופים ופי' הר"ש ז"ל נפסלות במנין פי' דמונים בהן ראשון ושני ופליגא אמתני':

שאינם קלופים:    נמי קאי אאורז וברתיחתם איירי דלא הוי חבור ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

משקדמו בתנור:    דמדנקרם כבר כח האש שולט ביניהן שתאפה יפה. וא"צ להפרידן:

וקולית של מים שאינה מחולחלת:    שאין הקצף גבוה. רק נמוך:

ורתיחת יין ישן ושל שמן לעולם:    אפילו חדש:

רבי יהודה אומר אף של טופח:    מין קטנית:

טמאים:    ר"ל הו"ל חבור:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים