משנה בבא מציעא א דפוסים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
| משנה בבא מציעא א דפוסים | >>

משנה א[עריכה]

שנים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו.

זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי, האומר כולה שלי, ישבע שאין לו בה פחות משלשה חלקים, והאומר חציה שלי, ישבע שאין לו בה פחות מרביע.

זה נוטל שלשה חלקים, וזה נוטל רביע.

משנה ב[עריכה]

היו שנים רוכבין על גבי בהמה, או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו.

בזמן שהם מודים או שיש להן עדים, חולקים בלא שבועה.

משנה ג[עריכה]

היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה, ואמר לחברו תנה לי, נטלה ואמר אני זכיתי בה, זכה בה.

אם משנתנה לו אמר אני זכיתי בה תחילה, לא אמר כלום.

משנה ד[עריכה]

ראה את המציאה ונפל עליה, ובא אחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה זכה בה.

ראה אותן רצין אחר מציאה, אחר צבי שבור, אחר גוזלות שלא פרחו, ואמר זכתה לי שדי, זכתה לו.

היה צבי רץ כדרכו, או שהיו גוזלות מפריחין, ואמר זכתה לי שדי, לא אמר כלום.

משנה ה[עריכה]

מציאת בנו ובתו הקטנים, מציאת עבדו ושפחתו הכנענים, מציאת אשתו, הרי אלו שלו.

מציאת בנו ובתו הגדולים, מציאת עבדו ושפחתו העברים, מציאת אשתו שגירשה, אף על פי שלא נתן כתובתה, הרי אלו שלהן.

משנה ו[עריכה]

מצא שטרי חוב, אם יש בהן אחריות נכסים, לא יחזיר, שבית דין נפרעין מהן. אין בהן אחריות נכסים, יחזיר, שאין בית דין נפרעין מהן, דברי רבי מאיר.

וחכמים אומרים, בין כך ובין כך לא יחזיר, מפני שבית דין נפרעין מהן.

משנה ז[עריכה]

מצא גיטי נשים, ושחרורי עבדים, דייתיקי, מתנה ושוברים, הרי זה לא יחזיר, שאני אומר כתובים היו ונמלך עליהם שלא ליתנם.

משנה ח[עריכה]

מצא אגרות שום ואגרות מזון, שטרי חליצה ומיאונין, ושטרי בירורין, וכל מעשה בית דין, הרי זה יחזיר.

מצא בחפיסה או בדלוסקמא, תכריך של שטרות, או אגודה של שטרות, הרי זה יחזיר.

וכמה אגודה של שטרות, שלשה קשורין זה בזה.

רבן שמעון בן גמליאל אומר, אחד הלוה משלשה, יחזיר ללוה, שלשה הלווין מאחד, יחזיר למלוה.

מצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו, יהא מונח עד שיבוא אליהו.

אם יש עמהן סימפונות, יעשה מה שבסימפונות.

| משנה בבא מציעא א דפוסים | >>