משנה בבא מציעא א רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) שנים אוחזין בטלית -

זה אומר אני מצאתיה - וזה אומר אני מצאתיה,
זה אומר כולה שלי - וזה אומר כולה שלי,
זה ישבע - שאין לו בה פחות מחציה,
וזה ישבע - שאין לו בה פחות מחציה,
ויחלוקו.
זה אומר כולה שלי - וזה אומר חציה שלי,
האומר כולה שלי - ישבע שאין לו בה פחות משלשה חלקים,
והאומר חציה שלי - ישבע שאין לו בה פחות מרביע,
זה נוטל - שלשה חלקים,
וזה נוטל - רביע.


(ב) היו שנים רוכבים על גבי בהמה,

או שהיה אחד רכוב, ואחד מנהיג -
זה אומר כולה שלי - וזה אומר כולה שלי,
זה ישבע - שאין לו בה פחות מחציה,
וזה ישבע - שאין לו בה פחות מחציה,
ויחלוקו.
בזמן שהן מודים,
או שיש להן עדים,
חולקין - שלא בשבועה.


(ג) היה רוכב על גבי בהמה,

ראה את המציאה,
ואמר לחברו: תנה לי,
נטלה, ואמר: אני זכיתי בה - זכה בה.
אם משנתנה לו,
אמר: אני זכיתי בה בתחילה - לא אמר כלום.


(ד) ראה את המציאה,

ונפל לו עליה,
ובא אחר - והחזיק בה,
זה שהחזיק בה - זכה בה.
ראה אותם רצים,
אחר המציאה, אחר צבי שבור,
ואחר גוזלות שלא פרחו,
ואמר: זכת לי שדי - זכת לו.
היה צבי - רץ כדרכו,
או שהיו הגוזלות - מפרחין,
ואמר: זכת לי שדי - לא אמר כלום.


(ה) מציאת בנו ובתו הקטנים,

עבדו ושפחתו הכנענים,
ומציאת אשתו,
הרי אלו שלו.
מציאת בנו ובתו הגדולים,
ועבדו ושפחתו העברים,
ומציאת אשתו שגירשה - אף על פי שלא נתן לה כתובה,
הרי אלו שלהן.


(ו) מצא שטרי חוב -

אם יש בהן אחריות נכסים - לא יחזיר,
ואם אין בהן אחריות נכסים - יחזיר,
שאין בית דין נפרעין מהן - דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרין:
בין כך ובין כך - לא יחזיר,
מפני שבית דין נפרעין מהן.


(ז) מצא גיטי נשים,

ושיחרורי עבדים, דיאתיקי,
מתנה, ושוברין,
הרי זה לא יחזיר,
שאני אומר: כתובין היו - ונמלך שלא ליתנן.


(ח) מצא איגרות שום,

ואיגרות מזון, שטרי חליצה,
ומיאונין, ושטרי בירורין,
וכל מעשה בית דין,
הרי זה יחזיר.
מצא בחפיסה, או בגלוסקמא,
תכריך של שטרות, ואגודה של שטרות,
הרי זה יחזיר.
כמה היא אגודה של שטרות?
שלשה - קשורים זה בזה.
רבן שמעון בן גמליאל אומר:
אחד לווה משלשה - יחזיר ללווה,
שלשה לווין מאחד - יחזיר למלווה,
מצא שטר בין שטרותיו,
ואינו ידוע מה טיבו - יהא מונח עד שיבוא אליהו.
אם יש עמהם סימפון - יעשה מה שבסימפון.


הדף הראשי של משנה בבא מציעא א