לדלג לתוכן

מצודות על תהלים לט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לידותון" - שם כלי נגון

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"דרכי" - מנהגי

"מחסום" - ענין דבר ההושם בפי הבהמות שלא תשוך ולא תאכל כמו ולא תחסום שור (דברים כ"ה

מצודת דוד

"בעוד רשע לנגדי" - בזמן אשר הרשע הבא לבקרני עומד לנגדי כי אחשוב כאשר אצעק אז ישמח בצרתי

"אשמרה לפי מחסום" - אשמור עצמי כאלו היה על פי מחסום אשר ימנע הדבור ר"ל עם כל הכאב הבא עלי לא אצעק להתרעם

"אמרתי" - חשבתי בלבי אשמרה מנהגי מלחטוא בלשוני לדבר מה מול מדת הדין

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"דומיה" - ענין שתיקה כמו לך דומיה תהלה (לקמן סה)

"החשיתי" - ענין שתיקה כמו החשיתי מעולם (ישעיהו מב)

"נעכר" - ענין השחתה כמו עכרתם אותי (בראשית ל"ד

מצודת דוד

"וכאבי נעכר" - עם כי כאבי נעכר עכ"ז אתאפק ואחריש

"החשיתי מטוב" - כי שתקתי מלדבר גם דברים טובים ונחומים כי פן ברבות הדברים אצעק ואתרעם

"נאלמתי דומיה" - כ"כ ארגיל עצמי בשתיקה עד שנעשיתי כאלם בעבור השתיקה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בהגיגי" - מלשון הגיון ודבור 

מצודת דוד

"בהגיגי" - כשהגה יוצא מפי בוערת כאש כי ההבל חם מאד

"דברתי בלשוני" - מוסב על תבער אש לומר תבער כאש כשאדבר בלשוני וכפל הדבר במ"ש

"חם לבי" - הלב אשר בקרבי נתחמם מאד מאש החלי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מה" - היא כמו כמה

"חדל" - הוא הפוך מן חלד כמו כשב כבש וענינו זמן העולם 

מצודת דוד

"הודיעני" - הודיע לי סוף ימי מתי אמות ואם מעט המה ימי חיי הלא אבחר למות מחלי זה מלסבול צער גדול ולמות אח"ז בזמן קצר

"מה היא" - כמה היא וכפל הדבר במ"ש

"מה חדל אני" - כמה מהזמן אהיה עם יושבי חלד

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הבל" - יש הבל שהוא ענין פורעניות וצרות כמו בהבל בא ובחושך ילך (קהלת ו'

מצודת דוד

"נצב סלה" - הדבר הזה נצב לעולם ולא ישתנה להיות מי מבני אדם חדל מהבלי הזמן ופגעיו

"אך כל הבל וגו'" - כל ההבלים הוא בכל אדם איש לא נעדר מפגעי הזמן

"טפחות" - קצובות כדבר הנמדד בטפח

"וחלדי" - זמני בעולם היא כאין נגד שנותיך אשר לא יתמו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בצלם" - מלשון צלמות וחושך

"יהמיון" - ענין קבוץ הממון כמו ומי אוהב בהמון (שם ה')

"יצבור" - מלשון צבור ותל

"אוספם" - יכניסם לבית 

מצודת דוד

"אך בצלם וגו'" - האיש הלא בחושך יהלך ולהבל וריק קובץ המון עושר רב כי הוא צובר ואינו יודע מי יאספם הבית כי פן ימות ואיש אחר יאספנו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תוחלתי" - תקותי 

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל וקניני העולם הבל המה מה יהיה א"כ תקותי אל ה' ומה הוא הדבר אשר אהיה מיחל לך עליו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מכל פשעי" - ר"ל ע"כ תקותי שתצילני מהעונש הבא על פשעי ואל תשים אותי להיות לחרפה בעיני הנבל

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נאלמתי" - הלא בבוא עלי העונש הייתי כאלם ולא התרעמתי כי אמרתי הלא אתה עשית ולא תעשה עול במשפט

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מתגרת" - מלשון תגר ומלחמה כמו אל תתגרו בם (דברים ב')

"כליתי" - מלשון כליון 

מצודת דוד

"הסר" - לזה הסר מעלי הנגעים הבאים ממך על כי כבר כליתי ממלחמת ידך ודי בזה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בתוכחות" - ענין פורעניות ויסורים כמו והוכח במכאוב (איוב לג)

"ותמס" - מלשון המסה והמגה

"כעש" - שם התולעת המכלה הבגד 

מצודת דוד

"אך הבל" - ההבל הזה הוא לעולם ובכל אדם ר"ל כל החוטאים כלם נלקים לעולם בגופם ובחמדת עשרם אם לא ישובו לה'

"בתוכחות" - בשיעור התוכחות הראויות על העון כך תייסר את האיש בעונש הגוף וגם תמס חמודות עשרו כעש הזה המכלה את הבגד

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"השע" - פנה כמו שעו מני (ישעיהו כ"ב)

"ואבליגה" - ואתחזק כמו המבליג שוד (עמוס ה'

מצודת דוד

"בטרם אלך" - עד לא אלך בדרך כל הארץ ואינני עוד בזה העולם כי אחר המיתה נעשה האדם חפשי מן התורה והמצות

"השע ממני" - פנה ממני מכת ידך ואתחזק עצמי בתורת ה' כאשר יוסרו היסורים המונעים והטורדים