מצודות על שמואל א יב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שמואל א · יב · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הנה שמעתי וגו'" - רצה לומר עד לא המלכתי מלך לא יכולתי להוכיח אתכם כי פן תחשבו שתכלית דברי המה למנוע המלכת מלך ולזה שמעתי בתחלה לקולכם והמלכתי מלך

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואני התהלכתי" - רצה לומר ועוד הלא הייתי מתהלך לפניכם מעיר לעיר לשפוט אתכם ולא יום ולא יומים כי אם מנעורי עד היום הזה ואם כן כולכם מכירים ויודעים אותי אשר לא כן אנכי הולך בתחבולות וערמומית

"ועתה" - אבל עתה הואיל והמלך מתהלך לפניכם והוחזק במלוכה ואם כן מי הוא אשר יערב לבו להעבירו ממלכותו וגם אני זקנתי וכחי תש להחזיק עוד בממשלה ובני הלא המה אתכם נכונים לעבודת המלך וחפצים בו כמותכם ואם כן שוב אין מקום לומר שרוח אחרת אתי ולזה אדבר עתה דברי

מצודת ציון

"ושבתי" - השיבה הוא יותר מהזקנה

"הנם" - הנה הם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואעלים עיני בו" - ובעבור הכופר העלמתי עיני מבלי לענשו עונש הראוי

"ואשיב לכם" - רצה לומר וכאשר תענו בי דבר מה בעודי פה הנה אשיב לכם על דבריכם

"לקחתי כופר" - פדיון על פשעו

"הנני" - רצה לומר בעוד שאני פה ענו בי נגד ה' ונגד המלך הנמשח מה'

מצודת ציון

"ענו" - העידו כמו (שמות כ יג)לא תענה

"שור מי" - שור של מי

"עשקתי" - מלשון עושק וגזל

"רצותי" - ענין שבירת הגוף וכן (דברים כח לג) עשוק ורצוץ

"כופר" - פדיון

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מאומה" - שום דבר מה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויאמר עד" - רצה לומר כל אחד אמר כן הדבר ה' יהיה עד וכן משיחו יהיה עד או שאול לבד אמר אני אהיה עד

"עד ה'" - ה' יהיה לעד וגם משיחו יהיה לעד אשר לא מצאתם בידי שום דבר שאינו הגון

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואשר העלה וגו'" - על ידי הנפלאות ההם העלם ממצרים

"ה' אשר עשה" - רצה לומר הלא כולכם ידעתם מעשה ה' אשר עשה עם משה ועם אהרן רצה לומר הנפלאות שעשה על ידם ועמהם

"ויאמר שמואל" - אחר שאמרו שלא מצאו בידו מאומה חזר לדבר דבריו ולהוכיחם

מצודת ציון

"את משה" - עם משה רצה לומר על ידו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועתה" - רצה לומר הואיל וידעתם עמדו ואתוכח עמכם על כל צדקות ה' וגו' רצה לומר נצחון הויכוח יהיה עם הצדקות

מצודת ציון

"ואשפטה" - אתוכח כמו (יחזקאל כ ד)התשפוט אותם

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כאשר בא" - רצה לומר זה הויכוח שעם הצדקות שהנה כאשר בא יעקב למצרים היה סוף הדבר שזעקו אבותיכם אל ה' מקושי השעבוד ושלח את משה וגו' ולא היה להם אז מלך ללחום מלחמתם

מצודת ציון

"ויושיבום" - מלשון ישיבה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וילחמו בם" - רצה לומר כי מתחלה לחמו בישראל ולאח"ז מסרם ה' בידם

"וישכחו" - ובבואם לארץ שכחו את ה' ומסרם ביד הגוים

מצודת ציון

"וימכור" - מסרם וכאלו מכרם

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויזעקו" - התפללו לה' אבל לא שאלו להם מלך ללחום מלחמתם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישלח ה' את ירובעל וגו'" - עם כי לא היו מולכים בישראל הציל ה' אתכם על ידיהם מיד אויביכם היושבים מסביב

מצודת ציון

"ירובעל" - זה גדעון

"בדן" - בן דן זה שמשון מבני דן

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וה' וגו'" - אבל ה' הוא מלככם והוא הלוחם מלחמותיכם עם השופט אשר יהיה ואם כן הסכלתם עשו בשאלת המלך כי הלא אמרתם שלא מצאתם בידו מאומה והלא ראיתם שאין מעצור לה' להושיע ביד השופט ומבלי מלך

"ותראו" - רצה לומר אבל אתם כאשר ראיתם שבא עליכם מלחמה אמרתם לי לא נהיה כאבותינו אשר היה השופט יוצא לפניהם במלחמה כי אם מלך ימלוך עלינו והוא ילחום מלחמותנו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר בחרתם" - רצה לומר הלא זהו המלך אשר בעבור התשועה שעשה בחרתם בו אחר אשר שאלתם על המלך והקב"ה הסכים על ידכם והמליכו חזרתם ובחרתם בו מעצמיכם ואם כן אחר כל זאת שוב אין להשיב ומלוך ימלוך

"ועתה הנה המלך" - אבל עתה מה שעבר אין כי הלא המלך הנה הוא מולך ועומד

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אם תיראו" - רצה לומר אך אם תיראו את ה' וגו' אז כולכם תהיו אחר ה' כי הוא ילך לפניכם למלחמה ואתם תלכו אחריו

מצודת ציון

"תמרו" - מלשון מרי ומרד

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובאבותיכם" - ובמלכיכם כי כל שר ומושל נקרא בלשון אב וכן (בראשית מה ח) וישימני לאב לפרעה

"יד ה'" - מכת יד ה'

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גם עתה" - רצה לומר ואם תשיבו לומר אם שאלת המלך רעה היתה בעיני ה' למה הסכים על ידינו על זה אשיב לכם גם עתה אחר שהסכים התיצבו וראו וגו' ומזה תשכילו לדעת דרכי ה' אשר ימלא שאלת השואל אף אם היא רעה בעיני ה' וגם אם לשואלה לא לטובה יחשב

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ודעו" - ובזה דעו שרבה רעתכם וכאשר אמרתי ואף שהסכים המקום עמכם כי כן מעשה ה' אבל האמת הוא שעשיתם הרע לעצמכם וגם רעה היא בעיני ה'

"אקרא וגו'" - ועם כל זאת כאשר אקרא אל ה' על המטר ישמע קולי ויתן קולות רעמים ומטר כי כן ימלא שאלת המבקש הטובה היא אם רעה

"הלא קציר חטים היום" - ואם כן עתה המטר לקללה תחשב ואף רעה היא בעיני ה' להביא הקללה בעולם על לא דבר

מצודת ציון

"רבה" - גדולה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואת שמואל" - על שהמליכו מלך בחייו וכאלו מאסו בו

"את ה'" - בעבור חטא שאלת המלך

"ויקרא שמואל" - על המטר כאשר אמר

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"על כל חטאתינו" - על החטאים אשר עשינו מאז הוספנו עוד לעשות הרע בשאלת המלך

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אתם עשיתם" - רצה לומר הלא אתם כבר עשיתם ואין להשיב אך אל תסורו מה' ויכופר העון

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא תסורו וגו'" - לא תסורו מה' ללכת אחרי עבודה זרה כי ההליכה ההיא היא ההליכה אחרי התוהו וגו' שאין בהם ממש

מצודת ציון

"התוהו" - הוא דבר שאין בו ממש כמו (בראשית א ב)והארץ היתה תהו

"יועילו" - מלשון תועלת

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי הואיל" - רצה לומר כבר נשמע אשר רצה בכם להיות לו לעם סגולה ואם יטוש אתכם אף כשתטיבו דרככם מהיום והלאה יאמרו אז מבלי יכולת עזבם

"כי לא יטוש ה'" - נתן טעם למה לא ייראו ממה שעשו ואמר כי לא יטוש ה' את עמו בעבור שמו הגדול שלא יחולל

מצודת ציון

"יטוש" - יעזוב

"הואיל" - רצה כמו (שמות ב כא)ויואל משה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גם אנכי" - רצה לומר כמו שהמקום יכפר העון הזה כן גם אנכי אמחול על עלבוני כי חלילה לי מחטוא לה' להיות אכזרי מלמחול ולחדול מלהתפלל בעדכם כי באמת אתפלל כאשר אמרתם אף אלמד אתכם בדרך הטובה

מצודת ציון

"חלילה" - חולין וגנאי

"והוריתי" - אלמד כמו (ישעיהו כח ט)יורה דעה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר הגדיל עמכם" - אשר הגדיל חסדו עמכם למחול העון הזה

"אך יראו וגו'" - כי אז תועיל תפלתי

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גם אתם וגו'" - רצה לומר לא תועיל תפלתי והמלך לא יושיעכם ואתם לא תעזרוהו וכולכם תספו

מצודת ציון

"תספו" - ענין כליון כמו (ירמיהו ח יג)אסף אסיפם