מצודות על צפניה א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


מצודות על צפניה · א · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דבר ה'" - ר"ל זהו דבר ה' אשר היה וגו'

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אסוף" - אכלה כל מעל אדמת ישראל 

מצודת ציון

"אסוף אסף" - ענין כליון כמו ואספת את נפשך (שופטים יח)והיה ראוי לומר אסף אאסוף ותחסר האל"ף

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והכרתי וגו'" - כפל הדבר להפלגת הענין

"והמכשלות" - ר"ל התחבולות מה שהרשעים מכשילים בהם את הבריות יאבדו הם עם הרשעים

"אסף אדם" - עתה יפרש את מי יכלה 

מצודת ציון

"את הרשעים" - עם הרשעים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את שאר הבעל" - ר"ל אף שארית מה לא יהיה

"ונטיתי ידי וגו'" - להכות בהם 

מצודת ציון

"שאר" - שיור

"הכמרים" - כן יקראו כהני עבודת כוכבים וכן וכמריו עליו יגילו (הושע י)

"הכהנים" - הם מין אחר מתחלפים בלבושיהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנשבעים במלכם" - הם האנשים שאינם משתחוים לא לה' ולא לצבא השמים שאין להם אמונה כלל וכאשר ישבעו נשבעים במלכם כי לבד ממנו יראו ויפחדו וגם המה יאספו

"על הגגות" - דרכם היה לעלות על הגגות להשתחות שמה לצבא השמים

"ואת המשתחוים וגו'" - ר"ל גם הצדיקים יכרתו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשר לא בקשו" - הם האנשים אשר מעולם לא בקשו את ה'

"ואת הנסוגים וגו'" - ר"ל אותם שבתחלה האמינו בה' ולאח"ז פרשו ממנו 

מצודת ציון

"הנסוגים" - ענין החזרה לאחור כמו ולא נסוג ממך (תהלים פ)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הס מפני ה'" - שתקו מפני ה' לבל תאמרו יארכו הימים כי לא כן הוא כי קרוב יום הגמול הבא מה' כי כבר הכין ה' לכם את הזביחה והזמין את הקרואים לסעודה הם חיות היער ועוף השמים שיאכלו בשר נבלת ההרוגים 

מצודת ציון

"הס" - ענין שתיקה כמו ויהס כלב (במדבר יג)

"הקדיש" - ענין הזמנה כמו קדשו קהל (יואל ב)

"קרואיו" - המזומנים לסעודה וכן בראש הקרואים (שמואל א ט)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלבוש נכרי" - דרך החשובים היה ללבוש מלבוש שהוא זר ומשונה ממלבושי יתר העם

"ופקדתי" - אשגיח להביא גמול על השרים וגו' 

מצודת ציון

"ופקדתי" - ענין השגחה

"נכרי" - ענין זרות

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על וגו'" - הם עבדי המושלים אשר ידלגו במהירות רב על מפתן פתחי העם לעשוק ולגזול חמס ומרמה ר"ל עושר הבא בחמס ובמרמה 

מצודת ציון

"הדולג" - ענין קפיצה

"המפתן" - אסקופה כמו מתחת מפתן הבית (יחזקאל מז)

"חמס" - עושק

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויללה" - קול יללה יהיה נשמע מן המשנה ושבר גדול ישמע מן הגבעות אשר הם סביבות ירושלים

"משער הדגים" - יהיה נשמע משער הדגים כן היה שם השער 

מצודת ציון

"המשנה" - מלשון שנים ור"ל בין שתי החומות שהיא משנה לעיר וכן והיא יושבת בירושלים במשנה (מלכים ב כב)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי נדמה" - כי נכרת כל עדת התגרים וכל נושאי משא הכתף הם עשירי העם 

מצודת ציון

"הילילו" - מלשון יללה

"המכתש" - שם מקום בירושלים עמוק ככלי המכתשת שדוכין בה בשמים

"נדמה" - ענין כריתה כמו ער מואב נדמה (ישעיהו טו)

"עם כנען" - ר"ל עדת התגרים כמו כנען בידו מאזני מרמה (הושע יב)

"נטילי" - ענין משא כמו ונטל החול (משלי כו)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ופקדתי" - אשגיח להביא גמול על האנשים היושבים שקט ושאנן כיין הצף על שמריו שאינו מפיג טעם כלומר לא בא להם שום מחסור ומרוב כל מבעטים במקום ואומרים בלבבם לא ייטיב ה' לצדיקים ולא יעשה רע להרשעים הכל לפי המקרה

"אחפש וגו'" - לבל יסתר מי מפני והוא ענין מליצה לומר לא השאיר מי מהם 

מצודת ציון

"אחפש" - ענין בקור ודרישה כמו תמנו חפש מחפש (תהלים סד)

"הקופאים" - הצפים ממעל כי ויצף הברזל (מלכים ב ו) תרגומו וקפא ברזלא

"שמריהם" - הוא עכירת המשקה הנופל לשולי הכלי כמו ושקט הוא אל שמריו (ירמיהו מח)

"ירע" - מלשון רעה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובנו בתים" - הם יטריחו בבניין כי יבנו בתים אבל לא ישבו בהם כי יגלו מארצם וכן ונטעו כרמים וגו'

"והיה חילם למשסה" - לכן יהיה עשרם למדרס רגלי האויב ובתיהם יהיו שממה כי יגלו מהם 

מצודת ציון

"חילם" - עשרם כמו ישא את חיל דמשק (ישעיהו ח)

"משסה" - ענין רמיסה כמו משסה ואין אומר השב (שם מב)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קול יום ה'" - ר"ל הקול של יום ה' תהיה גדול כ"כ עד שאפילו הגבור ימס לבבו וישאג במלחמה קול מר

"קרוב יום ה' הגדול" - יום הגמול הגדול הבא מה' קרוב הוא ומאד מהר יבוא 

מצודת ציון

"צורח" - ענין שאגת קול גדול כמו יריע אף יצריח (שם)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יום עברה" - זה היום יהיה יום עברה כי המקום ישלח בהם עברה וזעם 

מצודת ציון

"עברה" - ענין כעס

"ומצוקה" - עניינו כמו צרה וכן בארץ צרה וצוקה (שם ל) וכפל המלה בשמות נרדפים להפלגות הענין

"שואה ומשואה" - ענין חושך ושממון כמו אמש שואה ומשואה (איוב ל)

"וערפל" - הוא עב הענן

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יום שופר ותרועה" - אז יהיה נשמע קול שופר מן הכשדים הצרים על הערים הבצורות וגו' 

מצודת ציון

"הפנות" - הם המגדלים שדרכם לעמוד בפנות וזויות המבצר

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והצרותי לאדם" - אביא צרה על יושבי ארץ ישראל וילכו כעורים מבלי דעת אנה ימצאו הצלה

"כעפר" - כמו העפר הנשפך בכל הארץ ובשרם יושלך בכל המקומות כגללי הצואה 

מצודת ציון

"והצרותי" - מלשון צרה

"ולחומם" - כן יקרא גם הבשר כמו כי לחמם לנפשם (הושע ט)

"כגללים" - כצואה כמו כגללו לנצח יאבד (איוב כ)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי כלה אך נבהלה יעשה" - ר"ל הבהלה יעשה אך כליון את כל יושבי הארץ ולא ימצאו פדיון בשוחד ממון

"כל הארץ" - כל יושבי הארץ

"גם כספם וגו'" - לא די שלא יוכלו להציל עצמם בגבורתם כי גם בכספם וזהבם לא יצילו את עצמם בתת שוחד אל הכשדים כי לא יקחו פדיון נפש

"ביום עברת ה'" - ביום בא עברת ה' 

מצודת ציון

"קנאתו" - ענין כעס וחמה כמו הם קנאוני בלא אל (דברים לב)

"תאכל" - ענין השחתה

"נבהלה" - מלשון בהלה