מצודות על מלכים א יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על מלכים א · יח · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לך הראה אל אחאב" - סבב הדבר שיחלה פניך בעבור המטר ואתן אותו על ידיך ולפי שנשבע אליהו שלא יהיה המטר כי אם לפי דברו לכן צוה לו כזאת

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל עובדיהו" - ללכת עמו כמו שנאמר למטה בענין

"על הבית" - ממונה היה על בית המלך

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חמשים איש" - רצה לומר חמשים לבד וחמשים לבד

מצודת ציון

"ויחביאם" - הטמינם במחבואה

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ולא נכרית" - ולא נהיה נכרתים מן הבהמות

מצודת ציון

"חציר" - דשא

"ונחיה" - ונזון וכן (שם מה ה) למחיה שלחני

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויפול על פניו" - להשתחות לאליהו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי אתה נותן" - רצה לומר אתה תהיה סיבה שאמות ביד אחאב

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי לא ימצאכה" - אם לא מצאו אותך

מצודת ציון

"אין" - איננו פה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועבדך ירא וגו'" - ולמה אם כן תהיה אתה סיבה על מיתתי

"והרגני" - בחושבו שהתלתי בו וכאומר דרך לעג הנה שלחתי לבקשו ולא מצאתו והנה הוא עומד פה

"על אשר" - על מקום אשר לא אדע אנה הוא לבקשך שמה

"ולא ימצאך" - בהמקום הזה

"ורוח ה' ישאך" - כאשר היה למוד בכך כפעם בפעם

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ועתה וגו'" - והרגני ואם כן מי יכלכל הנביאים מעתה חמול נא עליהם

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עוכר ישראל" - כי עכרת אותם במה שנשבעת לעצור המטר

מצודת ציון

"עוכר" - משחית ומחבל וכן (שם לד ל) עכרתם אותי

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לא עכרתי" - רצה לומר אין אני תחלת הסיבה כי אם אתה במה שעזבת את ה'

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אוכלי וגו'" - על נביאי האשרה יאמר

"ועתה" - רצה לומר אם תבקש על המטר שלח קבוץ אלי כו' וזה יהיה סיבה שיבוא המטר

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויקבוץ וגו'" - כי כל ישראל באו מאליהם כאשר שלח אחריהם אבל הנביאים לא באו עד אשר קבצם המלך שלא בטובתם ולזה לא קבץ כי אם נביאי הבעל ולא נביאי האשרה כי איזבל לא הניחתם ללכת שמה על כי היו מאוכלי שולחנה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"האלהים" - רצה לומר בעל היכולת ומנהיג העולם

"אתם פוסחים" - רצה לומר כחגר הזה אשר פעם ינטה על צד ימין ופעם על צד השמאל וכן אתם עד מתי תהיו נוטים במחשבותיכם פעם אחרי ה' ופעם אחרי הבעל

מצודת ציון

"פוסחים" - מדלגים ויקרא כן החגר כי בעת הלוכו נראה כדולג

"הסעיפים" - המחשבות כמו (תהלים קיט קיג) סעפים שנאתי והוא לשון מושאל מסעיף אילן כי המחשבות המה ללב כסעיף לאילן

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונביאי וגו'" - רצה לומר עם שאני יחידי והמה מרובים עם כל זאת נראה עתה תפלת מי תקובל

"אני נותרתי" - כי מאה הנביאים אשר החביאם עובדיה לא היו ידועים להם

מצודת ציון

"וינתחוהו" - יחתכוהו לאברים כמו (ויקרא א ו)ונתח אותה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אשר יענה באש" - רצה לומר התשובה תהיה בדבר הורדת האש

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי אתם הרבים" - והוא דרך המוסר אשר הרבים יבחרו לעצמם ויעשו ראשונה

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויפסחו" - דלגו על המזבח אשר עשה אחאב או זולתו והדלוג הזה היתה מדרך עבודתם

"אשר נתן להם" - אמרו רבותינו ז"ל (בבמדבר רבה כג ט) אחר שבחרו הפר לא רצה ללכת אחריהם עד שאליהו מסרו בידם

מצודת ציון

"ויפסחו" - ודלגו

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אולי ישן" - או שמא ישן הוא וכאשר תקראו בקול גדול ייקץ משנתו

"כי אלהים הוא" - אמר בדרך התול הלא אלהים הוא ויכול הוא לענות כשישמע אבל עדיין לא שמע כי מדבר הוא כעת עם מי או הוא משיג השגות ומעיין בחכמות ועל כי הוא טרוד בדבר מה נבטל ממנו חוש השמע בקצת או אולי הוא בדרך ולמרחק המקום לא ישמע ולזה קראו בקול גדול ואז עם כל טרדתו יתעורר ואף אם הוא בדרך מרחוק ישמע בקול גדול

מצודת ציון

"ויהתל" - ולעג כמו (בראשית לא ז)ואביכן התל בי

"שיח" - ענין דבור כמו (תהלים סט יג)ישיחו בי

"שיג" - רצה לומר השגת דבר חכמה

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויתגדדו" - שרטו בשרם בחרבות עד כי נשפך דמם כאשר היה מנהגם לעבדו בענין זה

"ויקראו בקול גדול" - שמעו לדברי אליהו עם כי אמר בהתול ולעג

מצודת ציון

"ויתגודדו" - ענין שריטת הבשר כמו (דברים יד א)לא תתגודדו

"כמשפטם" - כמנהגם

"בחרבות" - מלשון חרב

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואין קול" - אבל אין קול וגו'

"ואין קשב" - רצה לומר וזה לפי שאין מי יקשיב להם כי אינו אלוה

"ויתנבאו" - עשו את עצמם כאלו מדברים בנבואה שתרד האש ולא חדלו מלהתנבאות עד בוא עת העלאת מנחת הערב הוא תמיד של בין הערבים כי אז נלאו ולא התנבאו עוד

מצודת ציון

"ויתנבאו" - עשו עצמם כמתנבאים

"קשב" - האזנה כמו (ישעיהו כא ז)והקשיב קשב

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"גשו אלי" - לראות שאין הערמה בדבר

"וירפא" - בא על דרך השאלה לומר לשון רפואה על תיקון בנין הנהרס וכן נאמר (נחמיה ד א) כי עלתה ארוכה לחומת ירושלים וארוכה גם הוא מענין רפואה (ואמרו רבותינו ז"ל שהמזבח הזה בנה שאול ונהרס ע"י עובדי הבעל)

מצודת ציון

"ההרוס" - ענין שבירה ונתיצה

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ישראל יהיה שמך" - על שם שנאמר (בראשית לב כח) כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל וכאלו יתן טעם למה לקח י"ב אבנים ואמר לפי שהם במספר שבטי בני ישראל ולהזכיר זכות ישראל אביהם שגם הוא כמוהו ינצח אלהים אחרים ואנשי נביאי הבעל

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויעש תעלה" - עשה חפירה סביב המזבח כשיעור מקום זריעת סאתים זרע בכדי שילכו בה המים להגדיל הנס כמו שנאמר בענין

מצודת ציון

"תעלה" - חפירה וכן (שם ז ג) תעלת הבריכה

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויערוך" - ענין סדור

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שלשו" - שפכו פעם שלישית וגו'

"שנו" - שפכו פעם שנית ושפכו פעם שנית

"ויצקו" - וישפכו וכן עשו ושפכו ועם כי לא נזכר כי מעצמו יובן

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מלא" - או אליהו בעצמו או על ידי מצותו מלאו גם התעלה

"סביב למזבח" - כי בהשפך המים על העולה שעל המזבח נשפך המים למטה על כל המזבח סביב מקום המערכה

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ובדברך וגו'" - רצה לומר מהראוי שתעשה לי הנס הזה כי הלא כל הדברים האלה שעשיתי להגדיל הנס הלא כל מחשבותי בעבור ישמרו דברך ולא למעני עשיתים

"היום יודע" - רצה לומר כאשר תרד האש יודע היום וגו'

"בישראל" - רצה לומר משרה שכינתך בישראל

"ואני עבדך" - ובהיות הנס הזה על ידי ידעו הכל שאני עבדך נביא נאמן לה' ויאמינו בי לעולם בהנבאי להם

"ויגש" - אל ה' להתפלל

"בעלות המנחה" - בעת העלאת מנחת הערב הוא התמיד של בין הערבים

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ענני ה'" - בהורדת האש

"ואתה הסבות וגו'" - עבר במקום עתיד ורצה לומר בהנס הזה תסבב אליך את לבם אשר היה עד הנה אחורנית להפנות ממך

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"לחכה" - ענין לקיקה כמו (שם מט כג) ועפר רגליך ילחכו ורוצה לומר שרפה הכל כהלוקק בלשון

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויפלו על פניהם" - להשתחות לה'

"ה' הוא האלהים וגו'" - הכפל בא לחזק

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"תפשו" - אחזו לבל יברחו

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עלה אכול ושתה" - כאומר הואיל ושבו כולם ואמרו ה' הוא האלהים לזה עלה מעתה ואכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי הנה ישמע קול המיית הגשם

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ראש הכרמל" - ראש הר הכרמל

"ויגהר ארצה" - נשתטח לארץ ואחרי זה קם ושם פניו בין ברכיו להתפלל על המטר ואף שה' אמר לו ואתנה מטר וגו' מכל מקום התפלל למהר לתתו בעוד אחאב שם ועל כי היה בטוח שיקובל תפלתו אמר לאחאב מתחילה כי קול המון הגשם

מצודת ציון

"ויגהר" - ענין השתטחות כמו (מלכים ב ד לד)ויגהר עליו

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שוב שבע פעמים" - רצה לומר שבעה פעמים אמר לו לשוב ולהביט

"עלה נא" - עמי מתחילה אל ראש ההר

"הבט דרך ים" - ראה לפאת המערב אם נראה עבים עולים ובעצמו לא רצה להפנות אנה ואנה עד עת תקובל תפלתו

מצודת ציון

"אין מאומה" - אין כלום

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אסור ורד" - אסור המרכבה ורד לביתך לבל יעכב אותך הגשם כי אם תשהה עוד תהיה מעוכב מן הגשם

מצודת ציון

"אסור" - קשור הסוסים להמרכבה

"יעצרכה" - יעכב אותך כמו (שופטים יג טז)אם תעצרני לא אוכל

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עד כה ועד כה" - בין כך ובין כך רוצה לומר בעוד שאסר המרכבה וירד ממקומו חשכו השמים ברבוי העבים ונשב הרוח ויהי הגשם

"וירכב" - עם שהיה הגשם

מצודת ציון

"התקדרו" - נחשכו כמו (יואל ב י)שמש וירח קדרו

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וישנס" - חגר מתניו להיות מזורז ביותר ורץ רגלי לפני מרכבת אחאב עד המקום אשר יבואו בו ליזרעאל ועשה זאת לחלוק כבוד למלכות

"ויד ה'" - רצה לומר רוח גבורה מה'

מצודת ציון

"וישנס" - ענין חגורה ואין לו דומה

"עד באכה" - עד אשר תבוא וכאילו ידבר למול היודע המקום