לדלג לתוכן

מצודות על מלכים א יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"התשבי" - מעיר ששמה תושב

"מתושבי" - מלשון ישב רוצה לומר שישב בגלעד זמן רב

"לפי" - לשעור כמו (בראשית מז יב)לחם לפי הטף 

מצודת דוד

"כי אם לפי דברי" - כי אם לשעור הזמן שאדבר בתחלה שיהיה

"חי ה'" - הוא ענין שבועה לומר כשם שה' חי וגו'

"אשר עמדתי לפניו" - אשר אני רגיל לעמוד לפניו בתפלה

"ויאמר אליהו וגו'" - אמרו רבותינו ז"ל (ירושלמי סנהדרין י ב) כאשר מתו בני חיאל בית האלי הלכו אחאב ואליהו לנחמו ואמר אליהו לחיאל שמתו בניו בדבר קללת יהושוע והשיב אחאב ומדוע לא יקוים קללת משה רבו שאמר (דברים יא טז) ועבדתם אלהים אחרים וגו' ועצר את השמים והלא כולם עובדי כוכבים ואין הגשמים נעצרים מיד קפץ אליהו ונשבע שיעצור טל ומטר

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ופנית" - תפנה ותסבב עצמך 

מצודת דוד

"בנחל כרית" - אצל הנחל העומד למזרח הירדן

"קדמה" - למזרח

"לך מזה" - שלא יהרגך אחאב

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובשר" - ועל כי ה' אמר לו לאכלו ידע שבשר כשר הוא

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צרפתה" - שם עיר בארץ צידון

"הנה צויתי" - רצה לומר זמנתי שם אשה אלמנה לכלכלך

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מקששת" - לקיטת דברים הדקים קרוי קושש וכן (שמות ה יב)לקושש קש 

מצודת דוד

"קחי נא לי" - קחי מביתך והביאי לי

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פת" - חתיכה כמו (ויקרא ב ו)פתות אותה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מעוג" - עוגה וכן (תהלים לה טז)בחנפי לעגי מעוג

"כף" - פס היד

"בכד" - שם כלי

"בצפחת" - צלוחית וכן (שמואל א כו יא)צפחת המים 

מצודת דוד

"ומתנו" - ואחרי זה נמות ברעב כי אין לי עוד מאומה

"מלא כף קמח" - יש לי בכד קמח שעור מלא הכף

"שנים עצים" - לאפות בו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והוצאת לי" - להאכילני מקודם ואחרי זה תעשי לך ולבנך

"עשי כדברך" - ללוש הקמח ולעשות עוגות

"משם" - מהקמח ההוא

"אל תיראי" - כי לא תמותי ברעב

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תכלה" - מלשון כליון 

מצודת דוד

"עד יום וגו'" - כי אז אין צורך אל הנס

"לא תכלה" - מלשפוך הקמח

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ימים" - אמרו רבותינו ז"ל שנה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא חסר" - השמן שבצפחת

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בעלת הבית" - אדונית הבית 

מצודת דוד

"עד אשר וגו'" - רצה לומר כל כך חזקה עליו החולי עד שמת מחולי זה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה לי ולך" - רצה לומר מה האיבה והשנאה אשר בינינו מה עשית לי ומה עשיתי לך ומדוע באת אלי להזכיר את עוני כי עד לא באת הנה הייתי נחשבת לצדקת מול אנשי מקומי אבל למולך אני רשעה ונזכרה עוני ועל ידי זה מת בני וחשבה כאשר תתרעם על הנביא יעתיר לה' בעבור בנה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מתגורר" - מלשון גרות ומדור וכן (בראשית לב ד)עם לבן גרתי 

מצודת דוד

"הגם על האלמנה" - רצה לומר לא די שהרעות לי ללכת נע ונד משוטט בארץ על שהעצרתי את המטר וכי גם על האלמנה יחרה לך על אשר הכניסה אותי בביתה והרעות לה להמית את בנה בעבור זה וכי כל כך גדלה אשמתי עד שלא אמצא מי יכניס אותי

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויתמודד" - מלשון מדידה

"קרבו" - תוך גופו 

מצודת דוד

"על קרבו" - אל קרבו

"ויתמודד" - רצה לומר שם פיו על פיו ועיניו על עיניו וגו' כמה שעשה אלישע בבן השונמית וכאילו מדד עצמו למדת הילד ולהשפיע החיות מאיבריו אל אברי הילד

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ודבר ה' בפיך אמת" - רצה לומר אמת הדבר שגם בראשונה היה דבר ה' בפיך אשר דבר בך ולא שמעת מפי נביא זולתך כאשר חשבתי מאז

"עתה זה ידעתי" - אף כי מאז קראתו איש האלהים מכל מקום היתה מסופקת בלבה כי חשבה אולי מפי נביא שמע מה שאמר לה כד הקמח לא תכלה וגו'