מצודות על מלכים א יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למלך" - שאהיה למלך ונראה אם כן בזה שדבר ה' בפיו אמת

"והשתנית" - שני כסותך למען לא ידעו הרואים אשר את אשתי כי חשב פן כשידעו אשר היא הולכת אל הנביא יחקרו לדעת מה דבר עמה ויהיה לו למוקש 

מצודת ציון

"והשתנית" - מלשון שנוי

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בידך" - עמך וברשותך

"ונקודים" - פת יבש מתובל בתבלין על כי המה מנוקדים ומנומרים ממראה התבלין

"ובקבוק" - כלי שפיו צר וכן (ירמיהו יט א)וקנית בקבוק

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קמו עיניו משיבו" - לפי שדרך העין להתנענע בעת הראות אבל כשנעדר הראות מן העין תקום ותעמוד במקום אחד

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והיא מתנכרה" - עושה עצמה כנכרית כאלו אינה אשת ירבעם

"כזה וכזה" - הדברים שאמר לה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למה וגו'" - רצה לומר למה לך להתנכר לבל יכירך מי הלא אנכי שלוח בחזות קשה רק אליך לא יודע לאיש ואין לך צורך להתנכר

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הרמותיך" - מלשון תרומה ורצה לומר הפרשתיך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מכל אשר היו לפניך" - רמז בזה לשלמה ולרחבעם

"אחרי גוך" - כהמשליך דבר מה לאחוריו לבל יראהו 

מצודת ציון

"ומסכות" - עבודת גלולים העשויים בהתכת המתכת וכן (שמות לד יז)אלהי מסכה

"גוך" - גופך כמו (משלי כו ג)ושבט לגו כסילים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאשר יבער" - רצה לומר כאשר המבער יבער את הצואה מבלי ישאיר שארית כן אבערו עד תומו

"משתין בקיר" - הוא הזכר כי עושה קלוח ומשתין בקיר ולא כן הנקבה

"עצור" - העושר שהוא עצור ומעוכב בתוך הבית

"ועזוב" - המקנה שהוא עזוב בשדה

"בישראל" - רצה לומר בפרסום רב למען יוסרו 

מצודת ציון

"ובערתי" - ענין הפנוי מהמקום כמו (דברים כו יג)בערתי הקדש

"הגלל" - הצואה כמו (יחזקאל ד טו)גללי האדם

"תמו" - מלשון תם והשלמה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי ה' דבר" - ובידו לקיים

"לירבעם" - מבית ירבעם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בבית ירבעם" - בכל בית ירבעם נמצא רק בו דבר טוב

"דבר טוב" - לא פירש מהו הדבר הטוב ורבותינו ז"ל אמרו שבטל משמרתו ועלה לרגל

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומה גם עתה" - רצה לומר גם מה אשר יולדו מעתה

"זה היום" - רצה לומר האנשים אשר הם זה היום בעולם שכבר נולדו 

מצודת ציון

"עתה" - כמו מעתה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מכעיסים" - המכעיסים

"מעבר לנהר" - הוא נהר גוזן כי לשם גלו כמו שנאמר במלכים ב' (יז ו יח א) ובדברי הימים (א ה כו)

"כאשר ינוד הקנה" - אשר לרוב רכותו יתנודד במעט רוח ויכה את עצמו בהעומד אצלו 

מצודת ציון

"ונתש" - ענין עקירה כמו (ירמיהו א י)לנתוש ולנתוץ

"וזרם" - יפזרם כמו (שם טו ז) ואזרם במזרה

"אשריהם" - הוא אילן הנעבד

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר חטא" - הוא עצמו

"ואשר וגו'" - בעשות להם עגלי הזהב

"ויתן את ישראל" - לדבר העונש הנזכר 

מצודת ציון

"בגלל" - בעבור כמו (בראשית לט ה)בגלל יוסף

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בסף הבית" - יתכן שעמד הבית בקצה העיר כי הנביא אמר לה בבואה רגליך העירה

"תרצתה" - אל תרצה והיא היתה עיר המלוכה עד עמרי שבנה את שומרון 

מצודת ציון

"בסף" - האסקופה נקראה גם היא סף כמו המזוזות וכן (שופטים יט כז)וידיה על הסף

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על ספר וגו'" - ספר מיוחד היה להם כתבו בו כל הקורות והספורים

"ואשר מלך" - מענין המלוכה אשר מלך

"אשר נלחם" - מהמלחמות אשר נלחם 

מצודת ציון

"הנם" - הנה הם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושם אמו" - בא לומר שהנה נדמה להמקור אשר חוצב ממנה כי אמו היתה בת עובדי כוכבים ומזלות

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מכל אשר עשו" - יותר ממה שהכעיסו אבותם בימי השופטים 

מצודת ציון

"ויקנאו" - הרגיזו כמו (דברים לב טז)יקניאהו בזרים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותחת כל עץ רענן" - חוזר הוא על הבמות והמצבות

"גם המה" - כמו שבנו בני עשרת השבטים

"להם" - לעצמם 

מצודת ציון

"במות" - בנין גבוה לעבודת גלולים מקום יעמדו בו המזבחות

"ומצבות" - מזבחות מאבן אחת

"רענן" - ענין לחות ורטיבות כמו (תהלים צב יא) בשמן רענן כי על ידי זה הוא מרובה בענפים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קדש" - ניאוף כמו (בראשית לח כא)איה הקדשה

"הוריש" - גירש כמו (שופטים יא כג)הוריש את האמורי

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואת הכל" - ולא השאיר מהם כלום

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והפקיד" - מלשון פקדון והנחה

"על יד" - כמו ביד

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והשיבום" - אחרי בוא לבית המלך

"ישאום הרצים" - להגן עליו מהאויב הבא פתאום 

מצודת ציון

"מדי" - מתי רוצה לומר בכל זמן כמו (שמואל א א ז)מדי עלותה

"תא" - ענין חדר מה כמו (יחזקאל מ יג)מגג התא

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומלחמה היתה" - עם כי שב מלהלחם בדבר הנביא כמו שנאמר למעלה מכל מקום לאחר זמן חזר ונלחם עמו כל הימים עד מותו

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושם אמו" - חזר וכתבו לומר שעד יום מותו נדמה במעשיו למעשה אמו