מצודות על ישעיהו נה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לכו שברו" - לכו קנו דבר מאכל ואכלו ועל דברי התורה יאמר וחוזר ומפרש לכו שברו בלא כסף ובלא מחיר בזולת מתן מחיר קנו יין וחלב ר"ל כל ענייני חכמת התורה תוכלו ללמוד בזולת מחיר

"ואשר וגו'" - ר"ל ואף אם אין לו כסף לקנות המים כי בחנם ימצא כלומר התאב לדבר ה' ילך אל הנביא לשמוע דבר ה' מבלי מתן כסף

"הוי כל צמא" - כל מי שהוא צמא מחסרון המים ילכו אל המים לרוות הצמאון 

מצודת ציון

"הוי" - הוא ענין לשון קריאה

"שברו" - ענין קנין כמו לשבור אל יוסף (בראשית מא)

"מחיר" - ענין דמי הדבר וערכו כמו ולא רבית במחיריהם (תהלים מד)

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותתענג וגו'" - זהו תענוג הנשמה בעולם הבא

"ואכלו טוב" - כן יקרא חכמת התורה כמ"ש כי לקח טוב וגו' תורתי אל תעזובו (משלי ד)

"ויגיעכם" - למה תתנו הון הבאה ביגיעה בעבור דבר שאין משביע ועל החכמות הנכריות יאמר וכפל הדבר במ"ש

"שמעו וגו'" - ללמוד חכמת התורה

"למה תשקלו כסף" - מה לכם בזה שתשקלו כסף בחנם בלא מאכל לחם ר"ל למה תרבו לתת מחיר בעבור לימוד חכמות נכריות שאין בהם תועלת 

מצודת ציון

"ותתענג" - מלשון עונג ותפנוק

"בדשן" - בשומן כמו ואכל ושבע ודשן (דברים לא)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"חסדי" - כחסדי ר"ל יהיה כמו החסדים הקיימים אשר הבטחתי לדוד שלא תופסק המלוכה מזרעו

"שמעו וגו'" - שמעו אלי ותזכו לעמוד בתחיה בימי המשיח

"ואכרתה" - אז אכרית לכם ברית אהבה להיות מתקיימת עד עולם

"הטו אזנכם" - לשמוע אמרי

"ולכו אלי" - לכו ממקומכם לבא אלי ללמוד תורתי 

מצודת ציון

"הנאמנים" - ענין דבר המתקיים וכן במקום נאמן (לעיל כב)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נגיד ומצוה לאומים" - המשיח הבא מזרעו יהיה נגיד ויהיה מצוה אל העכו"ם את המעשה אשר יעשון

"הן עד לאומים נתתיו" - באמת נתתי את דוד להיות לעד ולראיה מול העכו"ם ר"ל ממשלת המלוכה אשר תתמיד בזרעו יקחו ראיה שדבר ה' תקום לעולם 

מצודת ציון

"לאומים" - אומות כמו ושני לאומים (בראשית כה)

"נגיד" - ענין שררה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולקדוש וגו'" - למען קדוש ישראל אשר נתן לך פאר להשרות שכינתו בקרבך וכפל הדבר במ"ש

"למען ה'" - ר"ל לא למען כח זרועך כ"א למען ה' השוכן בקרבך

"לא ידעוך" - אשר הם לא ידעוך מעולם

"אליך ירוצו" - להיות סרים למשמעתך

"הן גוי וגו'" - ר"ל כמו שמתקיים החסד שהבטחתי לדוד כן תתקיים החסד שהבטחתי לך כי באמת גוי אשר לא תדע מעולם תקרא אליך לשמש אותך 

מצודת ציון

"ירוצו" - מלשון ריצה ורדיפה

"פארך" - מלשון פאר ויופי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהיותו קרוב" - כפל הדבר במ"ש

"בהמצאו" - בעוד הוא מצוי בכם עד לא תגלו מארצכם ועדיין השכינה שורה עמכם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואל אלהינו" - ישוב אל אלהינו ויש תקוה כי ירבה לסלוח

"דרכו" - דרך הרשע

"מחשבותיו" - יעזוב מחשבותיו

"וישוב" - יעשה תשובה אל ה' וירחם עליו

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא וגו'" - כי אין מחשבותי כמחשבותיכם כי אתם חושבים שלא יועיל לכם התשובה ולבבי לא כן יחשוב

"ולא דרכיכם דרכי" - דרך מלך בשר ודם להמית את המורד בו ואין מועיל תשובה ופיוס אבל דרכי לא כן הוא

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומחשבותי ממחשבותיכם" - אתם חושבים שאין תשובה מועיל כל עיקר אבל מחשבתי שמועיל הרבה מאד

"כי גבהו" - כערך גבהות השמים מן הארץ כן דרכי גבהו בהבדל רב מדרכיכם כי דרך בשר ודם שלא ימחול כלל וכלל ודרכי למחול מכל וכל

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונתן" - הגשם הוא סיבה לגדל תבואה לזרוע מהם עוד במקום אחר ולהיות למאכל להצריך לאכול

"והולידה" - הוא הוצאת הצמח מהגרעין בעומק הארץ

"והצמיחה" - הוא הוצאת הצמח ממעל לארץ

"כי כאשר וגו'" - ר"ל כמו הגשם והשלג היורד מן השמים אשר לא ישוב אל השמים על ידי חום השמש השואב הרטיבות כי אם בתחילה מרוה האדמה וגו' ואח"ז תשוב למעלה בחום השמש 

מצודת ציון

"הרוה" - ענין שביעה כמו כגן רוה (לקמן נח)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והצליח וגו'" - כפל הדבר במלות שונות

"כי אם עשה" - הדבר יעשה וגו' ומוסב למעלה לומר שבודאי תתקיים הבטחתי

"לא ישוב אלי ריקם" - מבלי יעשה הדבר ההוא ואחז בלשון בן אדם השולח מי לעשות דבר וחוזר לפעמים ריקם ולא גמר השליחות ולפי שאמר במשל ושמה לא ישוב לזה אמר לשון לא ישוב

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יפצחו וגו'" - היא ענין מליצה כי כשהאדם בשמחה דומה לו שכל העולם שמח עמו

"ימחאו כף" - יכו בכפיהם לשמוח וגם זה ענין מליצה

"כי בשמחה תצאו" - וזהו ההבטחה אשר תצאו מן הגולה בשמחה ותובלון לארצכם בשלום 

מצודת ציון

"תובלון" - ענין הבאה כמו יובל שי (לעיל יח)

"יפצחו" - ענין פתיחת הפה בהרמת קול כמו פצחו הרים רנה (לעיל מד)

"ימחאו" - ענין הכאה כף אל כף דרך שמחה כמו מחאך יד (יחזקאל כה)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לאות עולם" - ויהיה לאות ולסימן שכן יהיה עד עולם ולא יכרת הדבר הזה

"ותחת הסרפד" - כפל הדבר במ"ש

"והיה" - הדבר הזה יהיה לה' לשם גבורה

"תחת הנעצוץ" - ר"ל במקום ממשלת העכו"ם ימשלו ישראל 

מצודת ציון

"הנעצוץ" - מין אילן קוץ כמו ובכל הנעצוצים (לעיל ז)

"ברוש" - שם אילן סרק חשוב

"הסרפד" - שם צמח גרוע

"הדס" - שם אילן המריח