לדלג לתוכן

מצודות על ישעיהו כב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גיא" - עמק

"חזיון" - ענין נבואה

"אפוא" - כמו עתה וכן עשה זאת אפוא בני (משלי ו)

"כלך" - מלשון כל 

מצודת דוד

"מה לך איפוא" - מה נעשה לך עתה אשר עלית על הגגות כי כן הדרך כשבא העיר במצור עולים על הגגות לראות כמה יש המון עם הצרים

"גיא חזיון" - זה ירושלים שהיתה מקום הנבואה ועם כי עמדה בהר קראה גיא לכנותה לרעה ולומר שהשפילום האויבים בחטאתיה ומהר נעשה גיא

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תשואות" - ענין הומיה כמו תשואות נוגש (איוב לט)

"קריה" - כרך כמו תעלץ קריה (משלי יא)

"עליזה" - ענין שמחה 

מצודת דוד

"חלליך" - עתה איך עלתה בך אשר חלליך לא חללי חרב המה כי ברעב מתו הקשה ממיתת חרב

"עיר הומיה" - כפל הדבר במ"ש

"קריה עליזה" - כרך מלאה שמחה במרבית הממשלה והעושר

"תשואות" - עד הנה היית מלאה המיית אנשים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קציניך" - שריך כמו קצין תהיה לנו (לעיל ג) 

מצודת דוד

"מרחוק ברחו" - אשר ברחו למרחוק מצאום האויב ואסרום

"כל נמצאיך" - את כל הנמצאים כולם יחדו אסרו

"כל קציניך" - צדקיהו ושריו אשר נדדו יחד וברחו הנה נאסרו מרובי הקשת כי כאשר ברחו דרך המערה הזמין הקב"ה צבי אחד רץ על המערה ממעל ורדפו אחריו רובי קשת וכשבאו לפתח המערה מצאו את צדקיהו ושריו יוצאים ותפשום ואסרום

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שעו" - ענין מניעה והסרה כמו שעה מעליו (איוב יד)

"מני" - ממני

"אמרר" - מלשון מרירות

"תאיצו" - ענין דחק כמו ואני אצתי (ירמיהו יז)

"שוד" - עושק

"בת" - כנסיה 

מצודת דוד

"אל תאיצו" - אל תדחקו לנחמני על העושק של בת עמי כי רב הוא להנחם עליו וכפל הדבר במ"ש כדרך המקונן

"אמרר בבכי" - אמרר לב השומעים במרבית הבכי

"שעו מני" - חדלו ממני ואל תנחמוני

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מהומה" - ענין שברון כמו והמם גלגל עגלתו (לקמן כח)

"מבוסה" - ענין רמיסה ודריסה כמו יבוס צרינו (תהלים ס)

"ומבוכה" - ענין בלבול כמו נבוכים הם בארץ (שמות יד)

"מקרקר" - מלשון קיר וכותל ר"ל הורס את הקיר ולתוספת ביאור אמר קיר וכן מסעף פארה (לעיל י)

"ושוע" - ענין צעקה כמו שועתי קולי (יונה ב'

מצודת דוד

"ושוע אל ההר" - האויב יצעק עלו להר ציון וכבשוה

"מקרקר קיר" - האויב יהרוס קירות החומות

"כי יום וגו' לה' וגו'" - מוכן לה' להביא על ירושלים יום מהומה וגו'

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אשפה" - הוא נרתק החצים כמו עליו תרנה אשפה (איוב לט)

"וקיר" - שם מקום כמו ויגלה קירה (מלכים ב' ט"ז)

"ערה" - ענין הגלות הדבר כמו מקורה הערה (ויקרא כ)

"מגן" - כעין מלבוש ברזל עשוי ללבוש במלחמה להגן ממכת חרב וחנית 

מצודת דוד

"וקיר" - אנשי קיר גלו המגינים לקראת המלחמה

"ועילם" - בני עילם שהוא ממדינת מדי באו גם המה לעזרת בבל ונשאו אשפתות מלאים חצים ובאו עם רכב המיוחד לאדם ועליו פרשים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שות שתו" - ענין שימה כמו שתו עלי (תהלים ג

מצודת דוד

"שות שתו" - שמו פניהם לשערי ירושלים להלחם

"מבחר עמקיך" - העמקים המובחרים מלאו רכב מאנשי המלחמה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מסך" - מלשון סכך ומכסה

"נשק" - כלי מלחמה כמו ועיר מבצר והנשק (מלכים ב' י) 

מצודת דוד

"ותבט" - אל מול יהודה יאמר כשראית אשר בא האויב הבטת אל הנשק אשר בבית יער הלבנון שנתן שם שלמה מגינים וצנות כמ"ש ויעש המלך שלמה מאתים צנה וגו' ושלש מאות מגינים וגו' ויתנם המלך בית יער הלבנון (מלכים א' י) ונתת עיניך בהם להלחם עמהם וכאומר הכינות עצמך למלחמה לא לתשובה

"ויגל" - האויב גלה את מסך יהודה כי היו סבורים שיהיו מסוככין מרעת האויב לפי שבית המקדש היה בנחלתם ובא האויב וגלה המסך ר"ל לא הועיל להם סכך המקדש

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הברכה" - הוא מקום בנוי באבנים ובסיד ושם מתכנסים המים הברכה כמו תעלת הברכה (לעיל ז) 

מצודת דוד

"התחתונה" - כי היא היתה סמוכה אל החומה

"בקיעי עיר דוד" - ראיתם שנתרבו בקיעות וסדקים בחומות ציון והיתה נוחה לכבוש משם

"ותקבצו" - ולזה קבצתם את המים המפוזרים להיות מוכן לגבל הטיט לבנות פרצות החומה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותתצו" - מלשון נתיצה והריסה

"לבצר" - מלשון מבצר ור"ל לחזק 

מצודת דוד

"ספרתם" - לקחתם לפי הערך להרסם לחזק באבניהם את החומה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ומקוה" - מקום כנוס המים כמו ומקוה המים (בראשית א)

"הישנה" - הנעשה מזמן רחוק

"ויוצרה" - ענין בריאה 

מצודת דוד

"ויוצרה" - היוצר את ירושלים מזמן רחוק להיות למשכן לו אותו לא ראיתם לשוב אליו בתשובה

"ולא הבטתם" - ר"ל הנה עשיתם הכנות אנושות אבל לא הבטתם אל ה' העושאה ותקנה עד הנה כי לא שאלתם עזר ממנו

"ומקוה" - עשיתם חריץ להקוות מים בין החומות הכפולות להיות נמשך לימי הברכה הישנה להיות לחוזק להעיר מול האויב

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ולקרחה" - ענין תלישת השער על כי מקומה נשאר קרח וכן ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא (ויקרא יג

מצודת דוד

"ויקרא ה'" - ע"י הנביא קודם בוא הפורענות קרא ה' להזהיר להעם למען יספדו ויבכו ויקרחו קרחה לשוב מעונותיהם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הרוג" - ענין שחיטה ואמר בלשון בזיון 

מצודת דוד

"הרוג בקר" - ששחטו בהמות ואכלו בשר ושתו יין ואמרו זה לזה דרך לעג נאכול ונשתה בעודנו חיים כי מחר נמות ביד האויב ואם לא עכשיו אימתי

"והנה ששון ושמחה" - והם לא עשו כן כי הנה לפניהם היה ששון ושמחה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם יכופר" - ר"ל לכן הריני נשבע אם העון הזה יכופר לכם בגלות כי אם עד תמותון בחרב

"ונגלה באזני ה' צבאות" - מאמר הנביא בשם ה' שאמר הנה דבריכם נגלה באזני אני ה' צבאות ותחסר מלת אני

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הסוכן" - ממונה על האוצרות כמו ערי מסכנות (שמות א)

"על שבנא" - אל שבנא 

מצודת דוד

"אל הסוכן" - אל הממונה על האוצר וחזר ופירש אל שבנא אשר הוא פקיד על בית המלך

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"פה" - הוא כמו כאן

"חצבת" - חפירה באבנים נקרא בלשון חציבה

"מרום" - מלשון רם וגובה 

מצודת דוד

"כי חצבת לך פה קבר" - ר"ל אשר תדמה בנפשך לחצוב לך פה קבר כאלו פה תמות ופה תקבר כאחד מחשובי העיר אשר בעבור כן נשאך לבך לדבר כזה

"חצבי מרום קברו" - אתה כמי שחוצב קברו במקום גבוה שלא יפחד שיורידוהו משם וכמי שחוקק בסלע מקום שכנו שהוא לו למשגב ר"ל סבור אתה שתהיה לעולם בעיר הזאת בהשררה שאתה בה היום ולא יורידך מי ממנה ולזה מלאה לבך להסגיר העיר ביד סנחרב

"ומי לך פה" - ר"ל וכי יש לך פה משפחה מחשובי העיר לעשות בה דבר כזה

"מה לך פה" - כאלו אמר ואמרת אליו מה לך פה וגו' ולפי שחשב למסור את ירושלים ביד סנחריב אמר לו מה לך חלק בהעיר הזאת למסרם ביד סנחרב

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גבר" - ר"ל גדול וחזק

"ועוטך עטה" - ענין עפיפה והפרחה כמו ותעט אל השלל (שמואל א יד

מצודת דוד

"ועוטך עטה" - יפריחך כעוף בגלות

"טלטלה גבר" - טלטול גדול וחזק

"הנה ה' מטלטלך" - ר"ל לא כן יהיה כמו שחשבת כי ה' יטלטל ויגלה אותך מכאן

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צנוף יצנפך צנפה" - מלשון מצנפת

"כדור" - כמו ככדור ותחסר כ"ף השמוש כמו לב שמח ייטיב גהה (משלי יז)ומשפטו כגהה וכדור הוא דבר עגול מה שזורקין מיד ליד ומקבלים אותם וכן עתיד לכידור (איוב טו)

"ידים" - ענין מקום כמו והארץ רחבת ידים (שופטים יח)

"קלון" - ענין חרפה 

מצודת דוד

"ושמה מרכבות כבודך קלון בית אדניך" - במקום שתהיה מטולטל תרכב במרכבת שתחשוב אותה לנפשך כבוד גדול ואם היית רוכב בה בבית אדניך ר"ל בעוד היותך אדון היה לך בה קלון רצה לומר מה שיהיה נחשב לך בגולה לכבוד היה נחשב לך במקומך לקלון

"שמה תמות" - במקום שתגלה תמות ולא פה כמה שחשבת

"כדור אל ארץ רחבת ידים" - תהיה מושלך בגולה למרחוק ככדור המושלך אל ארץ רחבת ידים ר"ל במקום שלא ימצא דבר המעכבו שאז מתגלגל והולך למרחוק

"צנוף יצנפך צנפה" - ר"ל תהיה מסובב באויבים ומציקים כמצנפת המסבבת את הראש מסביב

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"והדפתיך" - ענין דחיפה כמו אשר תדפנו רוח (תהלים א)

"ממצבך" - מלשון מצב ומעמד 

מצודת דוד

"וממעמדך יהרסך" - זה מאמר הנביא לומר שהאל יהרוס אותו ממעמדו והוא כפל ענין במ"ש

"והדפתיך" - אמר במקום האל אהדוף אותך מן המצב שלך ר"ל לא תהיה עוד בממשלה אשר אתה עתה בה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וקראתי וגו'" - להיות פקיד וממונה במקומך

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כתנתך" - מין מלבוש מפואר

"ואבנטך" - כמו ובאבנטך והוא חגורה כמו ועשית להם אבנטים (שמות כה)

"לאב" - למנהיג טוב ויועץ נאמן כמו וישימני לאב לפרעה (בראשית מה

מצודת דוד

"והיה לאב" - ולא כמו אתה שרצית למסור העיר ביד האויב

"וממשלתך וגו'" - מפרש המשל לתוספת ביאור

"ואבנטך אחזקנו" - אחזק אותו בחגורת אבנטך להיות חזק ומזורז כמוך עתה

"והלבשתיו כתנתך" - הוא דרך משל לפי שהכתונת הוא מלבוש הוד ותפארת לגדולה ר"ל אלבישו בהוד הגדולה שיש לך עתה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מפתח" - שם הכלי שפותחין בו המנעול

"שכמו" - כתפו 

מצודת דוד

"ופתח" - כשיפתח שערי הבית אין מי יסגור וגו' ר"ל הכל יהא נעשה על ידו

"מפתח בית דוד" - ר"ל הוא יסבול טורח צורך בית המלכות

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותקעתיו" - ענין תחיבה כמו ותתקע את היתד (שופטים ד)

"יתד" - מסמר

"נאמן" - ענינו מתקיים כמו ונאמן ביתך (שמואל ב ז

מצודת דוד

"והיה לכסא כבוד וגו'" - ר"ל כל משפחת בית אביו יתכבדו בו

"ותקעתיו יתד במקום נאמן" - ר"ל לא יהיה נעתק ממשלתו כיתד התקועה במקום חזק ומתקיים

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ותלו" - מלשון תליה

"הצאצאים" - הבנים היוצאים מרחם אמן

"הצפיעות" - ענינו היוצאים מן הגוף וכן צפיעי בקר (יחזקאל ד)שהוא דבר היוצא מן הגוף ועל הבנות יאמר כאלו אמר הצאצאים והצאצאות

"האגנות" - הספלים כמו אגן הסהר (שמואל א ז)

"הנבלים" - שם כלי נגון 

מצודת דוד

"מכלי האגנות" - בין כלי אגנות בין כל מין כלי נבלים ור"ל כולם יתכבדו בו איש לא נעדר

"כלי הקטן" - כלי התשמיש הקטן במין ולפי שהמשילו ליתד אמר לשון הנופל ביתד שתולין בו כלים הגדולים עם הקטנים ור"ל אף הקטנים יהיו מתכבדים ומתפארים בו כי תהיה גדולתו מפורסמת מאד

"הצאצאים והצפיעות" - הבנים והבנות

"כל כבוד וגו'" - כבוד בית אביו יהיה סמוך עליו ונשען בו

"תלו עליו" - לפי שהמשילו ליתד אמר ותלו עליו לשון הנופל ביתד ור"ל כולם יהיו סמוכים עליו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"תמוש" - תסור כמו לא ימוש עמוד הענן (שמות יג)

"ונגדעה" - ענין כריתה כמו שקמים גדעו (לעיל ט) 

מצודת דוד

"כי ה' דבר" - ובידו לקיים

"ונגדעה" - תהיה נכרתה ממקומה ותפול לארץ ר"ל תבוטל הממשלה ותושפל מעלתה

"ונכרת המשא" - בנפול היתד ישבר ויוכרת משא הכלים התלוים בה ור"ל במפלת שבנא תושפל משפחתו ואנשיו המתכבדים בו ונשענים עליו

"תמוש היתד" - ר"ל שבנא שחשב להיות קבוע בממשלתו כיתד התקועה במקום המתקיים הנה ביום ההוא תסור ממשלתו