מצודות על ירמיהו מב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ויגשו" - הקריבו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כאשר עיניך ראות אותנו" - שאנחנו מתי מספר

"תפל נא" - בקשו ממנו להתפלל בעדם אל ה' 

מצודת ציון

"תפל" - ענין נטיה

"נא" - עתה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואת הדבר וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ויגד לנו" - ר"ל התפלה תהיה שיגיד לנו את הדרך וגו' אם ללכת למצרים או להשאר כאן

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא אמנע" - מבלי להגידה

"דבר" - שום דבר

"אתכם" - ר"ל על שאלתכם

"שמעתי" - קבלתי אמריכם והנני מתפלל 

מצודת ציון

"יענה" - מלשון עניה ותשובה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעד אמת ונאמן" - ר"ל המקום יהיה בנו לעד אמת שקבלנו על עצמנו לעשות כפי שתאמר לנו בשמו ויהיה נאמן עלינו להפרע מאתנו אם לא ככל הדבר וגו' כן נעשה

"והמה" - השרים והעם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען" - בעבור זה ייטב לנו כאשר נשמע בקולו

"אם טוב" - בין שיהיה הדבר טוב בעינינו בין שיהיה רע בעינינו נשמע בקול ה'

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי מקץ" - מעת ששאלו ממנו לחלות פני ה' 

מצודת ציון

"מקץ" - מסוף

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי נחמתי" - חשבתי מחשבה אחרת על הרעה שעשיתי להם כי לא אוסיף עוד להרע להם

"ונטעתי" - הוא כפל ענין במ"ש

"ובניתי אתכם" - ר"ל יפרו וירבו בה ולא יגלו עוד ממנה 

מצודת ציון

"ובניתי" - מלשון בנין

"אהרוס" - ענין שבירה ונתיצה

"אתוש" - ענין עקירה

"נחמתי" - ענין הפוך מחשבה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולהציל אתכם" - לבל יוכל להרע עמכם

"ממנו" - מן הדבר ההוא לא תיראו כי נ"נ לא ירע עמכם בעבור זה

"אשר אתם יראים מפניו" - ר"ל הדבר אשר אתם יראים מפניו והוא מהריגת גדליה כמ"ש למעלה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והשיב אתכם" - ר"ל הגולה מעמכם לבבל ישיבם מרצונו אל ארצם

"ואתן" - ועוד אתן אתכם לרחמים לפניו וירחם אתכם

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבלתי שמוע" - ר"ל ואם גם עתה אחר ששמעתם דבר ה' לא תשבו פה ותמאנו לשמוע דבר ה'

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לא נרעב" - לא כמו בכאן שהרעב מתמיד

"ושם נשב" - ולא נהיו גולים משם

"וקול שופר" - הדרך לתקוע במלחמה בשופרות

"לאמר" - כי תאמרו נבא למצרים אשר שם לא נראה מלחמה כי בהיותכם פה תפחדו ממלחמת הכשדים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שום תשימון" - אם תחשובו לבוא שמה מדעת ומרצון

"ובאתם" - ר"ל וכן תעשו בפועל לבא שמה ולגור בה

"ועתה" - הואיל וכן תאמרו לכן שמעו וגו'

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושם תמותו" - בחרב וברעב

"שם ידבק אחריכם" - יהיה דבוק בכם ללכת אחריכם שם ולתוספת ביאור אמר מצרים

"אשר אתם יראים" - הוא חרב הכשדים 

מצודת ציון

"דאגים" - מלשון דאגה ופחד

"ידבק" - ענין חבור

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהיו כל האנשים" - כל החפצים ללכת שמה כולם ימותו איש לא נעדר ולא ישאר שארית מה לפי גודל הרעה שאביא עליהם 

מצודת ציון

"שריד ופליט" - שארית והצלה וכן ולא היה ביום אף ה' פליט ושריד (איכה ב)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולחרפה" - כולם יחרפו אתכם

"ולא תראו" - כאשר תלכו מפה לא תשובו עוד לראות את המקום הזה

"כאשר נתך" - כמו שנשפך אפי וגו'

"לאלה" - כולם יאמרו בשבועתם אם עשיתי כזאת אהיה כמו אלה הבאים למצרים

"ולשמה" - כולם יתמהו על גודל מפלתכם

"ולקללה" - המקלל את מי יתלה הקללה בכם לומר שיהיה מקולל כמותכם 

מצודת ציון

"תתך" - ענין הרקה ושפיכה כמו ומטר לא נתך ארצה (שמות ט)

"לאלה" - ענין שבועה כמו ושמעה קול אלה (ויקרא ה')

"ולשמה" - ענין תמהון כמו פנו אלי והשמו (איוב כא)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"דבר וגו'" - אמר שוב להתרות בהם

"ידוע תדעו" - בבוא עליכם הצרה תדעו שאני התריתי בכם היום ואמרתי שכן יהיה 

מצודת ציון

"העידותי" - ענין התראה כי ע"פ רוב מתרין בעדים לבל יכחשו

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי התעיתם" - בדברו עמהם ראה בפניהם שלא היו חפצים להשאר במקומם ולכן אמר באמת עשיתם טעות גדול בנפשותיכם אשר אתם שלחתם אותי וגו' כי אילו לא שלחתם הייתם שוגגין ועכשיו אתם מזידין 

מצודת ציון

"התעיתם" - מלשון תועה וטעות

"בנפשותיכם" - בעצמיכם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולכל" - ר"ל וכמו שלא שמעתם מאז לכל אשר שלחני אליכם

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה וגו'" - חזר להתרות בהם שוב למען ידעו בבוא הרעה