מצודות על ירמיהו מג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את כל הדברים האלה" - האמורים למעלה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אומרים" - היו אומרים ולפי שארכו הדברים אמר שוב אומרים 

מצודת ציון

"עזריה" - יתכן שהוא יזניחו הנזכר למעלה והיה נקרא בשתי השמות

"הזדים" - הרשעים

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להמית וגו'" - ר"ל מקצת ימית ומקצת יגלה לבבל

"כי ברוך וגו'" - יתכן שהיה להם תגר ומריבה עם ברוך ולכן חשדוהו בזה שהוא מסית בהם את ירמיהו לנבאות להם להשאר שם למען יהיו נמסרים ביד הכשדים 

מצודת ציון

"מסית" - מלשון הסתה ופתוי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר שבו" - אשר חזרו וגו' לגור בארץ יהודה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואת ירמיהו וגו'" - גם אותם לקחו שלא בטובתם

"ואת כל הנפש" - העבדים ושפחות

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד תחפנחס" - היא מארץ מצרים

"כי לא שמעו וגו'" - אשר צוה להם שלא ללכת

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בפתח" - סמוך לפתח

"במלט במלבן" - טמנם בחומר במקום עשיית הלבנים 

מצודת ציון

"וטמנתם" - מלשון הטמנה והצפנה

"במלט" - כן נקרא החומר העשוי מסיד ומחול ובדרז"ל ואע"ג דעביד בהו המלטי (בבא בתרא ו) ופי' שתיקן מקום הקורות בסיד

"במלבן" - הוא המקום שעושים שם הלבנים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונטה" - יטה אהלו ממעל להאבנים

"עבדי" - ר"ל עושה שליחותי

"הנני שולח" - ר"ל אעיר לבי לבוא פה

"ואמרת אליהם" - אל היהודים ההם 

מצודת ציון

"שפרירו" - כן יקרא האוהל היפה וכן ברוחו שמים שפרה (איוב כו)והוא מלשון הנותן אמרי שפר (בראשית מט)ובא על משקל סגריר

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר למות" - הראוי למות ברעב ימות ברעב וגו'

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויצא" - נ"נ יצא משם בשלום ולא יוכלו אנשי מצרים לקחת שלהם מידו

"ועטה" - שלל ארץ מצרים יכרוך לקחת הכל כמו הרועה כשנוסע ממקום למקום שכורך עם בגדו כל כליו להביאם עמו ולא ישאיר מה מהם

"ושרפם ושבם" - ר"ל אלהיהם מעץ ואלהיהם מכסף וזהב יקח בשבי 

מצודת ציון

"והצתי" - ענין הבערה ושריפה כמו ותצת בסבכי היער (ישעיהו ט)

"ושבם" - מלשון שבי

"ועטה יעטה" - ענין כריכה וכן מעטה לטבח (יחזקאל כא)

"את בגדו" - עם בגדו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מצבות בית שמש" - המצבות שעמדו בבית אשר עבדו שם לשמש עבודת אלהות 

מצודת ציון

"מצבות" - מזבח מאבן אחת נקרא מצבה בלשון המקרא